Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"A. Karbowiak"

Przegląd wiadomości prasowych DOI:


  Polska - GUS: dobre zbiory zbóż podstawowych Według GUS (wstępne szacunki z dnia 30 lipca br.), tegoroczna produkcja zbóż podstawowych w P olsce została oszacowana w przedziale od 25,9 mln ton do 26,6 mln ton, tj. o od 3% do 5% mniej w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem (w ujęciu ilościowym o od 0,8 do 1,4 mln ton mniej niż w 2014 r.). Powierzchnia upraw zbożowych w Polsce w bieżącym roku (zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi) została oszacowana na ok. 7,2 mln ha, w tym pszenicy - 2,4 mln ha. W strukturze zasiewów przeważały odmiany ozime z 60,6 % udziałem. Średnie plony zbóż podstawowych mieszczą się w przedziale od 3,62 do 3,7 ton z ha, tj. o 11,3% - 9,3% mniej niż rok wcześniej, przy czym plony zbóż ozimych są wyższe niż jarych i wstępnie zostały oszacowane na od 3,97 do 4,07 t/ha (tj. o od 7,7% do 10% mniej niż przed rokiem). Zbiory zbóż ozimych zostały oszacowane na od 17,3 do 17,7 mln ton, w tym pszenicy - od 9,1 mln ton do 9,3 mln ton. Produkcja żyta jest oceniana na od 3 mln ton do 3,1 mln ton, jęczmienia ozimego - od 0,9 mln ton do 1 mln ton, a pszenżyta - od 3,9 mln ton do 4 mln ton. Do tego należy doliczyć jeszcze produkcję zbóż jarych - mieszczącą się w przedziale od 8,7 do 8,9 mln ton, w tym pszenicy jarej - ok. 1,5 mln ton, jęczmienia jarego - 2,4 - 2,5 mln ton, owsa - 1,3 - 1,4 mln ton i pszenżyta - ok. 0,5 mln ton. Zbiory rzepaku i rzepiku GUS oszacował na 2,6 mln ton, tj. o 21% mniej niż w ubiegłym sezonie. ■ Rynek produktów ekologicznych w P olsce jest warty 650 mln zł Polski rynek produktów ekologicznych wyceniany jest na 600-650 mln złotych. Mimo 20.% wzrostów jego udział w całym ryku spożywczym to zaledwie 0,3%. Na zachodzie Europy jest on dziesięciokrotnie większy, a dynamika wzrostu nie słabnie. - Polska jest w zasadzie na początku rozwoju rynku produktów ekologicznych, czyli certyfikowanych. W krajach zachodnich, które mają ten rynek o wiele bardziej rozwinię[...]

Drugie życie Starego Młyna w Żarkach DOI:


  Stary Młyn w Żarkach, w woj. śląskim, powstały prawdopodobnie na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, zyskał nowe oblicze. Z funkcji pierwotnie czysto produkcyjnej, po wielu latach stagnacji stał się obiektem, w którym powstało nowoczesne Muzeum Dawnych Rzemiosł. W ideę utworzenia muzeum w S tarym Młynie zaangażowani byli prawdziwi pasjonaci tradycji młynarskiej, piekarniczej i innych tradycyjnych rzemiosł wykonywanych w tym rejonie. Przejście od idei do realizacji projektu możliwe było dzięki współfinansowaniu z R egionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Całość inwestycji wyniosła ok. 5 mln zł, z czego wkład własny Gminy Żarki to ok. 1 mln złotych. Ponieważ informacje na temat genezy powstania Starego Młyna w Żarkach poparte dokumentami są jak dotychczas nadzwyczaj skąpe, personel muzeum pracuje intensywnie nad odnalezieniem dokumentów czy innych, jak[...]

IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW SIECI INTERNET DOI:10.15199/59.2017.8-9.81


  W obecnych czasach korzystanie z serwisów internetowych jest powszechną praktyką. Niestety nie każdy użytkownik jest świadomy jak wiele informacji o swojej tożsamości ujawnia w sieci Internet. Niektóre mechanizmy pobierania danych są jawne i użytkownicy są o nich informowani. Przykładem może być rejestracja klientów w sklepie internetowym. Jednak w wielu przypadkach serwisy internetowe nie powiadamiają użytkowników o analizowaniu prywatnych danych. Taką wiedzę można nabyć np. dopiero po analizie kodu źródłowego strony internetowej. Istnieje bardzo wiele takich mechanizmów, które różnią się między sobą rodzajem zbieranych danych. Jedne koncentrują się na zapisie informacji o używanym sprzęcie, oprogramowaniu oraz czynnościach wykonywanych za ich pomocą jak np. popularny Google Analytics [1]. Z kolei inne analizują i zapisują indywidualne cechy użytkownika. Rozwój technik tworzenia aplikacji internetowych, w szczególności AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML) pozwolił na efektywne wykorzystanie metod rozróżniania osób, w zależności od sposobów w jaki używają klawiatur, myszek komputerowych czy gładzików [2-3]. Dane o ruchach kursora mogą być szybko gromadzone podczas standardowego przeglądania strony internetowej, posiadającej odpowiedni skrypt. Oznacza to, że istnieje szansa identyfikacji osoby odwiedzającej taką stronę, pomimo prób ukrycia tożsamości, np. używając sieci TOR (ang. The Onion Router). Co więcej, mechanizmy te mogą zostać skutecznie ukryte i niewiele osób będzie miało świadomość ich istnienia. Niniejszy artykuł opisuje system, którego zadaniem jest identyfikacja użytkownika odwiedzającego specjalnie przygotowaną witrynę. Składa się ze strony internetowej, skryptów pobierających dane o użytkowniku i zapisujących je w bazie danych oraz programu klasyfikującego osoby na podstawie zebranych od nich informacji o położeniu, akcji i czasie akcji kursora. Założono że program powinien spełnić trzy najważniejs[...]

Silniki elektryczne z proszkowymi obwodami magnetycznymi


  Nowe technologie wytwarzania elementów maszyn i urządzeń elektrycznych stwarzają nowe możliwości ich konstruktorom. Jedną z technologii, która pozwala na duże zmiany w konstruowaniu maszyn elektrycznych jest metalurgia proszków. Rozwój metalurgii proszków, nowe materiały proszkowe oraz nowe metody wytwarzania elementów metodą metalurgii proszków dają nowe narzędzia konstruktorom maszyn elektrycznych z obwodami magnetycznymi. Jak wiadomo obwód magnetyczny maszyny elektrycznej może zawierać elementy magnetycznie miękkie lub magnetycznie miękkie i twarde. W dotychczas produkowanych maszynach elektrycznych magnetycznie miękkie części obwodu magnetycznego są wytwarzane głównie z blach elektrotechnicznych. Blachy elektrotechniczne charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami magnetycznymi, ale ich wadą jest stosunkowo wysoka cena. Związana jest ona z wysoką ceną wykrawania kształtek przeznaczonych na magnetowód, ich pakietowaniem, a także z kosztem wytwarzania wykrojnika, który umożliwia wycinanie kształtek. Ostatnio kształtki wycina się też metodą cięcia laserem. Ta technologia wytwarzania kształtek jest bardzo droga i stosowana głównie do wytwarzania niewielkich serii. Jako magnetycznie twarde części obwodu magnetycznego powszechnie są stosowane spiekane magnesy z ferrytu baru lub ferrytu strontu. Zaletą tych magnesów jest niska cena, ale ich właściwości magnetyczne też są małe. W maszynach elektrycznych, gdzie są wymagane magnesy o bardzo dobrych właściwościach magnetycznych są stosowane magnesy z grupy Sm-Co lub Nd-Fe-B. Jednak ze względu na wysoką cenę pierwiastków ziem rzadkich i kobaltu są drogie. Metalurgia proszków umożliwia konstruowanie nowej generacji maszyn elektrycznych o nowych strukturach obwodów magnetycznych. Technologią, która stwarza takie możliwości jest jedna z metod metalurgii proszków - metoda spajania proszku tworzywem [1]. Może być ona stosowana do wytwarzania elementów magnetycznie twardych i eleme[...]

Wpływ temperatury pracy na właściwości magnetyczne dielektromagnetyków z proszków żelaza


  Materiały magnetycznie miękkie w postaci proszków są coraz chętniej stosowane w przemyśle urządzeń elektrycznych. Najważniejszą grupą urządzeń wykorzystującą materiały proszkowe są maszyny elektryczne. W wielu zastosowaniach z powodzeniem udaje się zastępować magnetowody wykonane z blach elektrotechnicznych obwodami wykonanymi z proszków [1, 2]. Materiały proszkowe mogą być także wykorzystywane jako rdzenie elementów pasywnych do układów elektronicznych oraz energoelektronicznych. Mogą być one również stosowane w dławikach ograniczających pobór prądu lub filtrach stosowanych do ograniczania szkodliwych harmonicznych prądów i napięć. Podczas pracy urządzenia techniczne mogą być narażone na działanie wysokiej temperatury. W wielu przypadkach urządzenia z proszkowymi obwodami magnetycznymi pracują w temperaturach wyższych od temperatury otoczenia. Często też wzrost temperatury pracy związany jest z nagrzewaniem się innych elementów maszyny, takich jak np. uzwojenia maszyny elektrycznej. Tempreratura pracy obwodu magnetycznego wpływa na jego parametry, związane jest to ze zmianą właściwości fizycznych jego elementów wraz ze zmianą temperatury otoczenia. Powoduje to zmianę parametrów eksploatacyjnych urządzenia. Niezawodność urządzeń technicznych staje się bardzo ważnym zagadnieniem, w związku z tym projektanci urządzeń, które zawierają w swojej strukturze obwody magnetyczne, powinni uwzględniać zmiany właściwości fizycznych materiałów już na etapie projektowania. W poprzednio prowadzonych badaniach określono zmianę magnetycznych i mechanicznych właściwości dielektromagnetyków w zakresie od -40°C do 100°C [3, 4]. Wraz z rozszerzeniem się zakresu zastosowań dielektromagnetyków konieczne stało się poznanie ich właściwości magnetycznych w temperaturach wyższych od 100°C. Określenie zmian właściwości dielektromagnetyków w zakresie od temperatury pokojowej do 190°C było celem badań. Technologia wykonania próbek i badania Magnetyczni[...]

Multi - pole magnetization of Nd-Fe-B bonded magnets for rotary linear actuators


  Generally, a certain group of rotary linear actuators contains bipolar magnets whose magnetic poles are arranged in a chessboard pattern. Each magnet is magnetized and positioned on the mover in such a way that the expected distribution of magnetic poles can be obtained. Magnets are magnetized before assembly, so positioning them is not easy. Therefore, the use of one larger ring - shaped magnet with a magnetic multi-pole distribution of magnetic poles is desired for rotary linear actuators. The most important advantage is the possibility to obtain complex distribution of magnetic poles in one magnetization process. One multi - pole permanent magnet can replace several bipolar magnets. It allows us to save device manufacturing time and make the process much more cost effective. In such a case the distribution of poles is more accurate and there are no air gaps. Smaller number of magnets within the motors means [...]

Research of magnetic properties of hybrid composite elements

Czytaj za darmo! »

Hybrydowe elementy są jednym z nowych rozwiązań jakie oferuje metalurgia proszków. Elementy hybrydowe składają się przynajmniej z dwóch obszarów wykonanych z materiałów o innych właściwościach magnetycznych, wykonanych w jednym procesie technologicznym. Takie elementy pozwolą na redukcje kosztów i czasu produkcji silników elektrycznych. Zagadnieniem poruszanym w referacie jest badanie właściwości magnetycznych magnesów hybrydowych złożonych z warstwy magnetycznie twardej proszku Nd-Fe-B oraz warstwy kompozytu żelaza. Badania właściwości magnetycznych kompozytowych elementów hybrydowych Abstract. Hybrid elements are one of the new solutions offered by powder metallurgy. Elements consisting of powders with different magnetic properties make the question of how measure the magnetic properties of hybrid elements composed of layers of material magnetically hard and magnetically soft and dielectromagnets made from a mixture of these same powders. Hybrid elements were made of magnetically hard Nd-Fe-B melt-spun ribbon powder and soft magnetic iron powder. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, dielektromagnetyki, elementy hybrydowe, magnesy wiązane. Keywords: powder metallurgy, smc, hybrid elements, bonded magnets. Introduction Magnetic parameters of hard and soft magnetic materials are measured by separate methods; depending on the type of material different measuring systems are used. Hard magnetic materials can be measured by induction method; the changes in magnetic flux are measured during demagnetization[...]

Badania rezystywności dielektromagnetyków w atmosferze ciekłego azotu


  Obszar zastosowań maszyn elektrycznych ciągle się rozszerza. Nowym obszarem, którym zainteresowany jest rynek elektrotechniczny, są maszyny elektryczne pracujące w temperaturach ujemnych, a nawet w temperaturach ciekłego azotu lub ciekłego helu. Właściwości fizyczne materiałów, w tym materiałów magnetycznych, zmieniają się wraz ze zmianą temperatury otoczenia. W związku z tym zmieniają się też parametry eksploatacyjne maszyn elektrycznych. Zainteresowanie rynku wytwarzaniem maszyn elektrycznych do pracy w temperaturze ciekłego azotu spowodowało konieczność prowadzenia takich badań. Badania właściwości fizycznych materiałów magnetycznych w temperaturach ciekłego azotu, stworzą bazę wiedzy dla projektantów maszyn elektrycznych przeznaczonych do pracy w niskich temperaturach [1, 4]. Jednym z podstawowych parametrów materiałów konstrukcyjnych jest ich rezystywność. Rezystywność jest wielkością zależną od temperatury. Opór właściwy metali przy spadku temperatury maleje, w różnym stopniu dla różnych metali. Wartość oporu właściwego metali w bardzo niskich temperaturach zależy w dużym stopniu od jego czystości [2]. Rezystywność dielektromagnetyków ma wpływ na wielkość strat wiroprądowych, czyli pośrednio na sumę strat w obwodzie magnetycznym. Straty wiroprądowe wydzielające się w postaci ciepła w ferromagnetykach, określa zależność: (1) gdzie: kw - współczynnik geometryczny; f - częstotliwość [Hz]; Bmax - maksymalna indukcji magnetyczna [T], ρ - rezystywność [Ωm] [4]. Materiałami magnetycznie miękkimi, stosowanymi jako obwody magnetyczne maszyn elektrycznych, są coraz częściej kompozyty proszkowe. Wytwarza się je metodą spajania proszków żelaza tworzywem. Materiały kompozytowe na bazie żelaza składają się z ziaren żelaza i cienkiej warstwy izolacyjnej na ich powierzchni. Stosuje się dwie podstawowe grupy środków izolująco- w[...]

Badania przewodności cieplnej proszkowych kompozytów magnetycznie twardych i magnetycznie miękkich


  Podczas projektowania maszyn elektrycznych niezbędna jest wiedza na temat właściwości fizycznych materiałów wykorzystywanych do ich budowy. Przewodność cieplna jest jednym z najważniejszych parametrów określającym właściwości cieplne materiałów. Wartość przewodności cieplnej materiałów wykorzystanych do budowy stojana oraz wirnika ma decydujący wpływ na charakterystykę nagrzewania maszyny elektrycznej. Zbyt mała wartość przewodności cieplnej prowadzi do złego odprowadzania ciepła z maszyny, a tym samym może ograniczyć jej właściwości użytkowe. Przewodność cieplna części magnetycznie twardej i magnetycznie miękkiej obwodu magnetycznego jest więc bardzo ważną informacją podczas projektowania maszyny elektrycznej. Szczególnie ma to znaczenie w maszynach elektrycznych z magnesami trwałymi na wirniku o rozruchu własnym, które wyposażone są w dodatkową klatkę rozruchową. Podczas rozruchu takich silników w klatce płyną prądy o znacznych wartościach, które stanowią dodatkowe źródło ciepła. Przewodność cieplna magnesów trwałych jest, w omawianym przypadku czynnikiem decydującym o temperaturze w obszarze szczeliny powietrznej [4]. Wykonano pomiary przewodności cieplnej kompozytowych materiałów magnetycznych. Badania obejmowały pomiary przewodności cieplnej magnetycznie miękkich kompozytów na bazie żelaza oraz spajanych magnesów trwałych wykonanych ze stopu Nd-Fe-B. W badaniach określono, ponadto, wpływ ciśnienia prasowania na wartość przewodności cieplnej magnesów trwałych. Wyniki pomiarów przewodności cieplnej proszkowych kompozytów magnetycznych u[...]

Research of magnetic properties of permanent magnets in the magnetic circuit with air gap

Czytaj za darmo! »

This work presents results of measurements magnetic properties for permanent magnets in magnetic circuit with different value of air gap. Measurements were conducted at room temperature. Results of the measurements were compared with template data defined according to the inductive method using the histeresisgraph produced by the Italian company Laboratorio Elettrofisico. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów właściwości magnetycznych magnesów trwałych. Pomiary zostały przeprowadzone w temperaturze pokojowej z wykorzystaniem hallotronowych czujników indukcji magnetycznej. Zmieniano wartość szczeliny powietrznej obwodu magnetycznego: 1,62; 2,35; 3,08; 25,6 mm. Wyniki pomiarów porównano z wartościami wzorcowymi otrzymanymi w wyniku pomiarów metodą indukcyjną za pomocą histerezografu włoskiej firmy Laboratorio Elettrofisico. (Badania właściwości magnetycznych magnesów w obwodach ze szczeliną) Słowa kluczowe: magnesy trwałe, dielektromagnesy, właściwości magnetyczne, histerezograf. Keywords: permanent magnets, dielectromagnets, magnetic properties, histeresisgraph. Introduction Magnetic properties of the permanent magnets are determined by measuring the magnetic field intensity and magnetic induction inside the sample placed in the external region of the homogeneous demagnetization field. One of the methods allowing to designate the magnetic properties of the permanent magnets is the inductive method. This method relies on the measurement of magnetic flux in a sample placed between the poles of an electromagnet. The fact that there is no air gap in the magnetic circuit makes the magnetic field distribution in the sample homogeneous; the magnetic flux intensity inside the sample is the same as the intensity of the external magnetic field. In the inductive method, the measurement of the magnetic flux inside the sample is made with the use of a coil covering the measured sample. Due to the changes of the value of the mag[...]

 Strona 1  Następna strona »