Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mikołaj Powałka"

MOBILE QUALITY TESTER: NARZĘDZIE Z INTERPRETOWALNYMI DIAGRAMAMI AKTYWNOŚCI DO TESTOWANIA SIECI KOMÓRKOWYCH I URZĄDZEŃ MOBILNYCH DOI:10.15199/59.2016.8-9.28


  Referat przedstawia narzędzie do automatyzacji testowania sieci komórkowych i urządzeń mobilnych. Narzędzie pozwala użytkownikowi projektować rozbudowane scenariusze testowe i wykonywać je na urządzeniach mobilnych. Scenariusze są projektowane w dedykowanym edytorze graficznym, jako diagramy aktywności UML. Są one następnie wczytywane do urządzenia mobilnego i tam interpretowane. Wyniki pomiarów są zapisywane w kilku formatach. W celu sprawdzenia aplikacji wykonano testy przykładowych urządzeń oraz sieci. Zaimplementowano scenariusze testowe zgodne ze wskaźnikami używanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Narzędzie zostało przychylnie ocenione przez pracowników firm telekomunikacyjnych, zawodowo zajmujących się testowaniem jakości usług telekomunikacyjnych. Abstract: The paper presents a tool that automatically tests mobile networks and devices. The tool allows the user to design possibly complex test scenarios (benchmarks) and then execute them on a mobile device. The scenarios are designed with a dedicated graphical editor and take the form of UML activity diagrams. They are then uploaded to a mobile device and interpreted there. Measurement results are saved in a couple of popular formats. To check the interpreter, tests were performed on selected devices and networks, using scenarios compliant with those adopted by Polish Office of Electronic Communications. The tools was warmly received by engineers professionally engaged in testing the quality of telecom services. Słowa kluczowe: usługa telekomunikacyjna, urządzenie mobilne, testowanie, wskaźniki jakości, diagram aktywności UML, Android Keywords: telecommunication service, mobile device, testing, QOS parameters, UML activity diagram, Android 1. Wstęp Telefon komórkowy to narzędzie niezbędne dla coraz większej grupy ludzi. Jak wynika z niedawnego badania UKE [1], posiadacze telefonów komórkowych w Polsce nadal najczęściej korzystają z tradycyjnych usług te[...]

 Strona 1