Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Suchorab"

Pomiary terenowe wilgotności murów z wykorzystaniem powierzchniowych sond TDR


  Problem nadmiernego zawilgocenia jest szczególnie widoczny w budynkach historycznych wznoszonych bez zastosowania właściwych izolacji poziomych. Wówczas woda zawarta w gruncie ma nieograniczony dostęp do fundamentów, a następnie dzięki siłom kapilarnym do wnętrza murów. Nadmierna ilość wody prowadzi do zniszczenia struktury materiału przez wielokrotne procesy zamarzania i rozmarzania w okresie zimowym, rozkład drewna, przyspieszoną korozję stalowych elementów zbrojeniowych oraz krystalizację soli rozpuszczalnych w transportowanej wodzie. Dodatkowo należy wspomnieć, że woda pośrednio negatywnie oddziałuje na środowisko wewnętrzne pomieszczeń, tworząc podłoże do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów oraz grzybów pleśniowych. Negatywne skutki obecności wody w przegrodach budowlanych stanowią podstawę do rozwoju i ciągłego udoskonalania istniejących oraz wdrażania nowych, coraz bardziej dokładnych, technik detekcji wilgoci w przegrodach budowlanych.Wartykule przedstawiono możliwość zastosowania techniki TDR (Time Domain Reflectometry) do terenowych pomiarów murów. Zaprezentowana sonda powierzchniowa umożliwia bezinwazyjny pomiar wilgotności materiału budowlanego i w związku z tym bardzo dobrze nadaje się do badań in situ. Krótki opis techniki TDR Od ponad 30 lat technika TDR jest stosowana do wyznaczania wilgotności gleb. Sondy przedstawione na fotografii 1 umożliwiają dokładne badanie wilgotności, wolne od wpływu takich parametrów, jak zasolenie czy temperatura w luźnych materiałach porowatych, np. glebach uprawnych, a[...]

Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno- -krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR


  Płyty wapienno-krzemianowe, ze względu na właściwości cieplno- wilgotnościowe znajdują zastosowanie w zabiegach termorenowacji obiektówzabytkowych,wktórych niemożna stosować dociepleń klasycznych (w zewnętrznych warstwach budynku). Izolowanie ścian od wewnątrz budzi jednak od lat wiele kontrowersji, gdyż jest to sprzeczne z zasadami fizyki budowli. Do ocieplania od wewnątrz nie nadają się typowe materiały izolacyjne, jak styropian czy wełna mineralna, gdyż może nastąpić przeniesienie punktu rosy na wewnętrzną powierzchnię przegrody lub izolacji termicznej, powodując zawilgocenie ściany. Rozwiązania takie często powodują złymikroklimat oraz korozję biologiczną na ścianach pod warstwą ocieplenia. Wartykule przedstawiono wyniki badań podciągania kapilarnego płyt wapienno- krzemianowych z zastosowaniem techniki TDR. Charakterystyka materiału Jednym z nietypowych, lecz interesujących materiałów izolacyjnych z punktu widzenia zabiegów termorenowacyjnych jest materiał silikatowo- -wapienny na baziemineralnej opracowany w Niemczech i tam produkowany w postaci płyt. Kryształki silikatu wapiennego tworzą mikroporowaty szkielet. Mikropory są powiązane wzajemnie między sobą i otaczającym z zewnątrz powietrzem, co umożliwia uzyskanie wysokiej kapilarności. Podstawowe parametry cieplno-wilgotnościowe płyt: gęstość objętościowa 200 - 240 kg/m3, porowatość ponad 90%, współczynnik przewodzenia ciepła λ (materiał suchy) - 0,059 [W/mK], (materiał mokry)[...]

Pomiar odorów za pomocą przenośnego miernika z matrycą półprzewodnikowych czujników gazu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób identyfikacji odorów za pomocą przenośnego miernika z matrycą rezystancyjnych, półprzewodnikowych czujników gazu. Do wizualizacji wyników pomiarów wykorzystano statystyczną analizę czynnikową PCA (principal component analysis). Identyfikacja odorów za pomocą tego urządzenia może być uzupełnieniem pomiarów olfaktometrycznych w badaniach związanych z jakością powietrza lub do monitoringu skuteczności procesów dezodoryzacji. A portable device for odor identification and measurements was constructed and used for studying the malodorous impurities in off-gases from a municipal landfill, a piggery and a meat-waste utilization plant. The results were visualized by statistical factor (principal component anal.). The gas from the municipal landfill contained mainly MeH (65.5%) and CO2 (39.5%). Ocena jako􀄞ci powietrza wymaga stosowania czasoch􀃡onnych i kosztownych bada􀄔 olfaktometrycznych. Z tego wzgl􀄊du rozwijane s􀄅 sensoryczne techniki pomiarowe, dzi􀄊ki którym mo􀄪na uzyska􀃼 wyniki zgodne z wynikami bada􀄔 olfaktometrcznych. Ludzki zmys􀃡 powonienia jest z􀃡o􀄪onym aparatem. Funkcj􀄊 detektora zapachów pe􀃡ni pole w􀄊chowe w górnej cz􀄊􀄞ci kana􀃡ów nosowych, o powierzchni ok. 4 cm2. Zawiera ono 10-30 mln receptorów podzielonych na 10-100 typów o ró􀄪nej czu􀃡o􀄞ci i selektywno􀄞ci1). Ludzie o podwy􀄪- szonych zdolno􀄞ciach w􀄊chowych mog􀄅 rozdró􀄪ni􀃼 8-10 tys. zapachów2). W jamie nosowej psa znajduje si􀄊 120-200 mln receptorów w􀄊chowych na powierzchni pola w􀄊chowego 85-200 cm2, w zwi􀄅zku z czym szacuje si􀄊, 􀄪e czu􀃡o􀄞􀃼 w􀄊chu psa mo􀄪e by􀃼 nawet kilkaset razy wi􀄊ksza od cz[...]

 Strona 1