Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Roszkowski"

Odporność ogniowa żelbetowych balkonów wspornikowych z łącznikami zbrojeniowymi


  Polskie przepisy jednoznacznie nie określająwymagań dotyczących odporności ogniowej balkonów. W § 216 Rozporządzenia [8] podane są wymagania stawiane poszczególnym elementom budynku, a § 223 i § 224 dotyczą oddzieleń poziomych w postaci np. balkonów, traktowanych jako równorzędne w stosunku do pasów międzykondygnacyjnych. Pozwala to na zmniejszenie wymaganych odległości pomiędzy otworami w kolejnych kondygnacjach.Warunkiemjest, by oddzielenia poziome spełniały wymagania odporności ogniowej ścian zewnętrznych (od EI 30 do EI 120), a ponieważ są to elementy nośne, powinny spełniać również kryteria nośności ogniowej (R), przy takim samym czasie oddziaływania pożaru. Będąc w zgodzie z obowiązującym Rozporządzeniem [8] i normą klasyfikacyjną [1], wymagania dotyczące odporności ogniowej balkonów z łącznikami zbrojeniowymi, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku, przedstawiono w tabeli 1. Należy pamiętać, iż ostatecznie wymagania w zakresie odporności ogniowej powinny zostać określone przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozwiązania konstrukcyjne łączników zbrojeniowych Łączniki zbrojeniowe stosuje się przede wszystkim w celu wyeliminowania mostków termicznych. Typowe rozwiązanie konstrukcyjne łączników balkonowych przedstawiono na rysunku 1. W zależności od rodzaju przenoszonych sił (zginanie, siły poprzeczne różnych znaków, ściskanie) i rodzaju łączonych elementów[...]

Demonstrator radaru szumowego z interferometrycznym pomiarem kierunku DOI:10.15199/ELE-2014-024


  Radary szumowe (ang. noise radars) są to radary wykorzystujące sygnał szumowy, losowy lub chaotyczny do oświetlania obserwowanych obiektów oraz przetwarzanie korelacyjne powracającego echa dla optymalnej filtracji i detekcji sygnału radiolokacyjnego. Zainteresowanie takiego typu radarami występuje głównie w aplikacjach militarnych ze względu na ich niskie prawdopodobieństwo przechwycenia LPI (ang. Low-Probability-of-Interception), dobrą kompatybilność elektromagnetyczną - EMC (ang. ElectroMagnetic Compatibility) oraz możliwości utajonego operowania na nieprzyjaznym terenie - tzw. koncepcja Stealth Radar. Radar szumowy posiada bardzo dobre możliwości detekcyjne obiektów z uwagi na brak niejednoznaczności pomiaru odległości ani prędkości bistatycznych obiektów, zachowując wysoką rozróżnialność i dokładność pomiaru. W artykule przedstawiono radar szumowy z falą ciągłą (istnieją także radary szumowe impulsowe), w którym zastosowano oddzielne anteny dla nadawania i odbioru, dzięki czemu nie jest potrzebna skomplikowana aparatura do przełączania nadawanie/odbiór. Gdy odseparujemy o pewną odległość antenę nadawczą i odbiorczą powstaje konfiguracja radaru bistatycznego (w odróżnieniu od konfiguracji monostatycznej w której anteny odbiorca i nadawcza znajdują się w tym samym miejscu). Przykładową geometrię bistatyczną w przygotowanym scenariuszu testowym przedstawia rys. 1. Radar w konfiguracji bistatycznej posiada wiele korzyści wynikających z geometrii, które stwarzają potencjalne możliwości detekcji obiektów typu stealth [3]. Związane jest to ze zwiększaniem się prawdopodobieństwo ustawienia się wybranych elementów obiektu prostopadle do siecznej kąta pomiędzy kierunkiem padania fali oświetlającej i kierunkiem na odbiornik radaru. Wykorzystanie geometrii bistatycznej ogranicza również kontrolę charakterystyki odbicia obiektu poprzez kształtowanie powierzchni i planowanie misji, tak by stać się niewidzialnym dla radaru aktywnego[...]

Badania odporności ogniowej ścian wg norm amerykańskich DOI:10.15199/33.2015.07.03


  W artykule omówione zostały główne aspekty odporności ogniowej ścian w podejściu, jakie zostało ujęte w normieASTME119, stosowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Amerykańską metodę porównano z europejskimi stosowanymi w Polsce. Słowa kluczowe: odporność ogniowa, ASTM E119, nośność ogniowa, szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa, test strumieniem wody.Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach miało możliwość zweryfikowania odporności ogniowej ściany wg normyASTME119 [1], niestosowanej w Polsce i Europie. ASTM to skrót od American Society for Testing and Materials (Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów), jednostki podobnej do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), natomiast ASTM E119 [1] to amerykańska norma badawcza określająca metodę ustalania odporności ogniowej różnych elementów budynku oraz materiałów. Wśród elementówwymienionychwnormie są m.in. ściany nośne lub nienośne (działowe), stropy, dachy, słupy, belki orazmateriały ogniochronne ścian, stropów i dachów. Polska podobnie jak pozostali członkowie Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) posługuje się normami europejskimi (normy o oznaczeniach zaczynających się od liter EN lub PN-EN w przypadku polskiej wersji normy będącej wiernym tłumaczeniem). W artykule opisano badania odporności ogniowej ścian.Metodę badań ścian wg normy ASTM E119 [1] porównano zmetodami europejskimi. Warunki badania Metodę badań odporności ogniowej ścian w przypadku standardów europejskich określono w: - PN-EN 1364-1 [4] - norma dotycząca ścian nienośnych; - PN-EN 1364-3 [5] - norma dotycząca ścian osłonowych; - PN-EN 1365-1 [6] - norma dotycząca ścian nośnych. Każda z wymienionych norm funkcjonuje w powiązaniu z normami PN-EN 1363-1 [2] lub PN-EN 1363-2 [3] (normy dotyczą[...]

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych o powierzchni większej niż 1000 m2 DOI:10.15199/33.2017.02.11


  W artykule szczegółowo omówiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych, które przekraczają powierzchnię 1000 m², określone w § 219 ust. 1 Warunków Technicznych [3]. Wymagania sformułowano w sposób pozwalający na różne interpretacje. Problematyka odmiennej interpretacji dotyczy przede wszystkim dachów, w których jako część nośną przegrody wykorzystuje się blachę trapezową. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na tę problematykę. Słowa kluczowe: dachy, rozprzestrzenianie ognia, odporność ogniowa.wykonanymi z aluminium, które pokazano na rysunku 1. 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych *) Adres do korespondencji: p.sulik@itb.pl Streszczenie. W artykule szczegółowo omówiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych, które przekraczają powierzchnię 1000 m², określone w § 219 ust. 1 Warunków Technicznych [3]. Wymagania sformułowano w sposób pozwalający na różne interpretacje. Problematyka odmiennej interpretacji dotyczy przede wszystkim dachów, w których jako część nośną przegrody wykorzystuje się blachę trapezową. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na tę problematykę. Słowa kluczowe: dachy, rozprzestrzenianie ognia, odporność ogniowa. Abstract. In the article the fire safety requirements for roofs with area greater than 1000m² specified in § 219 paragraph 1 of Polish regulations [3] are discussed in detail. The requirements are formulated in amanner allowing for different interpretations. The problem of different interpretations primarily involves roofs, which as a part of the loadbearing layer use trapezoidal steel sheets. The aim of this article is to draw attention to these issues. Keywords: roofs, fire [...]

Ocena głębokości zwęglenia elementów drewnianych w ustrojach powierzchniowych DOI:10.15199/33.2017.08.07


  Zwęglanie drewna jest naturalnym procesem, do którego dochodzi w przypadku sytuacji pożarowej, a ocena głębokości zwęglenia jest zasadniczymparametrempotrzebnym doweryfikacji elementu, części lub całej konstrukcji drewnianej podczas sprawdzania stanu granicznego nośności w warunkach pożaru.Właściwości drewna w warunkach pożarowych można ocenić, stosując proste i zaawansowane modele obliczeniowe oraz metody badawcze. Jedyną normą funkcjonującą w systemie polskich norm, wg której możliwe jest określenie nośności konstrukcji drewnianych w warunkach pożarowych w sposób obliczeniowy, jest PN-EN 1995-1-2 [5]. W normie tej, oprócz prostych metod obliczeniowych, przedstawiono również warunki i wymagania, jakie projektant powinien uwzględnić podczas stosowania zaawansowanychmetod obliczeniowych. Innym, praktycznymdokumentemsą wytyczne dla Europy, tj. Fire safety in timber buildings - Technical guideline for Europe [2], które są rezultatem współpracy projektu badawczego European Wood Wisdom-Net Fire In Timber z partnerami z Austrii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Francji, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii iWielkiej Brytanii.Wwytycznych [2] opisano m.in. ulepszone metody projektowania potrzebne przy określeniu głębokości zwęglenia. Wartykule skoncentrowano się na prostych metodach obliczeniowych podanych w normie PN-EN 1995-1-2 [5] wg metody zredukowanego przekroju, porównując je z modelami przedstawionymi w Technical guideline for Europe [2] oraz na metodach badawczych będących uzupełnieniem metod obliczeniowych. Dodatkowo, zewzględu na obszerność prezentowanego zagadnienia, zakres pracy ograniczono do: ● scenariusza pożarowego wg standardowej krzywej temperatura- czas, wzór określający krzywą podano m.in. w normie PN-EN 13501-2 [6]; ● ścian o układzie szkieletowym ze słupami drewnianymi oraz okładzinami gipsowo-kartonowymi (g-k) pokazanych na rysunku 1; ● stropów o układzie szkieletowym z nośnymi belkami drewnianymi o[...]

Izolacyjność ogniowa przeszklonych ścian bezszprosowych DOI:10.15199/33.2017.07.05


  Przeszklone ściany bezszprosowe to rodzaj wewnętrznej przegrody budynku. Nie stanowi ona części konstrukcji, a zatem jest przeznaczona wyłącznie do przenoszenia własnego ciężaru oraz obciążeń związanych z warunkami użytkowania. W związku z tym, że wydziela pomieszczenia wewnątrz budynku, powinna spełniać określone wymagania dotyczące akustyki oraz ognioodporności. Zgodnie z przepisami wielu krajów Unii Europejskiej, w przypadku budynków o szczególnym przeznaczeniu, np. szpitali, hoteli lub o znacznej wysokości [1, 18], ściany działowe, jako elementy nienośne budynku, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i dymu oraz umożliwić ewakuację użytkowników i zapewnić bezpieczeństwo zespołu ratowniczego. Przeszklone ściany bezszprosowe występujące w budynkach tego typu powinny więc często spełniać wymagania związane z zachowaniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Rozwiązania konstrukcyjne Ściany bezszprosowewykonane sąwsposób zbliżony do słupowo-ryglowych przeszklonych ścian działowych z tą różnicą, że profile słupówzastąpione są specjalnymi połączeniami strukturalnymi, a rygle na ogół w ogóle nie występują. Obramowanie ścianywykonane jestwięc najczęściej zmetalowych [3, 4, 16, 17] lub drewnianych [11, 19] profili, chociaż zdarzają się przypadki, kiedy ściany bezszprosowemontuje się bezpośrednio do konstrukcji budynku, a ich krawędzie obudowuje specjalnymi płytami ogniochronnymi. Profile stosowanewelementach tego typu mają najczęściej symetryczny przekrój. Drewniane wykonane są z litego lub klejonego drewna, a metalowe ze stalowych lub aluminiowych kształtownikówpołączonych przy użyciu przekładek termicznych. Wprzypadkumetalowych profili istotne jest odpowiednie wypełnienie ich wewnętrznych komór, w celu zapewnienia odpowiedniej izolacyjności oraz zmniejszenia negatywnegowpływu oddziaływaniawysokiej temperatury. Wewnątrz profili umi[...]

Uszczelnienia złączy liniowych z mechanicznie wywołanym przemieszczeniem powierzchni czołowych złącza DOI:10.15199/33.2017.07.06


  Złącze liniowe to pustka, szczelina lub nieciągłość w obrębie jednego elementu konstrukcyjnego lub pomiędzy dwoma lub większą liczbą zestawionych elementów konstrukcyjnych. Powinny charakteryzować się stosunkiem długości do szerokości co najmniej 10 : 1 [13]. Złącza liniowe stosowane są z kilku powodów, m.in. konieczności wykonywania tolerancji wymiarowych między co najmniej dwoma elementami budynku (dobieranych na etapie projektowym, np. uwzględnianie ruchów sejsmicznych), nieprawidłowości projektowych; niedokładności montażu; uszkodzeń budynków. Wprzypadku pożaru źle dobrane lub wykonane złącze (dylatacja), oddzielające elementy konstrukcyjne, może być przyczyną awarii konstrukcji. Zgodnie z warunkami technicznymi [10], budynki i urządzenia z nimi związane należy m.in. projektować i wykonywać tak, aby oddziałujące obciążenia w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do zniszczenia budynku oraz przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości. Wymaganie to można spełnić przez odpowiednio dobrane uszczelnienie złącza liniowego. Kryteria odporności ogniowej takiego uszczelnienia weryfikuje się badawczo wg PN-EN 1366-4 [9]. W artykule omówiono stosowane rozwiązania uszczelnień złączy liniowych i opisano metodę badania ich odporności ogniowej, sposób klasyfikowania uszczelnień oraz wyniki badania uszczelnień trzech wariantów złączy liniowych z wełny mineralnej pokrytych farbą z mechanicznie wywołanym przemieszczeniem. Rozwiązania techniczne Wybór właściwego rozwiązania uszczelnienia liniowego zależy głównie od oczekiwanej klasy odporności ogniowej, szerokości i długości szczeliny, przemieszczeń oraz typu konstrukcji, w której stosowane są uszczelnienia. Najczęściej stosuje się pianki ogniochronne lub wełnęmineralną.Wpierwszym przypadku wykonanie uszczelnienia jest wyjątkowo proste - wystarczy wypełnić szczelinę odpowiednio dobraną pianką. Powierzchnię uszczelnienia złączy liniowych wypełniony[...]

Wpływ sposobu zamocowania okładzin elewacyjnych na ich zachowanie w warunkach pożaru DOI:10.15199/33.2017.08.58


  W przypadku pożaru możliwość zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi znajdujących się wewnątrz obiektu oraz ochrona pracy ekip ratunkowych to jedno z podstawowych wymagań, jakie musi spełniać każdy budynek. Wymaganie to zamieszczono już w grudniu 1998 r. w Dyrektywie 89/106/EWG [1]. Obecnie figuruje w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [7]. Zapis ten został powtórzony w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w dziale nr VI Bezpieczeństwo Pożarowe [6]. Kolejną regulacją zawartą także w Warunkach Technicznych [6], jest § 225 o brzmieniu: Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający [...]

Experimental results obtained with FM-based passive radar demonstrator developed at Warsaw University of Technology


  Passive bistatic radar (PBR) technology is becoming more mature, as experimental systems evolve into commercially available products [1], [2]. A natural tendency is to compare the results of a PBR, which is relatively new product on the market, with existing sensors, such as primary surveillance radar (PSR) or secondary surveillance radar (SSR). In the paper the results obtained with the PaRaDe (Passive Radar Demonstrator) demonstrator, developed at Warsaw University of Technology, are presented. The results were obtained during military exercise carried out in Poland, in September 2011. During the trials, military targets taking part in the exercise, as well as ordinary civilian traffic have been observed. The results obtained with the PaRaDe are compared with data provided by a Mode-S receiver (SSR) and a military active radar (PSR) [3]. In the paper the hardware and software parts of the PaRaDe system are presented, followed by the description of the results obtained during the trials. System Description Hardware The PaRaDe demonstrator is a passive radar using FM radio transmitters, operating in 88…108 MHz frequency band, as illuminators of opportunity [7], [8], [15], [16]. The antenna system of the radar is an 8-element antenna array arranged in a Uniform Circular Array. The array is mounted on a 12 m-high deployable mast. The signals from the individual array elements are amplified by low noise amplifiers (LNA) and filtered by band-pass filters (BPF) mounted on the top of the mast. After the filtering, the signals from all 8 channels are sampled coherently. The sampling is performed directly at radio frequency, i.e. no analog down-conversion is used. For the sampling, 4 versatile digitizers, with 2 inputs each, are used [9]. After sampling, the signals a[...]

 Strona 1