Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Paweł TURCZA"

Szerokopasmowy, wieloantenowy odbiornik dla systemu bezprzewodowej rejestracji potencjałów neuronowych DOI:10.12915/pe.2014.05.041

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono projekt szerokopasmowego wieloantenowego układu odbiorczego dla systemu bezprzewodowej rejestracji potencjałów neuronowych. Odbiornik pracuje w paśmie 4 GHz i wykorzystuje macierz anten szerokopasmowych celem zapewnienia wymaganego pasma transmisji w szerokim zakresie częstotliwości fali nośnej, zwiększenia zasięgu transmisji, oraz zapewnienia możliwości zgrubnej lokalizacji przestrzennej badanego obiektu. Proces dekodowania i demodulacji sygnałów realizowany jest w strukturze programowalnej FPGA. Abstract. The paper discuses the design of a wideband multiple antennas receiver dedicated for wireless data reception in neural recording systems. The presented receiver operates in 4 GHz frequency band. It makes use of a matrix of wideband antennas to support proper data reception in very wide carrier frequencies range, to increase transmission range and to enable localization of the transmitter. Received signals are decoded and demodulated using an FPGA programmable logic. The design of a wideband multiple antennas receiver dedicated for wireless data reception in neural recording systems Słowa kluczowe: transmisja bezprzewodowa, systemy wieloantenowy, OOK, FPGA. Keywords: wireless transmission, multiple antennas systems, OOK, FPGA. doi:10.12915/pe.2014.05.41 Wstęp Systemy zdalnej, wielokanałowej rejestracji sygnałów elektrycznej aktywności neuronów w korze mózgowej małych, swobodnie poruszających się zwierząt dostarczają informacji pozwalających na analizę sposobu kodowania i przetwarzania informacji w żywych sieciach neuronowych. Dzięki szybkiemu postępowi mikroelektroniki, konstruowane obecnie systemy pozwalają na rejestrację sygnałów nawet z kilkuset elektrod równocześnie [1], [2], [3]. Sygnały te, po wstępnym wzmocnieniu, poddawane są operacji filtracji celem redukcji szumu oraz podziałowi na składowe niosące informację o potencjałach czynnościowych i polowych. Tak otrzymane sygnały poddawane są operacji p[...]

Level set based automatic segmentation of ultrasound echocardiographic images

Czytaj za darmo! »

Cardiovascular system diseases are responsible for over 7 million premature demises in the world per year. One of the main factor of cardiovascular risk is hypertension leading, among others, to left ventricle rebuilding. Therefore measurement of left ventricle shape in ultrasound B mode examination is recognized as one of the main medical noninvasive examination aiming at estimation of the heart state and cardiovascular risk. Problem of effi cient segmentation and tracking left ventricle in ultrasound images is widely reported in literature [1-13]. In this paper novel usage of the level set method [14] to the heart segmentation is presented, the fi rst step leading towards segmentation of the left ventricle. Typically, in this case application of the active contours/shape segm[...]

Algorytm kompresji danych dla interfejsu mózg-komputer DOI:10.15199/48.2015.05.02

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony algorytm kompresji danych dla interfejsu mózg-komputer (BMI) pozwala na kodowanie sygnałów neuronowych z przepływnością ok. 0.25 bita na próbkę, przy zniekształceniach mniejszych jak 3% rms. Dzięki redukcji transmitowanych danych kompletny, wielokanałowy system BMI wraz z układem telemetrii i anteną magnetyczną może być implantowany w całości pod skórą badanego zwierzęcia. Pełna podskórna implantacja redukuje prawdopodobieństwo rozwoju infekcji i umożliwia obserwację zwierzęcia w jego naturalnym środowisku. Abstract. Presented data compression algorithm dedicated to Brain-Machine Interface (BMI) system enables encoding of neural signals at data rate of 0.25 bits per sample with distortions below 3% rms. Reduction of transmitted data enables implantation of complete, multichannel BMI system along with telemetry unit and magnetic antenna. Full implantation of BMI system is essential for minimization risk of developing infections and enabling the animal to interact freely with the environment. (Data compression algorithm for brain-machine interface). Słowa kluczowe: interfejs mózg-komputer, kompresja sygnałów neuronowych, transformacja falkowa Keywords: brain-machine interface, neural signal compression, discrete wavelet transform Wstęp Ogromny postęp poczyniony przez mikroelektronikę i inżynierię materiałową umożliwił projektowanie i realizację zaawansowanych, wielokanałowych systemów interfejsu mózg-komputer BMI (ang. brain machine interface systems). Najbardziej zaawansowane z obecnie konstruowanych systemów BMI pozwalają na równoczesną stymulację wielu setek neuronów oraz rejestrację sygnałów elektrycznych pochodzących nawet z kilkuset neuronów równocześnie [1], [2], [3]. W systemach tych wykorzystuje się nowoczesne elektrody wytwarzane na podłożu krzemowym w technologii MEMS (ang. micro-electromechanical systems), które oprócz miniaturowych platynowych kontaktów elektrycznych integrują macierze przełączników w postac[...]

Automatic estimation of the intima-media thickness of the common carotid artery

Czytaj za darmo! »

Data published by World Health Organization (WHO) indicate that cardiovascular system diseases are responsible for over 7 milion premature demises in the world per year. One of the main factor of cardiovascular risk is hypertension leading to arterial vessels rebuilding. It was found in clinical research that hypertension causes thickening and remodelling of intima-media complex (IMC). Therefore measurement of intima-media thickness (IMT) of the common carotid artery in ultrasound B mode examination (see Fig. 1) is recognized as an effective noninvasive method of state valuation of arterial vessels and cardiovascular risk [1]. Due to subtlety of IMC rebuilding process and presence of strong disturbances in ultrasound images (speckles, refl ections, gaussian noise of electronic[...]

Wykorzystanie urządzeń mobilnych do prezentacji medycznych danych obrazowych na przykładzie przeglądarki danych DICOM DOI:10.15199/48.2015.05.17

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne urządzenia mobilne, takie jak tablet czy smartfon, dysponują możliwościami graficznymi oraz mocą obliczeniową pozwalającą na ich różnorakie wykorzystanie w praktyce klinicznej. W niniejszej pracy, na przykładzie mobilnej przeglądarki danych medycznych DICOM, omówiono możliwości technologiczne tych urządzeń oraz sposób ich wykorzystania do wizualizacji medycznych danych obrazowych. Zaprojektowana przeglądarka działa pod kontrolą sytemu Android i współpracuje ze szpitalnym systemem archiwizacji danych PACS. Abstract. Modern mobile devices including tablets and smartphones have enough graphics and computing power to enable their successful usage in clinical practice. In this paper technological capabilities of such devices are examined and possibilities of their application for medical data visualization is discussed based on implementation details of mobile DICOM browser, which runs on Android and supports PACS the hospital archiving system. (The use of mobile devices to medical image data presentation on the example of DICOM data viewer). Słowa kluczowe: wizualizacja danych, urządzenia mobilne, DICOM, PACS. Keywords: data visualization, mobile device, DICOM, PACS. Wstęp Dostęp do danych pacjenta jest we współczesnej diagnostyce i leczeniu niezwykle istotny, zwłaszcza, że dostępnych danych jest bardzo dużo oraz mają one często kluczową wartość dla lekarza. Dlatego zasadne staje się badanie i rozwijanie wszelkich możliwych metod wspomagania pracy lekarza, w tym również takich, których celem jest prezentacja medycznych danych obrazowych. Jedną z nowszych metod wspierania pracy lekarza jest wykorzystanie możliwości obliczeniowych mobilnych urządzeń takich jak telefony typu smartfon czy tablety [1]. Urządzenia te są już z powodzeniem wykorzystywane przez lekarzy jako podręczne banki wiedzy, np. do przechowywania i wyszukiwania aktualnych informacji na temat leków [2], "kalkulatory" ułatwiające np. wyliczania klasyfikacji nowot[...]

Badania wpływu układu monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze skórą pacjenta na mierzony sygnał elektrokardiograficzny DOI:10.15199/48.2015.05.19

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania wpływu systemu monitorowania stanu kontaktu elektrod biomedycznych ze skórą na mierzony sygnał elektrokardiograficzny. Stan kontaktu elektrody biomedycznej określany jest na podstawie wartości mierzonej pojemności elektrycznej odizolowanych elektrod testowych umieszczonych w pobliżu elektrody biomedycznej. Pomiar pojemności elektrycznej odbywa się za pomocą przetwornika pojemność-częstotliwość, zintegrowanego konstrukcyjnie z elektrodami testowymi oraz z elektrodą biomedyczną. Abstract. This paper presents the study of an electrode-skin contact state monitoring system's impact on the measured ECG signal. The electrodeskin contact state monitoring system is based on capacitance measurements between two isolated test electrodes, which are placed near the biomedical electrode plate. Capacitance measurement is performed indirectly by measuring the output frequency of a capacitance-to-frequency converter. The capacitance-to-frequency converter is integrated with biomedical electrode. (Influence of the electrode-skin contact state monitoring system on the ECG signal measurement). Słowa kluczowe: elektroda biomedyczna, stan kontaktu, monitoring, sygnał EKG. Keywords: biomedical electrode, electrode-skin, contact state, monitoring, ECG signal. Wprowadzenie Elektrodiagnostyka, czyli pozyskiwanie wszelkiego rodzaju sygnałów elektrycznych pojawiających się w organizmie człowieka, pełni istotną rolę w ocenie stanu zdrowia [1]. Sygnały te są bowiem odzwierciedleniem procesów zachodzących w różnych narządach (mózg, serce, mięśnie itp.). W praktyce stosowane są dwie metody pobierania takich informacji, bezpośrednia lub pośrednia. Pierwsza metoda jest inwazyjna - najczęściej przy użyciu mikroelektrod pozyskuje się sygnał bezpośrednio z komórki. Natomiast druga polega na rejestracji potencjałów elektrycznych na powierzchni skóry z wykorzystaniem elektrod powierzchniowych. Wadą pierwszej z metod jest sam fakt inwazyjnoś[...]

 Strona 1