Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Beata Klimek"

Jak metale ciężkie zaburzają biologiczne funkcjonowanie gleby?

Czytaj za darmo! »

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak wielką rolę w funkcjonowaniu ekosystemów lądowych odgrywa gleba. W skali całej biosfery gleba jest jednym z najważniejszych magazynów pierwiastków biogennych, czyli takich, które budują wszystkie organizmy żywe (węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor i siarka). Pierwiastki te są związane z glebową materią organiczną, której istotną częścią jest próchnic[...]

Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynków


  Zamek w Janowcu nadWisłą jest jednym z nielicznych ocalałych do czasów współczesnych obiektów rezydencjonalno-obronnych środkowo-wschodniej Polski. Wzniesiony na początku XVI wieku, wielokrotnie przebudowywany, od początku XIX stulecia popadał w ruinę. Prace prowadzone na przestrzeni 30 lat doprowadziły do częściowej odbudowy zamku, z pozostawieniem znacznej części jako tzw. trwałej ruiny. Niestety, nie zawsze właściwie przyjęte materiały i technologie napraw oraz odbudów, a przede wszystkim specyfika historycznego budulca - opoki wapnistej - powoduje dalsze niszczenie obiektu. Dekoracje sztukatorskie w narzucie wapienno-piaskowym i gipsowym (dwuwarstwowo) zachowały się jako fragmenty poczerniałych ciągów ornamentalnych. Większość powierzchni utraciła warstwę wyprawy, a nieliczne z zachowaną sztablaturą pokryte były gęstą siatką pęknięć i złuszczeń, zacienione ściany porastałamikroflora. Brak zadaszenia obiektu był podstawową przyczyną szybkiej destrukcji detali sztukatorskich. Badania Do badań laboratoryjnych zakwalifikowano cztery preparaty firm: Remmers; Silikony Polskie i MC Bauchemie: P1 - zawierający rozpuszczalniki organiczne, bazujący na estrach etylowych kwasu krzemowego; P2, P3 - środki do konserwacji wąskoporowatych (P2) i szerokoporowatych (P3) materiałów budowlanych, bezro[...]

Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanej


  Zainteresowanie zastosowaniem preparatów hydrofobowych do impregnacji wyrobów budowlanych w ostatnich latach rośnie. Świadczy o tym nie tylko wzrost zużycia tych preparatów, ale też pojawiająca się znaczna liczba nowych produktów hydrofobizujących na rynku, jak również organizowane w ostatnich latach konferencje na temat zabezpieczeń budowli przed wilgocią. Przed wykorzystaniem preparatów do hydrofobizacji cegieł w warunkach rzeczywistych powinny być wykonane wstępne badania laboratoryjne w celu wykazania, czy oczekiwany efekt będzie współmierny do poniesionych kosztów. Celem naszych badań była ocenamożliwości zastosowania preparatów hydrofobowych na bazie związków krzemoorganicznych do impregnacji cegły ceramicznej ręcznie formowanej. Analizie poddano hydrofobizację powierzchniową. Zbadano skuteczność pięciu reprezentatywnych preparatów różniących się stopniempolikondensacji hydrolitycznej, lepkością i stężeniem. Zakres i wyniki badań Przeanalizowano efektywność pięciu środków hydrofobowych zalecanych do ceramicznych materiałów budowlanych: ● P1 - roztwór dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym; ● P2 - wodny roztwór żywicy metylosilikonowej w wodorotlenku potasu; ● P3 - żywica metylosilikonowa o rozpuszczalniku organicznym; ● P4 - żywica silikonowa o rozpuszczalniku organicznym; ● P5 - żywica silikonowa o rozpuszczalniku wodnym. Do badań przyjęto preparaty kilku producentów, różniące się rodzajem rozpusz[...]

Hydrofobizowane tynki z zeolitem DOI:10.15199/33.2016.09.05


  Artykuł poświęcony jest ocenie skuteczności hydrofobizacji tynków z zeolitem. Hydrofobizację wmasie uzyskano, stosując domieszki hydrofobowe. Hydrofobizację powierzchniową wykonano przy użyciu wodnej emulsji żywicy metylosilikonowej w wodorotlenku potasu i alkiloalkoksysilanu w rozpuszczalniku organicznym. Przeprowadzono badania podstawowych parametrów mechanicznych i fizycznych.Wszystkie próbki użyte w badaniach wykazały dobrą odporność na krystalizację soli po 15 cyklach. Hydrofobizacja przy użyciumineralnej zaprawy uszczelniającej (Z2) nie chroni w wystarczającym stopniu zaprawy z zeolitem przed korozją mrozową, a hydrofobizacja powierzchniowa w znacznym stopniu wpłynęła na mrozoodporność tynków. Słowa kluczowe: hydrofobizacja, tynki, zeolit,mrozoodporność, odporność na zasolenie.Ze względu namożliwość zastosowania lekkich tynków w budownictwie energooszczędnym, w literaturze zagranicznej i polskiej zaobserwowano wzrost zainteresowania badaniami naukowymi dotyczącymi zaprawz lekkimiwypełniaczami, np. perlitem ekspandowanym[2], keramzytem[1], pianką poliuretanową [4], pumeksem [3]. Jednym z wypełniaczy zastosowanym w zaprawach lekkich może być zeolit naturalny. Wbadaniach uzyskano bardzo dobre parametry fizykomechaniczne tynków z zeolitem, które mogą być układane na murach o wysokim stopniu zasolenia. Wyniki tych badań zaprezentowano m.in. na łamach "MateriałówBudowlanych" [5]. Do zalet tynków z zeolitem można zaliczyć m.in. dużą plastyczność i stabilność po nałożeniu tynku, paroprzepuszczalność, odporność na działanie grzybów i glonów. Porowata struktura tynków z zeolitem stymuluje migrację wody z nałożonej warstwy tynku, co wpływa na wiązanie i wytrzymałośćmechaniczną. Zeolitymają dobre właściwości sorpcyjne imogą kumulować w sobie dużą ilość soli. W związku z tym, że mogą być przyczyną zwiększonej zwilżalności tynków, należałoby zastosować jednocześnie z zeolitami domieszkę hydrofobizującą lub po wykonaniu t[...]

Tynki ze styropianem z recyklingu DOI:10.15199/33.2017.09.30


  Ze względu na coraz większy problem utylizacji odpadów budowlanych inżynierowie szukają możliwości ich zagospodarowywania. Jedną z nich jest ponowne wykorzystywanie odpadów w materiałach budowlanych. Przykładem jest coraz szersze stosowanie zapraw ciepłochronnych [1, 4, 5]. Do ich produkcji można wykorzystać lekkie kruszywa sztuczne pochodzące z przemysłowych odpadów mineralnych poddanych obróbce termicznej lub rozdrobnieniu. Kruszywem sztucznym pozyskiwanym z odpadów stosowanym do zapraw lekkich mogą być m.in. granulki styropianu z recyklingu [6, 7]. W celu modyfikacji właściwości zapraw stosuje się również mineralne kruszywa odpadowe, kruszywa z recyklingu oraz kruszywa lekkie [2, 6, 7]. Styropian z recyklingu znajduje zastosowanie przy produkcji betonów i zapraw. Użycie styropianu z recyklingu do zapraw ciepłochronnych znacznie zmniejsza współczynnik przewodzenia ciepła zaprawy. Ponadto styropian jest dosyć popularnym i niedrogim materiałem, dzięki temu zmniejsza cenę zapraw. Granulki polistyrenu podczas polimeryzacji suspensyjnej, zwanej również poli zapraw. ELEWACJE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 9 ’2017 (nr 541) 1) Politechnika Lubelska,Wydział Budownictwa i Architektury *) Adres do korespondencji: d.barnat-hunek@pollub.pl Streszczenie. Celembadań przedstawionychwartykule była analiza wpływu ilości dodatku styropianu pochodzącego z recyklingu na podstawowe parametry mechaniczne i fizyczne tynków. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie, gęstości, porowatości, paroprzepuszczalności, nasiąkliwości, mrozoodporności oraz odporności na krystalizację soli. Stwierdzono, że dodanie styropianu do tynku w ilości 10% powoduje wzrost j[...]

Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia DOI:10.15199/33.2015.11.68


  Celem badań było określenie wpływu dodatku naturalnego - zeolitu na właściwości wapiennych tynków przeznaczonych do zasolonych ścian.Wartykule przedstawiono badania laboratoryjne podstawowych parametrów fizycznych i mechanicznych, takich jak kapilarna nasiąkliwość absorpcyjna, gęstość, porowatość otwarta, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, mrozoodporność, a ich wyniki wykazały, że zaprawy modyfikowane naturalnymi zeolitami (dzięki ich porowatej strukturze) odznaczają się dobrymi właściwościami sorpcji i mogą gromadzić w sobie wystarczającą ilość soli. Tynki wapienne z naturalnymi zeolitami są w pełni kompatybilne z tradycyjnymimateriałami budowlanymi, co oznacza, że mogą one być stosowane w renowacji zabytków architektury, gdzie istnieją problemy z solami. Słowa kluczowe: tynk, zeolity, wytrzymałość mechaniczna, nasiąkliwość, sole, mróz. Abstract. The purpose of this study is to investigate the impact of natural zeolite additives on the lime plasters meant for salted walls. The article presents the laboratory examinations of the basic physical and mechanical parameters such as absorbability, capillary absorption, density, total porosity, compressive and flexural strength, frost resistance. The experimental results showed that themortarsmodified by natural zeolites thank to their porous structure are distinguished for good sorption properties and can accumulate in themselves a sufficient amount of salt. Lime plasters with natural zeolites are fully compatible with traditional building materials, meaning that they can be used in the restoration of architectural heritage where there are problems with salts. Słowa kluczowe: plaster, zeolite, mechanical strength, absorbability, salt, frost.Tynki renowacyjne określane również jako tynki WTA zaliczane są do kompleksowych systemów osuszająco-odsalających. Właściwości pochłaniania wilgoci znajdującej się w murze oraz oddawania jej na zewnątrz w postaci pary wodnej zawdzięczają[...]

 Strona 1