Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Adamus"

Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa w świetle wybranych międzynarodowych dokumentów strategicznych


  Unia Europejska należy do światowych liderów we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju do praktyki gospodarczej.Wostatnimczasie opracowane zostały liczne strategie mające wspierać ten proces, zapewniać jego ciągłość i nadawać odpowiednie tempo. Znalazły się wśród nich nowe dokumenty opublikowane przez Komisję Europejską: ● EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; ● Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii; a także opracowana przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i mająca zasięg globalny; ● Strategia ZielonegoWzrostu, którama zostać opublikowana w 2011 r. Postulaty zawarte w tych dokumentach mają na celu osiągnięcie gospodarki konkurencyjnej, opartej na wiedzy i innowacji, będącej przy tym w stanie zapewnić ludziom odpowiednią jakość życia i ograniczyć antropogeniczne oddziaływania na środowisko. Na podstawie ich analizy można pokusić się o tezę, że realizacja strategicznych założeń przyczyni się do stworzenia korzystnych warunków dla budownictwa ekologicznego, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rola budownictwawtworzeniu ekologicznej i innowacyjnej gospodarki europejskiej Zasoby środowiskowe Europy, jako obszaru zajmowanego przez państwa będące od długiego czasu w czołówce rozwoju technologicznego i intensywnie z nich korzystające, są w znacznym stopniu narażone na negatywne oddziaływania wynikające z działalności człowieka. Działania zapobiegawcze, prowadzonem.in. w wyniku podpisania w 1997 r. "TraktatuAmsterdamskiego", wprowadzającego zrównoważony rozwój na listę priorytetów Unii Europejskiej, a także opracowanie i przyję[...]

Wpływ rozporządzenia nr 305/2011 na rynek płytek ceramicznych


  Od ponad 20 lat zasady wprowadzania na rynek państw członkowskich UE płytek ceramicznych regulowała dyrektywa 89/106 EWG [1], nazywana dyrektywą budowlaną lub też dyrektywą CPD (Construction Products Directive). 4 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie nr 305/2011 (CPR - Construction Products Regulation) [2], które ją zastąpi. Zawarte w nim przepisy, odnoszące się m.in. do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu i udostępniających na rynku płytki ceramiczne, określonych jako "producenci", "importerzy" oraz "dystrybutorzy", będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Dyrektywy UE są zbiorem wytycznych do prawa krajowego (do wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie państwa członkowskiego zobowiązane są władze krajowe) i dopiero przepisy prawa krajowego obowiązują przedsiębiorców. Inaczej jest w przypadku rozporządzeń UE - ich zapisy obowiązują bezpośrednio. W związku z tym, wejście w życie rozporządzenia CPR zmieni rolę przepisów krajowych. Ich zadaniem nie będzie już transpozycja postanowień dokumentu nadrzędnego, ale odpowiednie uzupełnienie jego postanowień i umożliwienie ich sprawnego stosowania [3]. W wyniku wejścia w życie nowych przepisów zmianom ulegną przede wszystkim: zakres obowiązków uczestników ryn- ? ? ku płytek ceramicznych (producentów, importerów oraz dystrybutorów), zasady dotyczące oznakowania CE ? ? i towarzyszących mu dokumentów, ??rola oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, jeżeli płytki ceramiczne, jako jeden z produktów objętych harmonizacją europejską, zostały opatrzone znakiem CE, były uznawane za wyrób zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, czyli normą europejską EN lub Europejską Aprobatą Techniczną i mogły być legalnie wprowadzane do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej [3]. Sytuacja ulegnie zmianie od pierwszego lipca 2013 r. Od tej pory oznakowanie CE i[...]

Co powinna zawierać deklaracja właściwości użytkowych płytek ceramicznych wynikająca z rozporządzenia 305/2011


  Od pierwszego lipca 2013 r., na mocy rozporządzenia UE nr 305/2011, zastępującego dyrektywę budowlaną 89/106/EWG, podstawą do umieszczenia oznakowania CE na płytkach ceramicznych będzie sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych. W przeciwieństwie do dotychczasowej deklaracji zgodności ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, deklaracja właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE nie będą warunkami wystarczającymi do wprowadzenia płytek na rynek UE [1]. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia CPR, deklaracja nie będzie potwierdzać zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi w zharmonizowanej specyfikacji technicznej, tylko dokumentować jego właściwości użytkowe [2]. Wprowadzenie płytek ceramicznych na rynek państwa członkowskiego UE będzie możliwe wtedy, gdy ich właściwości będą spełniały wymagania przepisów obowiązujących w przypadku określonego zastosowania w miejscu docelowym. Zawartość deklaracji właściwości użytkowych płytek Deklaracja właściwości użytkowych będzie zawierała m.in. informacje identyfikujące: typ wyrobu, ?? który CPR definiuje jako zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym. Oznacza to, że zmiana składu surowcowego płytek ceramicznych lub ich procesu produkcji spowoduje automatycznie zmianę typu wyrobu i konieczność sporządzenia nowej deklaracji, nawet jeżeli nie zmienią się jego właściwości użytkowe; ?? zastosowany system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych płytek objętych normą PN-EN 14411 [3]. Jest to przede wszystkim system 4, w którym producent na własną rękę ustala typ wyrobu oraz przeprowadza zakładową kontrolę produkcji. Jeżeli ze względ[...]

Środki wspierania zrównoważonego budownictwa


  Ogólne zasady zrównoważonego rozwoju zostały sformułowane w 1996 r. [1, 2]. Jednym z kluczowych jego elementówjest zrównoważone budownictwo. Istotnym elementem oceny zrównoważoności (ang. sustainability) budynków jest ich jakość środowiskowa - cecha trudna do zmierzenia, warunkowana przez środowiskowe właściwości użytkowe (ang. environmental performance). Jakość środowiskowa budynku, rozumiana jako przyjazność dla środowiska naturalnego, jest odwrotnościąmiary negatywnych oddziaływań na środowisko, powodowanych przez ten budynek w całym cyklu jego istnienia. Ocena tej jakości wymaga określenia głównych obszarów oddziaływania oraz wag każdego z nich. Problemy oceny jakości środowiskowej wynikają również z faktu, że każdy budynek jest ustrojem złożonym z wielu elementów, którego cykl życia dzieli się na cztery podstawowe etapy (wg PN- -EN 15978): fazę wyrobu; fazę wznoszenia; fazę użytkowania; fazę końca cyklu życia. Każdy z etapów dzieli się na mniejsze etapy i procesy. Określenie oddziaływania na środowisko pojedynczego budynku wymaga zagregowania wartości oddziaływań związanych z całym cyklem jego życia, z uwzględnieniem zastosowanych wyrobów budowlanych, procesów wykonywanych w ramach wznoszenia, renowacji, remontów i rozbiórki, a także użytkowania obiektu [4]. Wcelu zapewnienia przejrzystości, powtarzalności i porównywalności procesu oceny podjęte zostały prace harmonizacyjne metod oceny budynków[5].KomitetTechnicznyCENTC350 opracowuje zestawhoryzontalnych norm (tabela 1) będących podstawą do oceny budynku wkontekście środowiskowego, socjalnego i ekonomicznego aspektu zrównoważonego rozwoju (rysunek).Wprzypadku oceny środowiskowej budynku najbardziej istotne normy to: ■ PN-EN 15643-2 Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena[...]

 Strona 1