Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Gołębiowski"

Badanie wpływu niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego stali dupleks na jej odporność korozyjną po wodorowaniu

Czytaj za darmo! »

Stale austenityczno-ferrytyczne typu dupleks cechują się wyższą wytrzymałością, ciągliwością, odpornością na korozję naprężeniową w porównaniu z konwencjonalnymi stalami austenitycznymi. Liczne zalety tych stali stwarzają szerokie perspektywy zastosowań, np. w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym i papierniczym. Stale te mogą być używane na elementy pracujące w agresywnych środowiskach, takie jak: kotły ciśnieniowe, zbiorniki na chemikalia, instalacje w przemyśle spożywczym, górniczym, w konstrukcjach rurociągów transportujących gaz ziemny czy ropę naftową, będących w kontakcie z wodą morską. Warunki te mogą sprzyjać wnikaniu wodoru do stali, a w konsekwencji sprzyjać korozji i kruchości wodorowej [1, 2]. Jednym ze sposobów ograniczenia wnikania wodoru do stali może być wytworzenie na jej powierzchni warstw azotowanych [3÷6]. Efekt taki stwierdzono w przypadku warstwy zawierającej austenit azotowy γN (tzw. fazę S) [3]. Wytworzenie faz γN i αN w trakcie azotowania może zwiększyć twardość i odporność na zużycie przez tarcie oraz poprawić odporność stali na korozję wodorową [7]. Obrazy powstających faz γN i αN w procesie niskotemperaturowego azotowania uwidaczniają się na dyfraktogramach jako przesunięcie refleksów dyfrakcyjnych towarzyszących refleksom odpowiednio austenitu i ferrytu w kierunku niższych kątów, a przesunięcie to zależy od zawartości azotu [7]. Celem pracy jest ocena odporności korozyjnej stali typu dupleks po procesie niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w dwóch środowiskach, różniących się rodzajem jonów, tj, Cl- oraz SO4 -2 oraz ocena wpływu katodowego nasycania wodorem próbek na ich odporność korozyjną w tych środowiskach. MA TERIAŁ Materiałem użytym do badań była dwufazowa stal austenityczno- -ferrytyczna X2CrNiMN23-5-3 w postaci prętów o średnicy 20 mm Skład chemiczny badanej stali przedstawiono w tabeli 1. Mikrostrukturę stali wykorzystanej do badań przed pro[...]

Characteristics of surface layers produced on austenitic-ferritic stainless steel by low temperature glow discharge nitriding

Czytaj za darmo! »

Austenitic-ferritic stainless steels are characterized by high strength, better than those of standard austenitic stainless steels, good ductility, high resistance to stress corrosion, low thermal expansion and good weldability. Moreover, thanks to the presence of austenite which is resistant to hydrogen corrosion [1], the resistance to the hydrogen-induced damage of austenitic-ferritic steels is better that that of single-phase ferritic steels. It has been shown, that duplex steels are however romoted to the hydrogen embrittlement [2]. Numerous advantages of these steels make them attractive for many potential applications, e.g. in the food, chemical, petrochemical and paper industries where they can be used for the manufacture of components intended for exploitation in aggressive environments, such as boilers, pressure vessels, installations in the food industry and mining, pipelines transporting natural gas or oil in contact with seawater. These conditions may favour the penetration of hydrogen into the steel, and thereby promote hydrogen corrosion. A method of reducing hydrogen penetration into steel is to produce a nitrided layer on the surface [3, 4]. A phase with especially advantageous properties in this respect is the S-phase (known as expanded austenite γN [5]), which can increase the resistance to frictional wear and significantly reduce the penetration of hydrogen [3, 6], without altering the high corrosion resistance of the steel. The presence of the S-phase formed during the low-temperature nitriding is manifested in the diffraction spectra as a shift of the diffraction peaks, (which accompan[...]

 Strona 1