Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz KOŚCIUG"

Demonstrator biometrycznego systemu wjazdu/wyjazdu do strefy Schengen - badania eksperymentalne DOI:10.15199/48.2018.06.21

Czytaj za darmo! »

Pozostali autorzy - Paweł HOŁOWEŃKO, Paweł POŹNIAK, Szymon PACHLA Od wielu lat prowadzone są w Unii Europejskiej analizy i prace legislacyjne dotyczące zagadnienia Inteligentnych Granic (ang. Smart Borders - SB), czyli pakietu regulacji oraz rozwiązań technicznych mających na celu usprawnienie i przyspieszenie odprawy granicznej, poprawę zarządzania zewnętrznymi granicami państw członkowskich Schengen, walkę z nielegalną imigracją oraz dostarczanie informacji na temat cudzoziemców bezprawnie przedłużających pobyt. W dniu 6 kwietnia 2016 roku, Parlament Europejski przedstawił projekt pierwszego rozporządzenia z pakietu Smart Borders, który ustanawia system wjazdu/wyjazdu (ang. Entry/Exit System - EES) [1- 3]. Wdrożenie systemu planowane jest na rok 2020, a poprzedziły go analizy funkcjonalności i testy na wybranych przejściach granicznych tzw. "Pilot Smart Border" [4]. Według aktualnego stanu prawnego, dopuszczalne jest stosowanie automatycznych bramek kontroli granicznej opartych na technologiach biometrycznych w odniesieniu do obywateli strefy Schengen. Już w latach 2007-2010 zainstalowano takie bramki do obsługi odpraw granicznych na przejściach lotniskowych w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i Niemiec. W 2012 roku Frontex opublikował rekomendacje dotyczące aspektów technicznych i organizacyjnych systemów automatycznej kontroli granicznej [6,7]. W założeniach system EES będzie przeznaczony dla obywateli spoza strefy Schengen (tzw. państw trzecich - TCN Third Country Nationals), przekraczających granice zewnętrzne w trakcie wjazdu lub wyjazdu ze strefy Schengen. Obejmie on wszystkich podróżnych zarówno tych, którzy przy przekraczaniu granicy zobowiązani są do posiadania wizy (ang. visa holder - VH), jak i podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego (ang. visa exempt - VE). [...]

 Strona 1