Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Majewska"

Rozpuszczalniki przyszłości ciecze jonowe i płyny nadkrytyczne


  Ciecze jonowe i płyny nadkrytyczne są obecnie zaliczane do nowej klasy rozpuszczalników (tzw. neoteric solvents) o niespotykanych dotychczas właściwościach. Często są nazywane rozpuszczalnikami XXI w., ponieważ umożliwiają opracowanie czystych i bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu technologii chemicznych. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zieloną chemią, czyli chemią przyjazną środowisku. Zielona chemia dotyczy nowego podejścia do zagadnienia syntezy, przeróbki i wykorzystania związków chemicznych, co ma na celu zmniejszenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka. Założenia zielonej chemii odnoszą się także do przemysłu spożywczego. Jego rozwój jest związany z wieloma trudnymi do rozwiązania zagadnieniami dotyczącymi m.in. zaspokojenia potrzeb surowcowych oraz zużycia substancji pomocniczych (rozpuszczalników, katalizatorów, związków syntetycznych), a także rosnącej wraz z wielkością produkcji ilością odpadów i produktów ubocznych. Duży nacisk kładzie się obecnie na zastąpienie procesów - głównie ekstrakcji - z udziałem tradycyjnych rozpuszczalników technologiami bez ich udziału lub wykorzystującymi płyny w stanie nadkrytycznym oraz ciecze jonowe [6]. PŁYNY NADKRYTYCZNE Stan nadkrytyczny jest specyficznym stanem materii, w którym gaz i ciecz mają identyczne właściwości. Występuje wtedy, gdy temperatura i ciśnienie przekroczą określoną wartość krytyczną charakterystyczną dla danej substancji (tabela). Stan nadkrytyczny łączy niską lepkość i łatwość penetracji typową dla gazów z charakterystyczną dla cieczy możliwością rozpuszczania substancji stałych. Dzięki zdolnościom rozpuszczającym, płyny (gazy) w stanie nadkrytycznym są wykorzystywane przede wszystkim do ekstrakcji (supercritical fluid extraction) [10], ale mogą również pełnić funkcję środowiska reakcyjnego [4]. W przypadku ekstrakcji gazami w stanie nadkrytycznym proces prowadzi się w warunkach ciśnienia i temperatury wyższych od parametrów kr[...]

Pest control - walka ze szkodnikami

Czytaj za darmo! »

Produkcja żywności bezpiecznej dla konsumentów pod względem zdrowotnym jest nie tylko celem, ale przede wszystkim obowiązkiem każdego producenta. Dlatego istotne jest monitorowanie całego łańcucha żywnościowego począwszy od produkcji pierwotnej, przez stosowane dodatki i opakowania, cały cykl produkcyjny, ekspedycję, dystrybucję, aż po końcowego odbiorcę. Jednym z poważniejszych zagrożeń dl[...]

Oddziaływanie kwasu krotonowego na siewki kukurydzy


  Przedstawiono wyniki badań wpływu kwasu krotonowego na siewki dwóch odmian kukurydzy. Kukurydzę odmiany SMH 220 i Lober uprawiano w kulturach wodnych. Kwas krotonowy o stężeniu 0,25; 0,5; 1,0 mM dodawano do pożywki. W 7-dniowych siewkach analizowano wzrost, zawartość barwników fotosyntetycznych i aktywność reduktazy azotanowej (NR). Kwas krotonowy powodował ograniczenie wzrostu obu odmian kukurydzy. Aktywność NR spadła pod wpływem kwasu krotonowego o ok. 20% w korzeniach i liściach odmiany Lober oraz o ok. 20% w liściach i o ok. 60% w korzeniach u odmiany SMH 220. Pod wpływem kwasu krotonowego wzrastała zawartość wszystkich barwników fotosyntetycznych w liściach odmiany Lober. U odmiany SMH 220 wzrasta zawartość tylko chlorofilu pod wpływem działania kwasu w niższych stężeniach (0,25 i 0,5 mM). Bardziej wrażliwa na działanie kwasu krotonowego była kukurydza odmiany SMH 220. MeCH=CHCOOH was applied (concns. 0.25, 0.5 and 1.0 mM) on 2 varieties of maize seedlings (SMH 220 and Lober) to study their growth, content of photosynthetic pigments and nitrate reductase (NR) activity. Growth of the seedlings was inhibited and 20-60% decrease of NR activity both in leaves and roots was obsd. A increase in content of photosynthetic pigments in leaves of Lober and chlorophyll in leaves of SMH 220 was evidenced. The SMH 220 variety was more sensitive to crotonic acid than the Lober variety. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Anna Demczuk*, Edward Grzyś, Ewa Majewska, Elżbieta Sacała Oddziaływanie kwasu krotonowego na siewki kukurydzy Effect of crotonic acid on maize seedlings Dr inż. Edward GRZYŚ w roku 1975 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu. W 1985 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Rolniczym. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - fizjologia roślin, reakcje roślin na czynniki streso[...]

 Strona 1