Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Sawicki"

Montaż warstwowy stolarki budowlanej z Aprobatą Techniczną DOI:10.15199/33.2015.08.08

Czytaj za darmo! »

Straty ciepła wynikające z niewłaściwego montażu okien mają duży wpływ na charakterystykę energetyczną budynku. Błędy montażowe mogą prowadzić do pogorszenia zakładanej szczelności złącza okiennego, parametrów akustycznych obiektu, do powstawania mostków termicznych, zawilgocenia glifów i narożników oraz wykwitów pleśni na ościeżu i ościeżnicy. Jakimi zatem kryteriami wyboru systemów montażowych należy się kierować, aby uniknąć problemów?Warto się upewnić, czy proponowana przez wykonawcę technologia spełnia wymagania aktualnych normi wytycznych.Ma to obecnie coraz większe znaczenie, ponieważ nowa ustawa konsumencka, obowiązująca od 25 grudnia 2014 r., daje klientom zna[...]

MODEL PROCESU SZEREGOWANIA TRANSAKCJI DANYCHWRAZ Z PROPOZYCJA˛KRYTERIUM OCENY JAKO´SCI DLA INTERFEJSU KOMUNIKACYJNEGO USB 3.1 GEN 1 THE MODEL OF DATA TRANSACTIONS SCHEDULING PROCESS WITH THE PROPOSAL OF QUALITY CRITERIA FOR COMMUNICATION INTERFACE USB 3.1 GEN 1 DOI:10.15199/59.2016.8-9.13


  Prezentowany artykuł jest próba˛ zaproponowania modelu matematycznego potrzebnego do oceny jako ´sci uszeregowania transakcji danych w interfejsie komunikacyjnym USB 3.1 Gen 1. Uwzgle˛dniaja˛c wprowadzone w najnowszej wersji portu mechanizmy wprowadzono do modelu ograniczenia kolejno´sciowe oraz rozszerzono definicj ˛e transakcji o mo˙zliwo´s´c jej realizacji w sposób seryjny (ang. burst). Zdefiniowano dwie miary jakos´ci pozwalaja˛ce na ocen˛e dwóch kryteriów narzucanych przez QoS na interfejsy komunikacyjne. Podano równiez˙ formalna˛ definicje˛ problemu uszeregowania transakcji, na bazie której b˛edzie mo˙zliwe w przyszło´sci opracowanie własnej implementacji host kontrolera oraz porównanie jej z istnieja˛cymi rozwia˛- zaniami. Abstract: Authors of the paper were trying to prepare mathematical model of transactions scheduling process using scheduling and group theory. The presented solution includes mechanisms from the newest version of USB like burst transaction. Two objective functions were defined and authors think that it will simplify QoS verification for USB. Moreover the formal definition of transactions scheduling problem was shown. Słowa kluczowe: QoS, szeregowanie transakcji, USB Keywords: QoS, transactions scheduling, USB 1. WSTE˛P Urza˛dzenia peryferyjne, takie jak mysz, pamie˛c´ masowa czy kamera internetowa komunikuja˛ sie˛ z komputerem (ogólniej kontrolerem) za pomoca˛ interfejsów (portów) komunikacyjnych zgodnie z obowia˛zuja˛cymi protokołami komunikacyjnymi (np. SBP-2, IIDC). Obecnie wi˛ekszo´s´c interfejsów w systemach komputerowych wykorzystuje transmisje˛ szeregowa˛. Najlepszym tego przykładem jest szeroko rozpowszechniony port USB. Najnowsza wersja tego interfejsu USB 3.1 Gen 1 (dalej USB 3.1) wprowadza szereg nowych mechanizmów do transmisji danych, sta˛d zaistniała potrzeba opracowania nowego modelu procesu szeregowania transakcji danych. Model ten, pozwoli na dokładne zbadanie i ocen˛e zgodno [...]

 Strona 1