Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Kwiatkowski"

Ocena degradacji elastomerów estrowych na podstawie wskaźnika szybkości płynięcia MFR

Czytaj za darmo! »

Estrowe elastomery termoplastyczne pod względem budowy chemicznej są kopolimerami zawierającymi estrowy segment sztywny, który w strukturze tworzy domeny twarde. Z tego powodu niezmiernie ważnym czynnikiem podczas przetwórstwa jest zawartość wilgoci, gdyż obecność wody w materiale powoduje degradację hydrolityczną ugrupowań/segmentów estrowych. Wynika to z reaktywności grup estrowych, które reagują ze związkami zawierającymi aktywne atomy wodoru. Powstająca w czasie hydrolizy grupa kwasowa silnie katalizuje proces dalszej hydrolizy [1]. W efekcie postępująca degradacja powoduje skracanie łańcuchów polimerowych i spadek masy cząsteczkowej, co skutkuje obniżeniem szeregu właściwości fizycznych, w tym m.in. wytrzymałości na rozciąganie [2]. Lepkość rozcieńczonego roztworu polimeru zależy od masy cząsteczkowej, zatem jednym ze sposobów pozwalających stwierdzić, czy w termoplastycznym poliestrze zaszła degradacja jest wykonanie oznaczenia lepkości istotnej (zwanej też graniczną liczbą lepkościową) η lub IV (intrinsic viscosity). Zmniejszenie wartości IV na skutek procesów termicznych oznacza, że zaszła degradacja. Oznaczenie granicznej liczby lepkościowej wymaga stosowania szkodliwych rozpuszczalników do przygotowywania roztworów polimerów i jest badaniem dość uciążliwym. Wydaje się, że relatywnie prostszym badaniem pozwalającym ocenić postęp degradacji jest oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia (melt flow rate, MFR). Jest to pośrednia metoda oznaczenia masy cząsteczkowej, jako że im większa wartość wskaźnika tym mniejsza masa cząsteczkowa i może być stosowana w celach porównawczych, bowiem nie pozwala na wyznaczenie konkretnej wartości M. Niemniej jednak jest to badanie powszechnie stosowane w przypadku poliolefin, a rzadko w przypadku termoplastycznych poliestrów. Wynika to z wrażliwości poliestrów na degradację, która może zachodzić w czasie badania. Brak ściśle określonej metodyki (np. suszenie próbek, czas przebywania[...]

The effect of annealing temperature on the phase structure of multiblock urethane elastomers. Wpływ temperatury wygrzewania na strukturę multiblokowych elastomerów poliuretanowych


  Poly(tetramethyleneoxide) contg. soft segments (60% by mass, mol. mass 1000) was converted in reaction with 4,4'-methylenebis(phenyl isocyanate) (6% excess) and 1,4-butanediol at 120°C for 30 min under pressure of 10 Pa to a prepolymer annealed then to a multiblock elastomer at 60-120°C. Phase sepn. of resulting polyurethanes was studied by Fourier- -transform IR spectroscopy, while the mol. mass was detd. by intrinsic viscosity measurements. The increase in annealing temp. resulted in raise in phase sepn. and mol. mass, whilst no effect on the polymer d. was obsd. Wykorzystano metodę spektroskopii fourierowskiej (FT-IR) do oceny zmian struktury fazowej multiblokowych elastomerów uretanowych, zachodzących pod wpływem temperatury wygrzewania 60-120°C. Na podstawie gęstości wiązań wodorowych pomiędzy ugrupowaniami uretanowymi wyznaczono stopień separacji fazowej i stopień wymieszania faz. W celu oszacowania zmian masy cząsteczkowej wyznaczono lepkość istotną. Oznaczono także gęstość analizowanych materiałów. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania znacznie rośnie średnia masa cząsteczkowa poliuretanów oraz stopień sepa-racji faz. Nie odnotowano wpływu temperatury wygrzewania na gęstość poliuretanów. Multiblokowe elastomery poliuretanowe (PUR) charakteryzują się unikatowym połączeniem właściwości: doskonałą elastycznością, znakomitymi właściwościami mechanicznymi i zwiększoną odpornością na zużycie1-4). Są one zbudowane z segmentów giętkich i sztywnych, które wskutek separacji fazowej tworzą strukturę domenową, składającą się z fazy miękkiej i wydzieleń fazy twardej. Segmenty sztywne fazy twardej odznaczają się dużą kohezją wskutek oddziaływań wodorowych pomiędzy ugrupowaniami uretanowymi. Możliwe jest również występowanie wiązań wodorowych na granicy fazy twardej i miękkiej. Grupy uretanowe w PUR tworzą wiązania wodorowe w wyniku oddziaływania grup NH z grupami C=O. W mniejszym stopniu grupy NH tworzą[...]

Właściwości przetwórcze nowych kopolimerów estrowych o właściwościach elastomerowych na bazie surowców pochodzenia roślinnego DOI:10.15199/28.2015.6.41


  Processability of new bio-based ester block copolymers exhibiting rubber-like elasticity The use of plant biomass as a source of compounds with different chemical structures, gives a possibility for the synthesis of new bio-polymers with similar or even better physical properties if compared to those petrochemical based. One of the compounds of particularly high importance in polymer synthesis is 2.5-furanodicarboxylic acid (FDCA), derived from polysaccharides. It has the potential to replace the terephthalic acid in the synthesis of thermoplastic polyesters and their copolymers. Use of FDCA in the synthesis of polyester rigid segments and dimerized fatty acids as flexible segments allows to obtain ester block copolymers, 100% bio-based, with processabitity typical for thermoplastics. Thus, the aim of presented research is to evaluate the thermal properties and materials behaviour under processing conditions, as due to their novelty there is no guidance on their rheological characteristics nor recommendations for processing. Poly(trimethylene 2.5-furandicarboxylate) (PTF) homopolymer and its copolymers with different weight % content of dimerized fatty acids diol (DDFA) were investigated. The results of thermal analysis and melt flow index (MVR) indicated, that an increase of DDFA flexible segments effects both softening and melting temperature decreasing, whilst the thermo-oxidative stability is improved. Moreover, due to the presence of ester groups in polymer chains copolymers are sensitive to moisture content during processing, and they need to be dried carefully before the process. However DDFA content reduces this sensitivity due to its highly hydrophobic nature. Anyway, the bio-based new copolymers may be processed as typical thermoplastics, what gives a broad range of possible forms and designs in materials potential applications. Key words: 2.5-furandicarboxylic acid, copolymers, renewable resources, melt flow index. Wykorzystanie bi[...]

 Strona 1