Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA BŁAŻEJCZAK"

Wpływ dodatku perowskitu La0,8Sr0,2CoO3 do elektrody powietrznej na odwracalność układu Zn-powietrze DOI:10.15199/62.2017.6.9


  Względy ekonomiczne i daleko posunięty rozwój technologiczny, a także aspekty środowiskowe stawiają coraz wyższe wymagania chemicznym źródłom prądu. Zapotrzebowanie na tanie i jednocześnie przyjazne środowisku źródła energii charakteryzujące się dużą gęstością energii spowodowały wzrost zainteresowania ogniwami typu metal-powietrze. Gęstość energii tych układów wynosi ok. 200 Wh/kg, co stanowi 4-5-krotność wartości uzyskiwanej w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych1). Obecnie prowadzone są intensywne badania nad układami typu Li-O2 oraz Zn-O2, które mają charakteryzować się długą żywotnością i cyklicznością pracy2, 3).Spośród ogniw metal-powietrze najpowszechniejszym jest ogniwo pierwotne z anodą cynkową. Współcześnie produkowane ogniwa pierwotne tego typu można podzielić na dwie grupy: ogniwa z elektrolitem solnym i ogniwa z elektrolitem alkalicznym. W pierwszych elektrolit stanowi roztwór ZnCl2, CaCl2 i NH4Cl, a anoda ma postać blachy cynkowej. W drugich anoda ma postać pasty wykonanej z pyłu cynkowego, a elektrolit stanowi zżelowany roztwór KOH. W obu tych układach elektrody powietrzne bazują na mieszaninie materiałów węglowych i elektrolitu, często spotykane są też dodatki materiałów katalizujących. Istnieją również komercyjne wersje akumulatorów Zn-powietrze jednak ich odwracalność polega na wymienności anody4, 5). W pełni odwracalnym ogniwie cynkowo-powietrznym reakcje przebiegają wg (1)-(8)6): Wyładowanie elektroda ujemna: e OH Zn OH Zn 2 ) ( 4 24 + -  - + - (1) Zn(OH) - ZnO+ H O + 2OH- 2 24 (2) elektroda dodatnia: O + H O + 2e- 2OH- 2 1 2 2 (3) reakcja sumaryczna: 2Zn O 2ZnO 2 +  (4) Ładowanie katoda: - -  + + 24 2 ZnO H O 2OH Zn(OH) (5) - - - +  + OH Zn e OH Zn 4 2 ) ( 24 (6) anoda: OH-  O + H O + 2e- 2 2 1 2 2 (7) reakcja sumaryczna: 2 2ZnO2Zn+O (8) 96/6(2017) 1241 Dr inż. Włodzimierz MAJCHRZYCKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1204. Dr inż. Ewa[...]

OPIS PROJEKTU PROBAT - STRESZCZENIE PROWADZONYCH BADAŃ DOI:10.15199/67.2017.10.23


  Realizację projektu o tytule Typoszereg programowalnych baterii termicznych amunicji rakietowej i akronimie PROBAT, prowadzonego w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. Przyszłościowe technologie dla obronności - konkurs młodych naukowców, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej, rozpoczęto pod koniec 2016 r. W chwili obecnej realizowany jest 1 etap zadań. Baterie termiczne rezerwowe (BTR) są specyficznym źródłem energii elektrycznej, opartym na ogniwach pierwotnych. Okres przechowywania takiej baterii wynosi nawet kilkadziesiąt lat, przy czym czas przechowywania pozostaje bez wpływu na parametry baterii. Jest to spowodowane tym, że nie zachodzi w nich zjawisko samowyładowania [1, 6]. Zostały one wynalezione podczas II wojny światowej - przez niemieckich naukowców, jako źródło zasilania rakiet V2. Każda konstrukcja jest dedykowana dla konkretnie wyznaczonego urządzenia. Decydującą kwestią jest dopasowanie kilku bardzo znaczących parametrów pracy baterii termicznych rezerwowych: ?? zadany przedział napięciowy pracy, ?? czas pracy baterii (liczony w sekundach, minutach, godzinach), ?? czas aktywacji (czas osiągniecia minimalnego napięcia pracy), ?? parametry prądowe (charakterystyka i warto[...]

BADANIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ KRATEK AKUMULATOROWYCH O ZMIENNYM SKŁADZIE WYTWARZANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI DOI:10.15199/67.2018.1.1


  WPROWADZENIE Głównym elementem konstrukcyjnym akumulatora kwasowo- ołowiowego są płyty (elektrody) dodatnia i ujemna [4, 16, 20]. W tym układzie na płytę dodatnią czy ujemną składa się nośnik płyty (ze względu na swój kształt zwany potocznie kratką) i masa czynna. Nośnik płyty wypełniony jest masą zawierającą PbO2 w przypadku płyty dodatniej, a także gąbczasty ołów w płycie ujemnej. Pełni on również funkcję szkieletu konstrukcyjnego każdej płyty, czyli mechanicznego utrzymywania masy aktywnej oraz kolektora prądu elektrycznego [5, 17, 18, 21]. Powinien charakteryzować się dobrymi właściwościami mechanicznymi tj. nie ulegać odkształceniu podczas ich wytwarzania oraz wprowadzania mas czynnych, a także w trakcie eksploatacji. Do produkcji nośników płyt wykorzystywane są głównie stopy ołowiu, ponieważ sam ołów jest zbyt miękkim materiałem. Wprowadzanie dodatków stopowych do ołowiu może prowadzić do uzyskania dobrej mechanicznej wytrzymałości nośnika oraz poprawić właściwości elektryczne kolektorów prądowych. Równocześnie dodatki w materiale stopowym mogą umożliwić uzyskanie stopu charakteryzującego się dobrymi właściwościami odlewniczymi i dobrym przewodnictwem elektronowym, a także wysoką odpornością na korozję [17, 23, 25]. W układach ołowiowych można zastosować kratki wykonane ze stopów antymonowych (Pb-Sb) o niskiej zawartości antymonu lub ze stopów ołowiowo-wapniowych z dodatkiem cyny (Pb-Ca-Sn) [3, 8, 24]. Oprócz wspomnianych głównych składników stopowych, stosuje się w mniejszych ilościach wiele innych dodatków (np. Se, Al, Ag), które mają za zadanie poprawiać lejność stopu czy odporność korozyjną [1, 9, 27]. Korozja anodowa kolektorów prądowych stanowi jeden z ważnych czynników wpływających na właściwości funkcjonalne i trwałość akumulatorów ołowiowych. Jej występowanie powoduje zmniejszenie przyczepności pomiędzy materiałem aktywnym a jej nośnikiem, co uniemożliwia prawidłowy przepływ prądu i skutkuje awariami, a tym[...]

 Strona 1