Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Miszta-Kruk"

Eksploatacyjna ocena rozwiązań materiałowych sieciowej infrastruktury wodociągowej

Czytaj za darmo! »

Badanie awaryjności przewodów wodociągowych jest kluczowymetapemoceny ich stanu technicznego. Wyniki badań awaryjności, wyrażone w postaci odpowiednich wskaźników, są podstawą do podejmowania decyzji o odnowie przewodów. To, co jednoznacznie charakteryzuje przewody wodociągowe, tomateriał, z jakiego zostały wykonane oraz związane z tym sposoby łączenia rur, kształtek i armatury, a także kształtki wykorzystane do montażu przewodów. Sposób rozwiązaniamateriałowego rzutuje istotnie na awaryjność przewodów, co potwierdzają wyniki prowadzonych od dawna eksploatacyjnych badań niezawodności zarówno w kraju, jak i za granicą. Rozwój infrastruktury wodociągowej pod kątem zastosowanych rozwiązań materiałowych Systemy wodociągowe obejmujące ujęcia i stacje uzdatniania wody, zb[...]

Badania stanów eksploatacyjnych systemów kanalizacji ciśnieniowej pod kątem ich niezawodności


  Systemy Kanalizacji Ciśnieniowej (SKC) należą do tak zwanych niekonwencjonalnych systemów odprowadzania ścieków. W kanalizacji ciśnieniowej przepływ jest wymuszony ciśnieniem wytworzonym w urządzeniach zbiornikowo-tłocznych (UZT) w odróżnieniu od kanalizacji tradycyjnej, w której przepływ ścieków odbywa się grawitacyjnie, na ogół częściowo wypełnionymi kanałami. Koncepcje ciśnieniowego przesyłu ścieków powstawały już pod koniec XIX w. kiedy rozwój techniki pozwolił na konstruowanie urządzeń umożliwiających pompowanie ścieków. Warto w tym miejscu wspomnieć, o pierwszej w Polsce sieci kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowanej i wybudowanej w 1899 r. w Olsztynie, która obsługiwała wówczas ok. 93% mieszkańców miasta i odprowadzała ok. 3000 m3 ścieków w ciągu doby [3,4,8]. Idea kanalizacji ciśnieniowej powróciła pod koniec lat 60. XX wieku wraz z skonstruowaniem małych urządzeń do przetłaczania ścieków ze stałymi zanieczyszczeniami [14]. Urządzenia te zbierały ścieki z poszczególnych posesji, a następnie przetłaczały je do przewodu kanalizacyjnego pracującego pod ciśnieniem. Tak powstał współczesny model kanalizacji ciśnieniowej. Obecnie, obserwuje się duże zainteresowanie tego typu systemami jako alternatywa dla kanalizacji grawitacyjnej. Stosowanie kanalizacji ciśnieniowej wskazane jest przede wszystkim na obszarach o stosunkowo luźnej zabudowie (budownictwo jednorodzinne, zabudowa wiejska, itp.), na terenach o niewielkim zróżnicowaniu wysokościowym, a w szczególności na terenach płaskich. System kanalizacji ciśnieniowej znajduje swoje zastosowanie również tam, gdzie ścieki powstają tylko okresowo np.: campingi, ośrodki wypoczynkowe, w niekorzystnych warunkach gruntowych i wodnych, na obszarach stref ochronnych czy na obrzeżach zbiorników wodnych. Kanalizację ciśnieniową można również stosować do odbioru ścieków w metrze, przejściach podziemnych z parkingów, dużych hal przemysłowych, placów budów, do przeładunku ścieków ze stat[...]

Eksploatacyjne badania niezawodności podstawą wstępnej oceny stanu technicznego sieci wodociągowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych niezawodności w postaci analizy przyczynowo-skutkowej oraz wartości intensywności uszkodzeń na przykładzie wybranej sieci wodociągowej. Wyniki badań pozwoliły na wstępną ocenę stanu technicznego sieci jako całości jak również wybranych obiektów na sieci. W tym celu wykorzystano zaproponowane kryterialne wartości intensywności uszkodzeń. W pracy zaprezentowano również trendy w zakresie tego parametru w ostatnich kilkudziesięciu latach.Prowadzone przez autorów artykułu od wielu lat badania awaryjności sieci wodociągowych połączone z oceną ich stanu technicznego wskazują jednoznacznie, iż bardzo praktycznym kryterium kwalifikowania przewodów do odnowy jest awaryjność, która stanowi ok. 50% wszystkich branych pod uwagę kryteriów podejmowania decyzji o odnowie. Również w procedurze doboru materiału do budowy przewodów, zwraca się dużą uwagę na awaryjność jako jedno z istotnych kryteriów tej procedury. Takie podejście ma znamiona wstępnej oceny stanu technicznego przewodów, którą należy w dalszym etapie uściślić w oparciu o szczegółowe badania np. w ramach ekspertyz. W związku z tym, poza analizami rodzajów, przyczyn i skutków uszkodzeń, wskazane jest stosowanie do tej oceny intensywności uszkodzeń jako miary awaryjności. Intensywność uszkodzeń jest zrozumiała dla eksploatatorów sieci. Stosując jednoparametryczną ocenę niezawodności możemy bowiem mówić o wysokiej niezawodności, gdy intensywność uszkodzeń jest niska lub o niskiej niezawodności, gdy intensywność uszkodzeń jest wys[...]

Wybrane problemy z zakresu planowania i organizacji systemu monitoringu sieci kanalizacyjnych


  Głównym problemem związanym z wdrażaniem monitoringu sieci kanalizacyjnych dyskutowanym w pracy, są pomiary hydrauliczne (wypełnienie kanałów ściekami i/lub przepływu) we właściwie wybranych punktach sieci. Ustalenie takich punktów wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno technicznego jak i organizacyjnego odpowiednich służb przedsiębiorstwa. Omawiany problem odnosi się w szczególności do dużych systemów kanalizacyjnych. W artykule zwrócono uwagę na trzy główne aspekty monitoringu sieci kanalizacyjnych związanych ze sterowaniem i modelowaniem a mianowicie pomiary, podejmowanie decyzji i działania.Przy projektowaniu systemów kanalizacyjnych dążymy do tego, aby ich przepustowość była dostosowana do warunków jakie mogą się pojawić w bardzo długim okresie ich funkcjonowania. Jednak przy dynamicznie zmieniających się parametrach, zakładanych zwykle jako stałe na etapie projektowania, okazuje się, że systemu kanalizacyjnego nie można dostosować do rzeczywistych zmiennych warunków pracy. Często spowodowane jest to brakiem elastyczności systemów kanalizacyjnych. Nawet jeśli system został poprawnie zaprojektowany, nie ma gwarancji, że jego elementy są zdolne do zapewnienia równomiernego obciążenia ściekami w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Jeśli system jest mniej obciążony, niż zakładamy w projekcie, część pojemności kanału lub fragmentu sieci nie jest wykorzystana. Z dru-2012 Wybrane problemy z zakresu planowania i organizacji systemu monitoringu sieci kanalizacyjnych Selected problems of planning and organization of the sewerage monitoring system Marian Kwietniewski, Katarzyna Miszta-Kruk, Joanna Pieńkowska *) Keywords: monitoring, sewerage system, hydraulic measurements, control, modeling Abstract The main problem of the hydraulic monitoring implementation which was discussed in this paper is a properly lcation measurement points on the sewerage network. This requires both careful technical and management preparation of the [...]

Wybrane problemy modelowania sieci kanalizacyjnych w kraju i za granicą


  W pracy przedstawiono ważniejsze problemy związane z modelowaniem sieci kanalizacyjnych. W warunkach krajowych są to przede wszystkim wymagania organizacyjne pociągające za sobą zmiany w strukturze przedsiębiorstwa oraz trudności związane z pozyskaniem i przetworzeniem danych. Stan zaawansowania procesu wdrażania modeli sieci kanalizacyjnych jest jeszcze daleki od oczekiwań. Na świecie zintegrowane zarządzanie systemami kanalizacyjnymi wykorzystywane do ich kontroli i sterowania pozwala planować i realizować w szerokim zakresie działania mające na celu rozbudowę, konserwację i modernizację poszczególnych elementów systemów kanalizacji zarówno grawitacyjnych jak i ciśnieniowych.Eksploatacja sieci kanalizacyjnych ma na celu zapewnić prawidłową pracę całego systemu kanalizacyjnego. Zwiększenie niezawodności istniejącego systemu kanalizacyjnego wiąże się z kompleksowym podejściem do tego problemu. Obecnie w coraz większej ilości przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych znajdują zastosowanie nowoczesne systemy informatyczne. Pozwalają one poza gromadzeniem i udostępnianiem danych z eksploatacji na symulację działania sieci w różnych warunkach zarówno zdeterminowanych jak i losowych. Ze względu na złożoność systemów kanalizacyjnych, uproszczone metody obliczeniowe nie pozwalają na uzyskanie wystarczającej wiedzy pozwalającej zrozumieć reakcję systemu na zadane warunki zewnętrzne. W takiej sytuacji konieczne jest GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ maj 2013 215 dów na wprowadzenie wymaganych informacji na temat modelowanej sieci, hydraulicznych parametrów jej pracy i opadów. Dane techniczne mogą być pozyskiwane z dokumentacji, najlepiej powykonawczej czy też z bazy GIS [5] [6]. Doświadczenia z wykonanych już projektów wskazują na konieczność precyzyjnego planowania prowadzonych działań, w tym opracowania mierzalnych kryteriów akceptacyjnych i zasad kontroli jakości. Wysoki nakład pracy polegającej na ręcznym przenoszeniu in[...]

Niekomercyjne bazy danych typu GIS na tle wybranych baz komercyjnych w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną DOI:10.15199/17.2019.5.1


  Bazy danych typu GIS są wszechstronnie wykorzystywane w bardzo wielu obszarach działalności człowieka. Lista tych obszarów jest bardzo długa. Można wymienić chociażby: gospodarkę, administrację, organizację i planowanie przestrzenne, rolnictwo, górnictwo, geologię, leśnictwo, ochronę środowiska, zarządzanie kryzysowe, biznes, finanse, ubezpieczenia, handel czy też infrastrukturę techniczną w tym, wodociągi i kanalizacje. Wykorzystanie GIS w tych obszarach daje zauważalne korzyści, głównie w zakresie optymalizacji procesów i organizacji działalności oraz zarządzania majątkiem firm. Dla przykładu można wymienić: - w handlu - analizę dostępności klientów i rozmieszczenia konkurencji, optymalizację lokalizacji nowych placówek; - w ochronie środowiska - ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, ocenę zagrożenia dla różnych elementów środowiska (powietrze, woda, gleba); - w planowaniu przestrzennym - analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu terenu, symulowanie różnych scenariuszy zmian w planowaniu; - w zarządzaniu kryzysowym - planowanie i optymalizacja działań w wypadku potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń, ocenę skutków ryzyka. Korzyści jakie daje GIS w zarządzaniu gospodarką komunalną są już wyraźnie widoczne w wielu branżach jak np. wodociągi i kanalizacje [Kwietniewski, 2008; Miszta-Kruk i Kwietniewski, 2007], gospodarka odpadami [Gaska i wsp., 2018; Gaska i Generowicz, 2014a] czy też ocena jakości powietrza atmosferycznego [Gaska i Generowicz, 2014b). Efekty wykorzystania GIS w tych i innych jeszcze obszarach gospodarki komunalnej od wielu lat przekładają się na konkretne korzyści finansowe. W przypadku infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, największe korzyści jakie uzyskują przedsiębiorstwa [Zygmuntowicz, 2014; Kępiński i wsp., 2019] odnoszą się do usprawnienia eksploatacji obiektów i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (w 90% badanych przedsiębiorstw) oraz skrócenia czasu realizacji czynności eksploatacyj[...]

Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono podstawowe aspekty zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji. Pokazano specyfikę sieci wodociągowych i uzasadniono potrzebę racjonalnego zarządzania jakością wody. Przybliżono dotychczasowe podejście do zarządzania, które sprowadza się głównie do poprawy jakości wody przesyłanej siecią. Zaprezentowano autorską propozycję dotyczącą rozwiązania problemu zarządzania jakością wody, którego podstawą jest system monitoringu sieci wodociągowej. Keywords: quality, water, management, distribution Abstract Basic aspects of water quality management in water distribution systems have been presented in the paper. Specific character of the water supply networks was shown as well as rational water quality management has been justified. A present approach to quality water management in water supply networks has been magnified. That approach is mainly water quality improvement in the network. The author’s methodology of water quality management in the water supply networks has been presented. The fundamental of water quality management is monitoring system of water supply network. 1. Potrzeba racjonalnego zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji Obecnie nie ma problemu z zapewnieniem odbiorcom wymaganej ilości wody. Uwydatniły się natomiast problemy związane z utrzymaniem w systemach dystrybucji wymaganej przepisami jakości wody do spożycia. Zapewnienie mieszkańcom czystej i zdrowej wody pod wymaganym ciśnieniem to kluczowe zadania jakie powinny realizować zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [Ustawa, 2001]. Jednakże efektywność realizacji tych zadań jest bardzo często daleka od oczekiwań odbiorców wody. Problemy związane z pogarszaniem się jakości wody do spożycia, przesyłanej sieciami wodociągowymi, są wyraźnie odczuwane przez konsumentów od wielu lat. Podejmowane dotychczas działania, mające na celu przeciwdziałanie wtórnemu zanieczyszczeniu wody w sieciach wodociągowych, nie zawsze odnoszą [...]

Wodnik - innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych - wyniki badań DOI:10.15199/17.2015.6.5


  W ramach projektu Wodnik został stworzony system informatyczny do wykrywania wycieków w sieciach wodociągowych oraz przeprowadzono próby sterowania przepływami w sieci. Działanie układu oparte jest na pomiarach ciśnień w wybranych punktach sieci, który automatycznie wykryje wycieki wody dla skalibrowanego modelu hydraulicznego sieci. Rozwiązania, które zostały opracowane w ramach projektu to automatyczny proces zbierania danych pomiarowych, ich analiza przez algorytm do wykrywania wycieków oraz możliwość zdalnego sterowania zasuwami, nadzorującymi przepływy w sieci. Zostały przeprowadzone symulacje numeryczne opracowanych algorytmów. Zbudowano eksperymentalną sieć wodociągową 12 pierścieniową w mikro skali. Opracowano również autorski system do automatycznego zbierania danych pomiarowych: ciśnienia oraz parametrów środowiskowych: temperatury oraz innych, które później bezprzewodowo są przesyłane za pomocą standardu GSM na zewnętrzny serwer. Urządzenie to zostało wyposażone w panel fotowoltaiczny, który umożliwia autonomiczną pracę w miejscach, gdzie nie ma możliwości skorzystania z zasilania z sieci energetycznej.Wycieki wody z sieci wodociągowych są na ogół skutkiem losowo występujących uszkodzeń tych sieci. Jednak istotna jest ich skala. Niewielkie wycieki mogą być akceptowane ze względu na nieopłacalność ekonomiczną ich usuwania. Duże wycieki przynoszą natomiast straty dla przedsiębiorstwa, odbiorców wody i środowiska naturalnego. W związku z tym, konieczne jest ograniczanie wycieków i programy takie są realizowane przez większość operatorów sieci wodociągowych. W strategii ograniczania strat wody ważne jest zarówno szacowanie ilości traconej wody jak i lokalizacja miejsc wycieków. Niestety miejsca i czas pojawiania się wycieków nie są z reguły możliwe do przewidzenia. Możemy tylko próbować ustalać lokalizację już zaistniałych zdarzeń (Kwietniewski, 2008). Na ogół woda z poważnie uszkodzonego przewodu wypływa na powierzchn[...]

Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości DOI:10.15199/17.2015.6.4

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wybrane wyniki badań sondażowych dotyczących zakresu wdrażania takich narzędzi jak: bazy danych typu GIS, modele i systemy monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, systemy zdalnego odczytu wodomierzy, metody oceny awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, metody ograniczania strat wody oraz centralne dyspozytornie ruchu, które przy odpowiedniej współpracy tworzą Zintegrowane Systemy Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągowych średniej wielkości. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono generalnie, iż ZSZIT w pełnej konfiguracji obejmującej wszystkie elementy nie zostały jeszcze wdrożone w badanych przedsiębiorstwach. Wdraża się natomiast indywidualnie poszczególne elementy tych systemów z tym, że zakres współpracy elementów jest jeszcze bardzo ograniczony.1. Wstęp Systemy wodociągowe i kanalizacyjne stanowią istotną część infrastruktury miasta. Służą one zaspokajaniu podstawowych życiowych potrzeb ludności oraz jednostek gospodarczych. Sieciowa infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna stanowi ogromnej wartości majątek trwały w przedsiębiorstwach zajmujących się świadczeniem usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wartość tej infrastruktury może osiągać nawet 90% wartości całego systemu wodociągowego lub kanalizacyjnego. Ze względu na konieczność systematycznego rozbudowywania i modernizacji w celu zapewnienia dużej trwałości sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz konieczność zapewnienia wysokiej niezawodności ich działania, kapitałochłonność wodociągów i kanalizacji jest bardzo wysoka. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne mają przy tym swoją specyfikę, która sprawia, że należy nimi zarządzać w sposób szczególnie racjonalny. W przypadku systemu wodociągowego, sieć jest ostatnim ogniwem, które odpowiada za dostarczanie odbiorcom wody w wymaganej ilości, o odpowiednim ciśnieniu oraz o jakości wody do spożycia speł[...]

 Strona 1