Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Gilski"

Radio programowalne - nowoczesna platforma dydaktyczna


  Obecnie studenci wyższych uczelni technicznych w czasie zajęć laboratoryjnych poświęconych współczesnym systemom i urządzeniom radiokomunikacyjnym korzystają ze sprzętu opartego na rozwiązaniach przeznaczonych do konkretnych ćwiczeń. Wykorzystują oni zestawy specjalizowanych urządzeń pomiarowych typu generatory sygnałów, analizatory widma i oscyloskopy do przeprowadzania badań zaprojektowanych układów. Zazwyczaj, w celu uzyskania zadowalających rezultatów, przed rozpoczęciem właściwych pomiarów niezbędne jest wykonanie kalibracji zestawu ćwiczeniowego. W artykule przedstawiono propozycję zmiany klasycznego podejścia do nauczania studentów wymienionej specjalności podczas laboratoriów, opartego na rozwiązaniach jedynie sprzętowych. Zaproponowana koncepcja, zrealizowana w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej, została oparta na platformie radia programowalnego SDR (Software Defined Radio). Technologia SDR umożliwia szybkie dostosowywanie zasobów laboratoryjnych w procesie dydaktycznym do dynamicznie rozwijających się rozwiązań systemowych i urządzeniowych w radiokomunikacji. TECHNOLOGIA RADIA PROGRAMOWALNEGO Głównym założeniem technologii radia programowalnego jest zastąpienie - realizowanych sprzętowo - wyspecjalizowanych i działających w pojedynczym standardzie radiokomunikacyjnym poszczególnych członów nadawczo-odbiorczych stacji ruchomej (stacji bazowej) przez możliwie uniwersalny układ, w którym realizowana sprzętowo część radiowa jest sprowadzona do niezbędnego minimum. Podstawowa część sprzętowa SDR składa się z szerokopasmowych przetworników cyfrowo-analogowych (C/A) i analogowo-cyfrowych (A/C) oraz procesora sygnałowego (DSP), wykonującego funkcje nadawczo-odbiorcze oraz umożliwiającego pracę terminala z różnymi systemami radiokomunikacyjnymi [1]. Obecnie radio programowalne może być wykorzystywane w badaniach nad techniką OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) [2] oraz ra[...]

Radionawigacja w służbach ratowniczych DOI:10.15199/59.2015.1.1


  W większości przypadków usługi lokalizacyjne są oparte na pomiarach sygnałów z systemu satelitarnego GPS (Global Positioning System) lub sygnałów pochodzących z sieci komórkowych. Ze względu na specyfikę środowiska, w którym prowadzi się akcje ratownicze, zazwyczaj wewnątrzbudynkowego, nie jest możliwe wykorzystanie sygnałów pochodzących od systemów satelitarnych. Z tego względu należy stosować rozwiązania hybrydowe, wspomagane przez standardy komunikacji radiowej, takie jak IEEE 802.11.4, a także moduły inercyjne IMU (Inertial Measurement Unit) [1]. [...]

BADANIE EFEKTYWNOŚCI KODEKÓW ŹRÓDŁOWYCH W RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ DOI:10.15199/59.2015.4.60


  W Polsce radiofonia cyfrowa jest dostępna dla słuchaczy już od 2013 roku. Jednakże brakuje ogólnodostępnych publikacji naukowych lub też raportów badawczych uzasadniających przyjęte przepływności dla strumieni audio. W artykule przedstawiono badania sprawności kodowania oraz subiektywnej oceny jakości kodeka MPEG-4 HE-AAC v2, wykorzystywanego w standardzie DAB+. Testy przeprowadzono wg. techniki porównawczej MUSHRA na dwóch grupach, złożonych z ludzi posiadających oraz nieposiadających wykształcenia muzycznego. 1. WSTĘP Wraz z postępem technologicznym wzrasta zapotrzebowanie na kodeki audio do kodowania zarówno sygnałów mowy jak i muzyki przy stosunkowo niskich przepływnościach. W wielu przypadkach, obejmujących transmisję rozsiewczą, czy też audio-booki, materiał dźwiękowy nie ogranicza się jedynie do samej mowy lub muzyki. Nie można przecenić wpływu radiofonii cyfrowej na rozwój metod kompresji materiałów dźwiękowych. Nowe kierunki badań i prac standaryzacyjnych w tej dziedzinie wynikają głównie z potrzeb wykreowanych przez rozwój systemów bezprzewodowych. Obszar ten wymaga specyficznych rozwiązań, uwzględniających ograniczone zasoby widmowe, przepustowość kanałów oraz konieczność ochrony przed błędami transmisji. Szczególne znaczenie nabiera tutaj radiofonia cyfrowa, która, w porównaniu do radiofonii analogowej, oprócz większego współczynnika pokrycia kraju, ma oferować także szereg usług dodatkowych oraz wyższą jakość przesyłanego materiału dźwiękowego. 2. RADIOFONIA CYFROWA Międzynarodowy standard DAB+ (Digital Audio Broadcasting) jest efektem prac mających na celu poszerzenie i wzbogacenie oferty programowej. Zadaniem emisji cyfrowej jest eliminacja tzw. białych plam, miejsc znajdujących się poza zasięgiem analogowego sygnału radiowego, z uwagi na ograniczone zasoby widmowe. Platforma cyfrowa umożliwia wprowadzenie dodatkowych funkcji, m.in. listę programów wraz z opisami audycji, wybór ulubionych stacji, czy t[...]

ADAPTACYJNA METODA DOBORU PRZEPŁYWNOŚCI PRZYDZIELANYCH PROGRAMOM RADIOWYM NADAWANYM W STANDARDZIE DAB+ DOI:10.15199/59.2016.6.32


  ADAPTIVE BITRATE ASSIGNMENT METHOD FOR DAB+ BROADCASTED RADIO PROGRAMS Streszczenie: W artykule opisano pomiary jakości transmisji rzeczywistych programów radiowych nadawanych w standardzie DAB+. Omówiono badania ankietowe dotyczące przełączenia emisji programów radiowych z techniki analogowej FM na cyfrową DAB+. Dokonano analizy typów audycji prowadzonych w godzinie największej słuchalności pod kątem efektywnego zarządzania ograniczonymi zasobami częstotliwościowymi. Zaproponowano metodę adaptacyjnego doboru przepływności przydzielanych poszczególnym programom radiowym. Abstract: In this paper we examine the quality of real-time DAB+ broadcasted radio programs. We discuss a survey concerning the migration from analog FM to digital DAB+ radio domain. We analyze the type of content transmitted over different radio programs during primetime. We propose an adaptive bitrate assignment method for DAB+ broadcasted radio programs. Słowa kluczowe: DAB+, radiofonia cyfrowa, radiokomunikacja, transmisja rozsiewcza. Keywords: broadcasting, DAB+, digital audio broadcasting, radio communication. 1. WSTĘP Zainteresowanie radiofonią cyfrową wynika zarówno z konieczności jak i potrzeby poszerzenia oraz wzbogacenia oferty programowej. Głównym zadaniem techniki cyfrowej jest polepszenie jakości transmisji programów radiowych w stosunku do możliwości oferowanych przez radiofonię analogową, a także uatrakcyjnienie formy przekazu. Wraz z mową lub muzyką przesyłane są zdjęcia i inne elementy interaktywne, np. listę programów, a także możliwość wyboru ulubionych audycji lub ustawienie przypomnień. 2. RADIOFONIA CYFROWA Międzynarodowy standard DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) [1], będący jednym z najpopularniejszych standardów radiofonii cyfrowej, został opracowany z myślą o eliminacji tzw. białych plam, obszarów znajdujących się poza zasięgiem analogowego sygnału radiowego. Jest aktywnie wspierany przez Europejską Unię Nadawców EBU [...]

ADAPTACYJNA METODA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MULTIPLEKSU W RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ DOI:10.15199/59.2017.6.95


  Wraz z rozwojem techniki bezprzewodowej pojawiają się rosnące wymagania użytkowników na coraz to nowe usługi oraz produkty. Dla inżynierów wiąże się to z koniecznością ciągłego doskonalenia technik transmisji i kodowania informacji, szczególnie w systemach radiodyfuzji cyfrowej. Obecnie najpopularniejszym medium jest radiofonia, która łączy ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie. Współczesna transmisja radiowa konkuruje z innymi systemami transmisji rozsiewczej, obejmującymi szeroką gamę usług multimedialnych, w szczególności telewizją oraz transmisją strumieniową. Z uwagi na ograniczone zasoby widmowe oraz rosnące oczekiwania użytkowników, konieczne jest opracowanie nowych metryk oraz metod pozwalających na efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami. W artykule tym szczególną uwagę przywiązano do kwestii zarządzania zasobami multipleksu w systemie radiofonii cyfrowej DAB+. 2. RADIOFONIA NAZIEMNA Początki radiofonii analogowej sięgają lat 50-tych i 60-tych XX wieku. Z uwagi na nasycenie przyznanego pasma oraz trudności z wprowadzaniem nowych programów radiowych, zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym, w latach 80-tych pojawiła się koncepcja cyfryzacji radiofonii. Powstały liczne standardy, które miały zastąpić klasyczną radiofonię AM (Amplitude Modulation) oraz FM (Frequency Modulation), albo zostać wprowadzone równolegle w innym paśmie. Oprócz większej odporności na zakłócenia oraz zjawiska związane z propagacją wielodrogową, radiofonia cyfrowa oferuje szeroką gamę usług multimedialnych, polegających na przesyłaniu dodatkowych danych wraz z sygnałem audio. Jednym z najpopularniejszych standardów jest DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) [1-3]. 2.1. Formowanie sygnału Formowanie sygnału w przypadku radiofonii analogowej oraz cyfrowej przebiega w sposób odmienny. Największą różnicę stanowi sposób przetwarzania i zarządzania materiałem pochodzącym od różnych dostawców usług (nadawców). Na rys. 1 przedstawiono sp[...]

Media elektroniczne w życiu współczesnego człowieka DOI:10.15199/13.2016.3.2


  W artykule omówiono rolę mediów elektronicznych w życiu współczesnego człowieka. Dokonano analizy wybranych mediów w zakresie pełnionych funkcji. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 45 osób, uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne oraz techniczne. Słowa kluczowe: media elektroniczne, nowe media, radiofonia, radiokomunikacja, telewizja.Jednym z najistotniejszych elementów współczesnych mediów elektronicznych są radio, telewizja oraz Internet. Z uwagi na rozwój technologiczny, media te nieustannie ulegają przekształceniom, zmieniając zawartość swoich programów oraz doskonaląc sposoby dostarczania treści oraz oddziaływania na odbiorcę. Media elektroniczne odgrywają także dużą rolę w działalności gospodarczej. Nie tylko dają pracę dziennikarzom, producentom, dostawcom sprzętu i oprogramowania. Pełnią także funkcję jednego z największych nośników reklamy. Z uwagi na popularność oraz szeroki dostęp urządzeń elektronicznych, media te nieustannie przyciągają uwagę opinii publicznej [1]. Obecnie trudno wskazać sferę życia, w której media nie byłyby obecne. Z uwagi na swoją powszechność decydują o tym co czytamy, słuchamy i widzimy, ale także kształtują sposób tego postrzegania. Media z jednej strony stanowią źródło informacji, z drugiej zaś kształtują system wartości i postaw ludzkich. W procesie edukacji nieustannie podkreślana jest potrzeba kształtowania osobowości człowieka, jego kreatywności, odpowiedzialności, zdolności do samodzielnego myślenia oraz działania w zespole. Publiczne oraz komercyjne stacje radiowe i telewizyjne, w ramach przyznanej koncesji, działają w oparciu o prawa rynku. Głównym celem jest pozyskanie jak największej liczby słuchaczy lub widzów. Oczywiście popularność wiąże się z atrakcyjnością prezentowanych materiałów dedykowanych poszczególnym grupom wiekowym [2]. Opracowanie dotyczące aspektów społecznych i edukacyjnych funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego można znaleźć w [3][...]

Rola komunikacji bezprzewodowej w życiu współczesnego człowieka DOI:10.15199/13.2017.1.1


  W artykule omówiono rolę komunikacji bezprzewodowej w życiu współczesnego człowieka. Dokonano analizy wybranych technologii w zakresie pełnionych funkcji. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 100 osób, uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne oraz techniczne, w zestawieniu z globalnymi trendami na rynku usług oraz sprzętu mobilnego i bezprzewodowego. Słowa kluczowe: media elektroniczne, komunikacja bezprzewodowa, QoE, QoS, radiokomunikacja.Komunikacja bezprzewodowa stała się częścią naszego życia od początku XX wieku. Począwszy od lat siedemdziesiątych nastąpił gwałtowny rozwój techniki bezprzewodowej, w szczególności telefonii komórkowej. Pojawiło się wiele standardów oraz systemów umożliwiających nie tylko transmisję sygnałów mowy, ale także dostarczanie danych multimedialnych. Wraz z rozwojem standardów oraz systemów pojawiły się nowe usługi oraz urządzenia dostępne dla użytkowników. Obecny świat komunikacji bezprzewodowej jest konwergencją takich dziedzin jak telekomunikacja, elektronika oraz informatyka. Świat ten opiera się także na różnych nośnikach i mediach dostarczających treści oraz usługi. Konsumenci są zasypywani nowymi produktami oraz gadżetami, które mają swoją premierę każdego roku. Są oni oczarowani możliwościami oraz udogodnieniami jakie oferuje współczesna komunikacja bezprzewodowa. Wpływ na to ma nie tylko konkurencja pomiędzy producentami sprzętu i oprogramowania, ale coraz większa dostępność szerokiej gamy urządzeń. Wraz z rozwojem techniki pojawiają się rosnące oczekiwania ze strony użytkowników na coraz to nowe usługi i produkty. Obecnie trudno wskazać sferę życia, w której komunikacja bezprzewodowa nie byłaby obecna. Obejmuje ona systemy radiodyfuzyjne, systemy satelitarne, a także radioastronomię. Komunikacja bezprzewodowa obecna jest w popularnych ostatnio systemach automatyzacji domu, w tym sieciach sensorowych, a także wszelkiego rodzaju urządzeniach przenośnych, typu smartf[...]

Komercyjne systemy radiolokalizacyjne DOI:


  Zadaniem usług lokalizacyjnych jest gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja informacji o bieżącym położeniu geograficznym ludzi oraz obiektów. Usługi radiolokalizacyjne, tzw. wartości dodanej, są dostępne dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych na całym świecie. Ze względu na stale rosnącą liczbę użytkowników terminali ruchomych, usługi lokalizacyjne stały się istotnym źródłem dochodów operatorów, producentów sprzętu i oprogramowania. W dalszej części artykułu pojęciem terminal ruchomy określa się urządzenie, będące w wyposażeniu użytkownika, np. smartfon lub tablet, natomiast pojęciem stacja bazowa i punkt dostępowy - stację referencyjną w sieci komórkowej lub bezprzewodowej. Pojęcia lokalizacja i radiolokalizacja będą stosowane wymiennie, analogicznie do usług lokalizacyjnych i radiolokalizacyjnych. Początkowo systemy lokalizacyjne wykorzystywano do celów nawigacji. Obecnie coraz więcej centrów handlowych dostrzega potencjał techniczny lokalizowania użytkowników (terminali ruchomych), umożliwiający badanie zachowań klientów np. w celu reklamy dostosowanej do ich upodobań oraz wytyczania bezpiecznych dróg ewakuacji. Komercyjne zastosowanie systemów do określania położenia osób i/lub obiektów wiąże się przede wszystkim ze świadczeniem usług opartych na informacji o obiektach w pobliżu aktualnego położenia użytkownika. Systemy te mogą także działać odwrotnie, dostarczając operatorowi informacje o położeniu i zachowaniu użytkowników. W artykule przedstawiono podstawy i zasady realizacji usług lokalizacyjnych, uwzględniając ich podział oraz zastosowania. Opisano sposoby reprezentacji przestrzennej informacji o położeniu obiektów, a także metody lokalizacyjne. Ponadto omówiono wybrane komercyjne systemy radiolokalizacyjne, uwzględniając stosowane rozwiązania techniczne. USŁUGI LOKALIZACYJNE Międzynarodowa organizacja 3GPP (Third Generation Partnership Project), zajmująca się standaryzacją współczesnych systemów telef[...]

SYSTEM DO ZDALNEGO MONITORINGU POŁOŻENIA OSÓB W ŚRODOWISKACH ZAMKNIĘTYCH DOI:10.15199/59.2016.6.47


  REMOTE MONITORING SYSTEM OF PERSONS POSITION IN INDOOR ENVIRONMENT Streszczenie: Referat zawiera opis uzyskanych rezultatów projektowych i konstrukcyjnych systemu lokalizacyjnego przeznaczonego do monitoringu i prezentacji położenia osób w obiektach (budynki, budowle), w których proces lokalizacji metodami radiowymi jest utrudniony. Przedstawione zostały elementy składowe systemu oraz uzyskane parametry użytkowe. Abstract: This paper contains a brief description of an indoor positioning system designed to work in closed environments, where navigation based only on radio wave propagation may be inefficient. We present design and construction features, as well as system components and performance characteristics. Słowa kluczowe: lokalizacja wewnątrzbudynkowa, nawigacja inercyjna, radiowe pomiary odległości, technika ultraszerokopasmowa. Keywords: indoor positioning, inertial navigation, radio distance measurements, ultra wideband. 1. WSTĘP Pomimo szerokiej dostępności i uniwersalności zastosowań globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS, ang. Global Navigation Satellite System), zapotrzebowanie na dedykowane, lokalne systemy nawigacyjne i lokalizacyjne stale wzrasta. Budowa takich systemów jest ściśle podporządkowana zdefiniowanym warunkom pracy, w tym wielkości obszaru, na którym ma być świadczona usługa lokalizacyjna, własnościom środowiska oraz wymaganiom funkcjonalnym, wpływającym na rodzaj technologii, która może być użyta do pozyskiwania danych pozycyjnych. Nie inaczej było ze zrealizowanym w laboratorium Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej systemem lokalizacyjnym (nazwa robocza: SALON), dostosowanym pod względem sposobu określania pozycji oraz przesyłanych danych użytkowych do specyfiki pracy operacyjnej wybranych służb porządku publicznego. Poniżej przedstawione zostaną założenia początkowe i narzucone wymogi odnośnie funkcjonalności systemu, jego elementy składowe oraz uz[...]

 Strona 1