Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Wyszyńska"

Masa izolacyjna STYROGUM z odpadów styropianu i gumy

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta ilość tworzyw sztucznych wykorzystywanych w życiu codziennym. Materiały pochodzenia naturalnego (drewno,metale,włókna roślinne itp.) są wypierane przez polimery. Powszechnie stosowane są m.in. polistyren i guma. Polistyren jest jednym z najdłużej znanych syntetycznych tworzyw termoplastycznych. Mimo konkurencji wielu nowychmateriałów, jego produkcja nadal wzrasta. Polistyren spieniony - znany bardziej jako styropian - wykorzystywany jest powszechnie w budownictwie i chłodnictwie jako tani materiał termoizolacyjny. Od kilkudziesięciu lat styropianu używa się do bezpiecznego pakowania sprzętu elektronicznego (komputery, RTV) oraz artykułów gospodarstwa domowego (AGD). Od kilkunastu lat polistyren spieniony coraz częściej wykorzystuje[...]

Nowoczesne izolacje wodochronne i chemoodporne na bazie komponentów odpadowych

Czytaj za darmo! »

Jakość i trwałość izolacji wodochronnych jest bardzo istotna przy zabezpieczaniu konstrukcji budowlanych. W przypadku materiałów charakteryzujących się strukturą kapilarno-porowatą (np. cegła, pustak, beton komórkowy), istnieje niebezpieczeństwo zawilgocenia dużych partii konstrukcji przez kapilarny transport wilgoci, nawet jeśli dochodzi tylko do miejscowego uszkodzenia izolacji. Do wykonywania izolacji wodochronnych w obiektach budowlanych nowo wznoszonych i remontowanych powszechnie stosuje się materiały bitumiczne na bazie asfaltów ponaftowych. Mogą one być w postaci płynnej (na rozpuszczalnikach organicznych lub wodzie - jako dyspersja albo emulsja) oraz jako materiały rolowe (różne rodzaje pap). Coraz częściej używane są również materiały bitumiczne uszlachetnia[...]

Wykorzystanie odpadów z różnych dziedzin przemysłu jako komponentów wysokowartościowych mas wodo- i chemoodpornych


  Do wykonywania izolacji wodochronnych nowo wznoszonych i remontowanych obiektówbudowlanych stosowane są najczęściejmateriały bitumiczne na bazie asfaltówponaftowych, głównie na zimno, w postaci płynnej (na rozpuszczalnikach organicznych lub wodzie - jako dyspersja albo emulsja) lub materiały rolowe (różne rodzaje pap). Obecnie coraz częściej spotyka się materiały bitumiczne uszlachetniane dodatkami z tworzyw sztucznych. W stosunku do pierwszej grupy materiałów wyróżniają się one lepszymi właściwościami technicznymi, lecz są droższe. Pozamateriałami pochodzenia bitumicznego stosowane są także materiały z tworzyw sztucznych (folie, kity, preparaty hydrofobizujące itp.) orazmodyfikowanemasy na bazie cementu. Nowe wyroby o właściwościach wodo- i chemoodpornych Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej od ponad dziesięciu lat prowadzone są badania nad uzyskaniem mas wodochronnych z wykorzystaniem komponentów odpadowych powstających w różnych dziedzinach przemysłu. Opracowany przez pracowników Zespołu Fizyki Budowli sposób recyklingu odpadów (opatentowany w UP RP) jest o tyle nowatorski, że nie był dotychczas stosowany zarówno w kraju, jak i za granicą. Wykorzystując odpady, uzyskano nowe wyroby o bardzo dobrych właściwościach wodo- i chemoodpornych, potwierdzonych badaniami Instytutu Techniki Budowlanej. Podstawowym (bazowym) komponentem wszystkich uzyskanych wyrobów jest polistyren spieniony (znany powszechnie jako styropian) pochodzący z odpadów uzyskiwanych podczas wykonywania ociepleń budynków i/lub z kształtek opakowaniowych. Inne komponenty to guma z zużytych opon (w p[...]

Wady i zalety stropodachów o tradycyjnym i odwróconym układzie warstw

Czytaj za darmo! »

Stropodach to przegroda z izolacją termiczną, zamykająca budynek od góry, spełniająca jednocześnie rolę stropu i dachu zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym. Oznacza to konieczność przenoszenia obciążeń, jak również zabezpieczenia pomieszczeń przed opadami atmosferycznymi oraz wpływem środowiska zewnętrznego na mikroklimat pomieszczeń. Charakterystyka stropodachów S[...]

Ochrona obiektów zabytkowych i ich elementów przed wodą opadową, gruntową i parą wodną

Czytaj za darmo! »

Skuteczne zabezpieczenie budynku przed skutkami destrukcyjnego działania wody jest jednym z podstawowych i koniecznych warunków umożliwiających jego komfortowe użytkowanie. Niestety w praktyce, w pracach projektowych i wykonawczych zagadnienia te traktowane są jako mało istotne i nie przywiązuje się do nich szczególnej uwagi.Uczestnicy procesu budowlanego zapominają, że usuwanie skutków bez[...]

Stosowanie metody TERMOINIEKCJI do osuszania murów bastionu Zamku Ostrogskich w Warszawie

Czytaj za darmo! »

Zabezpieczenie budynku przed niszczącym działaniem wody jest podstawowym warunkiem umożliwiającym jego wieloletnie, komfortowe użytkowanie. Istnieje jednak wiele obiektów, często zabytkowych, funkcjonujących od czasu ich powstania bez kompleksowego zabezpieczenia przeciwwodnego. Problem ten dotyczy głównie zabezpieczeń wodochronnych konstrukcji będących w stałymkontakcie z gruntem.Wobiektach istniejących wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych jest zdecydowanie trudniejsze niż na etapie ichwznoszenia.Szczególnymwyzwaniem, ze względu na ochronę konserwatorską oraz zły stan konstrukcji, jest wykonywanie robót izolacyjnychwobiektach zabytkowych. Przykładem takiego obiektu jest Zamek Ostrogskich w Warszawie, gdzie obecnie prowadzone są szeroko zakrojone [...]

Wybór metody zabezpieczeń przeciwwilgociowych budynków z cegły


  Mimo zgromadzonej obszernej wiedzy dotyczącej wykonywania i odtwarzania izolacji wodochronnych w częściach przyziemnych obiektów o konstrukcji tradycyjnej wciąż w praktyce występują problemy związane z zawilgoceniem, jego skutkami oraz wyboremwłaściwego zabezpieczenia. Na terenach miast jest wiele budynków powstałych w okresie przed- i powojennym, których właściciele i zarządcy borykają się z problemami zawilgoceń murów przyziemia. Często występująca wilgoć jest problemem, który pojawia się wraz z upływem czasu, starzeniem materiałów i pogarszaniem się ich parametrów, ale są obiekty, w których zawilgocenie występowało od momentu ich powstania. Przeważająca liczba obiektów powstałych w okresie przed- i tużpowojennym to obiekty pozbawione jakichkolwiek zabezpieczeń wodochronnych lub posiadające jedynie izolacje poziome wykonane powyżej terenu.Materiały użyte kiedyś do wykonania izolacji, obecnie nie spełniają już swoich funkcji. Skutkiemtego jest zawilgoceniemurów. Zwykle mury piwnic, które pełniły funkcje magazynowo-pomocnicze, były pomijane przy remontach częścimieszkalnej. Do zawilgoceniamurów przyziemia przyczynia się często zmiana poziomu otaczającego go terenu (fotografia 1), a także zmiana warunków gruntowo- -wodnych związana z postępującą urbanizacją oraz zmiany klimatyczne. Na miejscowe zawilgocenie murów ma wpływ zamakanie gruntu przy budynku z nieszczelnych lub niedrożnych rur spustowych (fotografia 2). Zjawisko to w ostatnim czasie obserwowane jest często z uwagi[...]

Zabezpieczanie budynków zabytkowych przed działaniem wody gruntowej na przykładzie Starej Pomarańczarni w Warszawie


  Wiele obiektów, często zabytkowych, funkcjonuje bez kompleksowego zabezpieczenia wodochronnego. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w obiektach istniejących jest zdecydowanie trudniejsze niż na etapie ich wznoszenia. Szczególnym wyzwaniem, ze względu na ochronę konserwatorską oraz zły stan konstrukcji, jest wykonywanie robót izolacyjnych w obiektach zabytkowych, szczególnie wtedy gdy są one nadal eksploatowane. Przykłademjest budynek Starej Pomarańczarni wWarszawie, który spełnia wiele funkcji od wystawienniczych i muzealnych po teatralne. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia remontu. Opis stanu istniejącego przyziemia Budynek Starej Pomarańczarni został wzniesiony na terenie Łazienek Królewskich w latach 1784 - 1788 na podstawie projektu Dominika Merliniego, na planie prostokątnej podkowy. Ściany zostały wymurowane z cegły ceramicznej pełnej i otynkowane. Ponad gruntem, z wyjątkiem elewacji południowej, ściany zewnętrzne osłania wysunięty cokół. Budynek Starej Pomarańczarni jest częściowo podpiwniczony - piwnice znajdują się pod skrzydłami. Pod korpusem głównymod strony północnej istnieje korytarz łączący skrzydło wschodnie i zachodnie. Wysokość pomieszczeń piwnicznych oraz poziom posadzek są zróżnicowane. Część pomieszczeń zlokalizowanych pod wschodnim skrzydłem budynku to pomieszczenia pomocnicze teatru (hol, szatnie, toalety). Pomieszczenia pod skrzydłem zachodnim są wykorzystywane jakomagazynki, a największe pomieszczenia, znajdujące się pod sceną i widownią teatralną, pełnią funkcję magazynu rzeźb i detali architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia piwniczne są ogrzewane, a tylko nieliczne z nich oświetlane światłem dziennym i wentylowane przez okienka. Pomieszczenia pod sceną to pomieszczenia bezokienne, które były wentylowane grawitacyjnie. Obecnie kanał wentylacyjny jest niedrożny. Zróżnicowana wysokość piwnic wynika z ukształtowania terenu wokół budynku (lokalizacja na[...]

Zabezpieczenia wodochronne zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej


  Obecnie modernizacje i remonty coraz częściej dotyczą obiektów wznoszonych w połowie XX wieku. Niektóre z nich mają już nawet status obiektu zabytkowego. Istotne miejsce podczas prac rewitalizacyjnych zajmuje problem wykonania lub odtworzenia izolacji wodochronnych. Zwykle w obiektach historycznych nie było takich zabezpieczeń lub lata eksploatacji spowodowały zmiany w ich strukturze i zanik cech dających ochronę przeciwwilgociową. Stosując się do obowiązujących obecnie zasad sztuki budowlanej i wymagań technicznych, budynki posadowione w gruncie powinny mieć poziome i pionowe izolacje wodochronne. Ich zadaniem jest ochrona podziemnych części budynku przed wnikaniem wilgoci z gruntu. Brak takich zabezpieczeń powoduje postępującą destrukcję zawilgoconych murów, która objawia się plamami i wykwitami solnymi, łuszczeniem powłok malarskich, osłabieniem i odparzeniem tynków oraz lasowaniem się cegieł. Dodatkowo zawilgocenie murów zwiększa ich przewodność cieplną (rosną straty ciepła z budynku) i powoduje wzrost wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach, a w efekcie zwiększa ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych i domowych. Obecnie w budynkach podpiwniczonych wymaga się wykonania w ścianach zewnętrznych dwóch przeciwwilgociowych izolacji poziomych: nad ławą fundamentową i 0,3 m nad poziomem terenu. W ścianach wewnętrznych powinna być wykonana izolacja pozioma nad ławą fundamentową, która ma również zabezpieczać podłogi leżące na gruncie. Ściany zewnętrzne od strony gruntu powinny być chronione izolacją pionową przed wnikaniem wody. Wymienione izolacje muszą tworzyć ciągły i szczelny system ochronny. Te zasady stanowiły podstawę projektu "Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej" [1]. Prowadzone obecnie kompleksowe prace remontowe, współfinansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, rozpoczęto w kwietniu 2011 r., z planowanym terminem ukończenia w listopadzie 2013 r. Budynek Domu Kultury w Dąbr[...]

Electrostimulation in medicine - history and contemporary usage DOI:10.15199/48.2018.12.52

Czytaj za darmo! »

The therapeutic applications of electricity, i.e. electric field, have their roots in the ancient ages. At the very beginning of this approach the stimulation has been done externally with unknown parameters. Nowadays, electric stimulations are being made both externally or internally by implanted electrodes In spite of the fact that the usage of electricity in medicine is known from antiquity the mechanism of the infraction between human organs and electricity (or electric field) is still far from understanding. To make the understanding more probably the special studies are to be initiated and they should involve the researchers from physics and engineering as well as the researchers from the medicine. Both groups of researchers have quite different experiences in the area of electromedicine. Hence, the problem in question can be observed from a few points of view and therefore better understood. History of Electric Stimulation The better understanding of the physical phenomena is strongly rooted in the history of their using and investigation. The same approach is necessary when one starts with the analysis of , widely understood, electromedicine. Indeed, the first evidences of it one can find in the ancient Rome where Plinius Maior (Pliny the Elder, 23-79) in his opus vitae "Historia naturalis", published in the 1st century, mentioned amber as very useful in some mental diseases, like the attack of fury [1,2]. Finally, the importance of amber, as the medical remedy, diminished to a great extent as its electric power was too weak. Much powerful appeared to be electric fish. The first evidences with a fish come from the ancient Egyptians who used the electrical catfish from the Nile river. According to some historians the precedence of using electric fish in therapy was Scribonius Largo, personal doctor of Emperor Claudius. At the end of 40th of the 1st century he used as the therapeutic tool the fish called Torpedo (Fi[...]

 Strona 1