Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech WIĘCKOWSKI"

BLACHY ALUMINIOWE W ASPEKCIE ZASTOSOWAŃ W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i technologicznych wybranych blach aluminiowych. Badania przeprowadzono dla trzech gatunków blach aluminiowych (PN EN 573-3): EN AW-1070A, EN AW-5251 oraz EN AW-6061T4. Wyznaczono doświadczalnie podstawowe parametry mechaniczne oraz krzywe umocnienia plastycznego, będące opisem zmian plastyczności materiału w funkcji odkształcenia. Określono wartości współczynnika anizotropii właściwości plastycznych badanych blach. Zaprezentowano wyniki badań współczynnika tarcia w tzw. próbie przeciągania pasa blachy pomiędzy wkładkami wykonanymi ze stali narzędziowej, poddanymi różnego rodzaju obróbce powierzchniowej. Badania przeprowadzono bez smarowania oraz przy użyciu różnego rodzaju smarów technologicznych. Słowa kluczowe: blach[...]

SYMULACJA NUMERYCZNA PROCESU TŁOCZENIA BLACH SPAWANYCH TYPU TWB


  W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu tłoczenia blachy spawanej typu TWB. Analizowano kształtowanie czaszy kulistej z blachy spawanej dla przypadku połączenia dwóch jednakowych blach wykonanych ze stopu aluminium EN AW‐6061T4 o równej grubości. Obliczenia numeryczne prowadzono przy użyciu programu ADINA v. 8.6, bazującego na MES. Oceny właściwości mechanicznych i parametrów geometrycznych spoiny oraz obszarów jej przyległych dokonano na podstawie badań doświadczalnych. Słowa kluczowe: blachy typu TWB, tłoczenie, modelowanie MES Dr inż. Wojciech Więckowski — Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Częstochowa, dr hab. inż. Piotr Lacki, dr hab. inż. Janina Adamus — Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa, Częstochowa. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 669-41:669-136: :621.983-026.56:519.61/.65 650 NUMERICAL SIMULATION OF THE SHEET-METAL FORMING PROCESS OF TAILOR-WELDED BLANKS (TWB) In the paper some numerical simulation results of the stamping process for the tailor‐welded blanks have been presented. Forming of a spherical cap made of welded blank, which consisted of the same grade sheets — EN AW‐6061T4 aluminium alloy with the same thickness, has been analysed. The numerical calculations have been carried out with the ADINA System v. 8.6 based on the Finite Element Method. The mechanical properties and geometrical parameters of the weld and its vicinity were assessed on the experiments. Keywords: tailor welded blanks, stamping, FEM modeling Wprowadzenie Kształtowanie (tłoczenie) dużych elementów powłokowych z jednolitego arkusza blachy jest nieekonomiczne ze względu na stosunkowo małe wykorzystanie materiału. W celu rozwiązania tego problemu stosuje się technologię zwaną tailor‐welded blanks (TWB), polegającą na łączeniu oddzielnych, małych wykrojek za pomocą zgrzewania lub spawania i późniejszym kształtowaniu blachy. W ten sp[...]

Modelowanie numeryczne procesu gięcia owiewki tytanowej

Czytaj za darmo! »

Gięcie jest jednym z procesów kształtowania wyrobów z blach, polegającym na plastycznym odkształcaniu materiału pod wpływem działania momentu zginającego. W procesie gięcia zachowana zostaje prostoliniowość tworzących, a zmiana krzywizny giętego materiału występuje w jednej płaszczyźnie [1, 2]. Kształtowanie wyrobów z blach w procesach gięcia wymaga, już na etapie ich projektowania, uwzględnienia specyficznych właściwości giętego materiału, tj. modułu Younga E, granicy plastyczności Re, zależności Re/Rm oraz mikrostruktury materiału. Jest to szczególnie ważne w przypadku gięcia blach ze stopów tytanu. Istotnym problemem podczas gięcia jest występowanie naprężeń własnych pozostających w materiale po zdjęciu obciążenia. Jest ono wynikiem niejednorodnego stanu odkształcenia w przekroju giętego materiału, który zależy zarówno od właściwości giętego materiału, jak i geometrycznych parametrów procesu, tj. grubości giętego materiału i promienia gięcia [1, 3, 4]. Kolejnym, niekorzystnym zjawiskiem, które należy uwzględnić przy projektowaniu procesu gięcia plastycznego wyrobów z blach tytanowych jest duże w porównaniu z blachami stalowymi sprężynowanie materiału (powrotne odkształcenie sprężyste - spring-back), objawiające się niezamierzonym zmniejszeniem krzywizny kształtowanego elementu w chwili zdjęcia obciążenia. Przy czym wartość kąta sprężynowania jest uzależniona od wartości kąta i promienia gięcia, grubości i szerokości giętego pasma materiału, właściwości mechanicznych giętego materiału oraz czynników technologicznych, takich jak temperatura oraz prędkość odkształcania [3÷6]. Ze względu na dużą liczbę czynników decydujących o przebiegu operacji gięcia teoretyczne określenie prawidłowych parametrów procesu kształtowania elementów jest trudne i pracochłonne. Ich ustalenie, z uwzględnieniem niekorzystnych zjawisk towarzyszących procesowi gięcia, jest możliwe i ekonomicznie uzasadnione dzięki zastosowaniu symulacji numerycznych [...]

Technologiczne aspekty kształtowania plastycznego blachy stalowej 5604 DOI:10.15199/24.2015.8.17


  W pracy dokonano oceny tłoczności blachy stalowej AMS 5604 ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki tarcia występujące pomiędzy kształtowanym materiałem, a powierzchnią roboczą narzędzia. Ocenę wpływu smaru technologicznego na proces tłoczenia przeprowadzono w oparciu o obliczenia numeryczne i otrzymane rozkłady odkształceń oraz grubości kształtowanej blachy. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań smarów technologicznych do operacji tłoczenia wyznaczone w próbie przeciągania pasa blachy. This study evaluates drawability of sheet metal made of AMS 5604 steel with particular focus on conditions of friction between the material and working surface of the tool. The effect of technological lubricant on forming process was evaluated based on the analysis of numeric calculations of distribution of strain and thickness of the sheet metal. Furthermore, the study presents the results of the investigations of technological lubricants for forming operation during sheet metal drawing test. Słowa kluczowe: blacha stalowa 5604, tłoczenie, smar technologiczny Key words:5604 sheet metal, sheet metal forming, technological lubricant.Wprowadzenie. Wymagania odnośnie do obniżania ciężaru konstrukcji zwłaszcza w sektorze samochodowym i lotniczym pociągają za sobą wzrost zapo- zapotrzebowania na wytłoczki, otrzymywane w procesach kształtowania blach. Należą one do tzw. obróbki bezu- . bezubytkowej, pozwalającej na bardzo dobre wykorzystanie materiału, co jest istotne w przypadku kształtowania blach z drogich materiałów, jakimi są materiały stosowane w lotnictwie. W celu uzyskania wysokiej jakości wytłoczek oprócz stosowania dobrych jakościowo materiałów wyjściowych (blach), konieczne jest poprawne zaprojektowanie narzędzi oraz procesu technologicznego. Jest to szczególnie ważne w przypadku wytłoczek produkowanych seryjnie i masowo, gdyż powstałe w czasie produkcji braki znacznie podnoszą koszty wytwarzania. Dlatego tak ważna jest umiejętność analizy zj[...]

Symulacja numeryczna cienkiej struktury użebrowanej z aluminium 6061 DOI:10.15199/24.2015.9.9


  W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych dla stopu aluminium AA 6061 wraz z symulacją numeryczną cienkiej struktury użebrowanej. Wyznaczono doświadczalnie podstawowe parametry wytrzymałościowe (E, Rm, Rp02, Agt), stałą materiałową K, wykładnik umocnienia n oraz krzywą odkształcalności granicznej. Wyznaczone właściwości zostały użyte do budowy modelu materia- łowego w symulacjach numerycznych. Analizowano proces tłoczenia cienkiej struktury z dwoma żebrami, uwzględniając różne parametry technologiczne. Wyznaczono rozkłady odkształceń plastycznych na powierzchni struktury oraz grubości ścianek. Rozważano wpływ współ- czynnika tarcia oraz zastosowanej siły docisku na rezultaty tłoczenia. In the paper the strength test results for AA 6061 are presented together with numerical simulation of thin sheet panels with stiffening ribs. The basic strength parameters (E, Rm, Rp02, Agt), material constant K, strain-hardening coefficient n and forming limit curve were determined experimentally. The determined properties were used for definition of material model in numerical simulations. Forming process of thin sheet panels with two ribs taking into account different technological parameters was analysed. The plastic strain and thickness distributions were determined. The influence of friction condition and holding force on the forming process was investigated. Słowa kluczowe: krzywa odkształceń granicznych, aluminium 6061, symulacje numeryczne Key word: forming limit diagram, aluminium 6061, numerical simulation.Wprowadzenie. Aluminium i jego stopy są po- wszechnie stosowanymi materiałami w wielu dzie- dzinach przemysłu, a w szczegó[...]

ANALIZA WPŁYWU SMARU TECHNOLOGICZNEGO NA PROCES TŁOCZENIA BLACH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM DOI:10.15199/67.2016.2.5


  Przemysł lotniczy do budowy samolotów wykorzystuje lekkie elementy powłokowe otrzymywane z blach na drodze tłoczenia. Procesy tłoczenia pozwalają na uzyskanie powtarzalności wymiarów oraz własności wytwarzanych elementów. Tłoczenie blach można postrzegać jako system tribologiczny, którego ważnym elementem jest smar technologiczny mający istotny wpływ na przebieg procesu i finalną jakość wyrobu. W artykule omówiono wpływ smaru technologicznego na rozkład grubości ścianek wytłoczek. Przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia w próbie przeciągania pasa blachy pomiędzy płaskimi matrycami, badania korozyjne oraz wyniki analiz numerycznych procesu tłoczenia blach aluminiowych i tytanowych. Słowa kluczowe: blacha, tłoczenie, system tribologiczny, smar technologiczny ANALYSIS OF THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL LUBRICANT ON SHEET METAL FORMING PROCESS IN THE AVIATION INDUSTRY Abstract. In the aviation industry, lightweight coated materials obtained through sheet metal forming have been used for construction of airplanes. Forming processes ensure repeatability of dimensions and properties of the components. Sheet metal forming can be considered as a tribological system, with its important element being technological lubricant, which has a significant effect on the process and final quality of products. The paper discusses the effect of a technological lubricant on distribution of wall thickness in drawn parts. The results of examinations of the coefficient of friction in the strip drawing test between flat dies, corrosion tests and results of numerical analyses of aluminium and titanium sheet metal forming were also presented. Keywords: sheet metal, forming, tribological system, technological lubricant Wprowadzenie Z uwagi na konieczność zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń i stale rosnące koszty paliwa istnieje tendencja do obniżania masy konstrukcji lotniczych poprzez stosowanie materiałów wysokowytrzymałych i lekkich. Oprócz ciągłego [...]

NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA PROCESU TŁOCZENIA SPAWANYCH BLACH TYTANOWYCH


  W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych oraz badań doświadczalnych procesu tłoczenia spawanych blach tytanowych. Badaniom poddano blachy z czystego tytanu technicznego Grade 2 oraz stopu tytanu Grade 5 (Ti6Al4V), znajdującym coraz częstsze zastosowanie w przemyśle lotniczym i medycynie. Analizowano proces tłoczenia czaszy kulistej wykonanej z jednorodnego materiału Grade 2 i Grade 5 oraz wsadu spawanego metodą elektronową, składającego się z krążka wykonanego z Grade 5 i pierścienia wykonanego z Grade 2. Badano wpływ zróżnicowania wymiarów poszczególnych elementów wsadu spawanego na proces kształtowania. Symulację numeryczną wykonano przy użyciu programu Pam- Stamp 2G v2012, opartego na Metodzie Elementów Skończonych (MES). Analizowano rozkład odkształceń plastycznych oraz pocienienia ścianek wytłoczki. Zaprezentowano wykresy odkształceń granicznych dla kształtowanych blach. W oparciu o wyniki obliczeń numerycznych dokonano oceny tłoczności blach. Wyniki symulacji numerycznych porównano z wynikami eksperymentalnymi. Słowa kluczowe: tłoczenie, blacha tytanowa, blachy spawane typu Tailor-Welded Blanks, modelowanie numeryczne NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF FORMING TITANIUM WELDED BLANKS In the paper numerical and experimental results of sheet-metal forming titanium welded blanks have been presented. Commercially pure Grade 2 titanium and Grade 5 titanium alloy -Ti6Al4V (the most often used in aircraft industry and medicine) were analysed. Forming the spherical drawn-parts made of the uniform Grade 2 and Grade 5 blanks as well as the electron beam welded (EBW) blanks, which consist of the disc made of Grade 5 and the ring made of Grade 2, has been analysed. An influence of dimension differentiation of the disc and ring on the forming process was tested. The numerical simulations were performed using the PamStamp 2G v2012 program based on the finite element method (FEM). Plastic strain distribution and drawn-part wall t[...]

Dynamic diagnostics of ferromagnetic materials on the basis of the phenomenon of voltage transformation DOI:10.15199/48.2017.01.53

Czytaj za darmo! »

Continuous production process requires continuous monitoring of the quality of material produced. The high speed of the controlled product requires a specific approach to the diagnosis of the material. The article is a continuation of the discussion of the authors on this problem. The main goal of the article is the quality control of the ferromagnetic material used as a ferromagnetic core in the quality sensor. The article presents the control system with a transformer as a sensor and a controlled material as a core. In addition an analysis of the impact of the losses generated by the eddy current on the forces and torques has been performed. The calculations have been accomplished in ANSYS environment using the finite element method and Maxwell stress tensor. Streszczenie. Ciągłe procesy produkcyjne materiałów wymagają ciągłej kontroli jakości produkowanego produktu. Duża prędkość produkowanego produktu narzuca specyficzne metody diagnostyki. Artykuł jest kontynuacją rozważań autorów dotyczącą powyższego problemu. Przedmiotem artykułu jest kontrola jakości produkowanego ferromagnetycznego materiału użytego w sensorze jakości jako rdzeń ferromagnetyczny. W artykule przedstawiono symulację układu kontroli z sensorem w postaci transformatora gdzie rdzeniem jest produkowany materiał ferromagnetyczny. Dodatkowo przeanalizowano wpływ strat powstających w produkowanym materiale na generowane siły i momenty oddziałujące na sensor. Obliczeń dokonano z wykorzystaniem środowiska ANSYS wykorzystującego metodę elementów skończonych oraz tensorów Maxwella (Dynamiczna diagnostyka materiałów ferromagnetycznych w oparciu o zjawisko transformacji napięcia ). Keywords: eddy current, sensor, quality, dynamic diagnostics. Słowa kluczowe: prąd wirowy, czujnik, jakość, diagnostyka dynamiczna. Introduction The article is a continuation of the work of the authors concerning the dynamic diagnostics of materials. Ferromagnetic materials produced in a continuous p[...]

 Strona 1