Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej ŁEBKOWSKI"

Układ monitorowania parametrów pakietu akumulatorów pojazdu z napędem elektrycznym z wykorzystaniem technik GSM/GPS


  W ostatnim czasie można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania wszelkiego rodzaju pojazdami z napędem elektrycznym, począwszy od rowerów, motocykli przez samochody, łodzie, małe statki i innego rodzaju konstrukcje [1] - [3]. Wzrost zainteresowania ekologicznymi rodzajami napędów wiąże się głównie z informacjami o wyczerpujących się zasobach ropy naftowej oraz zmianami prawnymi, jakie na tej podstawie są dokonywane. Chodzi głównie o przepisy dotyczące wyśrubowanych norm emisji spalin, jakie generują silniki cieplne. Jednocześnie stosowanie konstrukcji z napędem elektrycznym stanowi nowy kierunek w motoryzacji, pomimo wiekowej już historii pojazdów elektrycznych, sięgającej XIX wieku. To novum technologiczne, a zarazem pewien styl i moda powodują, że ceny konstrukcji pojazdów elektrycznych nie należą do najniższych. Z tego względu rozwój technologiczny pojazdów z napędem elektrycznym następuje głównie w krajach bogatych, takich jak na przykład Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Płd czy niektóre kraje Unii Europejskiej. Wysoka świadomość zastosowania napędów elektrycznych oraz wiele wynikających stąd korzyści dla środowiska naturalnego sprawiają, iż rządy niektórych państw wprowadzają specjalne subwencje i przywileje dla użytkowników takich pojazdów w postaci: bezpłatnych miejsc parkingowych w centrach miast, możliwości korzystania z bus-pasów, darmowych przejazdów autostradami, zniżek w podatkach i ubezpieczeniach czy też dostępu do bezpłatnych punktów ładowania akumulatorów. Niezależnie od typu danego pojazdu (rower, samochód, łódź) głównym i zarazem najdroższym elementem układu napędowego jest pakiet akumulatorów. W większości akumulatory stosowane obecnie w pojazdach elektrycznych to różnego rodzaju odmiany droższych akumulatorów litowych oraz klasycznych tańszych akumulatorów ołowiowych. Znaczna większość konstrukcji pojazdów elektrycznych ma różnego rodzaju zabezpieczenia związane z ochroną pakietu akumulatorów przed [...]

Electric Vehicle Fire Extinguishing System DOI:10.15199/48.2017.01.77

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono konstrukcję oraz właściwości systemu gaśniczego dla pojazdu z napędem elektrycznym. Zaprezentowano parametry wybranych samochodów elektrycznych pod kątem zastosowanych typów akumulatorów trakcyjnych oraz poziomów napięć. Omówiono zagrożenia, jakie mogą wynikać z tytułu eksploatacji pojazdów elektrycznych. Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania systemu gaśniczego dla pojazdów elektrycznych. Abstract. The paper presents the construction and properties of an electric vehicle fire extinguishing system. Parameters of several electric vehicles are presented, focusing on used traction battery types and system voltages. Various dangers that are possibly present during operation of an electric vehicle are discussed. The advantages of using the fire extinguishing system for electric vehicles are given. (System gaśniczy dla pojazdu z napędem elektrycznym). Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, system przeciwpożarowy, zwarcia elektryczne, akumulatory litowe. Keywords: electric vehicles, fire extinguishing system, short circuit, lithium batteries. Introduction The progress of electric propulsion systems affects the demand of electric vehicles and hybrid vehicles. Regardless the configuration of the vehicle - battery energy storage (EV, BEV, PEV, EVC), battery combined with an ICE (HEV, PHEV), fuel cell powered (FCEV), if one of the vehicles prime movers is an electric motor, then such a vehicle can be regarded as an electric vehicle. Basing on sales statistics of electric vehicles, there are predictions that in the 2040 the market share of EVs could be on the order of 35% [1,2]. In addition to vehicles marketed by automotive companies, there are numerous designs made by research institutes, academies and independent makers. The amount of vehicles converted from conventional propulsion to electric propulsion (EVC) is very high, which can be inferred from number of sale points and general demand for components need[...]

Electric Vehicle Data Recorder DOI:10.15199/48.2017.02.62

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono konstrukcję oraz właściwości urządzenia rejestrującego parametry eksploatacyjne pojazdu z napędem elektrycznym. Zaprezentowano możliwości i funkcje urządzenia skonstruowanego w oparciu o mikrokontroler ATMEL ATMEGA 2560. W oparciu o zarejestrowane dane podczas eksploatacji pojazdów, przedstawiono przebiegi przykładowych parametrów pojazdów elektrycznych. Omówiono możliwości zastosowania urządzenia oraz korzyści wynikające z jego użycia. Abstract. The paper describes the design and properties of an data recording device for registering electric vehicle operation parameters. The capabilities and functions of the device, built around and Atmel ATMEGA 2560 microcontroller are presented. Basing on the recorded data on the operated electric vehicles, the example traces of registered parameters are shown. The possibilities of device's applications and the advantages of using the device are discussed. (Rejestrator parametrów pojazdu z napędem elektrycznym). Słowa kluczowe: monitoring pojazdów elektrycznych, EVDR, rejestrator zdarzeń (EDR), system monitoringu pojazdów Keywords: electric vehicle monitoring, EVDR, Event Data Recorder (EDR), Open Vehicle Monitoring System (OVMS). Introduction The progress in vehicle technology, including the electric vehicles, requires the engineers to test their designed prototypes in real driving conditions. Simultaneously, the number of road accidents happening each year is the incentive to create devices which can continuously record the vehicle parameters allowing the analysis of what happened before, and at the moment of accident, which should allow to pinpoint its cause and perhaps prevent the cause from creating further interference. There are three types of vehicle data recorders:  recorders which store the vehicle's parameters regarding forensic accident analysis (ADR - Accident Data Recorder, EDR - Event Data Recorder), along with function of notification of emergency s[...]

Electric Vehicle Battery Tester DOI:10.15199/48.2017.04.39

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano strukturę zaprojektowanego i wykonanego urządzenia do testowania akumulatorów w pojazdach z napędem elektrycznym. Celem budowy urządzenia była możliwość określenia stanu żywotności poszczególnych akumulatorów wchodzących w skład pakietu wykorzystywanego do zasilania elektrycznego układu napędowego. W pracy przedstawiono możliwości i funkcje urządzenia skonstruowanego w oparciu o mikrokontroler ATMEL ATmega 32. Weryfikację pracy urządzenia zrealizowano w oparciu o testy przeprowadzone na pakiecie akumulatorów LiFePO4 pojazdu elektrycznego Fiat Panda EV. Wyniki testów przedstawiono w końcowej części artykułu. Abstract. The paper presents the structure of the designed and built prototype of a device for testing the batteries in electric vehicles. The design goal was to estimate the health of individual cells of the battery pack powering the electric powertrain. The article presents the capabilities and functions of the device built with ATMEL ATmega32 microcontroller. The testing of the device operation was carried out on a battery pack of the Fiat Panda EV car. The test results are presented in the final part of the paper. (Urządzenie do testowania akumulatorów w pojazdach z napędem elektrycznym) Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, tester akumulatorów, akumulatory trakcyjne, akumulatory litowe. Keywords: electric vehicles, battery tester, rechargeable batteries, lithium batteries. Introduction Properties of electric motors used in powertrains are the cause that they displace conventional engines, and find more and more users in the automotive field. Simultaneously, the progress in creating new motor technologies with motors of greater efficiency, power converters and batteries cause general improvement in electric vehicle performance. The trend of falling specific power consumption, with concurrent growing capacity of batteries causing greater vehicle range, can be observed. The market sees emergence of new ba[...]

Temperature, Overcharge and Short-Circuit Studies of Batteries used in Electric Vehicles DOI:10.15199/48.2017.05.13

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań temperaturowych oraz zwarciowych dla najczęściej stosowanych typów akumulatorów w pojazdach elektrycznych. W oparciu o przeprowadzone badania, przedstawiono przebiegi zmian rezystancji wewnętrznej akumulatorów kwasowych oraz litowych w zależności od temperatury. Na podstawie przeprowadzonych badań zwarciowych wybranych typów akumulatorów litowych stosowanych w pojazdach z napędem elektrycznym, dokonano oceny możliwości pojawienia się pożaru. Abstract. The paper presents the results of temperature and short-circuit research of battery types most commonly used in electric vehicles. Basing on performed tests, the plots of changing internal resistance of lead-acid and lithium batteries are shown. On the basis of conducted short-circuit experiments of selected lithium based batteries of types used in electric vehicles, the risk of fire occurrence is made. (Badania termiczne, przeładowania oraz zwarciowe akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych). Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, akumulatory litowe, właściwości termiczne i zwarciowe, rezystancja wewnętrzna. Keywords: electric vehicles (EV), lithium batteries (Li-Ion, LiFePO4, LTO), thermal & short-circuit behavior, internal resistance. Introduction The problem of properties of batteries powering the electric powertrains in vehicles is a topic of many academic papers. The vehicles manufacturers are offering their products with many battery types, beginning from the cheapest Lead-Acid (Pb-A), through nickel based batteries (Ni-Fe, Ni-Zn, Ni-Cd, Ni-MH), lithium based (Li-Ion, LiTiO, LiCoO, Li-MnO2 LiMn2O4, LiFePO4, LiSO2, Li-SOCl2, LTO), up to the newest, state of the art graphene polymer batteries. The engineers are trying to optimize the performance of traction batteries in order to maximize the vehicle’s functionality (largest possible usable volume inside the vehicle, high range) while minimizing the manufacture costs and maximizing t[...]

Management System for Electric Vehicle Battery Pack DOI:10.15199/48.2017.09.09

Czytaj za darmo! »

Car sales statistics show, that there is a growing trend in sale of vehicles having electric propulsion [1-3]. The reasons of this behavior are undoubtedly the advantages of using such a vehicle: decreased energy consumption, limited noise emission, lower operating costs, social prestige. Additionally, regulations in certain countries can influence owners to buy this specific car variety, by virtue of: motor insurance discounts, free of charge motorways and parkings in city centres, access to separate bus-lanes, possibility of free battery recharging in public charge stations. The main factors influencing purchase decision are ecology and economy of use. Customers have a wide choice of vehicles offered by reputable dealer networks or by less known makes, as well as a possibility of conversion of internal combustion engine car to electric propulsion either by themselves or in specialized car shops. No matter which choice, users of such vehicles want to have full control over it, i.e. know whether the battery is charged, if the vehicle can or cannot be used (for example due to bad battery condition or malfunction of some component). This paper tries to present a system to manage an electric vehicle being it a car, an ATV, a motorbike, a scooter, a bicycle or a boat. Application of Management System for Electric Vehicle - (MSEV) can greatly improve the electric vehicle battery performance. Its impact can be highest in vehicles operating during low ambient temperature conditions, when outside air temperature drops below 0°C (32°F). While the individual cells in the electric vehicle are cold, and their temperature is less than 0°C (32°F), they can be easily damaged. Additionally, their performance suffers as the temperature drops [5-7]. The phenomena of battery longevity, performance and efficiency decrease as a function of dropping temperature are well known and were the subject of many articles. The probability of cell damage[...]

Modeling and Analysis Range Extender for Battery Electric Vehicles DOI:10.15199/48.2019.02.29

Czytaj za darmo! »

Greenhouse gases emitted by internal combustion engines are mainly: carbon dioxide CO2, carbon monoxide CO, sulfur oxides SOx, nitrogen oxides NOx, hydrocarbons, methane and particulates [1]. As one of theories says, greenhouse gases emitted largely by road transport are responsible for intensifying climate change such as global warming and smog in cities [2]. The simplest solution to reduce greenhouse gas emissions is to reduce the fuel consumption of the vehicle. On this basis, the European Union sets strict requirements regarding the reduction of emissions of harmful substances into the environment, forcing automotive companies to use more and more advanced technologies. To achieve this goal, designers and constructors strive to reduce the resistance of vehicle movement by reducing: vehicle weight, aerodynamic resistance and rolling resistance [3]. The most effective solution to reduce the emission of harmful greenhouse gases is to focus the development of the automotive industry on the improvement of vehicles powered by electricity. The primary disadvantages of electric vehicles include their short range, which is caused by limited capacity of the available batteries and the time needed to charge them, which ranges from a few minutes to even several hours. There are many different technological solutions that aim to increase the range of vehicles while minimizing the emission of harmful greenhouse gases. These solutions include, inter alia, the installation of power lines for the vehicle, installed over the road on which it moves [5] or the construction of a road covered with photovoltaic panels with devices for wireless transmission of energy directly to the vehicle [6, 7]. Another solution to augment an electric propulsion system is to support it with a combustion engine [8-10], micro gas turbine [11-13], fuel cells [14-20], supercapacitors [21], or various types of batteries with the possibility of their charging w[...]

Nowoczesne metody sterowania ruchem statku handlowego DOI:10.15199/ELE-2014-092


  Układy sterowania ruchem statku składają się na system nawigacji technicznej zapewniający dokładne, ekonomiczne i bezpieczne przemieszczanie się jednostki pływającej. Rozróżnia się układy, które realizują: a) stabilizację kursu statku w ruchu prostoliniowym oraz stabilizację prędkości postępowej statku, b) stabilizację prędkości kątowej lub promienia zwrotu przy zmianach kierunku ruchu, c) kompensację kołysań bocznych, d) sterowanie na trajektorii według punktów geograficznych wraz z zapobieganiem kolizjom z innymi statkami, e) sterowanie precyzyjne z małymi prędkościami i dowolnym kątem dryfu, f) dynamiczne utrzymywanie stałego położenia statku względem geograficznego punktu odniesienia (Dynamic Ship Positioning), g) automatyczne cumowanie do boi lub punktu pobierania ładunku z kontrolą naprężenia lin i minimalizacją wpływu zakłóceń zewnętrznych, h) sterowanie położeniem statku kotwiczącego typu FSO, FPSO lub FPDSO (statki używane na akwenach z podmorskimi polami naftowymi do przechowywania i/lub przetwórstwa ropy naftowej, typu FSO (Floating Storage Off- Loading) pełni rolę magazynu, FPSO (Floating Production Storage Off-Loading) także rolę wstępnej przetwórni, FPDSO (Floating Production, Driling Storage Off-Loading) dodatkowo dokonywać wierceń) w celu minimalizacji kołysań i nurzania (rys. 1). W artykule przedstawiono wybrane systemy sterowania oraz metody weryfikacji ich poprawnego działania [1, 2]. Sterowanie precyzyjne ruchem statku w porcie i na podejściach do portu Przemieszczanie statku na ograniczonym akwenie (port, reda, tor wodny, kanał itp.) znacząco odbiega od ruchu jednostek na otwartym morzu. Najważniejsze różnice można scharakteryzować przez: - małe liniowe i kątowe prędkości przemieszczania przy możliwości wystąpienia bardzo dużych kątów dryfu, - brak możliwości uż[...]

 Strona 1