Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Przybyła"

Badania przewodów kanalizacyjnych podczas ich eksploatacji

Czytaj za darmo! »

Wśród badań przewodów kanalizacyjnych wyróżnia się badania: wykonywane na potrzeby aprobacyjne; odbiorowe; eksploatacyjne. Te ostatnie dotyczą kontroli bieżących parametrów eksploatacyjnych i umożliwiają wytypowanie przewodów do wymiany lub rehabilitacji technicznej.Wynikają z systematycznego pogarszania się stanu przewodów w czasie oraz występowania uszkodzeń spowodowanych różnymi czynnikami, niezależnymi od procesu starzenia. Działania podejmowane przez zarządzających sieciami powinny zmierzać do wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia liczby awarii.Ważne jest niedopuszczanie do stopniowej propagacji uszkodzeń w przewodach, comoże prowadzić do katastrofy budowlanej. Problemy związane z rozpoznaniem stanu uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych wynikają z "ukrytego" char[...]

Inspekcja przewodów kanalizacyjnych z użyciem systemów skanujących – wybrane zagadnienia

Czytaj za darmo! »

Inspekcja video jest jednym z podstawowych narzędzi warunkujących prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z utrzymaniem niezawodnego jej funkcjonowania. Typowy system służący do badań przewodów kanalizacyjnych, niezależnie od celu tych badań, składa się z zestawu kamerowego (kamera wraz z oświetleniem i napędem), kabla z kołowrotem (windą kablową), urządzeń do sterowania zestawem i służących rejestracji wyników inspekcji (pulpit sterowniczy, monitory, komputer z oprogramowaniem, elektronika umożliwiająca współpracę urządzeń) oraz źródła energii (zestaw akumulatorów, generator prądu). Systemy tego typu upowszechniały się na rynku od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a ich popularność wynikała z powstania kamer wykorzystujących półprzewodnikowe elementy CCD, zamieniające światło na sygnał elektryczny. Obecnie sprzęt tego typu jest znany i dostępny, również sposób prowadzenia badań przewodów z jego użyciem był szeroko opisywany i jest znany w branży. Po 2000 r., na rynku pojawiły się alternatywne urządzenia służące do inspekcji video przewodów, które w tym artykule przyjęto nazywać systemami lub kamerami skanującymi. Ponieważ w polskiej literaturze technicznej nie były one dotychczas pełniej opisane (pomimo 10-letniego ich funkcjonowania na rynku), wydaje się celowe przybliżenie tego zagadnienia czytelnikowi. Informacje na temat kamer skanujących można było znaleźć przede wszystkim w publikacjach promujących rozwiązania firmy IBAK prezentowanych na łamach "Inżynierii Bezwykopowej" np. [1]. Szerzej opisano je również w podręczniku [2]. W tradycyjnym zestawie do inspekcji video, kamera ma możliwość obrotu w dwóch prostopadłych osiach, ponadto posiada funkcję zoom, regulację ostrości obrazu i intensywności oświetlenia. Pozwala to na dokładne oględziny interesującego miejsca w przewodzie, z możliwością dostosowania obrazu do lokalnych warunków. Inspekcja przewodu prowadzona jest w tzw. trybie "stop-and-go". Oznacza to, że[...]

Pomiary deformacji przekroju poprzecznego, rys oraz innych uszkodzeń w diagnostyce przewodów kanalizacyjnych - wybrane narzędzia i metody


  W trakcie inspekcji video przewodów kanalizacyjnych rejestrowane są liczne uszkodzenia, które następnie mogą być zapisane przy wykorzystaniu odpowiedniego systemu notacji, np. EN 13508. Systemy notacji uszkodzeń przewidują podanie ich charakterystyk ilościowych, jednak rozpoznanie wielkości uszkodzeń jest zadaniem niełatwym lub nawet niemożliwym do wykonania bez użycia odpowiednich narzędzi pomocniczych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja takich narzędzi i metod diagnostycznych, które umożliwiają pomiary deformacji przekroju poprzecznego, rys, ubytków powierzchni oraz innych uszkodzeń rejestrowanych w przewodach, w trakcie ich badań eksploatacyjnych.Ciągły postęp techniczny powoduje upowszechnianie się w diagnostyce obiektów budowlanych nowych metod i narzędzi badawczych, które zazwyczaj kojarzą się z zastosowaniami w tak szczególnych dziedzinach jak medycyna, przemysł lotniczy, kosmiczny lub wojskowość. Narzędzia te mogą być wykorzystane lub już znajdują zastosowanie w badaniach sieci kanalizacyjnych. Nie ma w tym nic dziwnego jeśli weźmie się pod uwagę rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe stosowane dla obiektów sieciowych i kolektorów dużych średnic, które są zasadniczo dostępne dla pracowników z odpowiednim oprzyrządowaniem. Nieco odmiennego podejścia wymagają jednak przewody nieprzełazowe, stanowiące dominujący element sieci i których specyfika metod badawczych wynika również z konieczności zdalnego i szybkiego prowadzenia badań. Potrzeba konstruowania specjalnych rozwiązań przy ograniczonym rynku zbytu, powoduje wolniejsze wprowadzanie w tym obszarze nowych metod diagnostycznych, stopniowo to jednak następuje. Obecnie, ciągle podstawową metodą badania stanu przewodów są inspekcje wzrokowe. Zmiany we wnętrzu przewodu, które obserwuje się w czasie prowadzenia badań, mogą być zapisywane z użyciem przyjętego systemu notacji, obecnie przeważnie wg PN - EN 13508 - 2: 2006 [1]. System ten zakłada potrzebę repre[...]

Propozycja metody oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych z wykorzystaniem elementów teorii zbiorów rozmytych


  Badania bieżące przewodów sieci kanalizacyjnych dostarczają zarządzającym siecią zbioru danych, które poddawane są następnie szczegółowym analizom. Uzyskana na tej podstawie ocena stanu przewodów umożliwia zaplanowanie dalszych działań o różnym poziomie szczegółowości. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano autorską metodę oceny stanu przewodów, która bazuje na segregacji uszkodzeń zaobserwowanych w przewodzie wg wzrastającego stopnia stwarzanego przez nie zagrożenia. Metoda ta może stanowić podstawę do opracowania narzędzia ekspertowego, pomocnego szczególnie w sytuacji porównywania ze sobą przewodów, dla których występują trudności w jednoznacznym ustaleniu preferencji lub stopnia (poziomu) ich uszkodzenia przez specjalistę dokonującego tej oceny.1. Wstęp Badania bieżące przewodów kanalizacyjnych prowadzone są obecnie standardowo i stanowią podstawę do planowania prac eksploatacyjnych na sieci i jej rehabilitacji technicznej. W badaniach bieżących wykorzystuje się powszechnie technikę wideo, która jest coraz częściej uzupełniana o pomiary niwelety dna przewodu oraz zmian jego geometrii. Możliwe, że do badań bieżących będzie się zaliczać również badania szczelności przewodów, co wynika z tendencji, którą można zaobserwować w Niemczech i co podyktowane jest wchodzeniem w życie odpowiednich przepisów prawa. Dla obróbki danych pochodzących z badań bieżących - szczególnie inspekcji video - opracowane zostały rozwiązania metodologiczne, powiązane najczęściej z odpowiednim oprogramowaniem. W najprostszych modelach klasyfikacji przewodów dokonuje się poprzez przypisanie uszkodzeniom ocen punktowych lub opisowych, a proces ten następuje już na etapie notacji (kodowania) uszkodzeń. W modelach bardziej szczegółowych dąży się do uwzględnienia warunków brzegowych funkcjonowania przewodów i różnych konsekwencji wynikających z wystąpienia stanu uszkodzenia. Opracowane rozwiązania różnią się niekiedy istotnie od siebie, chociaż w większo[...]

Przykłady nowych rozwiązań w bezwykopowych technologiach budowy podziemnej infrastruktury sieciowej DOI:10.15199/33.2018.02.01


  Wartykule przypomniano podstawowe informacje o głównych technologiach bezwykopowej budowy przewodów - mikrotunelowaniu i technologii wierceń kierunkowych HDD. Na tym tle przedstawionowybrane nowe rozwiązania szczegółowe, będące przykładami tendencji rozwojowych w tych technologiach, m.in. zastosowanie podkładek ciśnieniowychwmikrotunelowaniu w celu zmniejszenia dopuszczalnego promienia krzywizny trasy rurociągu, adaptacja technologii HDD do wymiany starych kabli energetycznych, nowa technologiaDirect Pipe łącząca cechyHDD i mikrotunelowania. Budowa przewodów podziemnej infrastruktury sieciowej z zastosowaniem technologii bezwykopowych rozpoczęła się w końcu lat dziewięćdziesiątych. Przypomnieć należy pierwszą budowę z użyciem technologiimikrotunelowania, amianowicie kolektora kanalizacyjnego DN 1600, długości 973 m w Toruniu w 1998 r., który niejako otworzył rynek krajowy na to rozwiązanie. Wkrótce zrealizowano dwie nitki rurociągu o średnicy DN 2000 i długości 105 m każda, przez rzekę Wartę dla gazociągu Jamał - Europa Zachodnia (czas realizacji - listopad 1998 - styczeń 1999), a we Wrocławiu fragmenty kolektora Ślęża (pierwsza połowa 2000 r.). Budowy takie wywoływały wtedy duże zaciekawienie, może nawet sensację - z wycieczkami inżynierów i grup studentów z wydziałów budownictwa. Podobnie było z pierwszymi realizacjami w technologii HDD, choć ich historia w Polsce zaczęła się wcześniej i związana była z rurociągami przesyłowymi gazu - z przykładową realizacją w 1991 r., przejścia pod Wisłą rurociągiem DN 500 o długości 800m.Wobu przypadkach (mikrotunelowania i technologii HDD) mieliśmy wtedy do czynienia z transferemtechnologii z Zachodu, ale trzeba przypomnieć, że w Polsce technologie klasyfikowane obecnie jako bezwykopowe stosowano co najmniej od połowy lat siedemdziesiątych XX w. w rozwiązaniach zmierzających do bezkolizyjnego pokonania przeszkód na trasie układanych rurociągów. Były to przewierty lub[...]

Renowacja podziemnej infrastruktury sieciowej z zastosowaniem wykładzin CIPP DOI:


  Sieci wodociągowe i kanalizacyjne to podstawa infrastruktury technicznej w miastach. Ze względu na dużą długość przewodów we współczesnych aglomeracjach miejskich, zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania wymaga podejmowania skoordynowanych działań, przy zaangażowaniu ekspertów, wyspecjalizowanego sprzętu i oczywiście odpowiednich nakładów finansowych. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne ulegają uszkodzeniom, które są efektem błędów ich projektowania, budowy i eksploatacji. Jakwiadomo, uszkodzenia te mogą mieć różny charakter i skutkować licznymi konsekwencjami. Szczególnie spektakularne są uszkodzenia wodociągów o dużej średnicy, gdy dochodzi do zalewania ulic i rozmywania podłoża budowlanego grożącego awariami innych budowli. Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych, których skutki są zazwyczaj przesunięte w czasie i nie tak intensywne, mogą być jednak odczuwalne na co dzień, np. gdy uwidaczniają się w destrukcji nawierzchni ulicznych, będącej wtórnym efektem nieszczelności kolektorów. Na rysunku przedstawiono podział konsekwencji uszkodzeń w przewodach kanalizacyjnych. Zakres tych negatywnych oddziaływań wyraźnie wskazuje na ważność działań podejmowanych w celu poprawy niezawodności sieci przez przedsiębiorstwa nimi zarządzające. Podstawowe znaczenie ma tu pojęcie rehabilitacja techniczna przewodów, która w normie PN-EN 752 [5] ujęta jest następująco: zespół działań, których celem jest odtworzenie lub polepszenie funkcjonowania istniejącej sieci kanalizacyjnej. Analogiczną definicję przyjmuje się w przypadku przewodów wodociągowych. Jest to definicja odnosząca się do sieci przewodów. Należy jednak podkreślić, że pojęcie rehabilitacjimożna również bezpośrednio powiązać z planowanymi działaniami odniesionymi do przewodów. Tu jednak bardziej odpowiednia wydaje się definicja rehabilitacji technicznej podana w PN-EN ISO 11296-1:2018-04 [6]: wszystkie metody przeznaczone do odtworzenia lub ulepszenia właś[...]

Efektywność techniczna, ekonomiczna i ekologiczna technologii bezwykopowych

Czytaj za darmo! »

Pod pojęciem technologii bezwykopowych rozumiemy w inżynierii budowlanej grupę metod postępowania, które umożliwiają budowę lub szeroko pojętą rehabilitację techniczną obiektów podziemnych (kubaturowych i liniowych) bez wykonywania wykopów, albo przy wykonywaniu ich w bardzo ograniczonym zakresie. Zgodnie z tym kryterium, przeciwieństwem metod bezwykopowych są metody realizacji i rehabilitacji technicznej obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wykorzystujące wykopy otwarte. Używane jest tu również określenie: technologie wykopowe. Technologie (metody) bezwykopowe stosowane są obecnie w budowie różnorodnych obiektów, poczynając od stacji i tuneli szlakowych metra, przez tunele komunikacyjne pod przeszkodami terenowym, podziemne obiekty kubaturowe różnego przeznaczenia jak zbiorniki, hale sportowe i widowiskowe, centra handlowe, garaże i magazyny, kończąc na realizacji z użyciem tych metod przewodów technicznej infrastruktury podziemnej miast. Niniejsze opracowanie dotyczy technologii bezwykopowych stosowanych w podziemnej infrastrukturze sieciowej miast, szczególnie zaś związanych z realizacją zadań występujących w systemie kanalizacyjnym. Zadania te obejmują zarówno budowę nowych sieci jak i rehabilitację techniczną już istniejących. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej związane jest z podjęciem zobowiązań w obszarze gospodarowania wodą i ściekami. Wymienić tu należy Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wynikający z Ramowej Dyrektywy Wodnej (91/271/EWG) wraz z jego głównym celem, jakim jest osiągnięcie zadowalającego (dobrego) stanu wód do roku 2015. W związku z tym, w najbliższych latach wszystkie ścieki w Polsce muszą być oczyszczane. Powstaje zatem konieczność budowy wielu nowych oczyszczalni ścieków oraz nowych sieci kanalizacyjnych, liczonych w tysiącach kilometrów układanych przewodów. Ponadto istniejące sieci kanalizacyjne należy uszczelnić poprzez poddanie ich rehabilitacji technicznej. Wiele z istnieją[...]

 Strona 1