Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław MŁYŃCZAK"

Możliwości zdalnego wykrywania par alkoholu w kabinie pojazdu DOI:10.12915/pe.2014.08.013

Czytaj za darmo! »

Przy pomocy wykonanego modelu urządzenia nadawczo-odbiorczego i układu przetwarzania danych przetestowano możliwość wykrywania par alkoholu o stężeniu odpowiadającym poziomowi stężenia w wydychanym powietrzu przez osoby nietrzeźwe w odpowiednich kuwetach badawczych symulujących kabinę pojazdu. Ponadto przeanalizowano możliwość i zrealizowano praktycznie wytwarzanie w sposób kontrolowany par alkoholu o zadanym stężeniu we wspomnianych obiektach. Abstract. Investigations of the developed model of the device for stand-off detection of alcohol vapours were carried out. To simulate the car cabins special glass tubes were used. Concentrations of the examined vapours in the tubes corresponded to the concentrations exhaled by a person under the influence of alcohol. To simulate appropriate concentration of the alcohol vapours a special device was built. (Possibilities of stand-off detection of alcohol in car cabins) Słowa kluczowe: detekcja stand-off, detekcja alkoholu, DIAL, detekcja substancji chemicznych Keywords: stand-off detection, alcohol detection, DIAL, chemical agents detection doi:10.12915/pe.2014.08.13 Wstęp Zdalna detekcja skażeń chemicznych i biologicznych z użyciem wiązki laserowej o długości fali w obszarze absorpcji substancji została już opisana w wielu artykułach [1-6]. Równolegle do rozwoju metod detekcyjnych powstają coraz to nowsze konstrukcje laserowe o potencjalnym zastosowaniu w tego typu urządzeniach [7-12]. Na bazie tych technologii opracowano wiele gotowych urządzeń będących w fazie laboratoryjnej lub też już praktycznie zastosowane w ochronie środowiska do monitoringu powietrza czy w aplikacjach wojskowych. Znając potencjalne możliwości zdalnej detekcji różnych substancji uwagę naukowców zwróciła potencjalna możliwość zdalnego wykrywaniu par alkoholu w przejeżdżających pojazdach [13-17]. Co prawda wykrywając pary alkoholu w kabinie pojazdu, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że kierowca jest nietrzeźwy gdyż[...]

Development and saturation investigation of MALO saturable absorber DOI:10.12915/pe.2014.12.13

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia badania efektu nasycania w nowo opracowanym nasycalnym absorberze MgAl2O4:Co. Absorber został opracowany z myślą o jego termicznym połączeniu z ośrodkiem aktywnym takim jak szkło erbowe. Na podstawie tych badań zostały wyznaczone podstawowe parametry nasycalnego absorbera (z punktu widzenia generacji laserowej) takie jak absorpcyjny przekrój czynny z poziomu podstawowego, absorpcyjny przekrój czynny z poziomu wzbudzonego oraz straty dysypacyjne. Przedstawiono porównanie wyznaczonych parametrów z parametrami przedstawianymi w literaturze stwierdzając pewną przewagę badanego nasycalnego absorbera nad dostępnymi komercyjnie (Opracowanie i badania efektu nasycania nasycalnego absorbera MALO). Abstract. The paper describes the investigation of saturation effect in newly developed MgAl2O4:Co saturable absorber with the aim of thermally bounding it with the active media such as erbium glasses. On the basis of the experimental results the most important parameters, from the point of view of laser generation, such as ground state absorption cross section, excited state absorption cross section and dissipative losses were calculated. The comparison of this parameters with the parameters presented in the literature was done showing the advantages of the newly developed saturable absorber over commercially available ones. Słowa kluczowe: nasycalny absorber, absorpcyjny przekrój czynny z poziomu podstawowego, promieniowanie "bezpieczne dla oka". Keywords: saturable absorber, ground state absorption cross section, "eye-safe" radiation. doi:10.12915/pe.2014.12.13 Introduction In recent years a lot of effort was put into developing new microchip pulsed lasers with output peak power of several kW and generating wavelength in the "eye-safe" range of 1.5 [...]

Możliwości wykrywania par alkoholu w kabinach samochodów z szybami o nieznanych parametrach DOI:10.15199/48.2016.09.65

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę możliwości wykrywania par alkoholu w samochodach o nieznanych szybach przy wykorzystaniu międzypasmowych laserów kaskadowych. Zwrócono szczególną uwagę na własności optyczne okien o różnym współczynniku absorpcji dla promieniowania pochłanianego przez wykrywane pary i promieniowania odniesienia. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych. Abstract. In this article we present the analysis of the opportunity to detect alcohol vapours in cars with unknown windows using interband cascade lasers. Special attention was paid to the optical properties of windows that are usually characterized by different absorption coefficients for the radiation absorbed by the alcohol vapours and for the reference radiation. The results of the experimental studies were also described. (Opportunities of detection of alcohol vapours in cars with unknown windows using cascade lasers). Słowa kluczowe: pary alkoholu, zdalne wykrywanie, szyby samochodowe, lasery kaskadowe. Keywords: Alcohol vapours, remote sensing, car windows, cascade lasers. Wstęp Zdalne wykrywanie par alkoholu w poruszających się pojazdach jest szczególnym przypadkiem wykrywania par i gazów opisywanym w literaturze [1-3]. Problematyka ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ może przyczynić się do zwalczania nietrzeźwości kierowców. Istnieje wiele zgłoszeń patentowych zastrzegających zarówno sposoby zdalnego wykrywania par alkoholu w przejeżdżających pojazdach, jak i zgłoszeń dotyczących konkretnych rozwiązań w przeznaczonych do tego celu urządzeniach [4-7]. Często dąży się w nich do bardzo precyzyjnego pomiaru stężenia par alkoholu, nie zauważając faktu, że kabina samochodu jest komorą częściowo odkrytą, a ponadto najczęściej włączony jest ciągły nawiew. Dodatkowo, należy uwzględnić fakt, że pary alkoholu mogą być nie tylko wydychane przez nietrzeźwego kierowcę, ale mogą również pochodzić od nietrzeźwego pasażera, z płynu do wycieraczek, rozla[...]

Konstrukcja i badania modułu fluorescencyjnego wieloparametrycznego klasyfikatora paliw ciekłych


  W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się znaczny wzrost stosowania "paliw zastępczych" przez użytkowników pojazdów, co pociąga za sobą rozwój procederu fałszowania paliw na masową skalę. Fałszowanie paliw ma destrukcyjne skutki przede wszystkim dla silnika pojazdu konsumenta, który nieświadomie kupuje paliwo od nieuczciwego dostawcy. Z drugiej strony proceder fałszerstwa jest przestępstwem i bezdyskusyjnie ma zgubny wpływ na sprawne funkcjonowanie gospodarki kraju. Istnieje wiele sposobów podrabiania paliw płynnych z zastosowaniem odpowiednich dodatków, zarówno w przypadku benzyn, jak i olejów napędowych. Często można spotkać się z przekonaniem, że fałszerstwo benzyny polega na rozcieńczaniu jej wodą. Jednak taki proceder nie ma "ekonomicznego sensu", ponieważ woda rozpuszcza się w tak małym stopniu w ciekłych węglowodorach (do ok. 150 ppm, tzn. 0,015 [...]

Weryfikacja osób na podstawie wizerunku twarzy i odcisku palca - badania eksperymentalne DOI:10.15199/48.2017.11.32

Czytaj za darmo! »

Ostatnie 25 lat to burzliwy rozwój technik biometrycznych związany z możliwością identyfikacji i weryfikacji osób [1, 2]. Biometria pozwala na identyfikację osób na podstawie cech fizjologicznych i behawioralnych. Fizjologia niesie informacje o cechach fizycznych ludzi, które można zmierzyć lub odczytać w danym momencie, m.in. odciski palców, wizerunek twarzy czy obraz tęczówki. Mają one charakter statyczny. Z kolei cechy behawioralne mają charakter dynamiczny i opisują jak dana czynność wyuczona bądź nabyta jest wykonywana np.: sposób chodzenia czy głos w trakcie mówienia [3, 4]. Głównymi zastosowaniami biometrii jest identyfikacja i weryfikacja osób. Identyfikacja pozwala ustalić, kim jest dana osoba, poprzez pobranie od niej próbki danej cechy (np. odcisku palca) i wyszukaniu w bazie danych próbek do niej podobnych. Weryfikacja sprawdza czy dana osoba jest tą, za którą się podaje. Biometria znajduje zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, gdzie wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby takich jak np. banki, specjalne strefy dostępu w budynkach czy odprawa graniczna [5]. Niewątpliwą jej zaletą jest eliminacja wad jakie mają inne systemy uwierzytelniania wymagające okazania dokumentu, bądź podania hasła dostępu. Kody pin do kart bankomatowych mogą być zapomniane lub skradzione tak samo jak dowody tożsamości i paszporty. W biometrii to sam człowiek jest nośnikiem informacji, gdyż to on zawiera określony przez naturę unikatowy klucz identyfikacji [6]. Celem przeprowadzonych testów było praktyczne określenie parametrów biometrycznej weryfikacji osób na podstawie wizerunku twarzy i odcisków palca. Prace były wykonywane na zlecenie Straży Granicznej, która chciała poznać praktyczne aspekty weryfikacji na podstawie powyższych danych zawartych w polskich paszportach biometrycznych. Do badań zbudowano system, który pozwolił na odczyt obu cech biometrycznych i porównanie ich z realnie pobranym od właściciela paszportu. Syste[...]

Demonstrator biometrycznego systemu wjazdu/wyjazdu do strefy Schengen - badania eksperymentalne DOI:10.15199/48.2018.06.21

Czytaj za darmo! »

Pozostali autorzy - Paweł HOŁOWEŃKO, Paweł POŹNIAK, Szymon PACHLA Od wielu lat prowadzone są w Unii Europejskiej analizy i prace legislacyjne dotyczące zagadnienia Inteligentnych Granic (ang. Smart Borders - SB), czyli pakietu regulacji oraz rozwiązań technicznych mających na celu usprawnienie i przyspieszenie odprawy granicznej, poprawę zarządzania zewnętrznymi granicami państw członkowskich Schengen, walkę z nielegalną imigracją oraz dostarczanie informacji na temat cudzoziemców bezprawnie przedłużających pobyt. W dniu 6 kwietnia 2016 roku, Parlament Europejski przedstawił projekt pierwszego rozporządzenia z pakietu Smart Borders, który ustanawia system wjazdu/wyjazdu (ang. Entry/Exit System - EES) [1- 3]. Wdrożenie systemu planowane jest na rok 2020, a poprzedziły go analizy funkcjonalności i testy na wybranych przejściach granicznych tzw. "Pilot Smart Border" [4]. Według aktualnego stanu prawnego, dopuszczalne jest stosowanie automatycznych bramek kontroli granicznej opartych na technologiach biometrycznych w odniesieniu do obywateli strefy Schengen. Już w latach 2007-2010 zainstalowano takie bramki do obsługi odpraw granicznych na przejściach lotniskowych w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i Niemiec. W 2012 roku Frontex opublikował rekomendacje dotyczące aspektów technicznych i organizacyjnych systemów automatycznej kontroli granicznej [6,7]. W założeniach system EES będzie przeznaczony dla obywateli spoza strefy Schengen (tzw. państw trzecich - TCN Third Country Nationals), przekraczających granice zewnętrzne w trakcie wjazdu lub wyjazdu ze strefy Schengen. Obejmie on wszystkich podróżnych zarówno tych, którzy przy przekraczaniu granicy zobowiązani są do posiadania wizy (ang. visa holder - VH), jak i podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego (ang. visa exempt - VE). [...]

 Strona 1