Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Stepczyńska"

Wpływ wyładowań koronowych na zwilżalność i strukturę geometryczną powierzchni polilaktydu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu metodą wyładowań koronowych (WK) na wartości kąta zwilżania i strukturę geometryczną powierzchni polilaktydu. Badania kąta zwilżania prowadzono przy użyciu wody i dijodometanu, wartość swobodnej energii powierzchniowej (SEP) obliczono metodą Owensa i Wendta. Strukturę geometryczną powierzchni polilaktydu badano za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM). Surface layer of com. polylactide (PLA) was modified with corona discharges and studied for contact angle (H2O, CH2J2) and the geometric structure (at. force microscopy). The surface free energy was calcd. by using Owens-Wendt equation. The treatment resulted in a decrease in the contact angle and an increase in the surface free energy of the PLA film. Materiały polimerowe cieszą się dużym zainteresowaniem w przemyśle opakowaniowym ze względu na niską cenę. Stanowią one ok. 47% opakowań artykułów żywnościowych oraz 41% opakowań przemysłowych1, 2). Opakowania te często zostają poddane procesom zadrukowywania, klejenia oraz zdobienia. Bardzo ważnym elementem tych procesów jest odpowiednie przygotowanie warstwy wierzchniej materiałów polimerowych przeznaczonych na opakowania. Osiąga się to za pomocą modyfikowania tej warstwy m.in. metodą wyładowań koronowych, która obecnie jest powszechnie stosowana w przemyśle3, 4). Z badań statystycznych wynika, że w ciągu najbliższych lat zużycie materiałów polimerowych będzie nadal wzrastać. Stanow[...]

Wpływ wyładowań koronowych na utlenianie warstwy wierzchniej folii z polilaktydu


  Przedstawiono wpływ modyfikowania folii z polilaktydu (PLA) metodą wyładowań koronowych (WK) na procesy utleniania warstwy wierzchniej (WW) tego polimeru. Modyfikowanie PLA prowadzono w atmosferze powietrza lub helu. Badania stopnia utleniania WW wykonano metodą spektroskopii fotoelektronowej (XPS). Surface layer of polylactid films (thickness 100 μm) was treated with corona discharge in air or in He to improve their adhesive properties. Changes of the chem. structure of the corona-treated layers was studied by photoelectron spectroscopy to det. the oxidn. degree. The He atm. used was more efficient than the air one. Materiały polimerowe ze względu na niską cenę i istotne walory użytkowe cieszą się dużym zainteresowaniem w przemyśle opakowaniowym. Stanowią one ok. 47% opakowań artykułów żywnościowych oraz 41% opakowań przemysłowych1, 2). Bardzo ważnym elementem procesów wytwarzania tych opakowań jest odpowiednie przygotowanie ich WW do drukowania, klejenia, zdobienia lub metalizowania. Osiąga się to za pomocą modyfikowania ich WW m.in. za pomocą plazmy niskotemperaturowej, a w tym metodą WK3, 4). Podczas modyfikowania WW materiałów polimerowych następuje proces jej utleniania, który można badać za pomocą spektroskopii fotoelektronowej (XPS)5, 6). Niemodyfikowana WW materiałów polimerowych różni się znacznie od głębiej położonych warstw materiału i jest na ogół bardziej zróżnicowana pod względem fizycznym oraz chemicznym. Na powierzchni tych materiałów osadzają się zanieczyszczenia, a także aUniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz; bInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Magdalena Stepczyńskaa,*, Marian Żenkiewiczb Wpływ wyładowań koronowych na utlenianie warstwy wierzchniej folii z polilaktydu Effects of corona treatment of the surface layer oxidation of polylactid film Prof. dr hab. inż. Marian ŻENKIEWICZ - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 04/2011, str. 631. Kat[...]

Effect of corona treatment on the mortality rate of bacterial strains. Wpływ wyładowań koronowych na śmiertelność niektórych szczepów bakterii


  Effect of corona discharge in air on mortality rate of Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa strains in agar basis was detd. at 23°C, 1-20 kJ/m2 and test sample sweep speed 0.48-96 m/min. The treatment resulted in an increased mortality of the studied bacterial strains (up to 44.9%) except for Bacillus subtilis (0.47-4.28% only), where the discharge-resistant endospores existed. Przedstawiono wpływ wyładowań koronowych (WK) na śmiertelność szczepów bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Bacillus subtilis oraz Pseudomonas aeruginosa, naniesionych na podłoże agarowe. Modyfikowanie przygotowanych podłoży z naniesionymi szczepami bakterii prowadzono w atmosferze powietrza, w przedziale jednostkowej energii modyfikowania, Ej, 1-20 kJ/m2, a następnie oznaczono śmiertelność bakterii. Biobójczy wpływ WK oszacowany został metodą porównawczą. Modyfikowanie warstwy wierzchniej (WW) materiałów polimerowych za pomocą wyładowań koronowych (WK) jest metodą stosowaną powszechnie w przemyśle i szczególnie przydatną dla poliolefin1). Analiza stanu wiedzy dotyczącej tej metody przedstawiona została w wielu publikacjach, zawierających także bogaty wykaz aktualnej literatury2-5), ale wpływ tego modyfikowania na szczepy bakterii nie jest do końca poznany. Obecnie prowadzone są prace naukowe nad zastosowaniem WK jako metody służącej do sterylizowania materiałów opakowaniowych i medycznych6-11). Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że proces modyfikowania zachodzi w przestrzeni wypełnionej gazem (najczęściej powietrzem) o ciśnieniu atmosferycznym. Inicjatorem procesu są głównie elektrony znajdujące się w przestrzeni między elektrodą wysokonapięciową a elektrodą uziemioną aktywatora. Poruszają się one pod wpływem szybkozmiennego pola elektrycznego, a ich energia kinetyczna wynosi od kilku do kilkunastu eV. [...]

Changes in surface roughness of the polylactide film over time after modifying by corona discharge method Zmiany chropowatości powierzchni folii polilaktydowej zachodzące w czasie po zmodyfikowaniu jej metodą wyładowań koronowych DOI:10.15199/62.2015.1.7


  Extruded polylactide film was surface-modified by corona discharge treatment (3.5 or 10 kJ/m2) and studied by at. force microscopy for surface roughness immediately after treatment and after 3 mo. long storage or after washing with water. The corona discharge resulted in an increase in the surface roughness. The roughness increased with increasing the modification energy but decreased during the film storage or after washing with water. Przedstawiono wyniki badania zmian chropowatości powierzchni folii polilaktydowej zachodzących w okresie 3 miesięcy po jej zmodyfikowaniu metodą wyładowań koronowych. Proces modyfikowania prowadzono w atmosferze powietrza, z jednostkową energią wyładowań koronowych wynoszącą 3,5 lub 10 kJ/m2. Badania chropowatości wykonano metodą mikroskopii sił atomowych. Wykazały one znaczny wzrost chropowatości powierzchni folii zachodzący pod wpływem wyładowań koronowych, a następnie powolne zmniejszanie się chropowatości wraz z upływem czasu.Warstwę wierzchnią (WW) materiałów polimerowych modyfikuje się głównie w celu polepszenia ich właściwości adhezyjnych, zwiększenia czystości i chropowatości powierzchni oraz poprawy zwilżalności1). Metoda wyładowań koronowych (WK) 2-4), którą opracowano w USA w latach sześćdziesiątych XX w., jest popularnym sposobem przemysłowego modyfikowania WW tworzyw polimerowych. Jest ona stosowana powszechnie w przemyśle foliowych opakowań z tworzyw sztucznych5-7). Polilaktyd (PLA), ze względu na swoją biokompatybilność i biodegradowalność, znalazł zastosowanie początkowo w medycynie, a obecnie w coraz szerszym zakresie zaczyna się go stosować w przemyśle opakowaniowym. Główną zaletą PLA jako materiału opakowaniowego jest to, że podczas jego biodegradacji zachodzącej w warunkach kompostowania przemysłowego powstają jedynie woda, ditlenek węgla i składniki mineralne. Substancje te stanowią dużo mniejsze obciążenie środowiska naturalnego niż odpady polimerowe składowane na wys[...]

Wpływ wyładowań koronowych na zwilżalność i swobodną energię powierzchniową kompozytów polilaktydowych


  Przedstawiono wpływ jednostkowej energii wyładowań koronowych na zwilżalność i swobodną energię powierzchniową polilaktydu (PLA) oraz pięciu kompozytów o osnowie PLA. Pomiary zwilżalności wykonano metodą goniometryczną, a obliczenia swobodnej energii powierzchniowej przeprowadzono metodą Owensa i Wendta. Właściwe efekty modyfikowania uzyskano stosując jednostkową energię modyfikowania o wartości ok. 4 kJ/m2. Com. polylactide and 5 its blends with atactic poly(3- hydroxybutyric acid), poly(propylene adipate), 2 mixts. of a copolymer of 1,4-butylene adipate and terephthalate with a copolymer of hydroxybutyric and hydroxyvaleric acids (I) and the copolymer I with hydroxy butyl units were prepd. by film extrusion at 190°C, corona treated at 23°C (up to 6 kJ/m2) and studied for contact angle with H2O and CH2I2. Wettability measurements were performed by goniometry and calcn. of the surface free energy by the Owens‑Wendt method. The expected modification of the surface properties was achieved at the corona treatment energy 4 kJ/m2 (or above). Szybki wzrost produkcji polimerów syntetycznych powoduje coraz większe obciążenie środowiska naturalnego odpadami w postaci zużytych produktów, wytwarzanych z tych polimerów. Stwarza to poważne zagrożenia zdrowia ludzi i innych organizmów żywych1). Z tych względów duże zainteresowanie w nauce i w przemyśle wzbudzają różnego rodzaju polimery biodegradowalne1-4), a zwłaszcza poli(kwas mlekowy) (PLA)6, 7), który jest jednym z nielicznych polimerów biodegradowalnych wytwarzanych w polireakcji monomeru (kwasu mlekowego) otrzymywanego z surowców odnawialnych. Jako polimer biokompatybilny, jest on stosowany od wielu lat w medycynie. W ostatnich kilkunastu latach, dzięki opracowaniu nowej technologii polimeryzacji (z tzw. otwarciem pierścienia laktydowego), PLA stał się także perspektywicznym materiałem do wytwarzania przedmiotów jednorazowego użytku i opakowań, a w szczególności opakowań a[...]

Effect of corona discharge on the surface structure of polylactide for autocatalytic metallization. Wpływ wyładowań koronowych na strukturę powierzchni polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania


  Polylactide film was corona discharge treated (1-20 kJ/m2) in air or N2, washed with H2O under ultrasound (to remove degrdn. products) and studied for surface quality by scanning microscopy and at. force microscopy. This way, the film surface was prepd. to catalytic metallization. Przedstawiono wyniki badań, z wykorzystaniem elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i mikroskopii sił atomowych (AFM), polilaktydu (PLA) modyfikowanego wyładowaniami koronowymi w atmosferze powietrza lub azotu, jako metody przygotowania powierzchni PLA do procesu autokatalitycznego metalizowania tego polimeru. Stwierdzono, że w wyniku wyładowań koronowych na powierzchni PLA powstają kropelki oligomerów, będących produktami degradacji tego polimeru. W celu usunięcia warstwy oligomerów przeprowadzono sonifikację, która spowodowała odsłonięcie chropowatej powierzchni zmodyfikowanego PLA. Badania wykazały, że na chropowatość tej powierzchni wpływa jednostkowa energia modyfikowania, rodzaj zastosowanego gazu oraz czas sonifikacji. Stwierdzono również, że w procesie autokatalitycznego metalizowania PLA zmodyfikowanego wyładowaniami koronowymi jest korzystne przeprowadzenie sonifikacji. Polilaktyd (PLA) jest obecnie przedmiotem intensywnych prac badawczych oraz aplikacyjnych. Uznawany jest on za jeden z najbardziej obiecujących materiałów mogących być alternatywą dla polimerów otrzymywanych z ropy naftowej1, 2). Można wyróżnić dwa główne kierunki jego zastosowań. Pierwszy obejmuje specjalistyczne zastosowania w medycynie, jako nici chirurgiczne, implanty i nośniki leków. Drugi obejmuje wytwory powszechnego użytku, takie jak materiały opakowaniowe [...]

 Strona 1