Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Żurek"

MODYFIKACJE PROTOKOŁÓW STANDARDU 802.11 DLA UZYSKANIA NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W ŁĄCZU WI-FI DOI:10.15199/59.2015.4.79


  W niniejszym artykule przedstawiono przegląd platform sprzętowych i software'owych umożliwiających dokonywanie modyfikacji w protokołach komunikacji zgodnej ze standardem IEEE 802.11. Jako przykład podano dostosowanie routera Wi-Fi do pracy z tzw. równoległymi Internetami. 1. WSTĘP Rozwój komunikacji bezprzewodowej i rosnące zapotrzebowanie na pojemność łączy oraz zwiększająca się różnorodność jej zastosowań powoduje m.in. poszukiwanie niestandardowych rozwiązań w dziedzinie łączności radiowej, w tym w łączności zgodnej ze standardem IEEE 802.11 [1] będącym podstawą certyfikatów Wi-Fi. Poszukiwanie nowych rozwiązań w komunikacji Wi-Fi może być powodowane m.in. przez:  Budowanie Internetu nowej generacji na potrzeby nowych usług sieciowych, np. telewizji 4K;  Współpraca z Internetem Rzeczy (IoT), co wiąże się z nowymi rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, adresowania, routingu;  Łączenie różnych technologii radiowych (np. Wi- Fi, bluetooth, ZigBee i inne w paśmie ISM) w celu zwiększenia zasięgu sieci na lądzie, jak również na morzu;  Dążenie do poprawy procedur zarządzania zasobami radiowymi;  Budowa autorskich urządzeń z obsługą Wi-Fi z niestandardowymi funkcjami. 2. WYBÓR SPRZĘTU DO MODYFIKACJI KOMUNIKACJI 802.11 Zmiany w protokole 802.11 mogą być dokonywane na kilku poziomach:  W sterowniku chipsetu Wi-Fi;  W warstwie łącza, np. zmiana wartości bajtu nagłówka MAC 802.11, niestandardowa długość nagłówka;  W warstwie sieciowej np. w procedurach routingu;  W warstwie fizycznej np. zmiana modulacji, a nawet nośnika (np. technologia Li-Fi [2] gdzie medium transmisji jest światło widzialne), zmiana częstotliwości. Poziom, na którym planowane są zmiany, powoduje konieczność wyboru odpowiedniego sprzętu, w którym zmiany takie będą możliwe do wprowadzenia. Projektant ma do dyspozycji następujące platformy sprzętowo - software'owe: a) Komputer PC lub specjalizowane urządzenie do zastosowań si[...]

STANOWISKO DO POMIARÓW JAKOSCIOWYCH ŁACZA RADIOWEGO IEEE 802.11 W WARUNKACH MORSKICH DOI:10.15199/59.2016.6.75


  TEST-BED FOR QUALITY MEASUREMENT OF IEEE 802.11 RADIO LINK IN MARITIME CONDITIONS Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe oraz metodyke pomiarów jakosciowych łacza Wi-Fi (standard IEEE 802.11) w warunkach morskich. Zaprezentowano równie wyniki pomiarów przeprowadzonych na obszarze Zatoki Gdanskiej we wrzesniu 2015 roku. Abstract: The following paper introduces a test-bed and a methodology for the quality measurements of the Wi-Fi link (compliant with the IEEE 802.11 standard) in the maritime conditions. In the second part of the article, the authors discuss the results of the measurements conducted in the Bay of Gdansk in September 2015. Słowa kluczowe: IEEE 802.11, pomiary radiowe, pomiary sygnału na morzu, Wi-Fi Keywords: IEEE 802.11, measurements in the maritime conditions, radio signal measurement, Wi-Fi 1. WSTEP Coraz trudniejsze warunki nawigacyjne (na które składaja sie sie m.in. rosnace gabaryty statków, zmniejszanie liczebnosci załóg, mnogosc systemów nawigacyjnych i systemów bezpieczenstwa) powoduja, e brana morska szuka metod poprawy bezpieczenstwa na morzu oraz zwiekszenia wydajnosci operacji morskich. Due nadzieje wiazane sa z tzw. e-nawigacja, o której wzmianki w oficjalnych dokumentach pojawiaja sie od roku 2005, kiedy to rozpoczeto nad nia prace w ramach Komitetu Bezpieczenstwa na Morzu (MSC) działajacego w ramach IMO (International Maritime Organization). Warunkiem niezbednym rozwoju e-nawigacji jest zapewnienie łacznosci na jak najwiekszym obszarze akwenów morskich. Łacznosc niezbedna jest do szybkiego przekazywania aktualnych informacji nawigacyjnych, pogodowych, ostrzegawczych i innych. Wymagane jest zapewnienie łacznosci w relacjach statek-lad, ladstatek oraz statek-statek. Próbe zbudowania takiego systemu podjeto w projekcie Internet na Bałtyku1 [1]. 1 Projekt pt. "Internet na Bałtyku - realizacja wielosystemowej, samoorganizujacej sie szerokopasmowej sieci tele[...]

Koncepcja i weryfikacja mechanizmu oceny jakości łączy międzywęzłowych w strefie A bezprzewodowej sieci systemu netBaltic DOI:10.15199/59.2017.8-9.8


  W ramach realizacji jednego z zadań w projekcie Internet na Bałtyku1) zaplanowano opracowanie mechanizmu oceny jakości łączy międzywęzłowych dla urządzeń znajdujących się w różnych strefach zasięgu systemu. Kwestia stworzenia spójnego algorytmu oceny jakości i stabilności łącza bezprzewodowego jest zagadnieniem dość często spotykanym we współczesnej literaturze przedmiotu [1,2]. Zaproponowany w artykule mechanizm umożliwi wybór właściwego (optymalnego) łącza bezprzewodowego dla danej usługi. Ocena jakości łączy będzie odbywała się na podstawie parametru LQI (Link Quality Indicator). Jego wartość będzie wyznaczana dla każdego systemu dostępnego w danym miejscu i czasie. Opisana koncepcja mechanizmu oceny jakości łączy powstała w wyniku analizy danych zgromadzonych podczas dwóch kampanii pomiarowych realizowanych w ramach projektu na wodach Morza Bałtyckiego. Pierwszą kampanię przeprowadzono w dniach 2-12 września 2015 roku. Miała ona na celu wykonanie badań pomiarowych, obejmujących zarówno badania zasięgowe, jak również jakościowe wybranych systemów oraz tzw. badania zajętości wybranych kanałów radiowych, w warunkach morskich, zgodnie z założeniami projektu netBaltic. W trakcie kampanii zarejestrowano niemal 15 tys. punktów pomiarowych dla sieci LTE oraz ok. 5 tys. punktów dla sieci UMTS przy wykorzystaniu mobilnej platformy pomiarowej, opracowanej w IŁ w Gdańsku [3]. Na podstawie wyników tej kampanii powstały założenia metody wyznaczania LQI oraz pierwsza jej weryfikacja. Drugą kampanię pomiarową przeprowadzono w dniach 1-5 marca 2017 roku. Miała ona na celu pozyskanie bardziej szczegółowych danychpomiarowych dotyczących sieci LTE i UMTS na morzu. Pomiary wykonywano z dużo większą częstotliwością i zebrano ich blisko 30 tys. w przypadku sieci LTE oraz ponad 42 tys. dla sieci UMTS. Na podstawie wyników tej kampanii wprowadzono pewne modyfikacje do zaproponowanej już metody wyznaczania LQI oraz przeprowadzono drugą, ostateczn[...]

Metody oceny jakości łączy bezprzewodowych wykorzystywanych w systemie netBaltic DOI:10.15199/59.2018.2-3.2


  Jednym z głównych zadań w projekcie netBaltic [13] jest budowa heterogenicznej sieci teleinformatycznej na morzu, która w sposób automatyczny będzie analizowała stan dostępnych łączy bezprzewodowych oraz dokonywała wyboru tego łącza, które w danej chwili będzie najbardziej korzystne z punktu widzenia aktualnych warunków w kanale radiowym. W tym celu opracowano mechanizm oceny jakości łączy międzywęzłowych dla urządzeń znajdujących się w różnych strefach zasięgu systemu. Mechanizm ten umożliwi wybór optymalnego pod względem jakości łącza bezprzewodowego dla danej usługi. Ocena przydatności różnego rodzaju łączy bezprzewodowych będzie odbywała się na podstawie porównania wartości parametru LQI (Link Quality Indicator), wyznaczanej dla każdego z systemów dostępnych w danym miejscu i czasie. Zastosowanie tego samego kryterium do oceny jakości różnych systemów umożliwi bezpośredni sposób porównania jakości oferowanych przez nie usług bezprzewodowej transmisji danych. Opisana w artykule koncepcja mechanizmu oceny jakości łączy powstała w wyniku analizy danych zgromadzonych podczas kampanii pomiarowych realizowanych w ramach projektu na wodach Morza Bałtyckiego [7, 9] oraz badań i testów prowadzonych w środowisku laboratoryjnym [8, 10]. Przedstawiono definicję parametru LQI oraz sposób jego wyznaczania dla sieci 3G i LTE w strefie A systemu netBaltic [11, 12], w której statki komunikują się z wykorzystaniem lądowej infrastruktury operatorów komórkowych oraz dla sieci WiFi w strefach B i C, gdzie statki nie mają bezpośredniej łączności z brzegiem i jedynym mechanizmem komunikacji jest łączność statek-statek. Metoda oceny jakości łączy WiFi może być również wykorzystana do oceny jakości nadbrzeżnej (np. portowej) infrastruktury sieci dostępowych do łączności w relacji ląd-statek w strefie A. W dalszej części artykułu przedstawiono poglądową koncepcję budowy węzła systemu netBaltic z uwzględnieniem mechanizmu oceny jakości łączy. De[...]

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO DETEKCJI NIEZAJĘTYCH PASM CZĘSTOTLIWOŚCI DOI:10.15199/59.2018.6.71


  1. WSTĘP Technika radia kognitywnego jest jedną z interesujących i rozwijanych obecnie gałęzi radiokomunikacji. Od około 10 lat wzrasta też zainteresowanie wykorzystaniem transformacji falkowych (ang. Wavelet Transform - WT), które w odróżnieniu od transformacji Fouriera pozwalają nie tylko badać charakterystyki widmowe (globalne w odniesieniu do sygnału stacjonarnego i periodycznego), lecz także charakterystyki lokalne, które mogą być zmienne w czasie i nadają się do analizy sygnałów niestacjonarnych. Znane są publikacje i zastosowania związane z wykorzystaniem WT do analizy sygnałów w systemach badań sejsmicznych, sonarowych, w medycynie, w telekomunikacji (kompresja sygnałów mowy i obrazów, redukcja PAPR w systemach komórkowych) oraz w mechanice i elektrotechnice [2]. Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań zaprezentowanych w [4, 9], skupiających uwagę na możliwościach zastosowania radia kognitywnego dla potrzeb e-nawigacji. W wymienionych pracach poddano analizie metody wykrywania widma częstotliwości (ang. spectrum sensing), bazujące na detekcji energii oraz detekcji cyklostacjonarności sygnału. Niniejszy etap pracy miał na celu skupienie uwagi na teorii transformacji falkowych, implementacji oprogramowania realizującego analizę falkową sygnałów radiowych, a następnie zbadanie możliwości jej wykorzystania do celów wykrywania niezajętych zasobów częstotliwości na potrzeby radia kognitywnego. 2. DETEKCJA NIEZAJĘTYCH PASM CZĘSTOTLIWOŚCI Z UŻYCIEM TRANSFORMACJI FALKOWEJ Rozważana detekcja polega na wyborze, na podstawie pomiarów i ich przetwarzania, jednej z dwóch hipotez, świadczącej o zajętości lub braku zajętości pasma radiowego, przy czym tylko jedna z nich może być w danej chwili prawdziwa [3]:  hipoteza ℋ0: 𝑥(𝑡) = 𝑤(𝑡), gdy w paśmie występuje wyłącznie szum,  hipoteza ℋ1: 𝑥(𝑡) = 𝑠(𝑡) + 𝑤(𝑡), gdy w paśmie[...]

Badania przydatności i zakresu stosowalności wybranych technik łączności bezprzewodowej w środowisku morskim DOI:10.15199/59.2016.12.2


  Omówiono metodologię i przedstawiono wybrane wyniki pomiarów zasięgów i parametrów jakościowych systemów komórkowych (UMTS, LTE), sieci WiFi oraz systemu WiMAX uzyskiwanych w warunkach morskich. Pomiary te wykonano na Bałtyku w ramach Zadania 1 projektu netBaltic. Służyły one ocenie przydatności wybranych technologii bezprzewodowych w kontekście transmisji danych na morzu. Słowa kluczowe: e-nawigacja, radiokomunikacja morska, LTE, UMTS, WiFi, WiMAX Jednym z podstawowych celów projektu netBaltic jest opracowanie koncepcji i zbudowanie wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu. Dzięki niej będzie możliwe zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi - w szczególności przez wsparcie dla usług tzw. e-nawigacji [1]. Zakłada się, iż sieć ta zapewni wymianę danych w relacji statek-statek oraz w relacji statek-ląd zarówno w przypadku, gdy dana jednostka pływająca znajdzie się bezpośrednio w zasięgu łączności radiowej z infrastrukturą nabrzeża (strefa A), w sytuacji, gdy statek ma łączność z brzegiem wyłącznie za pośrednictwem innego statku (strefa B), jak też gdy znajduje się poza zasięgiem sieci i jedyną opcją jest transmisja buforowana (strefa C). Jest oczywiste, iż budowana w ramach projektu sieć teleinformatyczna będzie oparta w dużej mierze na istniejących i powszechnie dostępnych standardach bezprzewodowej transmisji danych, w tym sieci komórkowych trzeciej generacji i wyższych, sieci WiFi czy WiMAX. Należy jednak podkreślić, iż wiele z tych rozwiązań jest optymalizowanych pod kątem użytkowników lądowych. Stąd zasadniczym problemem badawczym staje się tu ocena przydatności każdej z rozważanych technologii w bardzo specyficznych warunkach morskich. Chodzi tu w szczególności o określenie zakresu ich stosowalności oraz parametrów jakościowych (np. szybkości transmisji, opóźnienia) możliwych do uzyskania na morzu, tak aby w dalszej kolejności móc wskazać technolo- 1304 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJN[...]

METODY OCENY JAKOŚCI ŁĄCZA WIFI NA POTRZEBY SIECI ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ NA MORZU DOI:10.15199/59.2017.6.18


  Jednym z głównych zadań projektu netBaltic1 jest budowa heterogenicznej sieci teleinformatycznej na morzu, która będzie w stanie w sposób automatyczny i przezroczysty dla użytkownika analizować stan dostępnych łączy bezprzewodowych i dokonywać przełączenia na to łącze, które w danej chwili będzie najbardziej korzystne z punktu widzenia aktualnych warunków w kanale radiowym, czy też wymagań użytkownika. Jest oczywiste, że w celu zbudowania takiej sieci niezbędna jest ocena możliwości (zasięgi/przepływności) poszczególnych systemów bezprzewodowych w specyficznych warunkach morskich, a także opracowanie sposobu oceny jakości danego mechanizmu transmisji, która to ocena wpływałaby bezpośrednio na wynik działania algorytmu decydującego o wyborze łącza. W roku 2016 podczas konferencji KKRRiT w Krakowie zaprezentowano referat, w którym omówiono wyniki pomiarów zasięgowo/jakościowych systemów komórkowych na morzu [1]; pomiary te dotyczyły tzw. strefy A projektu netBaltic, w której statki komunikują się z wykorzystaniem infrastruktury lądowej. Obecnie - 1 Internet na Bałtyku - realizacja wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez rozwój usług e-nawigacji (netBaltic), projekt współfinansowany ze środków NCBiR, umowa PBS3/A3/20/2015 z 29 maja 2015 r. Czas realizacji projektu: kwiecień 2015 - marzec 2018. w pierwszej części referatu - przedstawimy wyniki analogicznych pomiarów dla strefy B, w której statki nie mają łączności z brzegiem i jedynym mechanizmem komunikacji jest łączność statek-statek. Pomiary te dotyczyły sieci WiFi, jako istotnego mechanizmu takiej łączności. W drugiej części referatu scharakteryzujemy prace związane z dobraniem uniwersalnej miary jakości sieci WiFi na morzu, która pozwoli na ocenę jakości i stabilności tego łącza w warunkach morskich. 2. POMIARY ZASIĘGOWO/JAKOŚCIOWE SYSTEMÓW WIFI NA MORZU Pomiary sieci WiFi[...]

 Strona 1