Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Hibner"

SZEROKOPASMOWA AKWIZYCJA SYGNAŁÓW W SYSTEMACH ELINT WIDE-BAND SIGNAL ACQUISITION FOR ELINT SYSTEMS DOI:10.15199/59.2016.8-9.66


  Rosna˛ce wymagania stawiane systemom rozpoznania (ELINT) wymuszaja˛ zwie˛kszanie pasma analizy z zachowaniem wysokiej dynamiki detekcji sygnałów. W artykule została przedstawiona analiza moz˙liwych rozwia˛zan´ . Przestawione zostały równie˙z wyniki pomiarów sprz˛etowej implementacji szerokopasmowego systemu akwizycji opartego o równoległe kanały, z której wynika, ˙ze mo˙zliwe jest uzyskanie dynamiki przekraczaja˛cej 70dB w dowolnie szerokim pa´smie analizy przy zastosowaniu równoległej struktury. Abstract: Growing expectations for ELINT systems’ parameters lead to expansion of analysis bandwidth with high dynamic range requirements. This article presents an analysis of possible solutions of wideband acquisition systems. Additionally, experimental results of hardware implemented multichannel system are presented. Dynamic range exceeding 70dB was achieved in parallel architecture that allows unlimited bandwidth scalability. Słowa kluczowe: ELINT, szerokopasmowa akwizycja, zakres dynamiczny, odbiornik zero-IF Keywords: dynamic range, ELINT, wideband acquisition, zero-IF receiver 1. WSTE˛P Dynamiczny rozwój i dost˛epno´s´c komponentów mikrofalowych oraz rosna˛ce moz˙liwos´ci przetwarzania sygnałów sprzyjaja˛ rozwojowi bardziej zaawansowanych i skutecznych systemów radarowych. Pojawienie si˛e tzw. zwinnych radarów (Agile) oraz radarów o zmniejszonym prawdopodobie´nstwie detekcji LPI (Low-Probability of Intercept) stwarza nowe wyzwania dla systemów wczesnego ostrzegania ELINT (ELectronic INTelligence) [1]. Systemy radarowe bazuja˛ na odbiciach własnej emisji od detekowanych obiektów, podczas gdy systemy ELINT wykrywaja˛ je w sposób pasywny, odbieraja˛c energie˛ emitowana ˛ przez inne z´ródła promieniowania. Energia odbierana przez odbiornik ELINT maleje z kwadratem odległo- ´sci od ´zródła sygnału. Natomiast energia odbita, wracaja ˛ca do radaru, maleje z czwarta˛pote˛ga˛odległos´ci od celu. To daje przewage˛ systemom s[...]

 Strona 1