Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Pałka"

WYKRYWANIE ADRESÓW SERWERÓW C&C BOTNETÓW W DANYCH ZE ŚRODOWISK SANDBOX DOI:10.15199/59.2015.8-9.76


  W referacie1 omówiono nowy sposób analizy zrzutów ruchu sieciowego rejestrowanych podczas uruchamiania próbek złośliwego oprogramowania w warunkach odizolowanych środowisk uruchomieniowych (sandbox), użyteczny w walce z zagrożeniem przez botnety. Zarejestrowane przepływy są klasyfikowane na podstawie list adresów IP znanych serwerów C&C oraz serwerów bezpiecznych. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem dynamicznego marszczenia czasu pozwala wykryć w zebranych danych adresy IP wcześniej nieznanych serwerów C&C. 1. WSTĘP Jednym z najniebezpieczniejszych zjawisk występujących we współczesnej sieci jest aktywność botnetów, czyli wielkich grup komputerów przejętych przy użyciu złośliwego oprogramowania i wykorzystywanych w skoordynowany sposób. Katalog zagrożeń powodowanych przez botnety jest bardzo szeroki, gdyż jest to uniwersalna infrastruktura do działań nielegalnych. Botnet może atakować właścicieli należących do niego komputerów, np. poprzez przechwytywanie sesji bankowości elektronicznej, jak również innych użytkowników sieci - botnety wykorzystywane są do rozsyłania spamu, czy przypuszczania zmasowanych ataków DDoS na wybrane serwery. Skuteczna walka z działającymi botnetami jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników sieci. Rozwój złośliwego oprogramowania w ostatniej dekadzie zmierzał w jasno określonym kierunku. Od strony ekonomicznej nastąpiła wyraźna specjalizacja - inne osoby zajmują się przygotowaniem oprogramowania, inne budują przy jego pomocy botnety, a działania przez nie podejmowane realizują cele jeszcze innej grupy osób (botnety do wynajęcia). W efekcie dominujące niegdyś jednofunkcyjne złośliwe oprogramowanie, które po zainfekowaniu komputera podejmuje ściśle określone czynności realizujące bezpośrednio cel autorów, jest wypierane przez oprogramowanie uniwersalne, mogące wykorzystać komputer wielokrotnie, do różnych celów, w tym nieznanych w momencie infekcji. Pierwsze działania złośliw[...]

BADANIA PORÓWNAWCZE DOKŁADNOŚCI PRZEDMIOTÓW ZE STALI 15-5PH ORAZ 4330 WYKONANYCH FREZOWANIEM DOI:

Czytaj za darmo! »

Na dokładność elementów maszyn wpływa wiele czynników zależnych od: maszyn technologicznych, narzędzi, uchwytów obróbkowych, właściwości materiałów obrabianych, parametrów technologicznych, cieczy obróbkowych itp. W pracy przedstawiono wyniki badań dokładności partii przedmiotów o złożonym kształcie. Proces frezowania realizowano na 3-osiowym centrum obróbkowym Avia VMC-800HS. Pomiary dokładności geometrycznej przeprowadzono na współrzędnościowej maszynie pomiarowej Vista ZEISS. Analiza powtarzalności błędów wymiarów wykonanych przez frezowanie przedmiotów umożliwiła określenie wartości tolerancji możliwej do uzyskania w warunkach produkcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na błędy wykonania ważne ze względów montażowych. Porównano dokładność przedmiotów wykonanych ze stali 15-5PH oraz 4330. Określono klasę dokładności wykonania, podano odchyłki oraz wykazano, że możliwe jest zachowanie porównywalnej dokładności wykonania elementów z dwóch materiałów, różniących się właściwościami przy doborze odpowiednich parametrów technologicznych obróbki. S ł o w a k l u c z o w e: frezowanie, dokładność, tolerancja A b s t r a c t: The accuracy of machine parts depend on numerous factors connected with: technological machines, tools, fi xture clamps, the properties of workpiece material, cutting parameters, cutting fl uids etc. This paper reports the results of a study investigating the accuracy of a series of objects with complex shape. The milling process was performed on a 3-axis machining center, Avia VMC-800HS. The measurements of geometric accuracy were made using the ZEISS Vista coordinate measuring machine. The examination of the repeatability of dimensional errors of the objects produced by milling led to determination of the values of tolerance which can be obtained under production conditions. Particular attention was paid to the errors of part quality as they may affect the assembly process. The accuracy of parts made of 15-5PH and 4330 stee[...]

 Strona 1