Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Żak"

WYZNACZANIE ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ KANAŁU HYDROAKUSTYCZNEGO DETERMINATION OF HYDROACOUSTIC CHANNEL IMPULSE RESPONSE DOI:10.15199/59.2016.8-9.48


  Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę wyznaczania odpowiedzi impulsowej kanału hydroakustycznego za pomocą sygnału zmodulowanego ciągiem pseudoprzypadkowym. Przedstawiono przykładowe odpowiedzi impulsowe wyznaczone w wodach płytkich, jakie stanowiło jezioro. Badania przeprowadzono w warunkach statycznych. Abstract: The paper describes a method of determination of a radio communication channel response by means of a signal modulated by a pseudorandom sequence. The cross-correlation between received and sent signals was applied to calculate the impulse response. Conducted experiments were realized in static conditions. Results of trials in shallow water (a lake) are showed. Słowa kluczowe: hydroakustyka, komunikacja podwodna, odpowiedź impulsowa kanału. Keywords: channel impulse response, hydroacoustic, underwater communication. 1. WSTĘP Potrzebą współczesnego rozwoju techniki jest coraz większe zapotrzebowanie na niezawodne systemy komunikacji bezprzewodowej. Naturalnym wręcz stało się oczekiwanie, że w dowolnym miejscu i środowisku propagacyjnym takie systemy telekomunikacyjne będą dostępne. Jednym z takich środowisk jest toń wodna, środowisko niezwykle złożone i niesprzyjające komunikacji bezprzewodowej o dalekim zasięgu i o dużej przepływności binarnej. Komunikacja realizowana w tym środowisku odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem fali sprężystej o stosunkowo niskich częstotliwościach nośnych, co oczywiście wynika z silnego tłumienia sygnałów o większych częstotliwościach [1]. Jednak w wielu przypadkach wystarczający jest zasięg nie przekraczający kilkudziesięciu metrów. Wówczas możliwym byłoby stosowanie sygnałów o relatywnie dużych częstotliwościach nośnych (kilkaset kiloherców) i możliwe byłoby stosowanie technik z rozpraszaniem widma przy zapewnieniu znacznej przepływności binarnej. Szczególnie kłopotliwym środowiskiem są wody płytkie z licznymi obiektami podwodnej infrastruktury technicznej. Wówc[...]

REDUKCJA WIELODROGOWOŚCI W KANALE RADIOWYM POPRZEZ FILTRACJĘ W CEPSTRUM ODBIERANEGO SYGNAŁU – BADANIA SYMULACYJNE DOI:10.15199/59.2019.6.16


  1. WSTĘP Propagacja wielodrogowa jest nieuniknionym zjawiskiem występującym w systemach radiokomunikacyjnych. Dla propagacji wielodrogowej sygnał odebrany jest określony zależnością =Σ [ - ] n n n y(t) b (t) s t t (t) (1) gdzie: bn(t) - współczynnik tłumienia sygnału n-tej drogi propagacyjnej, s(t)-transmitowany sygnał, t n(t) - opóźnienie propagacyjne n-tej drogi. 2. OPIS METODY BADAWCZEJ Istotą przeprowadzonych badań była znajomość postaci odpowiedzi impulsowej kanału radiowego, czyli znajomość opóźnień pomiędzy kolejnymi replikami nadanego sygnału docierającymi do odbiornika. Wobec powyższego można wyznaczyć składowe cepstrum, które są wynikiem opóźnionych replik odbieranego sygnału. Zgodnie z analizą przedstawioną w [1, 2] cepstrum stanowi następujące przekształcenie C(y(n)) = F-1(ln(F(y(n)))) (2) gdzie: F - transformata Fouriera, F-1 - odwrotna[...]

Filtracja odebranego sygnału przekształconego do postaci cepstralnej jako metoda redukcji efektu wielodrogowości w kanale radiowym DOI:10.15199/48.2019.10.32

Czytaj za darmo! »

Propagacja wielodrogowa jest nieuniknionym zjawiskiem występującym w systemach radiokomunikacyjnych. Zjawisko to jest szczególnie istotne, gdy mamy do czynienia z propagacją w warunkach NLOS (ang. non-line-of-sight), czyli przy braku bezpośredniej widoczności między antenami nadawczą i odbiorczą [4, 11]. Sygnał przesyłany przez kanał radiokomunikacyjny można przedstawić przy pomocy zależności [...]

 Strona 1