Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Zarębska"

Study on synthesis on low-molecular epoxy resins. Z badań nad syntezą małocząsteczkowych żywic epoksydowych


  Epichlorohydrin was condensed with (p-HOC6H4)2 Me2C in Me2CHOH soln. either in presence of NaOH or Et3PhCHN+Cl - with azeotrope removal of H2O. Use of the azeotropic method resulted in decrease in alfa-glycol and hydrolyzable Cl contents in the produced epoxy resins.Przedstawiono wyniki badań syntezy małocząsteczkowej żywicy epoksydowej jednoi dwustopniową metodą rozpuszczalnikową w środowisku alkoholu izopropylowego oraz metodą azeotropową z wydzielonymi etapami addycji w obecności katalizatora przeniesienia fazowego (C6H5CH2(C2H5)3ClN) oraz kondensacji w warunkach obniżonego ciśnienia z ciągłym usuwaniem powstającej w reakcji wody. Stwierdzono, że małocząsteczkowa żywica epoksydowa wytworzona metodą azeotropową charakteryzuje się najniższą zawartością α-glikoli i chloru hydrolizującego. Żywice epoksydowe (EP) należą do tych produktów przemysłu chemicznego, które jeszcze przez wiele lat stanowić będą o rozwoju takich branż, jak informatyka, elektronika, farby i lakiery (proszkowe, wodorozcieńczalne, utwardzalne promieniami UV), przemysł samochodowy i lotniczy, budownictwo oraz sektor energii wiatrowej. W praktyce ważne znaczenie mają ciekłe EP o małej masie cząsteczkowej i związanej z nią wysokiej liczbie epoksydowej (LEP), przekraczającej 0,5 mol/100 g, które bezpośrednio są stosowane do wytwarzania różnorodnych kompozycji epoksydowych lub do otrzymywania żywic stałych o dużej masie cząsteczkowej w wyniku katalitycznej poliaddycji z bisfenolem A1, 2).Proces otrzymywania ciekłych EP polega zazwyczaj na reakcji epichlorohydryny (ECH) z bisfenolem A (BPA) w środowisku alkalicznym w obecności rozpuszczalnika organicznego. W początkowej fazie procesu zachodzi katalityczna reakcja addycji ECH do BPA, a następnie w wyniku reakcji dehydrochlorowania powstałego eteru chlorohydrynowego przebiega odtworzenie grup epoksydowych na końcach cząsteczki. [...]

Badania nad otrzymywaniem poliwęglanu bisfenolu A metodą transestryfikacji stopowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowoczesny proces produkcji aromatycznych poliwęglanów z węglanu dimetylu oraz roztworu bisfenolu A w fenolu. Poliwęglany otrzymywano metodą dwuetapową. Synteza prepolimeru (oligomerów poliwęglanu) została przeprowadzona metodą destylacji katalitycznej w obecności tlenku dibutylocyny jako katalizatora. Prezentowane prace dotyczyły drugiego etapu syntezy, czyli etapu polikondensacji prepolimeru do wielkocząsteczkowego poliwęglanu. Badano wpływ warunków syntezy na masę cząsteczkową poliwęglanu. Porównano katalityczną reaktywność dwóch związków: tlenku dibutylocyny i trifenyloantymonu. Zbadano efekt dodawania węglanu difenylu do mieszaniny reakcyjnej i jego wpływ na masę cząsteczkową. Me2CO3 was transesterified with PhOH to a mixt. of Ph2CO3 and PhMeCO3 converte[...]

Products of pharmaceutical glycerol polycondensation as auxiliary agents for linear low density polyethylene/aluminium hydroxide composites. Produkty polikondensacji gliceryny farmaceutycznej jako środki pomocnicze do kompozytów polietylenu liniowego małej gęstości z wodorotlenkiem glinu


  Three polyglycerols with various mol. masses were analyzed and used as modifiers of linear low-d. polyethylene/ Al(OH)3 composites. The addn. of modifiers resulted in an increase of melt flow index and ultimate elongation at tension. The flammability of modified composites was lower than those produced without any polyglycerols. Przedstawiono wstępne wyniki badania możliwości zastosowania produktów polikondensacji glicerolu jako środków pomocniczych w kompozytach polietylenu liniowego małej gęstości napełnianych wodorotlenkiem glinu. Zastosowane produkty polikondensacji były mieszaniną glicerolu oraz jego oligomerów o różnych masach cząsteczkowych. Wartości średnich mas cząsteczkowych wzrastały wraz ze wzrostem temperatury polikondensacji oraz czasu prowadzenia reakcji. Zastosowanie produktów polikondensacji glicerolu w kompozytach z wodorotlenkiem glinu powodowało zwiększenie wskaźnika szybkości płynięcia oraz wydłużenia przy zerwaniu, a przede wszystkim pożądane skrócenie czasu palenia próbek w teście palenia w położeniu pionowym. Prawodawstwo w krajach Unii Europejskiej promuje rozwój układów zmniejszających palność tworzyw, alternatywnych wobec związków halogenowych i nie stwarzających zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Warunek ten spełniają tanie wodorotlenki glinu i magnezu. Kompozyty polietylenowe z ich udziałem to materiały bezpieczne w produkcji i użytkowaniu. Na podstawie analiz rynku opublikowanych w latach 2010 i 2011, wskazujących na stały wzrost znaczenia globalnego rynku substancji uniepalniających, zwanych też antypirynami, przewiduje się, że wartość tego rynku w 2018 r. osiągnie pułap 5,8 mld USD. W USA i Europie Zachodniej, gdzie ogranicza się zużycie związków bromu i chloru, notuje się roczny wzrost zapotrzebowania na organiczne związki fosforu oraz uniepalniacze nieorganiczne o 3,5-4,3%. [...]

 Strona 1