Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Anna Panek"

Informacja o ustaleniach z 62. posiedzenia Komisji Wykonawczej EOTA

Czytaj za darmo! »

Podczas posiedzenia omówiono: współpracę EOTAz Komisją Europejską i EFTA; współpracę EOTAz organizacjami europejskimi mającymi wpływ na działalność EOTA; prace grup EOTA (Adhoc Group) powołanych do spraw specjalnych; zagadnienia prawne (nowelizacja Regulaminu Wewnętrznego EOTA, ochrona logo EOTA, zmiana ETA Request); działalność techniczną EOTA; zagadnienia finansowe oraz sprawy organizacyj[...]

Prace EOTA nad dokumentami określającymi zasady oceny wyrobów w procedurach udzielania Europejskich Aprobat Technicznych

Czytaj za darmo! »

Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA), udzielane już od 1998 roku przez jednostki aprobujące zrzeszone w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA), stały się bardzo istotnym dokumentem związanym z jednolitym europejskim rynkiem materiałów budowlanych. Stanowią one, obok zharmonizowanych normeuropejskich, dokumenty umożliwiające dokonanie oceny zgodności i oznakowanie CEwyrobów, których dotyczą. Jednocześnie, w odróżnieniu od zharmonizowanych norm europejskich, Europejskie Aprobaty Techniczne są dokumentami indywidualnymi, dotyczącymi wyrobów budowlanych lub zestawów wyrobów od konkretnego producenta, którego system zakładowej kontroli produkcji został sprawdzony przez jednostkę aprobującą pod kątem możliwości zapewnienia stałej jakości wytwarzanych wyrobów. Spr[...]

Europejskie Aprobaty Techniczne na progu zbliżających się zmian w przepisach dotyczących sposobu wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku europejskim


  Po 12 latach udzielania Europejskich Aprobat Technicznych (European Technical Approval - ETA) przez jednostki aprobujące zrzeszone w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) czas postawić kilka pytań związanych z funkcjonowaniem i wartością tych dokumentów na jednolitym, europejskimrynkumateriałów budowlanych, a także poza nim.Adresatami tych pytań są oczywiście producenci wyrobów budowlanych, którzy posiadają i na co dzień posługują się EuropejskimiAprobatami Technicznymi. Sekretariat EOTA przeprowadził wśród właścicieli ETA ankietę zawierającą wiele pytań dotyczących Europejskiej Aprobaty Technicznej jako dokumentu funkcjonującego na rynku, procedury aprobacyjnej (w tym czasu jej trwania i związanych z nią kosztów), a także problemów i barier napotykanych w różnych krajach Unii Europejskiej, związanych z wprowadzaniem do obrotu wyrobów z oznakowaniem CE na podstawie ETA. Zanim jednak przejdziemy do analizy odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych, przyjrzyjmy się statystyce wydanych do tej pory Europejskich Aprobat Technicznych. Od 1998 r. do końca 2010 r. udzielono 2230 Europejskich Aprobat Technicznych, z czego 1825 na podstawie Wytycznych do europejskich aprobat technicznych (ETAG) i 405 na podstawie dokumentówWspólnej wykładni procedur oceny (CUAP), czyli po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na wydanie ETAbez ETAG.Wykaz wszystkich ważnych EuropejskichAprobat Technicznych wraz z informacjami o jednostce aprobującej, która wydała ETA, dok[...]

Wykorzystanie Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych jako Europejskich Dokumentów Oceny wg rozporządzenia nr 305/2011


  1 lipca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. W tym momencie ulegną znacznej zmianie przepisy dotyczące EuropejskichAprobat Technicznych (ETA), które nie będą już wydawane, lecz zostaną zastąpione Europejskimi Ocenami Technicznymi (EOT). Dokumentami określającymi zasady udzielania Europejskich Ocen Technicznych staną się Europejskie Dokumenty Oceny (EDO) pełniące rolę specyfikacji technicznych zharmonizowanych z nowym rozporządzeniem. EDO będą opracowywane i przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w Załączniku II do rozporządzenia nr 305/2011. Zakres informacji, jaki będą zawierały, zbliżony jest do zawartości obecnych dokumentów CUAP, na podstawie których udzielane są Europejskie Aprobaty Techniczne, i ma obejmować co najmniej: ● ogólny opis wyrobu budowlanego, ● wykaz zasadniczych charakterystyk istotnych z uwagi na zamierzone zastosowanie wyrobu przewidziane przez producenta i uzgodnione z Jednostką Oceny Technicznej; ● metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk; ● zasady zakładowej kontroli produkcji, z uwzględnieniem warunków procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego. Przystąpienie do procedury przyjmowania [...]

Rola ITB w procesie wprowadzania innowacyjnych wyrobów budowlanych na rynek krajowy i europejski DOI:10.15199/33.2015.11.04


  W artykule zaprezentowano działalność Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) jako jednostki zajmującej się oceną innowacyjnych wyrobów budowlanych.Wyniki tej oceny, mające odzwierciedlenie w działalności naukowo-badawczej, aprobacyjnej i certyfikacyjnej, omówiono, biorąc pod uwagę prace prowadzone w ITB na przestrzeni lat, umożliwiające producentom innowacyjnych wyrobów budowlanych wprowadzenie tych wyrobów do obrotu na rynku krajowym lub europejskim. Słowa kluczowe: rozporządzenie nr 305/2011, Ustawa o wyrobach budowlanych, EuropejskaAprobata Techniczna, Europejska Ocena Techniczna, krajowaAprobata Techniczna, certyfikat, Europejska Organizacja ds.Aprobat Technicznych, Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej, jednostka aprobująca, jednostka oceny technicznej, jednostka notyfikowana.Wyroby innowacyjne, to wyroby nieobjęte polskimi oraz europejskimi normami przedmiotowymi, a także wyroby, których właściwości techniczne lub zakres stosowania odbiegają od zapisówtych norm. W przypadku wyrobu innowacyjnego nie istnieje więc specyfikacja techniczna, która mogłaby być dokumentem odniesienia do wymaganego przepisami oznakowania i wprowadzenia wyrobu do obrotu. Z tego powodu producent wyrobu innowacyjnego, myśląc o wejściu na rynek ze swoim wyrobem, powinien postarać się o uzyskanie dokumentu, który pozwolimu działać zgodnie z obowiązującym prawem. Pierwszym krokiem jest zawsze wybór rynku, na którym producent chce udostępniać swój wyrób. Od tego uzależnione jest dalsze postępowanie, czyli podążanie ścieżką krajową zmierzającą do uzyskaniaAprobaty Technicznej i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B lub ścieżką europejską, której przejście umożliwia uzyskanie EuropejskiejOceny Technicznej i oznakowanie CE. Wobszarze krajowym, działalność aprobacyjną Instytut Techniki Budowlanej (ITB) prowadzi od 1967 r., w którym na podstawie zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uzyskał prawo do wydawania[...]

 Strona 1