Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Józef Modelski"

Czas Przeglądu Telekomunikacyjnego

Czytaj za darmo! »

Profesor Andrzej Dobrogowski w swojej monografii Sygnały czasu pisze, że czas w znaczeniu substancjonalnym nie istnieje. Nie istnieje więc i czas przeszły. Istnieją tylko ślady, zapisy, pamięć minionych zdarzeń. Rok 1928 - zaledwie kilka lat po odzyskaniu niepodległości. Marcowe wybory do Sejmu nie przynoszą zdecydowanych rozstrzygnięć - marszałkiem zostaje Ignacy Daszyński. W Paryż[...]

40 LAT INSTYTUTU RADIOELEKTRONIKI PW NIEKTÓRE FAKTY

Czytaj za darmo! »

Instytut Radioelektroniki PW został utworzony w roku 1970 na bazie 5 katedr: Urządzeń Radiotechnicznych i Telewizyjnych, Radiolokacji, Elektroakustyki, Radiologii oraz części katedry Budowy Aparatów Elektromedycznych. Korzenie naszego Instytutu sięgają głęboko. Tworzyli go ludzie związani z historią rozwoju elektroniki niemal od początku jej powstawania w Polsce - Stanisław Ryżko, Wilhelm Rotkiewicz, Stefan Darecki. Byli, wspólnie z ich nauczycielem, Januszem Groszkowskim, pionierami elektroniki w czasach przedwojennych, wykorzystywali swoją wiedzę w walce z okupantem w czasie wojny, a następnie uczestniczyli w organizacji powstającego po wojnie Wydziału Łączności (który w 1966 r. zmienił nazwę na Wydział Elek[...]

Wyzwania multimedialnego świata łączności bezprzewodowej oraz technik medycznych - osiągnięcia Instytutu Radioelektroniki PW

Czytaj za darmo! »

Historia, tradycje oraz główne osiągnięcia Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej zostały opisane w monografii [1], jak również w artykule [2]. Kilka wybranych wątków przedstawiono także w trakcie sesji jubileuszowych, które odbyły się w październiku 2005 r. oraz w czerwcu 2010 r. Szczegółowy dorobek ostatnich lat prezentują raporty [3]. Czterdziesta rocznica jest dobrą okazją nie tylko do podsumowania znakomitych osiągnięć Instytutu w przeszłości, ale także (przede wszystkim) uświadomienia znaczenia trafnego prognozowania kierunków rozwoju poszczególnych dziedzin i podejmowania w porę strategicznych decyzji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w pierwszych 20 latach Instytut działał w zupełnie odmiennych warunkach, niż w ostatnich dwóch dekadach. Ostatnie kilkanaście lat to okres stanowiący poważną próbę dla wszystkich jednostek akademickich, okres działania w nowej rzeczywistości, kształtowanej przez proces transformacji ustrojowej, w warunkach krzepnącej gospodarki rynkowej, w obliczu stałego niedofinansowania nauki i szkolnictwa wyższego i rosnącej konkurencji ze strony niepublicznych szkół wyższych. Z drugiej strony ostatnie kilkanaście lat, jako okres rewolucji cywilizacyjnej, tworzenia się społeczeństwa informacyjnego, dążenia do integracji nauk technicznych z przyrodniczymi przyniosło Instytutowi nowe szanse i wyzwania. W połowie lat dziewięćdziesiątych Instytut znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza w sferze ekonomicznej i kadrowej. Jedną z przyczyn takiego stanu były zasadnicze zmiany w sytuacji wewnętrznej i w otoczeniu zewnętrznym uczelni, jakie przyniósł ten okres. Oprócz pozytywnych zjawisk, takich, jak otwarcie na świat, zniesienie embarga na elementy elektroniczne, łatwy dostęp do zachodniej aparatury i komponentów, wystąpiły zjawiska zdecydowanie niekorzystne dla Instytutu. Wiele firm, będących tradycyjnymi jego partnerami, zanikało lub popadało w kłopoty finansowe. Konieczne było wypraco[...]

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii I Telewizji KKRRiT 2014

Czytaj za darmo! »

Z wielką przyjemnością zapraszam do udziału w Krajowej Konferencji Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2014, nad którą honorowy patronat objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki - Janusz Piechociński, Minister Administracji i Cyfryzacji - Rafał Trzaskowski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - Jan Dworak, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Magdalena Gaj oraz Rektor Politechniki Warszawskiej - Jan Szmidt. Spotykamy się już po raz czternasty, a po raz trzeci w Warszawie, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Nasze konferencje wpisały się na stałe do kalendarza znaczących wydarzeń[...]

Szanowni Czytelnicy! DOI:

Czytaj za darmo! »

Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej utworzono w roku 1970 opierając się na pięciu katedrach o dość zróżnicowanym profilu: Urządzeń Radiotechnicznych i Telewizyjnych, Radiolokacji, Elektroakustyki, Radiologii oraz części katedry Budowy Aparatów Elektromedycznych. W momencie powołania zatrudniał on 183 pracowników (w tym 64 naukowo-dydaktycznych) i był najliczniejszy z sześciu utworzonych wówczas na Wydziale Elektroniki. W Instytucie powstało 7 zakładów: Radiokomunikacji, Urządzeń Radiotechnicznych, Telewizji, Elektroakustyki, Elektroniki Jądrowej, Radiolokacji oraz Techniki Mikrofalowej. Od początku istnienia należał do wiodących w zakresie specjalizacji i dyplomowania - w minionym okresie wypromował ponad 5300 inżynierów i magistrów inżynierów. Ma także duże osiągnięcia w kształceniu i rozwoju kadry naukowej - stopień doktora habilitowanego uzyskał[...]

Mikrofale w telekomunikacji i radionawigacji DOI:10.15199/59.2015.6.1


  Mikrofale... Niosły w sobie smak nowości, urok nieodkrytych tajemnic, szanse prowadzenia ciekawych badań i nadzieje różnorodnych zastosowań. Autor poświęcił im znaczną część swojej naukowo-technicznej działalności. W artykule skoncentrował się na społecznych pożytkach z wykorzystania mikrofal, szczególnie w telekomunikacji, radiolokacji oraz radionawigacji. Mówiąc o mikrofalach mówi się przede wszystkim o falach elektromagnetycznych (EM), których istnienie przewidział James Clerk Maxwell. Rozwiązania powyższego układu równań stanowią kompletny opis pól elektromagnetycznych. Opis ten zawdzięczamy dociekliwości Maxwella. W swojej pierwotnej postaci zawierał aż 26 równań skalarnych. Dopiero postępy matematyki umożliwiły zastosowanie operatorów wektorowych i nadanie równaniom ich obecnej zwartej postaci. Ograniczeniem zastosowań równań Maxwella są dopiero efekty kwantowe obserwowane przy rozważaniu korpuskularnej struktury materii. Prędkość rozchodzenia się fali EM w próżni wynosi ok. 3[...]

45 lat Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej 1970 - 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej został utworzony w roku 1970 na bazie 5 Katedr o dość zróżnicowanym profilu: Urządzeń Radio-technicznych i Telewizyjnych, Radiolokacji, Elektroakustyki, Radiologii oraz części katedry Budowy Aparatów Elektromedycznych. W momencie powołania Instytut zatrudniał 183 pracowników (w tym 64 naukowo-dydaktycznych) i był najliczniejszy z sześciu utworzonych wówczas na Wydziale Elektroniki. W Instytucie powstało 7 Zakładów: Radiokomunikacji, Urządzeń Radiotechnicznych, Telewizji, Elektroakustyki, Elektroniki Jądrowej, Radiolokacji oraz Techniki Mikrofalowej. Od początku istnienia należał do wiodących w zakresie specjalizacji i dyplomowania - w minionym okresie wypromował ponad 5300 inżynierów i magistrów inżynierów. Ma także duże osiągnięcia w kształceniu i rozwoju kadry naukowej - stopień doktora habilitowanego uzyskało 31 osób, a doktora 198 osób. Bogaty jest również dorobek publik[...]

Sieci radiowe następnych generacji i nowe technologie dla przyszłych systemów komunikacyjnych DOI:10.15199/59.2018.11.1


  Ostatnie lata z pewnością przejdą do historii jako okres rewolucji cyfrowej i łączności bezprzewodowej, głównie w wyniku spektakularnego rozwoju systemów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej oraz bezprzewodowych sieci transmisji danych. Systemy komunikacji bezprzewodowej stają się główną dźwignią wzrostu i rozwoju w sektorze telekomunikacyjnym. Techniki radiowe umożliwiają budowę sieci, zastępujących przewodowe połączenia między różnymi urządzeniami, również w zakresie sprzętu powszechnego użytku i ułatwiają bezpośrednią komunikację chociażby między takimi urządzeniami, jak komputery przenośne, stacje robocze, akcesoria komputerowe, telefony czy sprzęt RTV. Wielousługowe sieci radiowe mają szansę stać się punktem węzłowym w drodze do tworzenia globalnego społeczeństwa informacyjnego. W nowoczesnych sieciach telekomunikacyjnych współgrają ze sobą techniki przewodowe, jak i bezprzewodowe, tworząc zintegrowane, elastyczne systemy dostępowe umożliwiające tworzenie sieci konwergentnych. Współczesne systemy multimedialne wkraczają w coraz większym stopniu we wszystkie dziedziny życia. Wraz z rozwojem nowoczesnych technik komputerowych i telekomunikacyjnych znacznie ułatwione staje się dostarczanie użytkownikom różnego typu danych multimedialnych, w tym także zapewnienie transmisji sygnału wizyjnego. Dla abonentów korzystających z wielu istniejących na rynku systemów i sieci dostępowych ważne jest nie tylko uzyskanie dostępu do Internetu i zasobów sieciowych (jak to było jeszcze kilka lat temu), ale także zapewnienie możliwości korzystania z coraz szerszego zakresu usług, w szczególności multimedialnych. Na rynku pojawiają się coraz lepiej wyposażone telefony, stające się powoli małymi terminalami abonenckimi, integrującymi różnego typu usługi telekomunikacyjne, transmisji danych i wreszcie szeroko rozumianej rozrywki. Dzięki temu TELE-RADIO-ELEKTRONIKA-INFORMATYKA ROK ZAŁOŻENIA 1928  ROCZNIK XCI  ISSN 1230-3496 [...]

 Strona 1  Następna strona »