Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Józef Kotus"

Automatyczna lokalizacja źródła dźwięku w obecności zakłóceń z wykorzystaniem wektorowych czujników akustycznych


  Przedmiotem opracowania jest zastosowanie technologii wektorowych czujników akustycznych do lokalizowania źródeł dźwięku. Wektorowy czujnik akustyczny AVS (ang. Acoustic Vector Sensor) umożliwia bezpośredni pomiar wybranej składowej prędkości cząstek powietrza zamiast ciśnienia akustycznego, mierzonego za pomocą konwencjonalnych mikrofonów. Dzięki temu możliwy jest bezpośredni pomiar natężenia dźwięku. Pojedynczy czujnik umożliwia pomiar jednej składowej wektora prędkości. Odpowiednie ustawienie trzech czujników umożliwia pomiar trzech wzajemnie ortogonalnych składowych wektora prędkości. Dzięki temu możliwe jest dokładne lokalizowanie źródła dźwięku w przestrzeni 3D. Dodatkowo, oprócz czujników prędkości, w kompletnej sądzie 3D dołączony jest również miniaturowy mikrofon pojemnościowy. Taka konfiguracja i budowa sondy natężeniowej cechuje unikatowa funkcjonalność i duża różnorodność zastosowań. Na rysunku 1 przedstawiono wygląd i rozmiary kompletnego czujnika wektorowego 3D. Zastosowanie dodatkowych metod cyfrowego przetwarzania sygnału (filtracja pasmowa, rozplot) umożliwiają określanie kierunku dobiegania dźwięku dla wielu źródeł jednocześnie [1, 5]. Określenie "jednocześnie" oznacza, że w tej samej chwili czasu wiele różnych źródeł wytwarza energię akustyczną, przy czym amplitudy sygnałów pochodzących z różnych źródeł mogą być zbliżone. Schemat opracowanego algorytmu pasywnego radaru akustycznego przedstawiono na rys. 2. Rys. 2. Schemat blokowy algorytmu pasywnego radaru akustycznego Fig. 2. The block diagram of the passive acoustic radar algorithm Pojedynczy czujnik AVC jest zbudowany z dwóch rezystancyjnych drucików podgrzewanych do temperatury około 200°C. Ruch powietrza prowadzi do spadku temperatury. Spadek temperatury jest proporcjonalny do kwadratu prędkości cząstek. Mierząc bezwzględną zmianę temperatury możliwe jes[...]

KORPUS MOWY ANGIELSKIEJ DO CELÓW MULTIMODALNEGO AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA MOWY DOI:10.15199/59.2016.8-9.74


  W referacie zaprezentowano audiowizualny korpus mowy zawierający 31 godzin nagrań mowy w języku angielskim. Korpus dedykowany jest do celów automatycznego audiowizualnego rozpoznawania mowy. Korpus zawiera nagrania wideo pochodzące z szybkoklatkowej kamery stereowizyjnej oraz dźwięk zarejestrowany przez matrycę mikrofonową i mikrofon komputera przenośnego. Dzięki uwzględnieniu nagrań zarejestrowanych w warunkach szumowych korpus może być wykorzystany do badania wpływu zakłóceń na skuteczność rozpoznawania mowy. Abstract: An audiovisual corpus containing 31 hours of English speech recordings is presented. The new corpus was created in order to assist the development of audiovisual speech recognition systems (AVSR). The corpus includes high-framerate stereoscopic video streams and audio recorded by both microphone array and a microphone built in a mobile computer. Owing to the inclusion of recordings made in noisy conditions, the corpus can be used to assess the robustness of speech recognition systems in the presence of acoustic noise. Słowa kluczowe: rozpoznawanie mowy, korpus MODALITY, AVSR Keywords: speech recognition, MODALITY corpus, AVSR 1. WSTĘP Dzięki postępom w dziedzinie mikroelektroniki, nawet niewielkie urządzenia elektroniki użytkowej, takie jak smartfony czy tablety, mogą być wyposażone w funkcje rozpoznawania mowy. Wynik rozpoznawania może podlegać transmisji, np. w postaci wiadomości tekstowej. Jednak podczas wykorzystywania tych funkcji w warunkach rzeczywistych, do sygnału mowy mogą zostać wprowadzone zewnętrzne zakłócenia, wpływając negatywnie na skuteczność jej rozpoznawania. Oprócz współwystępujących źródeł dźwięku (szum otoczenia, inni mówcy), skuteczność rozpoznawania może ulec pogorszeniu w wyniku występowania zjawiska pogłosu w rejestrowanej mowie. Analogicznie do sposobu postrzegania mowy przez człowieka, charakteryzującego się multimodalnością [6], dodatkowe dane pochodzące z modalności wizy[...]

ZASTOSOWANIA DRONÓW I SENSORÓW WIZYJNYCH I AKUSTYCZNYCH DO ZDALNEJ DETEKCJI I LOKALIZACJI OBIEKTÓW I ZDARZEŃ DOI:10.15199/59.2016.8-9.75


  W referacie przedstawiono wybrane sensory akustyczne i wizyjne i propozycje ich zastosowania do wykrywania i lokalizacji obiektów i zdarzeń z pokładu drona. Opisano pokrótce zastosowane algorytmy analizy strumieni, przedstawiono wyniki badań stworzonych prototypów i metod, zaimplementowanych na wydajnych układach GPU Abstract: The paper presents acoustic and visual sensors and their application to detection and localization of objects and events on board of unmanned aerial vehicles. Developed algorithms and methods are described and evaluated, and power consumption and performance are reported. Several scenarios are proposed. Słowa kluczowe: Analiza dźwięku, analiza obrazu, sensory Keywords: Image analysis, sensors, sound analysis 1. WSTĘP Bezzałogowe statki powietrzne (ang. unmanned aerial vehicle - UAV), potocznie nazywane dronami, zyskują w ostatnim czasie dużą popularność. Wiele z nich jest wyposażonych w kamery wideo i umożliwią strumieniowanie obrazu do aplikacji klienta. Uzupełnienie w inne typy sensorów pozwoli na automatyczne wykrywanie i śledzenie obiektów i zdarzeń związanych z zagrożeniem. Na pokładzie drona zamontowane mogą być kamery, czujniki podczerwieni, skanery laserowe, odległościomierze, sensory akustyczne i inne. Z ich pomocą prowadzone może być lokalizowanie i monitorowanie zjawisk i procesów, nawigowanie i autonomiczne poruszanie się w środowisku. Zastosowania obejmują ochronę granic, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie infrastruktury krytycznej, wykrywanie i zwalczanie skutków pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych, potencjalnie wspomagając człowieka w niebezpiecznych lub czasochłonnych zadaniach. W prezentowanych badaniach sprawdzono wydajność obliczeniową i skuteczność działania wybranych algorytmów analizy strumieni wizyjnych i akustycznych. Zakłada się, że dane przekazywane są z czujników siecią bezprzewodową do naziemnej jednostki obliczeniowej. Zaproponowano i przetestowan[...]

 Strona 1