Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Mazur"

Analiza zachowania prefabrykowanych nadproży z ABK w ścianach skrępowanych DOI:10.15199/33.2019.08.07


  Wprzypadku budynków ze ścianami murowanymi, wznoszonych na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej, skrępowanie ścian to jeden z podstawowych warunków ich zabezpieczenia zgodnie z instrukcją ITB [1]. Z [2] oraz [6] wynika, że krępowanie ścian murowanych wpływa na ich nośność, a także zmniejsza zarysowanie. Zgodnie z wymaganiami [5] otwory w ścianach skrępowanych o powierzchni większej lub równej 1,5 m2 powinny być wzmocnione dodatkowymi rdzeniami żelbetowymi, a rozstaw pomiędzy poziomymi i pionowymi elementami krępującymi nie może być większy niż 4,0 m. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu skrępowania ścian na pracę nadproży. Wykonano pełnowymiarowe modele ścian z otworami okiennymi, przekrytymi prefabrykowanymi zbrojonymi nadprożami samonośnymi. Modele badawcze Pierwsza seria podstawowaMNSO-Z1 (Mur NieSkrępowany z Otworem, Z1 - oznacza mury bez wypełnionej zaprawą spoiny czołowej) obejmowała dwa modele badawczemuru bez skrępowania, a druga oznaczona jako MSO-Z1 (Mur Skrępowany z Otworem) - dwa modele ścian skrępowanych obwodowo. Trzecia seria M2SO-Z1 (Mur 2-krotnie Skrępowany z Otworem), to dwa mury skrępowane obwodowo z dodatkowym skrępowaniemwzdłuż pionowych krawędzi otworu okiennego.Wszystkie modele ścian miały długość 443 cm, wysokość 249 cm, otwór okienny o szerokości 155 cmiwysokości 97 cm (powierzchnia otworu - 15035 cm2), natomiast grubość muru wynosiła 18 cm. Do wykonania ści[...]

Wpływ sposobu obciążenia na właściwości mechaniczne prefabrykowanych nadproży z ABK DOI:10.15199/33.2015.09.45


  W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch serii zbrojonych nadproży z betonu komórkowego badanych jako belki wolnopodparte. Trzy nadproża badano zgodnie z PN-EN 846-9 [5] i PN-EN 1356 [6], obciążając je dwoma siłami skupionymi, a dwa nadproża obciążano w sposób odwzorowujący ich rzeczywisty charakter pracy w ścianie - przez obciążenie trójkątne. Analizowano wpływ sposobu obciążenia na siłę niszczącą i ugięcie badanych elementów. Słowa kluczowe: nadproża prefabrykowane, nośność na zginanie, ugięcie.Sposoby projektowania nadproży zostały przedstawione w pracach [1, 2, 3].Wprzypadku każdego typu nadproża deklaracje dostarczane przez producentamuszą zawierać informacje podane w PN-EN 845-2 [4]. Z konstrukcyjnego punktuwidzenia, najważniejsze informacje dotyczą nośności nadproża na zginanie i ścinanie oraz dopuszczalnego ugięcia. Wartości te można obliczyć, a następnie zweryfikować w badaniach. Zgodnie z PN-EN 846-9 [5] nadproża powinny być badane w schemacie belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej obciążonej pionowo w sposób jak najbardziej zbliżony do występującego w rzeczywistej konstrukcji murowej. W przypadku badania nośności na zginanie norma dopuszcza zastosowanie obciążenia równomiernie rozłożonego lub układu dwóch bądź czterech sił skupionych o jednakowej wartości (badania cztero- lub sześciopunktowe). Przy badaniu nośności na ścinanie obciążenie powinno być przyłożone wodległości od podpory równejwysokości nadproża, powiększonej o 75 mm. Norma PN-EN 846-9 nie jest precyzyjna, dlatego w przypadku badania nadproży zABK wykorzystuje się często starszą normę - PN-EN 1356:1999 [6], która zaleca zastosowanie obciążenia w postaci dwóch sił przyłożonych w odległości równiej ¼ rozpiętości mierzonej w osiach podpór. Wtym wypadku stare przepisy [6] można stosować, ponieważ nie są sprzeczne z wytycznymi zawartymi w PN-EN 846-9. Sposób obciążenia w badaniach prowadzonych zgodnie z PN-EN 846-9 oraz PN-EN 1356:1999 r[...]

Współpraca muru i prefabrykowanego nadproża z ABK. Badania doświadczalne DOI:10.15199/33.2017.02.09


  Wartykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych współpracy muru oraz nadproży wykonanych z betonu komórkowego. Przedmiotembadań byłymodele badawcze z jedną, trzema oraz pięcioma warstwami muru ponad nadprożem. Badano obciążenia niszczące, przemieszczenia, deformacje oraz zarysowania.Wyniki badań porównano z wynikami badań nośności nadproży. Słowa kluczowe: beton komórkowy, nadproża prefabrykowane.na 1) Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: wojciech.mazur@polsl.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych współpracy muru oraz nadproży wykonanych z betonu komórkowego. Przedmiotembadań byłymodele badawcze z jedną, trzema oraz pięcioma warstwami muru ponad nadprożem. Badano obciążenia niszczące, przemieszczenia, deformacje oraz zarysowania.Wyniki badań porównano z wynikami badań nośności nadproży. Słowa kluczowe: beton komórkowy, nadproża prefabrykowane. Abstract.The paper presents the results of the experimental results and of interaction betweenmasonrywall and lintelsmade ofAAC. Taking into consideration 3 different specimens with 1, 3 and 5 layer ofmasonry units placed on the lintel. During the test, forces, displacements, deformations and cracking patternsweremeasured and observed. The results obtained fromexperimental studieswere compared with a results obtained from tests of lintels. Keywords: Autoclaved Aerated Concrete, precast lintels. DOI: 10.15199/33.2017.02.09 Współpraca muru i prefabrykowanego nadproża z ABK. Badania doświadczalne Masonry - AAC precast lintels interaction. Research tests dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. P.Śl 1) dr inż. Radosław Jasiński1) mgr inż. Wojciech Mazur1)*) Oryginalny artykuł naukowy 39 AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 2 ’2017 (nr 534) rysunku 1. Elementy próbne badano po 28 dniach odwymurowania.Obciążeniewywoływano siłownikiem o zakresie 1000 kN wposta[...]

Wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie muru z ABK metodą NDT DOI:10.15199/33.2019.07.04


  Wcelu określenia wytrzymałości muru w wielu miejscach konstrukcji budynku, zastosować można nieniszczącą metodę ultradźwiękową (NDT) pod warunkiem, że znana jest zależność prędkość ultradźwięku cp - znormalizowana wytrzymałość na ściskanie fBw. W przypadku ABK takich korelacji brakuje. Aby wypełnić tę lukę, wykonaliśmy badania [5] prędkości fal ultradźwiękowychABKo różnej gęstości oraz wilgotności i opracowaliśmy zależności pozwalające na wyznaczenie wytrzymałości muru z ABK w warunkach in-situ. Stosując procedurę podaną w PN-EN 13791:2009 [6], zaproponowaliśmy wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie. Badania ultradźwiękowe ABK Badanie prędkości ultradźwięków wykonano na próbkach kostkowych 100 × 100 × 100mmwyciętych z elementów murowych, nawilżonych wodą do wilgotności względnej w/wmax = 100%, 67%, 33%, 23% i 10% oraz próbkach wysuszonych do stałejmasyw/wmax = 0%. Wramach każdej gęstościABK zbadano co najmniej 20 próbek, a ogółem 91. Wykorzystano głowice eksponencjalne o długości falowodu L = 50 mm i częstotliwości 54 kHz.Wpróbkach z ABK wysuszonych do stałej masy prędkość fal ultradźwiękowych zmieniała się od 1847 m/s w betonie gęstości 400 kg/m3 do 2379 m/s w betonie klasy 700. Wpróbkachwilgotnych takżewykazano proporcjonalny wzrost prędkości fal ultradźwiękowych cp do wzrostu gęstości. Cząstkowe wyniki badań każdej serii ABK zawarto w [3]. Stwierdzono, że czynnikami decydującymi o prędkości fal ultradźwiękowych w ABK były gęstość oraz wilgotność względna. Postępując analogicznie jakw[4],wpierwszej kolejności wyznaczono krzywą korelacyjną wiążącą prędkość fali ultradźwiękowej w próbkach ABK w stanie powietrzno-suchym w funkcji uzyskanejwytrzymałości na ściskanie fB.Wykazano, że betony o większej gęstości i większej wytrzymałości na ściskanie charakteryzowały się większą prędkością ultradźwięków.Wystarczająco precyzyjnymi aproksymacjami są zależności liniowe, których równania [...]

Nośność prefabrykowanych nadproży z ABK DOI:10.15199/33.2017.11.52


  Wmurach wykonanych z betonów lekkich można stosować nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego pozwalające na "ręczny" montaż oraz uzyskanie ściany bez mostków termicznych i o jednolitym współczynniku przenikania ciepła. Rozwiązania takie są znane i dostępne na polskim rynku od kilkudziesięciu lat, jednak nadal nie są powszechnie stosowane. Wynika to m.in. z braku dostatecznej wiedzy projektantów na temat właściwości elementów z ABK wporównaniu z dobrze rozpoznanymi i bogatymi w opracowania naukowe elementami żelbetowymi oraz stalowymi. Nośność elementów z ABK podawana przez producentów zgodnie z normą PN-EN 846-9 wyraża się przez charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone. Badania normowe PN-EN 1356 polegają na obciążaniu prefabrykatów parą sił skupionych przyłożonych w teoretycznie najmniej korzystnym położeniu. Zarówno badania normowe, jak i nośność podana przez producenta nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji oraz nie oddają rzeczywistego schematu pracy nadproża wbudowanego w mur i współpracującego z żelbetowym wieńcem. W związku z tym, faktycznamorfologia zarysowań i mechanizm zniszczenia może nie odpowiadać temu, co otrzymano w badaniach, a uzyskane zgodnie z procedurami normowymi wartości sił i momentów niszczących mogą okazać się mylące. Wartykule przedstawiono wyniki badań prefabrykowanych zbrojonych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego zróżnicowanych pod względem geometrii zbrojenia.Wykonano również obliczenia sprawdzające, których celem było sformułowanie wstępnych wniosków dotyczących procedur sprawdzania nośności zbrojonych elementów zABK.Wyniki uzyskane zgodnie z zaleceniami norm PN-EN 1992-1-1 (EC-2) i PN-EN 12602 porównano z rezultatami eksperymentów.Artykuł stanowi rozwinięcie problematyki opublikowanejw[6]. Badania Badania doświadczalne obejmowały trzy serie elementów zróżnicowanych pod względem geometrii, struktury zbrojenia poprzecznego i podłużnego, oz[...]

 Strona 1