Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR TOMASSI"

Wspomnienie.Profesor Tadeusz Biestek 1926-2011

Czytaj za darmo! »

W dniu 4 wrzeÊnia 2011 roku w Warszawie zmarΠ Profesor Tadeusz Biestek, wybitny specjalista z dziedziny korozji i ochrony przed korozjà. Tadeusz Biestek urodziΠ si´ 24 lipca 1926 roku w MoΠodecznie. W czasie wojny nale˝aΠ do zgrupowania Armii Krajowej dziaΠajàcej w okolicach Pilzna i tam równoczeÊnie, w tajnym nauczaniu ukoƒczyΠ szkoΠ´ Êrednià i zdaΠ matur´. W 1945 r. udaΠ si´ do WrocΠawia, gdzie jako jeden z pierwszych studentów przyΠàczyΠ si´ do Stra˝y Akademickiej, która pomagaΠa w przygotowaniach do uruchomienia dziaΠalnoÊci Uniwersytetu i Politechniki WrocΠawskiej. W 1950 roku ukoƒczyΠ WydziaΠ Chemiczny tej uczelni uzyskujàc tytuΠ magistra nauk technicznych, in˝yniera chemika. W latach1949 - 1952 pracowaΠ na Politechnice jako asystent i starszy asystent. W 1952 roku przeniósΠ si´ do Warszawy i podjàΠ prac´ w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, w którym pracowaΠ a˝ do koƒca swojej dziaΠalnoÊci zawodowej. Profesor Biestek przez wiele lat kierowaΠ Pracownià Badaƒ Korozyjnych w ZakΠadzie PowΠok Galwanicznych IMP. W 1963 roku zostaΠ powoΠany na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo-badawczego. Prac[...]

Nowe Wydawnictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Jan Socha, Sławomir Safarzyński Galwanotechnika metali szlachetnych Wyd.: Instytut Mechaniki Precyzyjnej Rok: 2014 Stron: 352 ISBN: 978-83-921791-7-7 Cena: 42 zł Książka "Galwanotechnika metali szlachetnych" to nowoczesne kompendium wiedzy na temat elektrolitycznego osadzania metali szlachetnych i ich stopów. W rozdziałach dotyczących poszczególnych metali (złota, srebra, rutenu, palladu[...]

Systemy jakości dla powłok proszkowych na elementach aluminiowych do celów architektonicznych,z uwzględnieniem systemu QUALICOAT

Czytaj za darmo! »

System jakości Qualicoat obchodził w 2006 roku 20-lecie swojego istnienia. Przez ten okres stał się liczącym w świecie systemem jakości dla powłok lakierowych na wyrobach aluminiowych do celów architektonicznych. Dla tych zastosowań wymaga się wyrobów o dużych walorach dekoracyjnych i właściwościach nie ulegających zmianie w czasie eksploatacji. Gwarancją trwałości powłok lakierowych na eleme[...]

Wytwarzanie i badanie anodowych warstw tlenkowych na aluminium do zastosowań w nanotechnologii


  Nanomateriały i nanotechnologie wyznaczają obecnie niezwykle dynamicznie rozwijający się kierunek badań, którego celem jest uzyskiwanie różnych struktur i obiektów o rozmiarach nanometrycznych. Zwykle podaje się przedział 1,5÷100 nm, poczynając od rozmiarów pojedynczych atomów i cząsteczek. Jednakże przedział ten nie wyznacza jednoznacznie wymiarów materiałów "nano". Zalicza się do nich również materiały makroskopowe, ale o rozdrobnionej strukturze ziaren. Z jednej strony wytwarza się nanorurki, nanokropki kwantowe, nanodruty, a z drugiej metale drobnokrystaliczne o wielkości ziaren poniżej 100 nm, Nanomateriałami są również objętościowe materiały nanoporowate. Kryterium podziału to nie tylko wymiary, ale właściwości i zjawiska, które są inne niż w materiałach dających się opisywać w typowych układach [1]. Materiały nanometryczne wytwarza się różnymi technikami. Zwykle są to techniki, za pomocą których na podłożu odpowiednio przygotowanym, często z zastosowaniem katalizatorów, powoduje się wzrost struktur nanowymiarowych. Są to techniki wyrafinowane, wymagające precyzyjnej zaawansowanej technicznie aparatury. Innym podejściem jest wykorzystywanie w tym celu materiałów - matryc z nanostrukturą, do wnętrza której można wprowadzać inne substancje i syntetyzować w ten sposób nanomateriały [1÷2]. Istotną cechą materiału - szablonu jest jego uporządkowana struktura, tak by otrzymywany materiał docelowy miał określone powtarzalne parametry. Jednym z tego typu materiałów jest tlenek glinu otrzymywany w procesie anodowego utleniania aluminium (AAO - Anodic Aluminium Oxide). Charakteryzuje się uporządkowaną strukturą cylindrycznych prostopadłych do podłoża porów, które tworzą heksagonalną siatkę gęsto upakowaną. Struktura ta jest zależna od parametrów prowadzenia procesu, rodzaju stopu, przygotowania podłoża, składu roztworów i parametrów prądowych procesu. Można zatem wytwarzać różnego rodzaju szablony o określonych kontrolowanych [...]

Budowa, skład chemiczny i odporność korozyjna powłok tlenkowych uzyskanych na powierzchni stopu AZ61 w procesie utleniania anodowego


  W pracy zastosowano dwie technologie procesu utleniania anodowego dla stopu magnezu AZ61. Jedną z powłok otrzymano z roztworu zawierającego SiO3 2-/F- drugą zaś z roztworu KOH/F-. Badania powierzchni przeprowadzone metodą mikroskopową oraz rentgenowską ujawniły dwie różne struktury powłoki: o małej i dużej porowatości. Badania korozyjne przeprowadzono stosując metodę spektroskopii impedancyjnej w roztworze siarczanowym. Mimo, iż większą odpornością korozyjną odznaczała się powłoka otrzymana z roztworu zawierającego SiO3 2-/F-, to w początkowym etapie badań wyższą wartość impedancji zaobserwowano dla powłoki o większej porowatości (KOH/F-). Przeprowadzone badania wskazują, że drobne pory równomiernie rozłożone na powierzchni wpływają na lepszy efekt uszczelniania powłoki. Słowa kluczowe: stopy Mg, utlenianie anodowe, korozja, mikrostruktura, uszczelnianie, badania impedancyjne Structure, chemical composition and corrosion resistance of oxide coatings obtained on AZ61 alloy by anodic oxidation process Two kinds of DC anodising processes has been applied to AZ61 alloy. One of the coating is obtained from SiO3 2-/F- based solutions, another one from KOH/F- solution. Surface examination carried out using microscopic and X-ray methods revealed two different structures of the coatings: low and high porous respectively. Impedance measurements were carried out for AZ61 magnesium alloy after immersion in sodium sulphate. Although higher resistance against corrosion for samples anodized in Si-based solution was obtained, initial impedance for high porous layer (KOH/F-) was also noted. Sealing post-treatment was found as a mean for excellent properties of thin oxide fi lm on AZ61 alloy. Keywords: Mg alloys, anodic oxidation, corrosion, microstructure, sealing, impedance measurements ochrona przed korozja 11/2012 s. 502-504 1. Wstęp Magnez i jego stopy są mate[...]

 Strona 1