Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Piekut*"

Wpływ granulowania na wybrane właściwości fizyczno-chemiczne perzu DOI:10.15199/62.2018.3.17


  Części nadziemne i podziemne roślin oprócz podstawowych składników odżywczych zawierają również wiele różnych substancji bioaktywnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych1). W naturalnych warunkach zwierzęta instynktownie dobierają sobie rośliny jako pożywienie, a w systemie pastwiskowo- alkierzowym rolnik zapewnia ich odpowiedni dobór. Należy również zauważyć, że w wielu przypadkach chwasty są dobrym źródłem składników odżywczych oraz substancji biologicznie aktywnych. Producenci pasz poszukują produktów naturalnych, które mogą być alternatywą dla syntetycznych analogów stosowanych jako dodatki funkcjonalne o właściwościach prozdrowotnych. Kwasy organiczne, enzymy, probiotyki, prebiotyki oraz łatwo przyswajalne formy składników mineralnych z ziół lub innych roślin to preparaty pochodzenia naturalnego, które są traktowane jako alternatywne modyfikatory metabolizmu (stymulatory) lub też antybiotyki2). Po wprowadzeniu w Polsce zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu3) rozpoczęto poszukiwania różnych alternatywnych dodatków do pasz, które mogłyby je zastępować lub przyczynić się do osiągania pożądanych efektów zdrowotnych w produkcji zwierzęcej4, 5). Spośród rozważanych dodatków na uwagę zasługują różne rośliny lub uzyskiwane z nich preparaty, w tym kłącza perzu. Zawierają one sacharydy (fruktoza, glukoza, inozytol, mannitol) oraz substancje śluzowe (10%), pektynę, trytycynę, glikozydy cyjanogenne, flawonoidy, saponiny, a także substancje zapachowe i lotne (0,01-0,05%), w tym monoterpeny (m.in. karwakrol, karwon, trans-anetol, tymol i mentol) oraz seskwiterpeny. Inne ich składniki to glikozyd wanilinowy, żelazo i inne minerały oraz duże ilości krzemionki6, 7). Występują w nich także związki fenolowe, głównie jako hydroksylowe pochodne aromatycznych kwasów: benzoesowego, fenylooctowego i fenylopropionowego. Do tych związków występujących w perzu można zaliczyć kwas p-hydroksybenzoesowy, kwas [...]

AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA KOMPLEKSÓW KWASU P-KUMAROWEGO Z MANGANEM (II), CYNKIEM (II) I KADMEM (II)


  W ramach pracy przeprowadzono syntezę kompleksów kwasu p-kumarowego z manganem(II), cynkiem(II) i kadmem(II). Poprawność syntezy oceniono na podstawie widm w podczerwieni (FT-IR) kwasu kumarowego i otrzymanych kompleksów. W celu oszacowania składu zsyntezowanych kompleksów wykonano analizę elementarną. Zbadano aktywność przeciwdrobnoustrojową kompleksów kwasu p-kumarowego z manganem(II), cynkiem(II) i kadmem(II) w stosunku Escherichia coli, Bacillus subtilis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Proteus vulgaris. Słowa kluczowe: kwas p-kumarowy, kwas 3-(4-hydroksyfenylo)-prop-2-enowy, kompleksy kwasu p-kumarowego, aktywność przeciwdrobnoustrojowa Antimicrobial activity of complexes of p-coumaric acid with manganese(II), zinc(II) and cadmium(II) Abstract The synthesis of complexes of p-coumaric acid with manganese(II), zinc(II) and cadmium(II) was done. The correctness of synthesis was estimated on the basis of infrared spectra (FT-IR) of coumaric acid and obtained complexes. Thanks to the elementary analysis the composition of metal complexes was determined. The microbial activity of complexes of p-coumaric acid with manganese(II), zinc(II) and cadmium(II) toward E. coli, B. subtilis, C. albicans, P. aeruginosa, S. aureus and P. vulgaris was tested. Keywords: p-coumaric acid, (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, metal complexes of p-coumaric acid, antimicrobial activity 1. Wstęp W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu dezynfekantów i konserwantów na środowisko i organizmy żywe stale prowadzi się badania nad nowymi, bezpiecznymi związkami przeciwdrobnoustrojowymi, które będą mogły mieć zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, budowlanym, w medycynie, kosmetyce oraz w gospodarstwach domowych. Trudno wyobrazić sobie taką dziedzinę przemysłu, w której nie stosuje się konserwantów czy dezynfekantów. Wszechobecność tej grupy związków chemicznych jest wynikiem istniejących uwarunkowań gospodarczych i [...]

AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA KWASU GENTYZYNOWEGO ORAZ GENTYZYNIANÓW SODU, WAPNIA, MIEDZI, CYNKU I KADMU


  Celem badań była ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych kwasu gentyzynowego (kwasu 2,5- dihydroksybenzoesowego) i jego kompleksów z kadmem(II), miedzią(II), cynkiem(II), wapniem(II) i sodem(I) w stosunku do Escherichia coli, Bacillus subtilis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Proteus vulgaris. W ramach pracy zsyntezowano ww. kompleksy kwasu gentyzynowego i wykonano testy aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Poprawność syntezy kompleksów oceniono na podstawie widm w podczerwieni (FT-IR). Słowa kluczowe: kwas gentyzynowy, kwas 2,5-dihydroksybenzoesowy, kompleksy kwasu gentyzynowego, aktywność przeciwdrobnoustrojowa Antimicrobial activity of gentisic acid and complexes of gentisic acid with sodium(I), calcium(II), copper(II), zinc(II) and cadmium(II). Abstract The aim of this work was to study the antimicrobial activity of gentisic acid (2,5-dihydroxybenzoic acid) and complexes of gentisic acid with cadmium(II), copper(II), zinc(II), calcium(II) and sodium(I) toward E. coli, B. subtilis, C. albicans, P. aeruginosa, S. aureus and P. vulgaris. The synthesis of above-mentioned complexes was done. The correctness of synthesis was executed thanks to infrared spectra (FT-IR) of studied compounds. Keywords: gentisic acid, 2,5-dihydroksybenzoic acid, metal complexes of gentisic acid, antimicrobial activity 1. Wstęp Istnieją powody zmuszające do poszukiwania nowych związków przeciwdrobnoustrojowych, wśród nich należy wymienić: (1) zanieczyszczenie środowiska naturalnego, wynikające z masowego stosowania dezynfekantów nieulegających biodegradacji lub powodujących powstawanie toksycznych produktów, a przez to negatywnie wpływających na organizmy wodne, a w dalszej konsekwencji na człowieka, (2) wzrastającą odporność drobnoustrojów na obecnie stosowane preparaty (konserwanty, środki dezynfekujące, leki, itp.), (3) występowanie alergii oraz jednostek chorobowych powodowanych częstym kontaktem z ww. preparatami, (4[...]

WPŁYW POCHODNYCH KWASU BENZOESOWEGO NA ROZWÓJ BAKTERII SZCZEPU STAPHYLOCCOCUS AUREUS. BADANIA ZALEŻNOŚCI AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ OD STRUKTURY MOLEKULARNEJ.


  Z powodu ograniczeń stosowania substancji konserwujących coraz częściej badania są ukierunkowane na poszukiwanie nowych związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Jednym z kryteriów oceny tych preparatów jest występowanie ich w środowisku naturalnym. W pracy zbadano wpływ niektórych pochodnych kwasu benzoesowego na wzrost bakterii Staphylococcus aureus. Wyznaczono współczynniki korelacji liniowej pomiędzy właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi preparatów a liczbami falowymi wybranych pasm w widmach wykonanych techniką FT - IR badanych związków. Najbardziej istotne statystycznie korelacje wykazano pomiędzy stopniem zahamowania wzrostu bakterii po 24 godzinach inkubacji a liczbami falowymi pasm 19a, 8b, βsCOO, 19b, βasCOO, 8a. Słowa kluczowe: pochodne kwasu benzoesowego, aktywność biologiczna, struktura molekularna, spektroskopia FT - IR Influence of benzoic acid derivatives on the growth of bacteria Staphylococcus aureus. Relationship between biological activity and chemical structure Abstract Due to restrictions in the use of preservatives are increasingly research is focused on the search for new compounds with antimicrobial activity. One of the criteria for these preparations is the occurrence their in the environment. In this paper the influence of some derivatives of benzoic acid on growth of Staphylococcus aureus was investigated. The linear correlation coefficients between the antimicrobial properties and wavenumbers of selected bands present in the FT-IR spectra were determined. The most statistically significant correlation was shown between the degree of inhibition of bacterial growth after 24 h of incubation and the wavenumbers bands 19a, 8b, βsCOO, 19b, βasCOO, 8a. Kay words: benzoic acid derivatives, biological activity, molecular structure, spectroscopy FT - IR 1. Wstęp Niekontrolowany rozwój mikroorganizmów jest przyczyną psucia się produktów spożywczych jak i zatruć pokarmowych. Należy więc zapob[...]

Wpływ dodatku wycierki ziemniaczanej na proces zagęszczania mieszanek perzu DOI:10.15199/62.2018.5.16


  Karmienie zwierząt paszą wysokiej jakości w pełni pokrywającą zapotrzebowanie na składniki odżywcze powinno być priorytetowym zadaniem hodowcy. Od tego bowiem zależy prawidłowy rozwój i wysoka produkcyjność. Na jakość paszy ma wpływ przede wszystkim dobór komponentów zapewniających zbilansowaną dietę oraz odpowiednio dobrane funkcjonalne dodatki paszowe, które uzupełniają zapotrzebowanie na składniki bioaktywne. Żywienie zwierząt powinno być oparte na zdrowych zasadach i na paszy możliwie jak najbardziej zbliżonej do tej, którą spożywają zwierzęta wolno żyjące w przyrodzie. W celu urozmaicenia monodiety zwierząt hodowlanych, np. bydła lub trzody chlewnej, poszukiwane są możliwości wykorzystania różnych roślin zielarskich i przyprawowych, w tym i leczniczych jako dodatków do pasz. Po wprowadzeniu w Polsce zakazu stosowania antybiotyków jako stymulatorów wzrostu1) zintensyfikowano prace badawcze nad poszukiwaniem różnych alternatywnych dodatków paszowych, które mogłyby zastępować tego typu preparaty lub przyczynić się do osiągania podobnych efektów zdrowotnych w produkcji zwierzęcej2). Spośród różnych dodatków na uwagę zasługują rośliny lub części roślin, np. kłącza perzu lub uzyskiwane z nich preparaty. Perz jako roślina lecznicza jest stosowany wyłącznie w medycynie ludowej oraz wspomagająco w leczeniu różnego rodzaju schorzeń. Częścią leczniczą perzu są najczęściej kłącza. Najlepsze pod względem zawartości związków biologicznie aktywnych korzenie perzu są pozyskiwane wiosną lub jesienią, latem natomiast najbogatsze w składniki odżywcze są części nadziemne. Kłącza stanowią białawe lub żółtawe podziemne pędy o średnicy 1,5-4 mm z twardymi, spiczastymi końcami. Zawierają dużo węglowodanów i służą jako rezerwy pokarmowe dla rośliny3-6). Producenci pasz poszukują produktów pochodzenia naturalnego, które mogą być alternatywą syntetycznych analogów stosowanych jako funkcjonalne dodatki do pasz o właściwościach prozdrowotnych. 738 [...]

Wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne wytworzonego granulatu DOI:10.15199/62.2018.8.23


  Technologię wytwarzania pasz w formie granulatu (brykietów) w Polsce zaczęto wprowadzać w latach siedemdziesiątych XX w. Pomimo wysokich kosztów proces granulowania i brykietowania zyskuje powszechne zastosowanie ze względu na liczne zalety. Powoduje zwiększenie wartości odżywczych pasz, zmniejszenie bakterii i grzybów, zwiększenie okresu przechowywania pasz z jednoczesnym zachowaniem witamin, mikroelementów oraz właściwości chemicznych i biologicznych. Parokrotne zwiększenie gęstości w porównaniu z paszami sypkimi powoduje, że zwierzęta przy tej samej objętości karmy spożywają większą masę paszy. Wszystkie komponenty mieszanki paszowej są równomiernie rozmieszczone i jednolite w całej objętości granulatu, pomimo użytych komponentów o zróżnicowanej wielkości i różnym kształcie cząstek. Zastosowanie procesu granulacji umożliwia polepszenie wartości żywieniowych ubocznych produktów produkcji rolnej. Wysoka temperatura w procesie ciśnieniowej aglomeracji pasz (60-80°C) powoduje, że 95% bakterii i grzybów jest dezaktywowana1, 2). Podczas procesu ciśnieniowej aglomeracji następuje zmiana struktury komponentów. Szczególnie istotne jest to w brykietowaniu pasz zawierających słomę. Podczas procesu granulacji (brykietowania) następuje rozerwanie struktury celulozowo-ligninowej cząstek słomy, w wyniku obróbki chemicznej i mechanicznej, wzrasta wartość energetyczna słomy 1,3-1,5 razy oraz zwiększa jej przyswajalność przez zwierzęta o 20%1, 3). Dr inż. Dorota DEC w roku 1996 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk biologicznych w Instytucie Biologiczno-Chemicznym na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest starszym wykładowcą na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej. Specjalność - mikrobiologia żywności. 1358 97/8(2018) Fig. 1. Stand SS-416); 1 - working system of the granulator with a fixed flat matrix (manufacture[...]

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH KWASU P-KUMAROWEGO I JEGO SOLI


  W pracy przedstawiono wpływ kwasu p-kumarowego (4-hydroksycynamonowego) i jego soli z litem, sodem, potasem, rubidem i cezem na rozwój wybranych bakterii i grzybów. Badania przeprowadzono w stosunku do następujących mikroorganizmów: Escherichia coli (EC), Bacillus subtilis (BS), Pseudomonas aeruginosa (PA), Proteus vulgaris (PV), Staphylococcus aureus (SA), Candida albicans (CA). Aktywność mikrobiologiczna określona była na podstawie wartości gęstości optycznej hodowli bulionowych testowanych drobnoustrojów z roztworami badanych związków po 24 i 48 godzinach inkubacji. Słowa kluczowe: kwas p-kumarowy, p-kumaryniany metali alkalicznych, właściwości przeciwbakteryjne Investigations of antimicrobial properties of p-coumaric acid and its salts Abstract: The effect of p-coumaric acid (4-hydrokxycinnamic) and its salts with lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium in the growth of selected bacteria and fungi. The research was carried for the following microorganisms: Escherichia coli (EC), Bacillus subtilis (BC), Candida albicans (CA), Pseudomonas aeruginosa (PA), Proteus vulgaris (PV), Staphylococcus aureus (SA). Microbial activity was determined by comparing the optical density bouillon cultures of microorganisms tested with solutions of compounds 24 and 48 hours of incubation. Keywords: p-coumaric acid, alkali metal p-coumarates, antimicrobial activity 1. Wstęp Pojawienie się reakcji alergicznych na różne dotychczas stosowane preparaty z grupy dezynfekantów, leków, konserwantów, a także wzrost odporności drobnoustrojów zmusza do poszukiwania nowych, bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego związków o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Kwas benzoesowy to od wielu lat znany i stosowany środek o właściwościach bakteriobójczych. Działanie jego jest jednak ograniczone co do zakresu pH i gatunków drobnoustrojów, których hamuje rozwój [1,2]. Dlatego też w ostatnich czasach duże zainteresowanie b[...]

 Strona 1