Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Lucyna Bilińska"

W Zakładzie Włókienniczym Biliński Sp. j. Dział Badawczo-Rozwojowy - odpowiedzią na nowe wyzwania

Czytaj za darmo! »

Właściciele farbiarni - Zakład Włókienniczy "Biliński" Sp. j. z Konstantynowa Łódzkiego już od początku istnienia firmy kładli szczególny nacisk na inwestowanie w nowoczesne technologie bazujące na rozwiązaniach BAT (najlepsze dostępne techniki). W zakresie działalności włókienniczej dokument referencyjny UE wskazuje następujące obszary do stosowania BAT: wybór i użycie środków chemicznych, odmierzanie i dystrybucja chemikaliów, selekcja surowców włókienniczych, optymalizacja procesów produkcyjnych, zarządzanie wodą i energią, zarządzanie strumieniami ścieków, obróbka ścieków i zagospodarowanie odpadów. Jakkolwiek większość farbiarni stosuje obecnie proekologiczne technol[...]

Ocena biodegradowalności wyodrębnionych strumieni ścieków z farbiarni


  Biodegradability assessment of wastewater streams from textile dye house An analysis of the industrial wastewater taken from dye-house of one textile factories from Lodz district was performed. Specific conductivity, pH, toxicity, COD, BOD5, TC, TOC, total phosphorus, total nitrogen and chloride content of samples were determined. Based on the conducted survey, wide diversification of baths' parameters from the dyeing process was found. Conclusions about the biodegradability of tested baths were drawn based on BOD5/COD, BOD5/N/P and toxicity values. The main objective of this paper was to propose a way of dividing the industrial wastewater from dye-house into separate streams and also to suggest methods of their treatment. Wstęp Pomimo stosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii, procesy chemicznej obróbki wyrobów włókienniczych nadal cechuje duża uciążliwość dla środowiska ze względu na generowane ścieki. Na podstawie danych literaturowych szacuje się, iż ładunek zanieczyszczeń wnoszony w kąpielach barwiarskich dla wybarwień "ciemnych" może sięgać do: 80 g/kg tekstyliów barwników, 190 g/kg tekstyliów organicznych i nieorganicznych środków pomocniczych oraz nawet do 1500 g/kg tekstyliów soli - NaCl, Na2SO4 [1-5]. Ścieki wykończalnicze charakteryzuje zatem: intensywne zabarwienie, wysokie zasolenie, duża zawartość substancji chemicznych, zróżnicowana wartość pH oraz często niekorzystny stosunek BZT5/ChZT. Wszystkie te cechy sprawiają, że ścieki te są słabo biodegradowalne oraz toksyczne dla organizmów wodnych [6]. Ścieki przemysłowe, w tym także włókiennicze, wymagają specjalnego podejścia do ich oczyszczania. Od lat poszukuje się optymalnego pod względem redukcji zanieczyszczeń i racjonalnego ekonomicznie sposobu oczyszczania ścieków włókienniczych. Najbardziej ekonomicznie uzasadniony byłby proces oczyszczania biologicznego. Do biologicznego oczyszczania ścieków włókienniczych wykorzystuje się głównie metodę o[...]

 Strona 1