Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Franus"

Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia DOI:10.15199/33.2015.11.68


  Celem badań było określenie wpływu dodatku naturalnego - zeolitu na właściwości wapiennych tynków przeznaczonych do zasolonych ścian.Wartykule przedstawiono badania laboratoryjne podstawowych parametrów fizycznych i mechanicznych, takich jak kapilarna nasiąkliwość absorpcyjna, gęstość, porowatość otwarta, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, mrozoodporność, a ich wyniki wykazały, że zaprawy modyfikowane naturalnymi zeolitami (dzięki ich porowatej strukturze) odznaczają się dobrymi właściwościami sorpcji i mogą gromadzić w sobie wystarczającą ilość soli. Tynki wapienne z naturalnymi zeolitami są w pełni kompatybilne z tradycyjnymimateriałami budowlanymi, co oznacza, że mogą one być stosowane w renowacji zabytków architektury, gdzie istnieją problemy z solami. Słowa kluczowe: tynk, zeolity, wytrzymałość mechaniczna, nasiąkliwość, sole, mróz. Abstract. The purpose of this study is to investigate the impact of natural zeolite additives on the lime plasters meant for salted walls. The article presents the laboratory examinations of the basic physical and mechanical parameters such as absorbability, capillary absorption, density, total porosity, compressive and flexural strength, frost resistance. The experimental results showed that themortarsmodified by natural zeolites thank to their porous structure are distinguished for good sorption properties and can accumulate in themselves a sufficient amount of salt. Lime plasters with natural zeolites are fully compatible with traditional building materials, meaning that they can be used in the restoration of architectural heritage where there are problems with salts. Słowa kluczowe: plaster, zeolite, mechanical strength, absorbability, salt, frost.Tynki renowacyjne określane również jako tynki WTA zaliczane są do kompleksowych systemów osuszająco-odsalających. Właściwości pochłaniania wilgoci znajdującej się w murze oraz oddawania jej na zewnątrz w postaci pary wodnej zawdzięczają[...]

Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances Charakterystyka zeolitów i ich zastosowanie jako adsorbentów substancji ropopochodnych DOI:10.15199/62.2015.3.11


  Na-P1 and Na-X zeolites were prepd. by conversion of fly ash, studied for mineral compn., morphol. and textural properties and used for sorption of 2 com. petroleum-derived oils. The synthetic zeolites showed higher sorption capacity than the com. sorbent and clinoptilolite used for comparison. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania zeolitów jako adsorbentów do usuwania substancji ropopochodnych. Jako adsorbenty zastosowano zeolity syntetyczne (Na-P1 i Na-X) otrzymane z popiołów lotnych, zeolit naturalny (klinoptilolit) i adsorbent komercyjny (Damolin). Sorbenty scharakteryzowano pod kątem składu mineralnego i tekstury oraz zbadano ich właściwości adsorpcyjne względem popularnych paliw silnikowych. Zeolity syntetyczne z popiołów lotnych wykazały większe pojemności sorpcyjne względem tych paliw niż klinoptilolit i adsorbent firmy Damolin. Ropa naftowa oraz produkty ropopochodne niepodważalnie stanowią w dzisiejszym świecie jedno z najważniejszych źródeł energii. Wydobywanie, transport, magazynowanie, jak również eksploatacja ropy naftowej i jej produktów wiążą się z ryzykiem przedostania się tych substancji do środowiska. W konsekwencji może to doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego, dotkliwych strat ekologicznych oraz ekonomicznych1-3). Szczególnie niebezpieczne w skutkach są wycieki ropy naftowej lub jej produktów olejowych z tankowców i cystern transportowych. Zdarzenia takie powodują przedostanie się do środowiska bardzo dużych ilości substancji niebezpiecznych, Politechnika Lubelska Lidia Bandura, Małgorzata Franus, Rafał Panek, Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus* Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances Charakterystyka zeolitów i ich zastosowanie jako adsorbentów substancji ropopochodnych DOI: 10.15199/62.2015.3.11 Dr inż. Małgorzata FRANUS w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Ceramiki i Inżynierii Materiałowej AGH w Krakowie. Pracuje na stanowisku [...]

Use of chitosan-modified fly ashes and zeolites for removal of heavy metal ions Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich DOI:10.15199/62.2017.1.12


  Five fly ashes and 4 zeolites optionally modified with chitosan were used for removing Cu(II) ions by sorption from their aq. solns. at pH 3-5. The modification resulted in improving the sorption capacity of the sorbents. Zeolity modyfikowane za pomocą chitozanu zastosowano do usuwania jonów Cu(II). Omówiono wpływ czasu kontaktu faz, stężenia, pH i wielkości próbki, a także rodzaju zeolitu na efektywność procesu sorpcji. Jak wykazano zastosowanie popiołów lotnych w syntezie zeolitów i wykorzystanie zeolitów syntetycznych w oczyszczaniu ścieków ma uzasadnienie ekonomiczne oraz duże znaczenie dla ochrony środowiska. Zeolity (grec. zéo ‘wrzeć’, lithos ‘kamień’) są porowatymi, uwodnionymi glinokrzemianami o wzorze ogólnym Mx/n[(AlO2)xSiO2y)]·zH2O, w którym Mx/n oznacza kationy ulegające wymianie, a jednostka [(AlO2)xSiO2y)] stanowi szkielet zeolitu. Trójwymiarowa, krystaliczna sieć zeolitów składa się z tetraedrów SiO4 i AlO4 połączonych ze sobą wierzchołkami, przy czym ładunek wypadkowy sieci jest ujemny i kompensowany kationami Na(I), K(I), Mg(II), Ca(II), Sr(II) lub Ba(II), w zależności od typu zeolitu. Tetraedry zwane pierwotnymi jednostkami budowy są ze sobą połączone narożami poprzez atomy tlenu (T-O-T), tworząc pierścienie wieloczłonowe nazwane wtórnymi jednostkami budowy1-3). Ważną cechą charakteryzującą zarówno zeolity syntetyczne, jak i naturalne jest stosunek Si/Al w szkielecie krystalicznym. Determinuje on nie tylko typ mineralogiczny zeolitu, wielkość kanałów i komór, ale również wpływa na ich zdolności jonowymienne oraz właściwości hydrofilowo-hydrofobowe. Ze względu na stosunek krzemu do glinu zeolity naturalne i syntetyczne można podzielić na niskokrzemowe Si/Al 1,0-1,5 (zeolity typu A, X), średniokrzemowe Si/Al 2-5 (zeolity typu X, Y) oraz wysokokrzemowe Si/Al 10-100 (zeolity typu ZSM-5)4, 5). Najczęściej otrzymywanymi w skali przemysłowej syntetycznymi zeolitami są struktury typu A[...]

 Strona 1