Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Gawdzik"

Problem of heat explosions in the chemical industry Problematyka wybuchów cieplnych w przemyśle chemicznym DOI:10.12916/przemchem.2014.1894


  Fundamentals of thermal behaviour of batch chem. reactors with highly exothermic reactions were presented. The lost of ability to the heat removal from the reaction space results in a change of the reactor operating conditions from isothermal to adiabatic. In the case of gaseous combustible matter-oxidizer mixts., the crit. temp. is the spontaneous ignition temp. Omówiono problematykę wybuchów cieplnych mogących wystąpić przy eksploatacji okresowych reaktorów zbiornikowych, wyposażonych w mieszadło, przy realizacji wysoce egzotermicznych procesów. Wykazano, że przyczyną wybuchów jest utrata zdolności do wystarczającego odbioru ciepła z przestrzeni reakcyjnej, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia izotermicznych warunków pracy reaktora w warunki zbliżone do adiabatycznych, czego główną przyczyną jest przekroczenie krytycznej wartości temperatury początkowej T0K czynnika chłodzącego. Wykazano również istnienie ścisłego związku pomiędzy wybuchami cieplnymi rozpatrywanego typu reaktorów chemicznych a wybuchami cieplnymi gazowych mieszanin substancja palna-utleniacz, dla których temperatura T0K jest temperaturą samozapłonu. Wybuchy chemiczne, podobnie jak pożary, wywoływane są egzotermicznym procesem spalania i mogą być podzielone na dwa rodzaje: wybuchy homogeniczne i wybuchy heterogeniczne1). Wybuchy homogeniczne zachodzą w całej objętości mieszaniny palnej i towarzyszy im gwałtowne wydzielanie energii cieplnej oraz związany z tym gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia. Zjawisko to można zaobserwować w przypadku rozkładu niestabilnych cieczy (np. nadtlenki organiczne), utraty kontroli nad egzotermicznymi procesami chemicznymi, zwłaszcza realizowanymi w reaktorach okresowych, lub eksplozji substancji palnych, do której może dojść po przekroczeniu temperatury samozapłonu. Wybuchy heterogeniczne charakteryzują się rozdzieleniem strefy reakcji od strefy niereagującej. Rozdziela je front reakcji (płomień), który prze[...]

Explosion limits in hydrogen sulfide/air mixtures Granice wybuchowości mieszanin siarkowodoru z powietrzem DOI:10.15199/62.2015.1.8


  A method for detn. of the explosion ranges for the H2S/air/inert gas mixts. as a function of temp. was developed. The method based on the exptl. data obtained at 20°C and under 1 bar. Porównano skrajne dane literaturowe odnoszące się do eksperymentalnie wyznaczonych wartości granic wybuchowości mieszanin H2S/powietrze/inert, uzyskane w temp. 20°C i pod ciśnieniem 1 bar, jak również podano własną metodę określenia granic wybuchowości tych mieszanin w funkcji temperatury. Wybuch definiuje się jako gwałtowne utlenianie lub rozkład substancji, wywołujące wzrost temperatury i ciśnienia. W przypadku ogólnym utlenianie (spalanie) zachodzi wg schematu: paliwo H+ u2t+le1n,i5aOcz2 zapłon H pr2oOdu+k(ty- spharla)nia + ciepło reakcji W odniesieniu do mieszaniny siarkowodór-powietrze schemat ten przyjmuje postać (1): (1) Wystąpienie wybuchu lub pożaru wymaga spełnienia tzw. trójkąta pożarowego, który tworzą: siarkowodór, utleniacz (powietrze) i źródło zapłonu. Wybuch lub pożar nastąpi wtedy, gdy: (i) stężenie H2S będzie zawarte pomiędzy górną, a dolną granicą wybuchowości, (ii) stężenie O2 przekroczy charakterystyczną dla układu, minimalną wartość, i (iii) źródło zapłonu będzie mieć wystarczającą energię (np. iskra) lub będzie zdolne do podgrzania substancji do temperatury samozapłonu. Dolna granica wybuchowości LEL (lower explosive limit) to najmniejsze stężenie palnej substancji, które podtrzymuje proces spalania palnej substancji po zmieszaniu jej z powietrzem i zainicjowaniu zapłonu. Górna granica wybuchowości UEL (upper explosive limit) to największe stężenie palnej substancji, przy którym mieszanina zawiera wystarczającą ilość utleniacza (tlenu) aby po zainicjowaniu nastąpiła propagacja płomienia. Z definicji tych wynika, że proces spalania w warunkach LEL przebiega z niedomiarem H2S, a w warunkach UEL z niedomiarem tlenu. Czynnikami wpływającymi na wartości liczbowe granic wybuchowości są przede wszystkim temperatura, ciśnienie [...]

 Strona 1