Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Anna Pecyna"

Bezpieczeństwo podczas przewożenia chemicznych towarów niebezpiecznych DOI:10.15199/62.2019.8.13


  Najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu substancji niebezpiecznych jest transport samochodowy1). Z biegiem lat zwiększyła się ilość przewożonych substancji niebezpiecznych, co ma związek ze zwiększeniem się zagrożeń na drogach2). Czynnikiem najważniejszym w trakcie planowania trasy pojazdu ciężarowego jest zadbanie o bezpieczeństwo środowiska naturalnego, a przede wszystkim człowieka. W związku z zagrożeniami, które towarzyszą transportowi substancji niebezpiecznych pojawiło się wiele norm oraz rozporządzeń, które mają na celu zminimalizowanie wystąpienia sytuacji zagrażających człowiekowi i środowisku naturalnemu3-5). Zarówno nadawca (który odpowiada ze przygotowanie ładunku), przewoźnik (odpowiedzialny za przygotowanie środka transportu), jak i kierowca (którego styl jazdy bezpośrednio wpływa na kondycję przewożonych materiałów) pełnią istotną funkcję w procesie przygotowania załadunku składającego się z towarów niebezpiecznych6, 7). Transport towarów niebezpiecznych wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, dlatego kierowca przewożący te substancje musi przejść wiele kursów dokształcających. Świadomość kierowców o konieczności przestrzegania procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowa8). Bezpieczeństwo transportu musi być zachowane na każdym etapie przewozu, a w szczególności na stacjach paliw, na których zagrożenia zwielokrotniają się9-11). Obcowanie z substancjami niebezpiecznymi jest ryzykowane, dlatego tak ważne jest wyposażenie samochodu ciężarowego transportującego substancje niebezpieczne oraz posiadanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które są ściśle określone w Umowie ADR12). Pomimo wielu dokumentów ściśle określających zasady przewozu substancji niebezpiecznych zdarzają się awarie oraz wypadki, które powodują negatywne skutki dla zdrowia i życia człowieka oraz zagrażają środowisku naturalnemu13, 14). 98/8(2019) 1277 Mgr inż. Jacek CABAN w roku 2009 ukończy[...]

Modelowanie obiektu budowlanego z wykorzystaniem programu AutoCAD DOI:10.15199/148.2019.10.2


  W szeroko rozumianej technice, w wielu jej gałęziach, niezastąpionym elementem projektowania jest rysunek techniczny. Jest to nieodłączna część projektowania, również budynków, w aspekcie porozumienia między projektantem a wykonawcą. Aby ułatwić proces tworzenia i przekazywania informacji, najlepiej wykonywać rysunki w postaci elektronicznej. Największą zaletą tworzenia dokumentacji elektronicznej w systemach komputerowego wspomagania projektowania (CAD - Computer Aided Design), jest jej łatwe przetwarzanie i zapamiętywanie danych projektowych oraz rysunków [1, 2]. Jednym z programów należących do rodziny CAD jest m.in. AutoCAD. Jest to program, który wspomaga projektowanie w każdej branży. Jego możliwości wykorzystywane są również w branży budowlanej. Z pewnością należy stwierdzić, że program AutoCAD sprawdza się przy wykorzystaniu go do prowadzenia dokumentacji technicznej 2D, a możliwości systemu 3D także pozwalają na konstruktywną pracę [1, 3, 4]. Programy wykorzystywane do wizualizacji budynków z reguły są lepsze niż podstawowa wersja programu AutoCAD. Program 3ds Max, rozpowszechniany również przez firmę Autodesk, przeznaczony jest m.in. dla specjalistów od wizualizacji, głównie twórców gier [5]. Wizualizacja budynków z definicji mówi o tym, jak będzie wyglądał wykonany budynek po jego wybudowaniu [6]. Zasadą tworzenia takich gotowych modeli jest w pełni oddanie tego, co architekt zaprojektował, a wykonawca powinien wykonać w rzeczywistości [7]. Modelowanie "Dużej auli" przeprowadzono dzięki wykorzystaniu programu AutoCAD 2018 PL na podstawie dokumentacji 2D udostępnionej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Celem pracy było pokazanie możliwości wykorzystania programu AutoCAD w wersji standardowej do projektu 3D[...]

Wpływ sonikacji na stabilność i aktywność antyoksydacyjną kwasu kawowego DOI:10.15199/62.2019.6.17


  Kwas kawowy (kwas 3,4-dihydroksycynamonowy) należy do kwasów fenolowych. Jego cząsteczka zawiera dwie grupy hydroksylowe i jedną grupę karboksylową. Jest on krystalicznym proszkiem o barwie żółtej do żółtobrązowej. Kwas ten i jego pochodne są szeroko rozpowszechnione i obecne w wielu owocach, warzywach i ziarnach zbóż1, 2). Bogatym źródłem kwasu kawowego są cynamon, tymianek, szałwia, słonecznik oraz czarne oliwki3, 4). Substancja ta ma silne właściwości antyoksydacyjne5), chelatujące6), antybakteryjne7) oraz zapobiega chorobom układu krążeniowego8). Właściwości przeciwutleniające kwasu kawowego wynikają z obecności grup hydroksylowych w cząsteczce. W reakcjach z wolnymi rodnikami grupy OH działają jako donory wodoru, co prowadzi do utworzenia rodnika fenoksylowego6). Chelatowanie jonów metali przejściowych przez kwas kawowy polega na tworzeniu kompleksów z jonami Cu2+, Fe2+ i Fe3+, co chroni błonę komórkową przed uszkodzeniami9). Antybakteryjne właściwości kwasu kawowego wynikają albo z hamowania wzrostu mikroorganizmów10), albo wzrostu przepuszczalności błony komórkowej patogenu, co prowadzi do osłabienia jego odporności na działanie czynników zewnętrznych11). Z kolei pozytywne oddziaływanie kwasu kawowego na system krążeniowy polega na zmniejszaniu odkładania blaszki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych12). Przeciwutleniające właściwości kwasu kawowego i jego pochodnych sprawiają, że zawierające go surowce i produkty stają się istotnym elementem diety człowieka. Jednak podczas wielu procesów przetwórczych dochodzi do degradacji naturalnych przeciwutleniaczy i zmniejszenia ich aktywności antyoksydacyjnej13). Do czynników wpływających na rozpad kwasu kawowego należą temperatura, światło oraz promieniowanie14). Nebesny i Budryn15) wykazali spadek aktywności przeciwutleniającej kwasu kawowego i innych związków fenolowych podczas konwekcyjnego i mikrofalowego suszenia ziarna kawy. Patil i współpr.16) stwierdzili spadek aktywnoś[...]

Analiza transportu produktów chemicznych w Unii Europejskiej DOI:10.15199/62.2019.8.25


  Transport odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu towarów i usług do klientów, a także przemieszczaniu pasażerów do pracy lub w celach turystycznych1). Poza niewątpliwymi zaletami powoduje duży wzrost natężenia ruchu w sieci drogowej i stale rosnące zapotrzebowanie na przejazdy oraz wpływa na bezpieczeństwo drogowe2). Bezpieczeństwo na drodze zależy od wielu czynników, w tym od wydajności systemu technicznego i zachowania kierowcy pojazdu3). Transport jest jednym z podstawowych sektorów gospodarki, mającym istotny wpływ na wykorzystanie wszystkich regionów Unii Europejskiej (UE) oraz wsparcie rynku wewnętrznego i rozwój gospodarczy. Obejmuje złożoną sieć przedsiębiorstw publicznych i prywatnych dostarczających towary i świadczących usługi, za które pobierane są opłaty. Transport odgrywa ważną rolę dla konkurencyjności handlu, gdyż dostępność aUniwersytet Przyrodniczy, Lublin; bŽilinská Univerzita, Žilina (Słowacja) Anna Pecynaa, Zbigniew Krzysiaka,*, Jacek Cabana, Waldemar Samociuka, Eva BrumercíkovÁb, Bibiana Bukovab, Agnieszka Buczaja Analysis of transport of chemical products in the European Union Analiza transportu produktów chemicznych w Unii Europejskiej DOI: 10.15199/62.2019.8.25 Dr inż. Waldemar SAMOCIUK w roku 1993 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2006 r. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - sterowanie i modelowanie procesów przemysłowych. Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, tel.: 508-099-964, (81) 531-97-55, e-mail: zbigniew.krzysiak@wp.pl Dr inż. Anna PECYNA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 6/2019, str. 946. Dr hab. inż. Zbigniew KRZYSIAK, prof. UP - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym [...]

Bezpieczeństwo podczas transportu materiałów niebezpiecznych w Polsce DOI:10.15199/62.2019.10.2

Czytaj za darmo! »

Transport drogowy towarów niebezpiecznych jest zagadnieniem skomplikowanym i wymagającym specjalistycznej wiedzy każdej ze stron zaangażowanych w taki przewóz. Dobór odpowiedniego sposobu transportu oraz kompleksowe podejście do tego typu przewozów jest bardzo istotne. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa załadowcom, przewoźnikom, rozładowcom, uczestnikom ruchu drogowego oraz ograniczenia zagrożenia dla środowiska naturalnego konieczna jest szeroka wiedza i szczegółowe regulacje prawne1-4). Materiały niebezpieczne są głównie wytwarzane przez przemysł chemiczny i obejmują zarówno substancje chemiczne, odpady tych substancji, jak i opakowania zanieczyszczone substancją chemiczną5, 6). Transport dużych ilości tych materiałów jest problemem globalnym. W wyniku niekontrolowanego uwolnienia znacznych ilości substancji niebezpiecznych o właściwościach utleniających, palnych lub toksycznych do 1518 98/10(2019) otoczenia (wyciek podczas awarii instalacji przemysłowej, rozszczelnienie cysterny podczas transportu, wypadek drogowy) może wystąpić ryzyko katastrofy ekologicznej, co stanowi poważne zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego7-13). W Polsce cyklicznie rejestruje się zdarzenia miejscowych awarii z udziałem substancji szkodliwych, które są wynikiem przede wszystkim nieprzestrzegania zasad obowiązujących w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych14). Materiały niebezpieczne muszą być przewożone w sposób bezpieczny od miejsca załadunku do miejsca docelowego. Dlatego też ważny jest dopracowany łańcuch logistyczny dostaw różnych materiałów niebezpiecznych. Podlega on szczegółowym, krajowym i międzynarodowym przepisom zawartym w dyrektywach UE i rozporządzeniach krajowych15). Wszystkie dokumenty i wytyczne mają służyć poprawie bezpieczeństwa transportowego materiałów niebezpiecznych na terenie kraju. Rozwój sytuacji geopolitycznej ma również wpływ na transport krajowy i międzynarodowy oraz [...]

Chemiczne właściwości oleju z nasion tytoniu DOI:10.15199/62.2018.11.18


  Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) to grupa związków, które nie są syntezowane w organizmie człowieka. Niedobór ich powoduje choroby skóry, upośledzenie pracy nerek i serca, a także zwiększa ryzyko choroby nadciśnieniowej. Stąd też konieczne jest dostarczanie NNKT w codziennej diecie. Cennym źródłem tej grupy związków są oleje roślinne. W polskim przemyśle olejarskim najczęściej wykorzystuje się nasiona rzepaku i słonecznika. Jednak stale prowadzone są badania nad możliwością wykorzystania innych surowców roślinnych1). Rapp i współpr.2) już w I połowie XX w. udowodnili wysoką wartość odżywczą oleju z nasion tytoniu, zwłaszcza pod względem zawartości NNKT. Tytoń (Nicotiana tabacum L.) to rodzaj roślin zielnych z rodziny psiankowatych stosowany głównie do wyrobu produktów tytoniowych. Pękające na szczycie rośliny torebki nasienne zawierają wyjątkowo dużą ilość owalnych nasion o bardzo małych rozmiarach. Średnia masa 1000 nasion wg różnych źródeł2-4) mieści się w zakresie 0,04-0,220 g. Największą liczbę torebek (ponad 300 szt.) oraz największy plon nasion (do 50 g z jednej rośliny) otrzymano z odmiany Machorka5) (tabela 1).Nasiona tytoniu są w zasadzie wolne od nikotyny. W odpowiednich warunkach mogą być przechowywane przez długi czas2, 3). Istotnym składnikiem nasion tytoniu jest białko, którego zawartość wynosi 97/11(2018) 1907 Prof. dr hab. Dariusz ANDREJKO w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - budowa i eksploatacja maszyn, technika rolnicza, specjalności: agrofizyka, inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Mgr Marta KRAJEWSKA w roku 2013 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Inżynie[...]

 Strona 1