Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Kącik"

Modelowanie i badania symulacyjne mechanizmów różnicowania jakości usług w specjalnych systemach łączności


  Niniejszy artykuł dotyczy weryfikacji symulacyjnej oraz analizy otrzymanych wyników - odnoszących się do mechanizmów płaszczyzny danych w specjalnych systemach łączności - związanych z realizacją pracy badawczo-rozwojowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obiektem implementacji mechanizmów wsparcia QoS (Quality of Service) przedstawionych w artykule jest system STORCZYK 2010. Jest to system łączności wprowadzany do polskich Sił Zbrojnych jako kolejna generacja systemu eksploatowanego i rozwijanego od kilkunastu lat. W pierwszej wersji opierał się on wyłącznie na komutacji kanałów, realizując transmisję danych w trybie modemowym. Przechodził wielokrotne modernizacje, w ramach których dokonywano zmian poszczególnych elementów komutacyjnych oraz transmisyjnych, co umożliwiało realizację nowych, bardziej zaawansowanych usług. Obecnie system STORCZYK jest przystosowany do pracy z protokołem IPv4 w trybie best effort. W wersji STORCZYK 2010 zaproponowano zastosowanie ruterów wykorzystujących protokół sieciowy IPv6. Docelowym rozwiązaniem dla wsparcia jakości usług QoS w sieciach taktycznych powinna być architektura, obejmująca mechanizmy związane zarówno z płaszczyzną danych (schemat DiffServ), jak i płaszczyzną sterowania (schemat IntServ). Tego typu rozwiązanie może zapewnić tzw. pełną gwarancję jakości usług. OPRACOWANE ROZWIĄZANIA Na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt.: Metoda gwarantowania jakości usług w taktycznym systemie łączności wykorzystującym technikę sieciową IPv6 i integracji systemów bazujących na IPv4 zostały przyjęte cztery podstawowe klasy usług sieciowych CoS (Class of Service), opisane podstawowymi parametrami QoS [1]. Następnie dokonano podziału na kategorie użytkowników - na podstawie wartości pola DSCP (Differentiated Service Code Point) w nagłówku IP, a każdemu z użytkowników przypisano odpowiedni procentowy przydział pasma na każdym z interfejsów, dzięki[...]

MECHANIZMY ADAPTACYJNEJ SIECI ADHOC WSPARCIA DZIAŁAN SIECIOCENTRYCZNYCH - WYNIKI BADAN SYMULACYJNYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.83


  W artykule przedstawiono koncepcje budowy adaptacyjnych sieci Adhoc zdolnych do działan doraznych w zmiennych warunkach, opracowana na podstawie analiz wymagan współczesnych działan słub odpowiedzialnych za bezpieczenstwo panstwa oraz moliwosci technologii bezprzewodowych w zakresie mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania, autokonfiguracji oraz wymiany danych. Przedstawiona została równie koncepcja badan symulacyjnych uwzgledniajacych scenariusze operacyjne zastosowania sieci (działania w terenie zurbanizowanym, otwartym, trudnodostepnym oraz wsparcia działan kryzysowych) oraz wyniki badan symulacyjnych. 1. WSTEP Niniejszy artykuł przedstawia wyniki prac realizowanych w Wojskowym Instytucie Łacznosci w projekcie: "Opracowanie koncepcji platformy komunikacyjnej dla adaptacyjnych sieci AdHoc wspierajacych działania sieciocentryczne w zakresie identyfikacji, autoryzacji, autokonfiguracji oraz wymiany danych". W ramach projektu opracowana została koncepcja budowy adaptacyjnych sieci AdHoc przeznaczonych do wsparcia działan sieciocentrycznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji budowy adaptacyjnych sieci AdHoc wsparcia działan sieciocentrycznych oraz mechanizmów dodatkowych, niezbednych do własciwego jej funkcjonowania. Ponadto przedstawione zostały moliwe warianty zastosowania (scenariusze). Zgodnie z analizami przeprowadzonymi w ramach projektu, sieci AdHoc sprawdzaja sie wszedzie tam, gdzie wymagana jest dua dynamika działan, szybkie zestawienie sieci, mobilnosc uytkowników oraz stosunkowo niewielki zasieg działania. Przykładem tego typu operacji moga byc działania w terenie zurbanizowanym oddziałów specjalnych, operujacych w niewielkich grupach bojowych na obszarze budynku, czy obszarze miasta. Załoona adaptacyjnosc takich sieci pozwala na zminimalizowanie czasu i zasobów niezbednych do przygotowania sieci do działania oraz rekonfiguracji w przypadku nagłych, nieprzewidywalnych zmian [...]

RESA-OLSR: mechanizm routingu oparty na zasobach wę złów sieci MANET DOI:10.15199/59.2015.4.50


  W artykule przedstawiono mechanizm routingu dedykowany dla sieci MANET. Prezentowane rozwiązanie bazuje na proaktywnym protokole OLSR (ang. Optimized Link State Routing), w którym wprowadzono wyznaczenie metryki globalnej węzła uwzględniającej jego zasoby, takie jak poziom naładowania baterii i dosętpne pasmo. Obliczone wartości metryki znajdują odzwierciedlenie w wartości parametru Willingness, który jest wykorzystywany przy wyborze węzłów MPR (ang. Multi Point Relays). Wyniki symulacji pokazują, że dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwe jest zwiększenie czasu życia węzłów oraz wydajności i niezawodności sieci. 1. WPROWADZENIE Sieci MANET (ang. Mobile Ad-hoc NETwork) składają się z równorzędnych, mobilnych węzłów, komunikujących się ze sobą za pomocą wieloskokowych łączy bezprzewodowych. Ze względu na fakt, że węzły te mogą poruszać się i formować odpowiednie sieci w dowolny sposób, sieć taka ma tendencje do dynamicznych zmian swojej topologii [1]. Sieci MANET s ą pozbawione hierarchiczności, a tym samym cechuje je brak centralnych jednostek zarządzających czy węzłów - koordynatorów. W związku z tym spełnienie wymagań na obsługę mobilności i zdolność do dynamicznej rekonfiguracji wymaga wbudowania odpowiedniej logiki bezpośrednio w węzły. Sieci tego typu są użyteczne wszędzie, gdzie wymagana jest tymczasowa i dynamicznie ustanawiana łączność radiowa. Poza wykorzystaniem w systemach komunikacji wojskowej, sieci MANET znajdują zastosowanie w sytuacjach kryzysowych, gdy konieczne jest zorganizowanie łączności na potrzeby ratownictwa medycznego, usuwania skutków powodzi, trzęsień ziemi, czy innych katastrof. Wydajność mobilnych sieci ad-hoc zależy od efektywności mechanizmu routingu. Należy zwrócić uwagę, że standardowe protokoły routingu dla sieci MANET ąs mało wydajne [2]. Swobodne i losowe przemieszczanie się węzłów powoduje, że topologia sieci nie jest stała i zmienia się dynamicznie. W takich sieciach generowan[...]

 Strona 1