Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Mikołaj Leszczuk"

Jakość obrazu dla zastosowań użytkowych: definicje, badania, standaryzacja i aktualne trendy

Czytaj za darmo! »

Monitoring bezpieczeństwa publicznego (obejmujący ruch uliczny, skrzyżowania, imprezy masowe, dworce, lotniska i inne publiczne obszary miejskie) - z użyciem transmisji i analizy treści wideo - zyskuje ostatnio na znaczeniu z powodu ogólnego wzrostu przestępczości oraz aktów terroryzmu (ataki na WTC - rys. 1, na komunikację publiczną w Londynie - rys. 2 i Madrycie - rys. 3). Jakość odbioru treści wideo (QoE - Quality of Experience) przekazywanej w celach rozrywkowych (telewizja cyfrowa, w tym HDTV, a także multimedia w Internecie) istotnie różni się od jakości odbioru wideo wykorzystywanego w celach użytkowych (monitoring  Rys. 1. Strefa Zero WTC w Nowym Jorku (źródło: Wikipedia, licencja: domena publiczna)  Rys. 2. Karetki na Russell Square w Londynie (źródło: Wikipedia, Licencja Wolnej Dokumentacji GNU)  Rys. 3. Zniszczony w wyniku eksplozji wagon kolejki miejskiej w Madrycie (źródło: Wikipedia, licencja: nieznana)  Rys. 4. Ilustracja problemów związanych z jakością, które mogą powstać, gdy film jest zbyt skompresowany (źródło: YouTube) PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXIII  i WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXIX  nr 6/2010 243 jących z pytaniami dotyczącymi jakości. Następnie jest konieczny trening charakterystyk, ze względu na wyniki eksperymentów psychofizycznych. Można też użyć informacji pochodzących z algorytmów rozpoznawania. W drugim kroku wykonuje się działania optymalizacyjne, a także korzysta z informacji pochodzących z parametrów jakości. Spowoduje to usunięcie szkodliwego wpływu zniekształceń przez dostosowanie parametrów urządzenia przechwytywania lub dostosowanie parametrów kodeka wideo. Jeśli zaś zniekształceń nie da się usunąć, można próbować je kompensować, na przykład w przypadku strat pakietów, przez zastosowanie FEC (Forward Error Correction). Zasady oceny, a zwłaszcza maksymalizacji jakości wideo użytkowego, są stos[...]

Jakość usług multimedialnych w zastosowaniach użytkowych


  W ciągu minionej dekady w branży telekomunikacyjnej stale panowało przekonanie, że techniki zapewniające wysokie parametry QoS (Quality of Service) rozwiążą wszelkie problemy niskiej jakości usług multimedialnych. Jednak kilka lat później stało się jasne, że sama optymalizacja parametrów QoS, takich jak przepustowość, straty pakietów, opóźnienie czy jitter, nie jest najlepszą metodą poprawy jakości doświadczanej przez użytkowników. Problem niskiej przepustowości można skompensować wydajniejszymi kodekami. Wpływ strat pakietów w bardzo dużym stopniu zależy od ich rozkładu, a także zastosowania nadmiarowości kodowania i transmisji. W końcu też dla wielu aplikacji duże opóźnienia i jitter da się niwelować buforowaniem strumieni danych multimedialnych. Popularne stawały się wtedy propozycje sugerujące możliwość przewidywania, a w konsekwencji zapobiegania, wymienionym problemom jakości usług multimedialnych, przez zastosowanie ogólnych modeli zapewniających wysoki poziom QoE (Quality of Experience) [4] [11]. Zaczęły się pojawiać także koncepcje specjalnych struktur (framework) na potrzeby zintegrowanej oceny jakości sekwencji wizyjnych [18]. Struktury te zaczęły być "wypełniane" rozwiązaniami, próbującymi modelować ogólną jakość, działającymi na styku obszarów QoS i QoE [17] lub wyłącznie w obszarze QoE. Jednak znów stało się oczywiste, że takie ogólne podejście, ewentualnie sprawdzające się dla multimediów o charakterze rozrywkowym, zupełnie nie sprawdza się przy wielu specyficznych zastosowaniach systemów wizyjnych np. użytkowych (nadzór wizyjny, telemedycyna/zdalna diagnoza, bezpieczeństwo pożarowe, kamery cofania itp.) [12][22]. QoE bowiem, czyli to, jak człowiek postrzega jakość usługi multimedialnej, zależy od wielu parametrów kontekstowych, nie TELE-RADIO-ELEKTRONIKA-INFORMATYKA ROK ZAŁOŻENIA 1928  ROCZNIK LXXXVII  ISSN 1230-3496 8-9/2014 Referaty plenarne PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXX[...]

BADANIE MOŻLIWOŚCI CROWDSOURCINGOWEJ OCENY JAKOŚCI ZDJĘĆ DOI:10.15199/59.2016.6.77


  INVESTIGATING ROOM FOR CROWDSOURCING PHOTO QUALITY EVALUATION Streszczenie: Zautomatyzowane (korzystające ze źródeł internetowych) generowanie czasopism cyfrowych może spowodować pobranie zdjęć o niskiej jakości. Dlatego w tym artykule prezentujemy praktyczne rozwiązanie problemu automatycznego wykrywania zdjęć o niskiej jakości, oparte na odpowiednio wytrenowanym, uprzednio stworzonym systemie oceny jakości zdjęć, oceniającym pikselizację, rozmycie, kontrast i szum, w trybie No-Reference. Abstract: Automated (using the Internet sources) generation of digital magazines, may cause downloading images with low quality. Therefore, in this paper we present a practical solution to the problem of automatic detection of images with low quality, based on a sufficiently trained, previously created image quality evaluation system, assessing blockiness, blur, contrast and noise in a No-Reference approach. Słowa kluczowe: ocena jakości zdjęć, Quality of Experience (QoE), crowdsourcing, ocena w trybie No-Reference (NR). Keywords: picture quality assessment, Quality of Experience (QoE), crowdsourcing, No-Reference (NR) assessment. 1. WPROWADZENIE Tradycyjne programy telewizyjne, aplikacje telewizyjne i portale to obecnie za mało, aby dostarczyć konsumentowi oczekiwane przez niego treści, a tym bardziej w pożądanym przez niego czasie. System DEEP (ang. Data Enrichment and Engagement Platform) Magazines, rozwijany aktualnie przez izraelską firmę Osherg Technologies Ltd. (z którą współpracują autorzy niniejszego artykułu), to wszechstronne narzędzie do prezentacji treści multimedialnych, związanych szeroko rozumianym pojęciem kina. W ramach tego systemu informacje dotyczące filmów, seriali TV, aktorów, zdarzeń związanych z kinem, itp., mają być prezentowane w sposób: bogaty (w sensie jakości prezentacji, zakresu i ilości udostępnianych danych), interaktywny, zgodny z oczekiwaniami współczesnych nam użytkowników i z charakterologicznymi as[...]

PAKIET OPROGRAMOWANIA POMIAROWEGO QUALITY OF EXPERIENCE DZIAŁAJA˛CYW MODELU NO-REFERENCE DOI:10.15199/59.2016.8-9.53


  Pomiar jako´sci w modelu bez referencji (ang. No-Reference, NR) ma na celu dostarczenie informacji na temat wraz˙en´ uz˙ytkownika kon´ cowego ogla˛daja˛cego testowana ˛ sekwencje wizyjna˛. Badanie to odbywa sie˛ bez doste˛pu do materiału ´zródłowego i nie mo˙ze opiera´c si˛e na jakichkolwiek załoz˙eniach go dotycza˛cych. Artykuł ten przedstawia pakiet oprogramowania składaja˛cy sie˛ z 15 metryk wizyjnych stanowia˛cych podstawe˛ uniwersalnego systemu pomiarowego. Jako dodatek, opisane równie˙z zostały fundamentalne schematy optymalizacyjne oraz skrypty automatyzuja ˛ce obliczenia. Abstract: No-Reference (NR) quality measurements aim to provide information about end-user experience regarding given video content, without any access or assumptions about reference sequence. This reference material corresponds to uncompressed video or visual content as seen before transmission through the lossy environment. In this paper, we present software package consisting of 15 visual indicators being the foundation of versatile measurement system. In addition, basic optimization schemes and calulcation automation scripts are breifly described. Słowa kluczowe: QoE, QoS, OTT, No-Reference. zagadnienie Keywords: QoE, QoS, OTT, No-Reference. 1. WSTE˛P Nie tylko zapewnianie wysokiego poziomu tradycyjnej jako´sci usług (ang. Quality of Service, QoS), ale tak˙ze i jako´sci do´swiadczanej (ang. Quality of Experience, QoE) stanowi prawdziwe wyzwanie dla dostawców usług internetowych, usług audiowizualnych, nadawców oraz nowych dostawców usług Over-The-Top (OTT). W konsekwencji, cze˛sto realizowane sa˛ obiektywne metryki danych audiowizualnych maja˛ce na celu monitorowanie, rozwia˛zywanie problemów, analizowanie i ustanawianie wzorców aplikacji tres´ci pracuja˛cych w czasie rzeczywistym lub offline. Od 2000 roku, prace zwia˛zanie z poj ˛eciem QoE, w kontekstach ró˙znych aplikacji, nabrały tempa i zyskały uznanie biznesowe. Szereg badaczy koncentr[...]

Pomiary i modelowanie postrzeganej jakości (QoE) usług komunikacji multimedialnej za pomocą uogólnionego modelu liniowego (GLZ)

Czytaj za darmo! »

Współczesny Internet dostarcza nam coraz bardziej urozmaiconych usług komunikacji multimedialnej (telefonia VoIP, telewizja IPTV, wideokonferencje, wymiana P2P plików zawierających treści multimedialne, wideo na życzenie VoD). Jest rzeczą oczywistą, że wszyscy uczestnicy tego rynku - dostawcy usług, operatorzy sieciowi oraz last but not least użytkownicy tych usług - mierzą, analizują i wreszcie oceniają ich jakość. Proces ten zyskał ostatnio na sile z uwagi na rosnącą konkurencję na rynku usług komunikacji multimedialnej. Przez wiele lat pomiar jakości usług internetowych - na poziomie sieciowym - był wyłączną domeną operatorów sieci, wyznaczających takie parametry Quality of Service (QoS), jak prawdopodobieństwo utraty pakietów czy wartość średnia lub fluktuacje opóźnienia t[...]

Klasyfikacja sekwencji wizyjnych do określonych Uogólnionych Klas Użytkowania na podstawie wielkości celu i poziomu oświetlenia


  Transmisja i analiza sekwencji wizyjnych często jest używana w różnych zastosowaniach spoza branży rozrywkowej, a w szczególności powszechne jest korzystanie z systemów wizyjnych w celu rozpoznawania obiektów na potrzeby bezpieczeństwa publicznego. Przykłady takich zastosowań obejmują także zdalne sterowanie i kontrolę, telemedycynę oraz rozpoznawanie języka migowego. Naturalnym dążeniem jest optymalizacja jakości takich sekwencji wizyjnych. Jednakże powszechnie już znana koncepcja jakości doświadczanej (QoE - Quality of Experience) dla treści wizyjnych używanych do celów rozrywkowych znacznie różni się od QoE dla sekwencji wizyjnych używanych do zadań rozpoznawania. W tym ostatnim przypadku bowiem subiektywne zadowolenie użytkownika zależy od realizacji danego zadania, np. wykrycia zdarzenia. Dodatkowo subiektywna jakość obrazu odbierana przez człowieka będącego obserwatorem jest odmienna od obiektywnej jakości obrazu przy zastosowaniu przetwarzania komputerowego - Computer Vision [1]. Grupa Robocza VQiPS (Video Quality in Public Safety), założona w 2009 roku i wspierana przez Urząd Kompatybilności amerykańskiego Department of Homeland Security, opracowuje instrukcje dla aplikacji wizyjnych z dziedziny bezpieczeństwa publicznego. Celem tych instrukcji jest dostarczanie agencjom bezpieczeństwa publicznego informacji na temat badań i specyfikacji (w miarę ich pojawiania się), najlepiej pasujących do konkretnej aplikacji. Proces rozwoju instrukcji ma równocześnie korzystny wpływ na określenie tych obszarów, w których nie przeprowadzono jeszcze odpowiednich badań, tak aby wypełnić ewentualne luki. Wyzwaniem w tej pracy jest zapewnienie zrozumiałości instrukcji przez osoby zatrudnione w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, które mogą mieć niewielką wiedzę na temat technik wizyjnych. Podejście przyjęte przez VQiPS ma pozostać niezależnie od aplikacji. Zamiast próby indywidualnego ustosunkowania się do wielu zastosowań systemów[...]

QUALITY OF EXPERIENCE EVALUATION FOR MULTIMEDIA SERVICES

Czytaj za darmo! »

Quality of Experience (QoE) in telecommunication and information technology areas is roughly understood as a Quality of Service perceived by a user. At first, the reader will be introduced into the need of subjective evaluations. The introduction will be based on a short presentation of simple quantitative metrics, faced with a lack of possibilities for their application in a subjective qual[...]

Ocena postrzeganej jakości usług strumieniowania wideo w scenariuszu bez referencji ze skalowaniem przepływności

Czytaj za darmo! »

Zdobywające coraz większą popularność usługi strumieniowania sekwencji wizyjnych borykają się wciąż z problemem ograniczonej przepływności łączy dostępowych. O ile w przypadku połączeń przewodowych z reguły są już dostępne przepływności rzędu megabitów, o tyle dla łączy bezprzewodowych wyższe szybkości bitowe nie są już tak powszechne. Problem ten dotyczy zwłaszcza użytkowników mobilnych, którzy nie mogą oczekiwać stabilnego łącza o wysokiej przepływności. Wobec powyższego rozwiązaniem umożliwiającym uruchamianie usług strumieniowania sekwencji wizyjnych dla takich łączy dostępowych jest transkodowanie "w locie" strumieni wizyjnych. Efektem transkodowania jest skalowanie przepływności (i zarazem jakości) umożliwiające dostosowanie przesyłanego strumienia do aktualnych parametr[...]

APLIKACJA MOBILNA DO ROZPOZNAWANIA NUMERÓW LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DOI:10.15199/59.2016.6.110


  MOBILE APP FOR PUBLIC TRANSPORT DESTINATION SIGN RECOGNITION Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki bada nad rozpoznawaniem numerów autobusów i tramwajów w warunkach rzeczywistych i przy użyciu urz nych. Celem ww. badań było opracowanie skutecznych narzędzi wspomagających osoby z upośledzeniem w w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej. wielu różnych analizowany podejść, w artykule zapreze towane jedynie to, na którym oparto ko przeprowadzonych prac, tj. aplikację mobiln dla tej kategorii osób. Podejście to obejmuje dwie, wybr ne techniki przetwarzania obrazów, bazuj na metodzie Haar-Like [7] oraz filtracji kolorów. W art kule przedstawiono szczegóły obu metod oraz zaprezent wano rezultaty testów nad ich zastosowaniem do rozp znawania numerów linii. Szczegóły implementacji ww. aplikacji mobilnej również zostały przedstawi tywność jej działania została podsumowana i poddana ocenie. Słowa kluczowe: filtr kolorów, metoda Haar komputerowa, aplikacja mobilna, 1. WPROWADZENIE Samodzielne przemieszczanie się miejskim stanowi poważny problem dla ludzi niepełn sprawnych, a zwłaszcza dla ludzi niewidz niedowidzących. Problematyka automatycznej lokaliz cji i identyfikacji obiektów jako metod w osoby niewidome lub z niepełnosprawno szeroko reprezentowana w literaturze. W pozycji [ przedstawiono np. algorytm, który wspomaga osoby niepełnosprawne wzrokowo poprzez automatyczn tekcję i rozpoznawanie napisów obecnych li w ich otoczeniu. Napisy te są najpierw lokalizowane za pomocą kaskady Haara (metody Haar nie rozpoznawane przy użyciu komercyjnego oprogr mowania OCR. W pracy [6] zaprezentowano system czasu rzeczywistego do rozpozna kategorii obiektów, znajdujących się w otoczeniu osób niewidomych. Skuteczne działanie tego systemu p twierdzono na przykładzie rozpoznawania Aplikacja mobilna, będąca końcowym efektem prac przedstawionych w niniejszym artykule, jest dedykow na właśnie dla osób z dysfunkcją wzroku pomocne[...]

NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW DO STRUMIENIOWANIA OBRAZU RUCHOMEGO W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH DOI:10.15199/59.2016.6.100


  NOVEL SOLUTION IN VIDEO TRANSMISSION SYSTEMS FOR WIRELESS NETWORKS Streszczenie: Projekt MITSU (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) ma na celu stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych. Ich implementacja poprawi obecny poziom interoperacyjności, zminimalizuje złożoność obliczeniową i wymagania energetyczne. Rozwiązania są poddawane ewaluacji w dwóch scenariuszach: dostarczania treści multimedialnych do użytkownika końcowego oraz monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Abstract: The aim of the MITSU project (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) is a research toward a novel solution for streaming of video in mobile networks. Its implementation will increase interoperability, decrease computational complexity and power consumption. The results are evaluated in two usage scenarios, one is generic multimedia content delivery, the other one is security content delivery. Słowa kluczowe: transmisja wideo, interoperacyjność, sieci bezprzewodowe, jakość wideo Keywords: video streaming, interoperability, wireless networks, QoE 1. WSTĘP Systemy dystrybucji treści wizyjnych wyewoluowały od rozwiązań prostych (analogowych systemów wizyjnych) do rozwiązań złożonych, nacechowanych wielością technik przetwarzania danych. Złożoność ta wynika z popytu na treści wizyjne w scenariuszach dotychczas niemożliwych do zrealizowania, jakim jest na przykład dystrybucja treści wizyjnych do urządzeń przenośnych. Presja rynku wymusza coraz szybsze wprowadzanie nowych systemów dystrybucji wideo o coraz wyższym stopniu złożoności. Powoduje to, że systemy te są coraz mniej interoperacyjne, a przy tym coraz bardziej nieefektywne, jeśli chodzi o pobór mocy. Dodatkowo, pojawiły się lub stają się powszechne nowe protokoły strumieniowania treści wizyjnych, a także nowe kodeki multimedialne (takie jak np.: VP8, VP9, H.265/HEV[...]

 Strona 1