Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Czesław Grabarczyk"

Specjalizacja zawodowa inżynierów DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono cele oraz warunki uzyskiwania stopni specjalizacji zawodowej inżynierów. Omówiono wyniki dotychczasowej realizacji przepisów w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem chemii. Omówiono przywileje wynikające z uzyskania I lub II stopnia specjalizacji zawodowej. Prof. dr hab. inż. Czesław GRABARCZYK - przewodniczący Komisji NOT ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów Ekonomiczny poziom gospodarki narodowej każdego kraju zależy m.in. od nowoczesności technologii i organizacji produkcji dóbr gospodarczych, co z kolei jest uwarunkowane stopniem twórczego wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki światowej. Zakres efektywnego korzystania z osiągnięć nauki i techniki oraz współudział danego kraju w tworzeniu tzw. postępu naukowo-technicznego bezpośrednio zależą m.in. od jakości kwalifikacji kadry inżynierskiej. Od wielu lat w krajowych środowiskach inżynierów i techników wyrażono żywe zainteresowanie wprowadzeniem stopni specjalizacji zawodowej, które stworzyłyby możliwości poziomego awansu zawodowego oraz zapewniałyby podniesienie rangi zawodów inżynierskich. Uchwała nr 66 Rady Ministrów z 6.06.1983 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów (.Monitor Polski 1983, nr 24, poz. 131), która została opracowana zgodnie z wnioskami uchwały generalnej XX Kongresu Techników Polskich (październik 1982 r.), dała twórczym inżynierom takie szanse. Podstawowe założenia i cele specjalizacji Postanowieniem Uchwały nr 66 Rady Ministrów wprowadzono I i II stopień specjalizacji zawodowej inżynierów jako formę uznania dla C IO PRZEMYSŁ CHEMICZNY 66/11(1987) wysokich kwalifikacji zawodowych i twórczych osiągnięć w pracy, w szczególności w zakresie wdrażania do praktyki nowych rozwiązań projektowych, technologicznych, konstrukcyjnych lub organizacyjnych, które mają istotne znaczenie dla postępu technicznego i dają [...]

Rola mechaniki płynów i hydrauliki w kształceniu inżynierów zaopatrzenia w wodę DOI:10.15199/17.2019.4.4


  Ogólne określenie znaczenia mechaniki płynów i hydrauliki Ponieważ urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (WiK) służą do transportu wody i ścieków oraz uzdatnia wody lub oczyszczania ścieków, podstawą wymiarowania tych urządzeń są obliczenia z wykorzystaniem równań mechaniki płynów (tzn. cieczy i gazów) oraz hydrauliki płynów jednorodnych lub wielofazowych, gdyż w wielu przypadkach występują przepływy wielofazowe, np. ciecz + zawiesiny lub ziarenka minerałów + pęcherzyki powietrza. W związku z tym inżynierowie projektowania i eksploatacji urządzeń WiK, oprócz gruntownej wiedzy w zakresie chemii i biologii sanitarnej oraz technologii wody i ścieków, muszą posiadać gruntowną wiedzę w zakresie ogólnej mechaniki płynów i hydrauliki (MPiH) oraz ich zastosowań do analizy i obliczania zjawisk przepływowych w urządzeniach WiK, w których przepływy muszą spełniać warunki wynikające z ustaleń technologii wody i ścieków, dla ich indywidualnych własności. Oznacza to, że inżynierowie urządzeń WiK także muszą mieć gruntowną wiedzę w zakresie stosowanej PMiH i umiejętności jej wykorzystywania do zastosowań inżynierskich, z uwzględnieniem metod obliczeniowych i badań eksperymentalnych - w zakresie wizualizacji zjawisk przepływowych i eksperymentalnych badań modelowych, w skali zmniejszonej lub powiększonej. Oznacza to, że proces kształcenia w tym zakresie musi obejmować wykład oraz ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia laboratoryjne. Można zauważyć analogię pomiędzy kształceniem inżynierów urządzeń WiK oraz np. inżynierów konstrukcji budowlanych. Inżynierowie konstrukcji budowlanych muszą posiadać gruntowną wiedzę w zakresie mechaniki ogólnej i wytrzymałości materiałów oraz mechaniki budowli - konstrukcji drewnianych, stalowych, betonowych i żelbetowych, powłok itp. - w zakresie podstaw teoretycznych i eksperymentalnych badań modelowych. Tak jak inżynier konstrukcji budowlanych bez znajomości mechaniki budowli byłby ułomnym inżynierem, podobnie[...]

Zadania obliczeniowe w procesie kształcenia inżynierów urządzeń wodociągowych w zakresie mechaniki płynów i hydrauliki DOI:10.15199/17.2019.8.4


  Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem publikacji [6] w zakresie metod obliczeniowych zjawisk przepływowych w urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych (WiK). Przedmiotem jego jest określenie pojęcia zadanie obliczeniowe, przedstawienie przeglądu ich rodzajów oraz metod rozwiązywania, jako podstawy do wymiarowania urządzeń WiK. Jego celem jest udział w dyskusji nad sensowną reformą politechnicznego kształcenia inżynierów urządzeń WiK, które muszą spełniać określone warunki, z wyłączeniem kształcenia w uczelniach zawodowych. W kształceniu metod obliczeniowych, w ramach ogólnej i stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki (MPiH) [6], istotnym środkiem ułatwiającym osiąganie określonych celów kształcenia są zadania [5]. Oznacza to, że nie po to nauczamy odpowiednich przedmiotów aby rozwiązywać zadania, lecz dlatego stosujemy zadania aby osiągać określone cele kształcenia [7]. W mowie potocznej bliskoznaczne terminy, takie jak zadanie, pytanie i problem [19], są zrozumiałe samo przez się, przy czym często są traktowane jako terminy wieloznaczne i są stosowane zamiennie. W dydaktyce rozróżnia się sens tych pojęć i wyznacza się im różne cele. Zadanie definiowane jest jako polecenie poszukiwania metody, za pomocą której w określonej sytuacji (problemowej) można osiągnąć wskazany i określony warunkami cel, który aktualnie jest niedostępny. Rozwiązywanie zadania jest procesem poszukiwania metody osiągnięcia określonego celu. Natomiast rozwiązaniem zadania jest pełne określenie celu, np. przez podanie jego parametrów. Zadanie jest wielkim, gdy z jego rozwiązaniem wiążą się znaczne trudności; wtedy zadanie bywa nazywane zadaniem problemowym. Trudności rozwiązania najczęściej powodowane są złożoną sytuacją wyjściową, którą wtedy określa się jako problemowa. Zadanie jest małe lub błahe, gdy rozwiązanie można otrzymać bez wysiłku intelektualnego. W kształceniu zadania są stosowane w coraz szerszym zakresie oraz wzrasta różnorodność rodzaj[...]

Rola katedr w kształceniu kwalifikacji nauczycieli akademickich mechaniki płynów i hydrauliki DOI:10.15199/17.2019.9.4


  W [1] stwierdzono, że podstawą racjonalnego wymiarowania i doboru różnorodnych urządzeń przepływowych systemów zaopatrzenia w wodę, dla zadanych warunków zewnętrznych, są m.in. wnikliwe obliczenia z zastosowaniem równań i wzorów ogólnej i stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki (MPiH) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (WiK), co wymaga od inżynierów gruntownej wiedzy w tym zakresie i umiejętności jej stosowania do obliczeń zjawisk przepływowych w urządzeniach technicznych. To z kolei wymaga wprowadzenia do programów kształcenia odpowiednio zaprogramowanych [1,2] wykładów, uzupełnionych ćwiczeniami obliczeniowymi i ćwiczeniami laboratoryjnymi, w zakresie ogólnej i stosowanej MPiH urządzeń WiK. Podstawowym warunkiem efektywnego kształcenia inżynierów w tym zakresie, w kontekście wielkich kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych tych urządzeń, są SPECJALISTYCZNE KOMPETENCJE NAUKOWE i KWALIFIKACJE DYDAKTYCZNE nauczycieli akademickich w zakresie ogólnej i stosowanej MPiH, a nie tylko powierzchowne i fragmentaryczne przyuczenie. Szkołą nauczycieli o takich kompetencjach w uczelniach politechnicznych mogą być tylko KATEDY lub ZAKŁADY MPiH, działające pod kierownictwem wysoko kwalifikowanego PROFESORA - NAUCZYCIELA I MISTRZA pracy naukowej i dydaktycznej. W związku z tym, konieczna jest auto-diagnoza aktualnego stanu we wszystkich uczelniach, gdzie jest prowadzone kształcenie inżynierów zaopatrzenia w wodę, połączona z rzetelnym analizą i auto-oceną oraz opracowaniem programu zmian aktualnego stanu, zamiast tracenia czasu na emocjonowanie się reformą "dobrych zmian" w szkolnictwie wyższym. Aktualnie tylko w kilku uczelniach istnieją warunki kadrowe do specjalistycznego kształcenia nauczycieli akademickich i inżynierów w zakresie ogólnej i stosowanej MPiH. O takim stanie rzeczy świadczy zanik publikacji naukowych i technicznych w tym zakresie, co uzasadnia stwierdzenie, że w większości uczelni kształcenie inżynierów ZW obarc[...]

Rola przykładów twórczości technicznej w innowacyjnym kształceniu inżynierów zaopatrzenia w wodę DOI:10.15199/17.2019.10.5


  1. Wprowadzenie Inżynier musi posiadać wiedzę konieczną do zajmowania stanowisk naukowych lub technicznych, których celem jest prowadzenie twórczej działalności w zakresie organizacji i kierowania pracami dotyczącymi - opracowywania koncepcji nowych urządzeń technicznych, - działalności naukowo-badawczej, - konstruowania lub projektowania, - produkcji lub budowy oraz - eksploatacji urządzeń technicznych, jak również do odgrywania wiodącej roli w tych zakresach. Międzynarodowa Konferencja UNESCO (12.1968 r.) nt. kształcenia inżynierów Przedmiot artykułu związany jest z ważnym zadaniem konieczności podjęcia proinnowacyjnego kształcenia inżynierów [10]. Tak określone zadanie wynika z dokumentu UE pt. "Strategia Lizbońska" z 2000 roku, który m.in. wymaga zmiany modeli zawodów, przez wzrost aktywności zawodowej (także inżynierów), rozwój kształcenia ustawicznego specjalistów, podniesienie poziomu i unowocześnienie edukacji (także inżynierów). W związku z tym, Rada Ministrów RP w 2006 roku przyjęła dokument pt. "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013", opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dokument opisuje obecny stan innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz stan sektora naukowo-badawczego i edukacyjnego, m.in. dotyczącego techniki i inżynierów. Wskazuje się pięć głównych celów: 1. zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, a tym samym - inżynierów; 2. wzrost konkurencyjności polskiej nauki, a tym samym - jakości kwalifikacji pracowników nauki i nauczycieli akademickich; 3. zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym; 4. zwiększenie udziału innowacyjności produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym; 5. tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy; jakie - zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej - powinny być osiągnięte w najbliższych latach. Cel drugi był inspiracją do opracowania [10]. Natomiast, impulsem do opracowania tematu artykułu są nadzwyczaj ważne dokumenty [...]

Symulacja komputerowa procesu filtrowania wody i optymalizacja jego parametrów

Czytaj za darmo! »

18 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2010 Symulacja komputerowa procesu filtrowania wody i optymalizacja jego parametrów Wiktor Treichel, Czesław Grabarczyk* ) * ) Dr inż Wiktor Treichel, prof. dr hab. inż. Czesław Grabarczyk - Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska; wiktor.treichel@is.pw.edu.pl, c.grabarczyk@interia.pl Wprowadzenie Proces filtrowania wody polega na mechanicznym rozdzielaniu mieszaniny ciecz-ciało stałe w przegrodzie porowatej, jaką stanowi najczęściej sypkie złoże ziarniste. Filtrowanie wody w złożach po- rowatych jest procesem, w którym zawiesiny wychodzą ze strumie- nia i osadzają się na powierzchni ziaren złoża. Ogólny opis procesu filtrowania zawiesin z uzdatnianej wody wymaga określenia: zmian stężenia zawiesin w wodzie, C (x,t), oraz zmian koncentracji zawie- sin kumulowanych w złożu, σ (x,t), w funkcji głębokości przekrojów złoża i czasu oraz strat ciśnienia, h (L,t), na skutek przepływu wody przez całe złoże, w funkcji czasu filtrowania. Oznacza to, że dla opisu procesu filtrowania wody w złożu konieczne jest zbudowanie układu trzech równań, które by umożliwiły wyznaczenie poszukiwa- nych funkcji C (x,t), σ (x,t) oraz h (L,t). Taki układ może składać się z równania ciągłości (bilansu) i równania kinetyki (intensywności) procesu zatrzymywania zawiesin przez złoże oraz równania strat hy- draulicznych powstających na stopniowo kolmatującym się złożu. Istotnym parametrem procesu filtrowania jest czas pracy filtra w jednym cyklu filtracyjnym. Wyznaczany jest on przez dwa kry- teria: (1) przekroczenie dopuszczalnej koncentracji zawiesin w fil- tracie, tzn. w wodzie na wypływie z filtra oraz (2) przekroczenie dopuszczalnej wartości oporów hydraulicznych przepływu wody przez złoże. Według pierwszego kryterium otrzymujemy okres bez- piecznego filtrowania, t C[...]

 Strona 1