Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Remlein"

SYSTEM FDMA Z NIEBINARNIE KODOWANYMI SYGNAŁAMI CPM DOI:10.15199/59.2016.6.108


  FDMA SYSTEM WITH NON-BINARY ENCODED CPM Streszczenie: W artykule przedstawiono opis realizacji transmisji bezprzewodowej dla wielu użytkowników z wykorzystaniem wielodostępu FDMA. W systemie do transmisji wykorzystywane są niebinarnie kodowane sygnały z ciągłą modulacją fazy. W analizowanym systemie występuje silna interferencja międzykanałowa (ICI). W celu jej zmniejszenia zaproponowano odbiornik usuwający ICI wykorzystujący niebinarne dekodowanie w oparciu o algorytm MAP. Zaprezentowano, uzyskane drogą symulacji komputerowej wyniki BER dla proponowanego odbiornika. Porównano je z wynikami otrzymanymi przy zastosowaniu kodowania binarnego o takiej samej złożoności umożliwiającego osiągnięcie takiej samej efektywności widmowej. Abstract: The paper considers a wireless transmission system in a multiple-user environment. It involves a combination of non-binary convolutional codes with Continuous- Phase Modulation for transmission in an uplink channel using the Frequency Division Multiple Access method. For a more efficient available band utilization, the distances between individual system user carriers are decreased. In order to reduce the bit error rate (BER) a concatenation of CPM with convolutional codes over a ring has been used and a low-complexity iterative algorithm for inter-carrier interference (ICI) cancellation was employed in the receiver. BER results obtained in computer simulations are presented for the proposed solution. Słowa kluczowe: modulacja z ciągłą fazą, kodowanie niebinarne, usuwanie interferencji międzykanałowej Keywords: continuous phase modulation, non-binary encoding, interference cancelation 1. WSTĘP Współczesne systemy łączności bezprzewodowej powinny charakteryzować się efektywnym wykorzystaniem dostępnego pasma częstotliwości. Jedną z metod modulacji cyfrowych umożliwiających uzyskanie wysokiej efektywności widmowej systemu telekomunikacyjnego jest modulacja z ciągłą fazą CPM (ang. Continu[...]

WYKORZYSTANIE MODULACJI CPM W SYSTEMIE Z WIELODOSTĘPEM SC-FDMA DOI:10.15199/59.2015.4.67


  W artykule przedstawiono opis realizacji transmisji bezprzewodowej dla wielu użytkowników z wykorzystaniem wielodostępu SC-FDMA w połączeniu z tzw. pragmatyczną modulacją CPM (P-CPM). Zaproponowano wykorzystanie metody wielodostępu SC-FDMA, która w połączeniu z modulacją o stałej obwiedni, umożliwia znaczącą redukcję stosunku wartości szczytowej do średniej transmitowanego sygnału - redukcję współczynnika PAPR. W artykule przedstawiono wyniki bitowej stopy błędów (BER) uzyskiwane w systemie P-CPM-SC-FDMA dla dwóch różnych metod redukcji współczynnika PAPR. Zbadano również wpływ nieliniowości wzmacniacza mocy na osiąganą stopę błędów. 1. WPROWADZENIE We współczesnych bezprzewodowych systemach telekomunikacyjnych dużą popularnością ze względu na swoje niewątpliwe zalety cieszy się wielodostęp OFDMA (ang. Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Jednak sygnał OFDM charakteryzuje się dużymi wahaniami obwiedni, czego rezultatem jest duża wartość stosunku mocy szczytowej sygnału do mocy średniej (ang. peak-to-average power ratio - PAPR) [1]. Wysoki poziom współczynnika PAPR może prowadzić do nieliniowych zniekształceń wzmacnianego sygnału. Zniekształceń tych można uniknąć, poprzez stosowanie wzmacniaczy mocy (ang. high power amplifier HPA) wysokiej klasy o liniowej charakterystyce lub poprzez redukcję poziomu mocy nadawanego sygnału, tak aby wzmacniacz nie pracował w stanie nasycenia. Rozwiązania te są nieakceptowane w transmisji w łączu w górę. Pierwsze z nich ze względu na koszty związane z zastosowaniem drogich wzmacniaczy mocy o liniowej charakterystyce w terminalach użytkowników. Drugie prowadzi do zwiększenia strat energii, pogorszenia jakości transmisji lub jej zasięgu. Wad związanych z dużymi wartościami współczynnika PAPR pozbawiony jest wielodostęp SC-FDMA (ang. Single Carrier-Frequency Division Multiple Access). Istotnym aspektem we współczesnych systemach łączności bezprzewodowej jest efektywne wykorzysta[...]

Międzynarodowy projekt Train2Cert Kształcenie zawodowe na potrzeby

Czytaj za darmo! »

W Unii Europejskiej od wielu lat dąży się do poprawy konku- rencyjności gospodarki państw członkowskich w stosunku do konkurentów z Azji i Ameryki. Poprawa ta może być osiągnięta między innymi przez przekształcenia prowadzące do gospodar- ki opartej na wiedzy i umiejętności pracowników. W związku z tym jest konieczne opracowanie przejrzystych procedur formalnego potwierdzania kwalifikacji oraz moż[...]

Iteracyjne sukcesywne usuwanie interferencji międzykanałowych w systemach OFDM


  W systemach telekomunikacyjnych występuje kilka typów interferencji. Jedną z nich jest interferencja międzysymbolowa (ISI - Inter-Symbol Interference), która pogarsza transmisję w środowiskach propagacyjnych o dużej dyspersji. Do odbiornika dociera w takim przypadku wiele replik sygnału, każda z nich z innym opóźnieniem. W ten sposób elementy sygnału, nadane w kolejnych odstępach modulacji, nakładają się na siebie po stronie odbiorczej, utrudniając prawidłową detekcję. Rozwiązaniem problemu ISI jest np. zastosowanie korektorów kanałowych. Innym praktycznym podejściem jest multipleksacja strumienia danych i transmisja jego fragmentów z wykorzystaniem wzajemnie ortogonalnych podnośnych, przy czym transmisja na każdej z podnośnych odbywa się z niewielką prędkością, a każdy z kolejnych wieloczęstotliwościowych elementów sygnału jest poprzedzony przedziałem ochronnym. Ta bardzo popularna technika, zwana OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), znalazła zastosowanie m.in. w sieciach WLAN (Wireless Local Area Network). Nie jest ona pozbawiona wad - błędy w odtwarzaniu częstotliwości fali nośnej prowadzą do utraty ortogonalności podnośnych, co powoduje powstanie interferencji pomiędzy sygnałami na nich transmitowanymi. Interferencję tego typu określa akronim ICI (Inter-Carrier Interference). Inny rodzaj interferencji (MAI - Multiple-Access Interference) jest związany z realizacją wielodostępu, tzn. powstaje z powodu jednoczesnej transmisji sygnałów przez wielu użytkowników w tym samym paśmie (kanale częstotliwościowym). Wreszcie interferencja międzykanałowa (ACI - Adjacent Channel Interference), której usuwanie jest przedmiotem niniejszego artykułu, występuje z powodu tzw. emisji pozapasmowej (poziom listków bocznych widma sygnału transmitowanego w danym kanale jest niezerowy w zakresie częstotliwości przypadających na kanał sąsiedni, co w oczywisty sposób zakłóca przebiegającą w nim transmisję). Interferencje typu ACI i M[...]

System wlan z iteracyjnym dekodowaniem multisymboli OFDM


  Sieci WLAN są powszechnie stosowane jako sieci prywatne, instytucjonalne lub publiczne. Upowszechnienie terminali mobilnych, takich jak laptopy, tablety, smartfony, aparaty fotograficzne, kamery itp., powoduje stałe zagęszczanie sieci WLAN i wykorzystywanie kanałów przez użytkowników różnych sieci. Multimedialny charakter ruchu generowanego np. przez serwisy wideo czy aplikacje przechowywane w chmurze wymaga od sieci udostępnienia transmisji o dużej prędkości, a kolejne wersje standardów 802.11 przewidują coraz większą prędkość transmisji. W standardzie 802.11a/g wprowadzono modulację OFDM, w standardzie 802.11n zwiększono (do 40 MHz) szerokość kanału i umożliwiono wykorzystanie systemów wieloantenowych (MIMO) oraz transmisję kilku równoległych strumieni przestrzennych. W najmłodszej wersji standardu (IEEE 802.11ac) ponownie zwiększono maksymalną szerokość pasma kanału (do 80 MHz, a nawet do 160 MHz) oraz powiększono dozwoloną liczbę równoległych strumieni przestrzennych. W tych wszystkich wersjach standardu 802.11 sygnał w warstwie fizycznej podlega kodowaniu splotowemu (ewentualnie LDPC) oraz kodowaniu strumieni przestrzennych opartemu na kodzie Alamoutiego. Od czasu wynalezienia turbokodów i dekodowania iteracyjnego [1] jest ono rozwijane również dla transmisji w systemach MIMO [2]. Prowadzono także badania transmisji wielostrumieniowej w środowisku wielodrogowym [3,4], a w [5,6] pokazano, że dekodowanie iteracyjne może być zastosowane w systemach, w których wiele strumieni przestrzennych jest równolegle transmitowanych w tym samym kanale. Dotychczasowe standardy WLAN nie przewidują dekodowania iteracyjnego m.in. z dwóch powodów: dużej złożoności obliczeniowej algorytmów dekodowania oraz nieakceptowalnych opóźnień powodowanych iteracyjnym przetwarzaniem długich ramek. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają propozycję rozwiązania tych problemów. PROPONOWANY SPOSÓB NADAWANIA I ODBIORU Koncepcja systemu telekomunika[...]

ITERACYJNY ODBIÓR MULTI-SYMBOLI OFDM W SIECIACH WLAN DOI:10.15199/59.2015.4.66


  W artykule przedstawiono wyniki badań własności iteracyjnego odbiornika realizującego demodulację i dekodowanie sygnałów OFDM w systemie telekomunikacyjnym z wieloma strumieniami przestrzennymi. Pokazano przebiegi bitowej i ramkowej stopy błędów w funkcji szerokości kanału transmisyjnego oraz liczby równolegle transmitowanych strumieni. Przedstawiono wyniki symulacji systemu działającego w wielodrogowym kanale WLAN 802.11 typu E. 1. WSTĘP Systemy bezprzewodowej transmisji danych w sieciach WLAN wymagają zapewnienia użytkownikowi dużej prędkości transmisji, która pozwala na komfortową realizację usług multimedialnych i aplikacji działających w chmurze. Duże prędkości transmisji są osiągane m. in. dzięki wykorzystaniu szerszego pasma, np. szerokość kanału równą 20 MHz w standardzie IEEE 802.11a/g powiększono do 40MHz w standardzie 802.11n lub do 80, a nawet 160 MHz w standardzie 802.11ac. Ostatnio opublikowany standard 802.11ac dopuszcza także zwiększanie wartościowości modulacji do 256 QAM (poprzednie standardy, 802.11a/g/n, dopuszczały stosowanie modulacji 64-QAM). Począwszy od standardu 802.11n wprowadzono możliwość wykorzystania wieloantenowych układów nadawczoodbiorczych i zwielokrotnienia przestrzennego. Zamiast jednego strumienia przestrzennego wg standardu 802.11a/g, możliwe jest stosowanie do czterech strumieni przestrzennych w systemach wg standardu 802.11n i aż do 8 strumieni przestrzennych w systemach wg standardu 802.11ac. Wykorzystanie do transmisji danych wielu strumieni przestrzennych istotnie zwiększa wymagania dotyczące stosunku mocy sygnału do mocy szumu (SNR), w wyniku czego znacząco zmniejsza się zasięg transmisji. By przeciwdziałać zmniejszaniu zasięgu transmisji, konieczna jest poprawa jakości kodowania i odbioru sygnału. Tradycyjnie, w warstwie fizycznej sieci WLAN, stosowane jest kodowanie splotowe (kod [133 171]8) oraz odbiornik Viterbiego. Obecne standardy nie umożliwiają stosowania odbioru i[...]

 Strona 1