Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Zabagło"

Termiczne przetwarzanie opakowań aseptycznych w reaktorze fluidyzacyjnym


  Przedstawiono wyniki badania procesów zachodzących podczas termicznego przetwarzania opakowań aseptycznych, prowadzonego w reaktorze fluidyzacyjnym ze złożem piaskowym. W testach spalania okresowego wyróżniono dwa etapy procesu, różniące się efektami wizualnymi i czasem trwania. W przypadku ciągłego doprowadzania materiału do reaktora, przeprowadzono analizę zanieczyszczeń gazowych wykorzystując analizator FT-IR oraz określono rodzaje głównych składników organicznych. Stwierdzono występowanie metanu, etenu, etynu oraz naftalenu i benzenu. Waste aseptic packagings were disintegrated (end size 10-20 mm) and combusted in a fluidized sand bed reactor at 900°C to study the combustion course and compn. of flue gases. Two steps were distinguished in the process (carbonization with flame combustion and heterogeneous combustion with disintegration of solid particles). Some amts. of CH4, CH2=CH2, CH≡CH, naphthalene and PhH were obsd. in the flue gas. Wielowarstwowa budowa opakowań aseptycznych (papier i aluminium przedzielone i pokryte polietylenem) pozwala wykorzystać indywidualne zalety materiałów stanowiących poszczególne warstwy. Dzięki zastosowaniu folii aluminiowej, będącej barierą dla tlenu, drobnoustrojów i promieniowania UV1), produkty w opakowaniach aseptycznych nie muszą być przechowywane w chłodniach. Jest to powód, dla którego opakowania takie są stosowane na tak Politechnika Krakowska Jadwiga Zabagło*, Witold Żukowski Termiczne przetwarzanie opakowań aseptycznych w reaktorze fluidyzacyjnym Thermal processing of aseptic packagings in a fluidized bed reactor Dr hab. inż. Witold ŻUKOWSKI, prof. PK, w roku 1990 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W 1994 r. obronił pracę doktorską, w 2005 r. przeprowadził przewód habilitacyjny. Jest dyrektorem Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej tej uczelni. Specjalność - inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieri[...]

Efektywność pracy instalacji solarnej z kolektorami Heat Pipe w budynku wielorodzinnym DOI:10.15199/9.2015.11.3

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano pracę instalacji solarnej w budynku wielorodzinnym (32 kolektory typu Heat Pipe oraz dwa zasobniki ciepłej wody użytkowej po 1500 dm3 każdy) pod względem efektywności pozyskiwania energii słonecznej. W tym celu posłużono się danymi wejściowymi pochodzącymi z pomiarów słonecznych oraz parametrami rejestrowanymi przez sterownik solarny i ciepłomierz. Uzyski solarne z ponad dwóch lat porównano z nasłonecznieniem z typowych lat meteorologicznych, a dla 12 dni z bezpośrednim pomiarem promieniowania słonecznego na płaszczyznę kolektorów. Oszacowano również wpływ pojemności cieplnej całej instalacji na osiągane rezultaty oraz straty przy przesyłaniu ciepła.1. Wprowadzenie Kolektory solarne coraz częściej stosuje się w instalacjach pozyskujących ciepło do zasilania centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jest to spowodowane m.in. możliwościami starania się przez wspólnoty mieszkaniowe o dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także późniejszym obniżeniem kosztów eksploatacyjnych. Ponadto zainstalowanie dodatkowego źródła ciepła poprawia niezawodność wytwarzania c.w.u. W wypadku instalacji wyposażonej tylko w kotły gazowe przerwy w dostawie gazu i prądu (układ solarny z kolektorami próżniowymi musi być wyposażony w odrębne zasilanie awaryjne), spowodowane, np. awarią lub zmianą struktury sieci dystrybucyjnej, mogą być uciążliwe. Dywersyfikacja źródeł energii może zabezpieczyć użytkowników przed wystąpieniem takiej sytuacji. 2. Budowa instalacji Analizowany obiekt - budynek wielorodzinny w Krośnie - powstał w latach 90. XX w. W jego skład wchodzą 52 mieszkania. Centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową zapewnia miejscowa kotłownia gazowa (dwa kotły po 130 kW). W 2011 r. nastąpiła modernizacja źródeł ciepła, polegająca na dostawieniu dwóch zasobników solarnych, po 1500 dm3 każdy (ZS1, ZS2), do dwóch istniejących zasobników c.w.u. [...]

Instalacja do spalania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano badania zmodernizowanego ciągu technologicznego instalacji do spalania osadów ściekowych. Aby nie zwiększać kosztów instalacji zaproponowana technologia powinna umożliwiać maksymalną redukcję szkodliwych substancji, bez konieczności budowy kosztownych instalacji oczyszczania gazów odlotowych.W LATACH 2000-2009 długość sieci kanalizacyjnej uległa podwojeniu z 51,1 tys. km do 100,5 tys. km. W 2009 roku 64,2% ludności korzystało z 3 152 komunalnych oczyszczalni ścieków, wśród których 909 to oczyszczalnie miejskie, w tym 448 oczyszczalni obsługujących miasta poniżej 10 tys. mieszkańców [1]. Ilość osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę w roku 2008 wynosiła 567,3 tys. Mg i w porównaniu z rokiem 2000 wzrosła o ponad 50% [2]. Na terenie Polski 84% komunalnych oczyszczalni ścieków to obiekty obsługujące niewielkie jednostki osadnicze. Ponad 2 200 oczyszczalni zlokalizowanych jest na terenach wiejskich. Coraz większy udział wyprodukowanych osadów ściekowych będzie musiał zostać przetworzony termicznie. Korzystnym rozwiązaniem wydaje się rozszerzenie ciągu technologicznego lokalnych oczyszczalni ścieków o blok przetwarzający energię zawartą w osadzie, w postać energii możliwą do wykorzystania na terenie zakładu. Aby nie zwiększać kosztów instalacji zaproponowana technologia powinna umożliwiać maksymalną redukcję szkodliwych substancji, bez konieczności bu[...]

Potential problems of biomass combustion in a fluidized bed reactor Problemy spalania biomasy w reaktorach fluidalnych DOI:10.15199/62.2015.3.26


  Corn biomass was combusted in a bubbling fluidized bed at 720-950°C to study the process course. At above 720°C, the sand bed agglomeration was obsd. At above 900°C (10- 30% air excess), degasification of volatile components was so intense that concns. of CO and hydrocarbons were 4% and 0.4%, resp. Emissions of HCN, NH3 and NO were also evidenced. The biomass gasification was more intense at higher temps. The concns. of HCN and NH3 increased with the increasing temp. At low temp. and high O2 concn., the NOx were dominant form of N in the off-gas. Przedstawiono ograniczenia technologii spalania biomasy kukurydzianej w palenisku fluidalnym. W temp. wyższej niż 720°C złoże kwarcowe ulegało aglomeracji. W temp. powyżej 900°C przy 10-30-proc. nadmiarze powietrza proces odgazowania części lotnych był na tyle intensywny, że w gazach popłomiennych obserwowano 4-proc. stężenie CO i 0,4-proc. stężenie węglowodorów. W zależności od warunków prowadzenia procesu spalania fotosyntetycznych paliw zaazotowanych, proces ten może być źródłem emisji HCN, NH3 i NO. Im wyższa temperatura i intensywniejsze procesy odgazowania, tym stężenia HCN i NH3 są wyższe. Wraz z obniżeniem temperatury i wzrostem ilości tlenu dominującą formą azotu jest postać tlenkowa.Niestabilne ceny paliw, silnie uzależnione od sytuacji geopolitycznej, jak i stopniowe wyczerpywanie się wysokiej jakości złóż zmuszają użytkowników kotłów do poszukiwania efektywnych metod konwersji niekonwencjonalnych paliw stałych w energię. Dodatkowym czynnikiem wymuszającym zmiany są normy prawne obligujące do obniżenia emisji pyłu, NOx i SOx 1). Rozwiązaniem może być zgazowanie lub spalanie fotosyntetycznych paliw stałych w odpowiednio dostosowanych układach kotłowych. Zastosowanie biomasy jako paliwa na skalę przemysłową jest wdrażane od kilkunastu lat. Wielkość zużycia biomasy w energetyce zawodowej tylko w latach 2006-2013 wzrosła 4-krotnie2, 3). Według prognoz Ministerstwa Gospo[...]

Redukcja tlenku azotu(II) w strefie nadzłożowej reaktora fluidyzacyjnego

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki badań redukcji tlenku azotu(II) w spalinach powstających w palenisku z pęcherzowym atmosferycznym złożem fluidalnym z wykorzystaniem technologii reburningu. Przy zmniejszeniu współczynnika nadmiaru powietrza w strefie nad złożem do wartości 1,0 uzyskano stopień konwersji tlenku azotu(II) do azotu ok. 50%, przy dalszym obniżaniu ilości powietrza w mieszance palnej stopień konwersji tlenku azotu(II) wzrósł do ok. 70%. Uzyskana redukcja pozwala na dotrzymanie standardów określonych przepisami. PrH was burned with air O2 in fluidized bed reactor on quartz sand (air excess 1.25-1.28) to study the redn. of NO with PrH in the reburning zone (air excess 0.92-1.28). Use of reburning system resulted in the conversion of 58-67% of NO to N2 at air excess 0.97-1.00 and short residence time (0.2-0.3 s). Wendt i wspó􀃡pr.1) jako pierwsi, na pocz􀄅tku lat siedemdziesi􀄅tych ub. wieku zaproponowali zastosowanie techniki redukcji tlenków azotu za pomoc􀄅 dodatkowego paliwa w􀄊glowodorowego. Proces ten nazwali reburningiem. Warunkiem koniecznym wyst􀄅pienia efektu reburningu jest wygenerowanie w obszarze gazów poprocesowych strefy ubogiej w tlen, ale bogatej w produkty niezupe􀃡nego spalania dodatkowego paliwa. Strefa ta, bogata w rodniki CHx, OH, CN i inne, charakteryzuje si􀄊 podwy􀄪szonym st􀄊􀄪eniem lekkich zwi􀄅zków organicznych i CO. Taki sk􀃡ad chemiczny gazów sprzyja z􀃡o􀄪onemu mechanizmowi redukcji NO opisanemu sumarycznymi równaniami reakcji2): 2NO + 2CH4 􀄺 2HCN + 2H2O + H2 + 369 kJ (1) 6NO + 2CH4 􀄺 2CO + 4H2O + 3N2 + 1793 kJ (2) Na pocz􀄅tku lat dziewi􀄊􀃼dziesi􀄅tych XX w. zaprezentowano komercyjne zastosowanie technologii reburningu3). Badania przeprowadzono w elektrowni Dawson Newey w Cassvile (Wisconsin, USA) na instalacji o mocy 100 MW z[...]

Recykling surowcowy glinu z opakowań wielomateriałowych


  Przedstawiono wyniki badań surowcowego recyklingu glinu z opakowań wielomateriałowych przetwarzanych termicznie w reaktorze fluidyzacyjnym. Zaproponowano wykorzystanie odzyskanego glinu do produkcji ałunu glinowo-potasowego. Badania prowadzono na próbkach folii i blachy aluminiowej poddawanych i nie poddawanych obróbce termicznej, sam zaś proces produkcji ałunu prowadzono z użyciem roztworu KOH i H2SO4. Uzyskana wydajność tego procesu wynosiła ok.70-ok. 90%. Spent multi-material packagings were thermally processed in fluidized bed reactor under heat for Al foil recovery. The foil scraps were treated with KOH and H2SO4 to produce KAl(SO4)2·12H2O crystals pptd. after cooling the reaction mixt. (yield 66-92%). Opakowania wielomateriałowe są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym. Wykorzystuje się je do przechowywania napojów łatwo psujących się, ponieważ gwarantują zachowanie świeżości produktu. Dodatkowym atutem takich opakowań jest to, że są oferowane w dużym zakresie pojemności 65-2000 mL. Przeciętne opakowania aseptyczne przeznaczone do długotrwałego przechowywania mleka i soków zawierają ok. 75% mas. papieru, 20% mas. polietylenu oraz 5% mas. glinu w postaci folii1). Każda z tych warstw spełnia określone zadanie. Warstwa papieru zapewnia sztywność opakowania, a pokrycie polietylenem jego szczelność. Folia aluminiowa stanowi barierę dla tlenu, drobnoustrojów i promieniowania UV. Jednak ze względu na kompozytową budowę tych opakowań nie ma możliwości zastosowania wobec nich prostych metod recyklingu. Badano możliwość zrealizowania koncepcji technologii utylizacji opakowań wielomateriałowych łączącej w sobie odzysk ciepła i recykling surowcowy. Według tej koncepcji proces odzysku ciepła byłby przeprowadzany w reaktorze fluidyzacyjnym, w którym spalano by wielomateriałowe odpady opakowaniowe o średniej wartości opałowej ok. 20 MJ/kg2). Uwolnione z opakowań fragmenty folii aluminiowej byłyby usuwane z reaktora w proc[...]

Termiczna regeneracja ziem bielących w reaktorze fluidyzacyjnym


  Wyniki wstępnych badań nad regeneracją zużytej ziemi bielącej w złożu fluidalnym wykazały konieczność rozważenia dwóch wariantów prowadzenia procesu. Ziemię bielącą można współspalać z paliwem niskoazotowym. Rozwiązanie to, w przypadku adsorbentów o dużej zawartości azotu, pozwala utrzymać wielkość emisji NOx na poziomie zgodnym z przepisami prawa. Regenerację materiału nie zawierającego azotu można prowadzić bez wprowadzania paliwa wspomagającego, a utrzymanie pożądanej temperatury w strefie reakcji można osiągnąć przez wprowadzenie podgrzanego powietrza. Dobranie odpowiednich parametrów pracy złoża (masa, prędkość czynnika fluidyzującego) umożliwia uzyskanie wypalenia substancji organicznych nie niższe niż 98,5%. Three spent bleaching earths (used for refining slack wax) were regenerated in fluidized bed of glass sand by oxidn. in air stream at 700-920°C for 2600 s without auxiliary fuel under lab. condition. The C content in the earths decreased from 50-59% down to below 0.54% after the regeneration at above 800°C (burnout up to 98.5%). Ziemie bielące otrzymuje się ze złóż mineralnych, najczęściej bentonitów, których podstawowym składnikiem jest montmorylonit. Znajdują one zastosowanie w procesie rafinacji olejów i tłuszczów jadalnych oraz tłuszczów używanych w przemyśle kosmetycznym. Są także stosowane w przemyśle rafineryjnym do oczyszczania parafin surowych i gaczy parafinowych. Szacuje się, że w Polsce zakłady przemysłu tłuszczowego produkują ok. 40 tys. t/r zaolejonej ziemi bielącej1), a w procesach rafinacji parafin surowych i gaczy parafinowych polskie rafinerie zużywają 2,5-3 tys. t/r ziemi bielącej. Geologiczne zasoby bilansowe bentonitów i iłów bentonitowych w Polsce wynoszą 2,72 mln t, a zasoby przemysłowe 1,37 mln t2). Roczny import tych surowców osiąga 175 tys. t, a jego wartość przekracza 44 mln zł. Wdrożenie procesu regeneracji ziem bielących i ich częściowego powtórnego użycia może zmniejszyć zapotrze[...]

Spalanie odpadów polimerowych tworzyw sztucznych w złożu fluidalnym


  Przedstawiono wyniki badań spalania odpadów tworzyw sztucznych w reaktorze z pęcherzowym atmosferycznym złożem fluidalnym. Skład spalin oraz ilości emitowanych związków organicznych i nieorganicznych ściśle zależały od typu użytego tworzywa sztucznego, a tym samym od jego budowy chemicznej. W spalinach powstałych w trakcie spalania odpadów tworzyw sztucznych, które w swej strukturze zawierały atom azotu oraz tych, w których budowie azot był nieobecny, również zaobserwowano podwyższone stężenie NOx. W trakcie spalania fluidalnego zaobserwowano również wysokie stężenia węglowodorów krótkołańcuchowych, szczególnie dla tworzyw alifatycznych. The various plastics wastes were combusted in air at 850- 950°C in a lab. reactor with a fluidized bed of glass-making sand (0.385-0.43 mm in grain size) to study the compn. of flue gases. The N2O and NOx contents in the gases decreased with increasing combustion temp. Formation of N2O was obsd. only during combustion of N-contg. plastics. The highest CO and MeH contents were found in the flue gas from styrene combustion. Wzrost gospodarczy krajów europejskich oraz przyrost liczby mieszkańców przekłada się znacząco na ilość wytworzonych odpadów komunalnych. W okresie ostatnich 10 lat ludność Unii Europejskiej powiększyła się o 18 mln przekraczając w 2010 r. liczbę 501 mln mieszkańców. Prognozy przewidują wzrost zaludnienia, aż do 2040 r. W minionym dziesięcioleciu ilość wyprodukowanych odpadów komunalnych wzrosła o 28 kg na mieszkańca w skali roku osiągając wartość 524 kg na mieszkańca1). W 2008 r. zebrano w Europie ponad 260 mln t odpadów z aglomeracji miejskich, z czego na składowiskach zdeponowano ok. 103 mln t, a termicznej utylizacji poddano ponad 50 mln t. Z pozostałych 107 mln t odpadów komunalnych kompostowaniu poddano 17%, natomiast zbiórka surowców wtórnych ukształtowała się na poziomie 23%1). Europa jest czołowym producentem tworzyw sztucznych na świecie. W 2009 r. na rynek św[...]

Redukcja N2O i NO w dwustrefowym procesie spalania w reaktorze fluidyzacyjnym


  Przedstawiono wyniki badań spalania w pęcherzowym złożu fluidalnym propanu z dodatkiem N2O. W przestrzeni nadzłożowej prowadzono proces redukcji tlenków azotu metodą reburningu. Przy współczynniku nadmiaru powietrza w strefie reburningowej w zakresie 1,1-0,95 uzyskano zmniejszenie zawartości N2O o 78-98% oraz zmniejszenie ilości NOx o 40-80%. Wskazano, że tak zorganizowany proces może być efektywnie stosowany w urządzeniach małej mocy, w których paliwem lub jego składnikiem jest biomasa o podwyższonej zawartości azotu paliwowego. PrH was combusted with air O2 in presence of N2O in a bubbling fluidized bed reactor to 950-960°C. The addn. of PrH to freeboard of the reactor resulted in the high conversion of N2O (78-98%) and of NOx (40-80%) at air excess (0.95-1.1). Spalanie paliw jest podstawowym sposobem uzyskiwania energii wykorzystywanej przez człowieka, stanowiąc równocześnie poważne źródło zanieczyszczenia atmosfery. W celu przeciwdziałania temu zanieczyszczaniu Rada Europy oraz Parlament Europejski uchwaliły szereg dyrektyw dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznych spalania paliw, zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, redukcji zawartości siarki w paliwach płynnych, a także kontrolowania emisji lotnych związków organicznych powstałych wskutek magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi1-7). Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego zaimplementowane do prawa polskiego są uzupełnione ustawami regulującymi zagadnienia ochrony powietrza w Polsce8-10) oraz rozporządzeniem określającym standardy emisji dla substancji zanieczyszczających, uwzględniając rodzaj i wielkość instalacji stanowiącej źródło emisji, rodzaj paliwa oraz rodzaj substancji chemicznej odprowadzanej do atmosfery11). Współcześnie obowiązujące regulacje ograniczają emisję tlenków azotu, biorąc pod uwagę dwa z nich (NO i NO2) i traktując ich emisję łącznie, bez rozróż[...]

Spalanie odpadów elektronicznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym oraz proces ekstrakcji produktów w środowisku kwaśnym


  Przedstawiono wyniki badań termicznej dekompozycji fragmentów obwodu drukowanego z podzespołami elektronicznymi prowadzonej w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym, oraz ługowania produktów spalania w środowisku kwaśnym. Uzyskaną po spaleniu pozostałość poddano dwuetapowej ekstrakcji w środowisku kwaśnym (H2SO4 i woda królewska). Uzyskano stopnie ekstrakcji wynoszące od 99,95% (Cu) do 97,42% (Mn), dla ołowiu (2,60%), przy użyciu H2SO4, oraz od 99,94% (Cu) do 71,73% (Ti) przy użyciu H2SO4 i wody królewskiej. Warunkiem uzyskania wysokich stopni ekstrakcji przy użyciu kwasu siarkowego było zastosowanie w początkowym okresie tego procesu kwasu stężonego. Printed circuit boards with electronic components were combusted in a fluidized bed reactor in air-liq. petroleum gas stream. The combustion products were leached with concd. H2SO4 and HNO3/H2SO4 at 50°C for 120 min. The metal recovering degree ranged from 99.95% (Cu) to 97.42% (Mn), with the exception of lead (2.60%), when H2SO4 was used, and from 99.94% (Cu) to 71.73% (Ti) when in a 2-stage process H2SO4 and HNO3/H2SO4 were used. Mgr inż. Amelia WOYNAROWSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Jest doktorantką w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. (12) 628-27-71, e-mail: awoynarowska@ indy.chemia.pk.edu.pl * Autor do korespondencji: Politechnika Krakowska Amelia Woynarowska*, Jadwiga Zabagło, Jerzy Baron, Sylwester Żelazny, Witold Żukowski Spalanie odpadów elektronicznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym oraz proces ekstrakcji produktów w środowisku kwaśnym Combustion of electronic waste in a fluidized bed reactor and extraction of products in acidic medium Mgr inż. Jadwiga ZABAGŁO w roku 2007 ukończyła studia na Wydzi[...]

 Strona 1  Następna strona »