Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Michalski"

Interoperacyjność sieci z dostępem nomadycznym oraz warunki mające wpływ na jakość świadczenia usług w tych sieciach

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące interoperacyjności i specyficznych cech sieci z dostępem nomadycznym oraz roli i miejsca tych sieci na tle sieci stacjonarnych i ruchomych. Przedstawione problemy dotyczą czterech podstawowych form dostępu nomadycznego, do których zalicza się dostępy wykorzystywane w sieciach cdma 2000 i UMTS HSDPA/HSUPA oraz w sieciach WLAN i WiMAX. Tytułem wprowad[...]

Wybrane aspekty techniczne związane ze świadczeniem usług nomadycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami numeracyjnymi dla potrzeb usług nomadycznych oraz kwestie ograniczeń technicznych występujących w sieciach z dostępem nomadycznym w sytuacji zestawiania połączeń do służb alarmowych. W części dotyczącej pierwszej z omawianych spraw przedstawiono punkt widzenia CEPT na kwestię przydziału numerów usługom VoIP oraz propoz[...]

Usługi w sieciach z dostępem nomadycznym - realizacja oraz trendy i kierunki ich rozwoju

Czytaj za darmo! »

Sieci z dostępem nomadycznym zapewniają stały, bezprzewodowy dostęp do usług teleinformatycznych i są w wysokim stopniu zorientowane na użytkownika. Udostępniają szerokopasmowe usługi IP, z których można korzystać w wielu lokalizacjach za pośrednictwem różnych sieci dostępowych. Świadczą usługi w komunikacji z innymi sieciami, zapewniając przy tym środowisko komunikacji takie, jakie użytkow[...]

Problemy sieciowe związane z obsługą wywołań alarmowych

Czytaj za darmo! »

Pojęciem "niebezpieczne zdarzenie" (emergency) określa się szeroki zakres incydentów, począwszy od takich zdarzeń jak codzienne wypadki drogowe, poprzez zdarzenia typu katastrofa samolotowa czy pożar lasu, aż po klęski żywiołowe - trzęsienia ziemi czy prowadzone w dużej skali ataki terrorystyczne. Prowadzenie analiz związanych z dostępnością do usług telekomunikacyjnych w sytuacji występowania niebezpiecznych zdarzeń powierzono, powołanej w ramach ETSI, komórce zwanej EMTEL (Emergency Telecommunication). Przedmiotem jej działań są prace studialne obejmujące szerokie spektrum problemów związanych z wykorzystywaniem usług telekomunikacyjnych w sytuacjach zagrożenia. Działalność tej komórki obejmuje sprawy obsługi wywołań alarmowych, lokalizacji abonentów wywołujących w przypadku[...]

System eCall w świetle działań i zaleceń Komisji Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Od czasu, gdy Komisja Europejska opublikowała w 2001 roku pierwszy komunikat na temat bezpieczeństwa - COM (2001) 370 z dnia 12 września 2001 r. pt.: European transport policy for 2010: time to decid, liczba wypadków drogowych w skali całej Wspólnoty (25 krajów) spadła o ponad 17%. Znaczący wpływ na ten wynik miały dalsze działania Unii, w szczególności przyjęcie programu działań dla zapewnienia bezpieczeństwa drogowego w Europie, opublikowanego w komunikacie COM (2003) 311 z dnia 2 czerwca 2003 r. pt.: European Road Safety Action Programme: Halving the number of road victims in the European Union by 2010: A shared responsibility oraz rozwijanie inicjatywy eSafety, której cele i zadania zostały opublikowane w komunikacie COM (2003) 542 z dnia 15 września 2003 r. pt. Information[...]

Rozwój protokołów MLP i ELP dla obsługi wzbogaconych usług alarmowych

Czytaj za darmo! »

Większość standardów dotyczących realizacji usług w sieciach ruchomych została opracowana przez organizację 3GPP, ale gdy okazało się, że niektóre z nich nie są dostatecznie precyzyjne dla zapewnienia interoperacyjności usług opartych na lokalizacji (zwłaszcza w przypadku występowania roamingu międzysieciowego), wówczas inne organizacje i stowarzyszenia włączyły się w ten proces. Jednym z nich było forum Location Interoperability Forum (LIF), które opracowało specyfikację techniczną LIF TS 101 protokołu MLP (Mobile Location Protocol), służącego do lokalizacji stacji ruchomych oraz metodykę testowania interoperacyjności opisaną w dokumentach LIF TD 201 i LIF TS 202. Także administracje europejskie, w ramach realizacji zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących obsługi wywołań kier[...]

Możliwości zastosowania techniki transmisji danych w paśmie telefonicznym do realizacji usługi eCall

Czytaj za darmo! »

Kwestia doboru techniki, która mogłaby zostać użyta w sieciach komórkowych GSM/UMTS do transmisji głosu i danych z pojazdu (po wypadku drogowym) do punktu przyjmowania zgłoszeń alarmowych PSAP (Public Safety Answerig Point), ma decydujący wpływ na możliwości skutecznej i sprawnej realizacji usługi eCall. Zdając sobie sprawę z wagi problemu, Komisja Europejska zwróciła się do ETSI o podjęcie działań mających na celu opracowanie standardu interfejsu między znajdującym się w pojeździe generatorem systemu eCall i punktem PSAP dla potrzeb transmisji danych w tych sieciach w celu realizacji paneuropejskiej usługi alarmowej eCall. W ETSI tym zagadnieniem zajęła się grupa MSG, wydatnie wspierana przez specjalistów organizacji 3GPP. W prowadzonych pracach chodzi przede wszystkim o adap[...]

Badanie jakości sieci szerokopasmowych w Europie i na świecie


  Prowadzone obecnie w wielu krajach Europy i świata badania jakości sieci szerokopasmowych dla różnych rodzajów usług są realizowane przy wykorzystaniu wielu różnych metodyk, procedur pomiarowych i środków, rekomendowanych przez operatorów sieci i dostawców usług internetowych (ISP), instytucje rządowe oraz firmy komercyjne oferujące urządzenia testowe. W niniejszym artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania, które można uważać za reprezentatywne dla badania sieci szerokopasmowych, ze względu na powszechność i zasięg terytorialny ich stosowania. W każdym z tych przypadków narzędzia pomiarowe są łatwo dostępne, a korzystanie z nich nieodpłatne, aby użytkownicy mogli samodzielnie badać dostępność Internetu i wykonywać pomiary łączy. Badania dost ępów szerokopasmowyc h w USA W Stanach Zjednoczonych badania sieci szerokopasmowych są wykonywane w ramach projektu badawczego SamKnows, zainicjowanego przez Federalną Komisję Komunikacji FCC (Federal Communication Commission). Procedury badaniowe SamKnows obejmują testowanie dostępu do znanych stron www za pomocą urządzenia pomiarowego Whitebox, montowanego przed komputerem użytkownika. Istota działania urządzenia Whitebox polega na śledzeniu aktywności użytkownika związanej z przesyłaniem i pobieraniem danych z Internetu. Whitebox działa automatycznie, w tle, włącza się w czasie, gdy użytkownik nie korzysta z Internetu, mierzy parametry i przekazuje do serwera dane zbierające wyniki pomiarów. Urządzenie Whitebox testuje wydajność łącza szerokopasmowego użytkownika Internetu, wykonując serię testów rekomendowanych przez firmę SamKnows i akceptowanych przez instytucje rządowe i specjalistów w wielu krajach świata. Obsługa urządzenia nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, wystarczy podłączyć je do rutera w mieszkaniu użytkownika. Instalacja testowa z udziałem Whiteboxa jest konfigurowana w prosty sposób przez odłączenie urządzeń sieciowych połączonych z ruterem i dołącze[...]

Badanie sieci IP według wybranych standardów IETF i zaleceń ITU


  Operatorzy sieci i dostawcy usług internetowych stoją przed trudnym problemem pogodzenia żądań użytkowników z możliwościami, jakie dają im dostępne technologie telekomunikacyjne. Wraz z rozwojem usług multimedialnych zwiększa się zapotrzebowanie na pasmo, ale użytkownicy oczekują zwiększenia szybkości ich działania. Z drugiej strony mamy do czynienia z liberalizacją rynków lokalnych i wynikającym stąd wzrostem konkurencji, który jednak nie w każdym przypadku jest równoznaczny ze wzrostem konkurencyjności oferowanych produktów. W praktyce oznacza to, że niektórzy operatorzy i dostawcy usług nie dotrzymują zobowiązań zawartych w SLA (Service Level Agreements), co prowadzi do konfliktów (dostawców z użytkownikami, dostawców z operatorami). Wszystko to sprawia, że coraz bardziej konieczne staje się badanie sieci szerokopasmowych według jednolitych standardów, w celu rozpoznawania przyczyn konfliktów i skutecznego ich rozwiązywania. Wielousługowość i heterogeniczność współczesnych sieci znacznie komplikuje ten problem, zarówno w kwestii prowadzenia działań standaryzacyjnych, jak i pomiarów. Pomimo tego międzynarodowe organizacje standaryzacyjne czynią starania, aby proces badania sieci IP ująć we wspólne ramy i zaproponować jeden zestaw parametrów pomiarowych, możliwych do zastosowania w środowisku heterogenicznym, złożonym z wielu różnych technik sieciowych. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane dokonania standaryzacyjne w tym zakresie. Omówiono metodykę testowania sieci IP w technice Ethernet według procedur pomiarowych i benchmarków podanych w standardzie RFC 2544 oraz metodyki badania wielodomenowej sieci IP, oparte na metrykach pomiarowych podanych w dokumentach ITU-T i IETF. Cele iobszary badania sieci IP Sieci IP są badane głównie w celu monitorowania stanu oraz oferowanej jakości obsługi ruchu. O jakości obsługi tego ruchu świadczą pomiary zasobów sieciowych, w szczególności obciążenia łączy, zajętości buforów i [...]

Koncepcja badania jakości usług IP i interoperacyjności sieci szerokopasmowych


  W niniejszym artykule przedstawiono propozycję badania sieci szerokopasmowych na styku międzyoperatorskim. Może ona mieć zastosowanie do weryfikacji interoperacyjności nowo budowanych sieci we współpracy z istniejącymi sieciami użytku publicznego. Zaprezentowano zarys koncepcji systemu badaniowego, w którym zakłada się, że jego architektura - w części dotyczącej realizacji pomiarów - będzie oparta na wykorzystaniu specjalizowanego oprogramowania pomiarowego, zwanego agentem, zaś w części dotyczącej zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych oraz dostępu do wyników pomiarów - na infrastrukturze systemu informacyjnego o infrastrukturze szerokopasmowej (SIIS), zbudowanego w Instytucie Łączności w ramach projektu POIG System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS), eksploatowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Problem badania jakości działania sieci szerokopasmowych pod wzgledem współpracy międzyoperatorskiej jest istotny co najmniej z dwóch powodów; po pierwsze, w celu weryfikacji interoperacyjności nowych sieci szerokopasmowych budowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz inne podmioty w ramach projektów 8. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz w ramach regionalnych projektów operacyjnych (RPO); po drugie, z uwagi na stosowanie (lub podejrzenie stosowania) przez operatorów o dominującej roli niedozwolonych praktyk polegających na degradowaniu ruchu IP na styku międzyoperatorskim. W takiej sytuacji możliwość oceny jakości działania sieci współpracującej jest ważną sprawą zarówno dla dostawców usług, jak i większych grup użytkowników. Badanie współpracy sieci różnych operatorów nabiera obecnie realnego wymiaru w związku z kończącym się okresem realizacji projektów dotowanych ze środków unijnych w latach 2007-2015. Na etapie końcowego rozliczenia projektów będzie wymagane dostarczenie przez beneficjentów wyników, potwie[...]

 Strona 1  Następna strona »