Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz J. Bednarz"

Możliwości zastosowania kompozytów do wzmacniania obiektów historycznych DOI:10.15199/33.2018.05.22


  Przed przystąpieniem do projektowania wzmocnienia konstrukcji historycznych należy dobrze zinwentaryzować obiekt z jego ugięciami, imperfekcjami oraz uszkodzeniami. Doskonałym narzędziem do tego celu jest skaner przestrzenny 3D. Urządzenie tworzy chmurę punktów, która poddana obróbce daje bardzo dokładny, trójwymiarowy obraz obiektu. Tak wykonana inwentaryzacja może być wykorzystana do dalszych prac projektowych. Po wykonaniu skanów 3D i modeli geometrycznych kolejnym etapem prac nad analizą obiektumoże być analiza numeryczna,[...]

Zniszczenia muru przy pałacu w Mosznej jako przykład destrukcji środowiskowej zabytkowych konstrukcji liniowych DOI:10.15199/33.2015.11.50


  W artykule poruszono bardzo istotny problem dotyczący dbałości o obiekty historyczne. Zaniechanie tego obowiązku bezpośrednio przenosi się na postępujące pomniejszanie się tych cennych zasobów. Na podstawie opisanego w artykule przypadku wskazano na los wartościowych obiektów budowlanych (niejednokrotniewyglądających namałowartościowe), które zniknęły z naszego otoczenia główniewskutek błędów i zaniedbań popełnionych przez człowieka. Pomimo tego, że często wyglądają masywnie, to nie są w stanie "same" oprzeć się obciążeniom środowiskowymi nieuzasadnionymingerencjomdestrukcyjnym. Tematemartykułu jest zdiagnozowanie i analiza przyczyn zniszczenia fragmentu zabytkowego muru wygradzającego teren stadniny pałacu wMosznej (fotografia 1) (woj. opolskie), obecnie Stadniny Koni Moszna. Słowa kluczowe:mury, destrukcja,monitoring,wzmacnianie, zabytki.Fragment zabytkowego muru wygradzającego teren stadniny pałacowej w Mosznej (fotografia 1) w 2011 r. uległ zawaleniu na odcinku ok. 22 m, natomiast na początku 2012 r. uszkodzenie to powiększyło się do ok. 57m. Mur wykonano w ok. 1910 r. z ceramicznej cegły pełnej, ułożonej na zaprawie wapiennej i z wapiennymi wyprawami (fotografia 2). Składa się on z zadaszonych, powtarzalnych przęseł, połączonych filarami ustawionymiwrozstawie ok. 7,1m, którewykończono łagodnymi, czterospadowymi daszkami. Wmiejscu katastrofy mur miał wysokość o ok. 2,45 m powyżej poziomu terenu (od strony stadniny koni).Wykonano go o regularnymprzekroju prostokątnym, pogrubionym w strefie cokołowej (rysunek 1). Mur ponad terenem (powyżej cokołu) ma grubość 25 cm, natomiast w strefie cokołowej -ok.38cm.Bezpośrednią przyczyną jego nagłego zawalenia się nie był wiek ani naturalne zużycie techniczne, lecz wpływ czynnikówśrodowiskowych połączony z zaniedbaniami dotyczącymi przeglądów i napraw, a także dopuszczenie do dodatkowego obciążenia naziomu w sąsiedztwie muru. Po 110 latach eksploatacji stan techniczny badane[...]

Możliwość aplikacji kompozytów FRCM w żelbetowych obiektach historycznych DOI:10.15199/33.2016.11.60


  Konstrukcje żelbetowych obiektów historycznych są szczególnie narażone na uszkodzenia ze względu na nie najlepszą jakość i stan betonu, ekstremalne obciążenia i szkodliwy wpływ otoczenia. Dzięki temu wymagają stosowania ochrony profilaktycznej oraz podejmowania działań naprawczych i wzmacniających o długotrwałym działaniu. W artykule zaprezentowano koncepcje naprawy konstrukcji historycznego żelbetowego sklepienia wykonanego ponad niecką basenową w obiekcie zabytkowej pływalni w Bolesławcu za pomocą materiałów kompozytowych FRCM. Słowa kluczowe: kompozyty, beton, FRCM, wzmacnianie, metoda elementów skończonych (MES), monitoring.Wostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania nowymi technologiami przydatnymi w naprawach obiektów budowlanych, w tym historycznych. Jednymz najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej są materiały kompozytowe [8]. Regeneracja i wzmacnianie elementów konstrukcyjnych są częścią ogólnego programu naprawczego budowli i ściśle wiążą się z zagadnieniami stabilizacji i konsolidacji konstrukcji. Wzmacnianie i naprawa mają na celu przywrócenie układom konstrukcyjnym zdolności do spełniania określonych funkcji użytkowych, uodpornienie na procesy niszczące i poprawę ich cech statyczno- wytrzymałościowych [11]. Konwencjonalne metody wzmacniania, takie jak beton natryskowy czy dodatkowe konstrukcje żelbetowe lub stalowe, powodują zwiększenie nośności i sztywności konstrukcji, ale często nie są akceptowane przez konserwatorów zabytków. Wówczas proponuje się stosowanie materiałów kompozytowych, które umożliwiają zmniejszenie naprężeń rozciągających i zginających, a tym samym zwiększenie obciążenia działającego na elementy konstrukcyjne. Badania [14] i inne dowiodły, że materiały na bazie kompozytów włóknistych doskonale nadają się do naprawy istniejących konstrukcji betonowych i żelbetowych, a także murowych i drewnianych oraz do zapewnienia im właściwego poziomu bezpieczeństwa. Pojęcie m[...]

 Strona 1