Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Malinowska"

Fartuchy chirurgiczne - wymagania i oczekiwania

Czytaj za darmo! »

Tekstylia mają zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Wynika to z ich funkcjonalności, dużego zróżnicowania surowcowo- strukturalnego, możliwości kształtowania specyficznych cech dostosowanych do przeznaczenia użytkowego.Bardzo istotnym elementem medycznej odzieży ochronnej używanej na blokach operacyjnych jest fartuch chirurgiczny.Chroni on przed zakażeniami zarówno pacjentów jak i personel medyczny. Zakażenia szpitalne, mimo ciągłego doskonalenia zasad profilaktyki i antyseptyki, stanowią poważny problem epidemiologiczny: głównie ze względu na aspekt ludzki - cierpienie chorego, ale także ze względów ekonomicznych - długa hospitalizacja, droższe leczenie, dłuższe przerwy w aktywności zawodowej. Największe ryzyko zakażeń krwiopochodnych HBV, HCV, HIV czy przenoszonych we frakcji bi[...]

Badanie właściwości barierowych włókienniczych wyrobów powlekanych i układów zawierających wyroby powlekane poddanych działaniu warunków imitujących użytkowanie odzieży i konserwację. Cz. I


  Materiały barierowe spełniają przede wszystkim funkcje ochronne w stosunku do człowieka, ale mogą również chronić produkt wytwarzany przez człowieka. O "barierowości" wyrobu włókienniczego stanowi określona jego właściwość lub zespół właściwości nadających wyrobowi zakładane funkcje ochronne. Wyroby powlekane, będące głównie tkaninami z nałożoną na ich powierzchnię (najczęściej wewnętrzną), cienką powłoką polimerową i membrany polimerowe na nośnikach włókienniczych typu dzianina lub włóknina, wykorzystuje się w szerokim zakresie do produkcji odzieży sportowej, rekreacyjnej i ochronnej. Odzież, w której stosowane są tkaniny powlekane lub membrany polimerowe posiada właściwości ochronne, czyli zabezpiecza człowieka przed nie zawsze korzystnymi dla jego zdrowia, życia i pracy warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz, śnieg, mgła i wiatr. Właściwości ochronne nadawane wyrobom powlekanym przez powłokę/membranę polimerową, określane są parametrem wodoszczelności. Wodoszczelność jest miarą oporu, jaki stawia wyrób przenikającej przez niego wodzie, podawana jako wysokość słupa hydrostatycznego działającego na wyrób. Materiały powlekane nowej generacji oprócz wyżej wymienionych właściwości wodoszczelności i wiatroszczelności, charakteryzują się również możliwością przepuszczalności pary wodnej, tzw. "oddychalnością". Okres czasu, w którym w warunkach normalnego dla określonego wyrobu użytkowania i niezbędnej konserwacji, wyrób pozostaje pełnowartościowy, tj. zachowuje swoje podstawowe cechy umożliwiające mu użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, określane jest trwałością użytkową. W przypadku wyrobów powlekanych/odzieży z wyrobów powlekanych podstawową cechą decydującą o ich przydatności do użytkowania jest właśnie wodoszczelność. W całym okresie użytkowania wyrobu powinna być ona na poziomie gwarantującym użytkownikowi zachowanie dobrej ochrony przed zamoczeniem. Jednakże w czasie użytkowania wyroby/odzież podlegają dynamicznym dz[...]

Badanie właściwości barierowych włókienniczych wyrobów powlekanych i układów zawierających wyroby powlekane poddanych działaniu warunków imitujących użytkowanie odzieży i konserwację. Cz. II


  Wyroby powlekane polimerami błonotwórczymi akrylowymi i akrylowo-silikonowymi w dyspersjach wodnych charakteryzują się niewysoką wodoszczelnością początkową (ok. 50 - 80 cm). Powłoki z tych polimerów ulegają szybkiemu uszkodzeniu w wyniku procesów zgniatania/zginania i konserwacji, co powoduje spadek wodoszczelności o około 50% wielkości pierwotnej już po 9 000 cykli zgniatania/zginania i 5-krotnym praniu. Dalsze procesy zgniatania/ zginania i konserwacji (27 000 cykli/15 x pranie) powodują spadek parametru wodoszczelności do ca 60% wielkości początkowej. Z uwagi na to, że wyroby powlekane polimerami błonotwórczymi akrylowymi i akrylowo-silikonowymi w dyspersjach wodnych, posiadają ogólnie niskie wartości wodoszczelności początkowej i w krótkim czasie użytkowania następuje istotny jej spadek, zatem wyroby te nie będą gwarantować odporności na działanie wody i można z dużym prawdopodobieństwem określić ich czas życia na okres 1 roku użytkowania. Kształtowanie się wodoszczelności dwóch wybranych wyrobów powlekanych polimerami akrylowymi w dyspersjach wodnych, poddanych działaniu warunków imitujących użytkowanie odzieży i konserwację przedstawiono w postaci graficznej na rys. 1. 2. Wyroby mające powłokę z polimerów uretanowych hydrofilowych w dyspersjach wodnych, o masie powierzchniowej naniesienia ok. 44 g/m2, charakteryzują się bardzo wysoką wodoszczelnością wstępną (powyżej 1000 cm). Powłoki z tych polimerów, ulegają uszkodzeniu na skutek zgniatania/zginania i konserwac[...]

Trudno zapalna membrana polimerowa

Czytaj za darmo! »

Ochrona zdrowia i życia człowieka zmuszają do szukania wyrobów o coraz lepszych cechach ochronnych, w tym trudno palności. Niektóre grupy zawodowe, jak strażacy, narażeni są na bezpośrednie działanie płomienia i promieniowania cieplnego, stąd konieczność produkcji ubiorów z materiałów zapewniających jak najlepsze bezpieczeństwo. Wymagania ochronne i użytkowe dla odzieży jednostek ratowniczych straży pożarnej, uwzględniać muszą wszystkie istniejące w warunkach pracy zagrożenia, jak również wpływ wielu innych czynników oddziałujących na sprawność działania i samopoczucie człowieka. Spełnienie wymagań ochronnych, barierowych, komfortu fizjologicznego, komfortu noszenia i użytkowych uzyskuje się stosując odpowiednio komponowane układy materiałowe, przy czym materiały składowe układu powinny spełniać zespół różnych funkcji [1]. W odzieży ochronnej przeznaczonej do stosowania w ekstremalnych warunkach pożarowych, jednym z elementów składowych układu materiałów stanowiących jego warstwę środkową jest membrana polimerowa. Membrana polimerowa odporna na zapalenie Membrana polimerowa ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć odzież przed przemoczeniem wodą czy pianą w czasie prowadzenia akcji ratowniczej. Jednak z uwagi na rodzaj istniejących zagrożeń musi wykazywać właściwości odporności na zapalenie i działanie wysokich temperatur. Membrana stanowiąca cienką, hydrofobową folię polimero[...]

Włókiennicze materiały osłonowe chroniące przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia specjalne, warstwowe układy włókienno-tworzywowe chroniące przed promieniowaniem elektromagnetycznym, charakteryzujące się stosunkowo dużą wartością współczynnika absorpcji fali elektromagnetycznej w szerokim zakresie częstotliwości w granicach od 800MHz do 18 GHz. Układy takie zostały skonstruowane z połączenia kilku płaskich elementów składowych, uzyskiwanych w wyniku nanoszenia na elektroprzewodzący nośnik dzianinowy, wytworzony z udziałem nitek konduktywnych, powłok past polimerowych domieszkowanymi nano- lub mikromateriałami funkcjonalnymi o właściwościach elektromagnetycznych. Abstract. The paper presents special, multilayer, textile-polymeric systems that protect against electromagnetic radiation. They are characterized by relatively high coefficient of absorption of electromagnetic waves in a wide range of frequencies ranging from 800MHz to 18 GHz. These systems are designed as a combination of several flat components. The components are made as a result of thin-layer coating of knitted fabrics made of electroconductive yarns with special coatings, polymeric pastes with nano- and microparticles additions presenting electromagnetic properties. (Textile barrier materials to protect against electromagnetic radiation). Słowa kluczowe: ekrany elektromagnetyczne, warstwowe układy włókienno-tworzywowe, powlekanie cienkowarstwowe. Keywords: electromagnetic shields, multi-layer textile-polymeric systems, thin layer coating. Wstęp Wśród wielu materiałów chroniących zarówno urządzenia elektroniczne, jak i człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, istotne znaczenie mają specjalne wyroby włókiennicze [1-4]. Jednakże, w przypadku ogromnej większości dostępnych tekstyliów o takim przeznaczeniu, ich właściwości ochronne wynikają przede wszystkim ze zdolności odbijania padającego promieniowania elektromagnetycznego [PEM], przy jednoczesnym braku zdolności jego pochłaniania [2,5]. W bardzo wielu zas[...]

Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Techniki powierzchniowej modyfikacji włókien i wyrobów włókienniczych w środowisku nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej stanowią od ponad 40 lat przedmiot intensywnych badań w wielu ośrodkach światowych. Zainteresowanie to wynika ze - stwarzanych przez te techniki - potencjalnie ogromnych szans zastosowań w przemyśle włókienniczym, sprowadzających się do możliwości zastępowania lub wspomagania konwencjonalnych procesów chemicznej technologii włókien przez znacznie bardziej ekonomiczne i praktycznie niestwarzające bezpośrednich zagrożeń dla środowiska naturalnego - procesy plazmowe. W odróżnieniu od procesów konwencjonalnych, mających w większości charakter obróbek powierzchniowych i przeprowadzanych głównie w środowisku wodnym, a do tego ogólnie bardzo energo- i materiałochłonnych [...]

Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Jak wykazały prowadzone badania, opracowany system okazał się efektywny, umożliwiając istotne zwiększenie równomierności wyładowań koronowych i bardzo znaczne zmniejszenie energii szkodliwych strimerów do poziomu eliminującego lokalne termiczne uszkodzenia włókien/wyrobów oraz zapewniając uzyskiwanie oczekiwanych wyników modyfikacji aktywowanych tkanin. Konstrukcja opracowanych oryginalnych elektrod wielostrzowych/ wielosegmentowych została zastosowana w zaprojektowanym i wykonanym, również w IIMPiB, aktywatorze doświadczalnym do obróbki wyładowaniami koronowymi wyrobów włókienniczych metodą ciągłą [6,10]. Aktywator ten (rys. 4) ma zupełnie odmienną konstrukcję od - znacznie prostszego oraz o zupełnie innych możliwościach technicznych - aktywatora laboratoryjnego i został wypo[...]

Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. III

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań ustalono, że w przypadku obróbki płaskich wyrobów włókienniczych z objętych projektem rodzajów włókien syntetycznych, obróbkę wyładowaniami koronowymi najkorzystniej jest prowadzić jako proces obróbki wstępnej. Stąd też, we wszystkich dalej przedstawianych procesach czy technologiach, obróbka wyładowaniami koronowymi (o różnej jednostkowej energii aktywacji Ej) prowadzona była jako proces obróbki wstępnej, przed np. powlekaniem, laminowaniem, drukowaniem, napawaniem czy barwieniem. W rezultacie prowadzonych badań opracowano szereg procesów technologicznych uszlachetniania wyrobów włókienniczych, z zastosowaniem obróbki wyładowaniami koronowymi, w których obróbka ta powoduje istotną poprawę jakości wyrobów w porównaniu do technologii konwencjonalnych, a miano[...]

 Strona 1