Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KAROL JÓŹWIAK"

Mikrostruktura, skład fazowy i mikrotwardość warstw boroniklowanych modyfikowanych wiązką laserową

Czytaj za darmo! »

Właściwości i mikrostruktura warstwy wierzchniej nowoczesnych materiałów inżynierskich mają istotny wpływ na ich zastosowanie i późniejszą eksploatację [1]. Poszukuje się technologii wytwarzania warstwy wierzchniej, która poprawiałaby właściwości obecnie stosowanych materiałów. Jedną z metod obróbki powierzchniowej jest borowanie, w wyniku którego zwiększa się znacznie twardość i odporność na zużycie przez tarcie. W mikrostrukturze warstw borowanych obecne są fazy borków żelaza FeB i Fe2B o kształcie iglastym, których twardość dochodzi do 2000 HV. Warstwy borowane charakteryzują się żaroodpornością do temperatury 800°C i odpornością korozyjną w wielu roztworach kwaśnych i alkalicznych. Niekorzystną cechą warstw borowanych jest ich kruchość, która może przejawiać się odpryskiwaniem i łuszczeniem [2, 3]. Zjawisku temu można zapobiegać przez wytwarzanie jednofazowych warstw borku Fe2B [3] oraz przez wytwarzanie warstw złożonych na drodze łączenia znanych zabiegów obróbki powierzchniowej, np. borowania i nawęglania (boronawęglanie) [4], borowania i niklowania (boroniklowanie) [5], a także przez laserową obróbkę cieplną [4, 6, 7]. Warstwy kompleksowe wieloskładnikowe można wytwarzać metodą dyfuzyjną [4], a także przez połączenie z obróbką galwaniczną [5]. Wyniki badań warstw wieloskładnikowych przedstawiono w pracach [4, 5, 8, 9], w tym zawierających bor i nikiel [5, 8]. W pracy [8] do wytwarzania warstw wierzchnich zastosowano metodę chemicznego bezprądowego osadzania niklu i borowania plazmowego. Przedstawiono skład fazowy i właściwości wieloskładnikowych warstw borowanych wytworzonych na stali średniowęglowej 1045. Wykazano zróżnicowany skład fazowy warstwy: FeB, Fe2B, Ni4B3, wzrost powierzchniowej mikrotwardości od 2000 do 2500 HV0,05 oraz większą ich odporność na zużycie podczas tarcia niż warstw borowanych [8]. W pracach [9, 10] badano wpływ struktury oraz właściwości warstw borowanych wytworzonych na niklu metodą proszkową[...]

Syntetyczne kompozyty tlenkowe typu ZnO-SiO2 o dużym stopniu zdyspergowania

Czytaj za darmo! »

Zoptymalizowano proces strącania kompozytów tlenkowych typu ZnO-SiO2. Uzyskane produkty poddano podstawowej analizie fizykochemicznej i określono czynniki wpływające na właściwości kompozytów tlenkowych. Dokonano charakterystyk wielkości cząstek oraz morfologii powierzchni wybranych układów tlenkowych. Prowadzono także badania nad oceną intensywności barwy i profilami sedymentacji w wodzie wytrąconych tlenków. Otrzymane produkty poddano mikroanalizie energodyspersyjnej, określając tym samym procentową zawartość tlenków ZnO i SiO2 w poszczególnych próbkach. Określono także powierzchnię właściwą BET oraz objętość i rozmiar porów kompozytów tlenkowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najistotniejszy wpływ na parametry fizykochemiczne końcowych produktów ma sposób dozowania i stosunek objętościowy reagentów oraz temperatura prowadzenia procesu wytrącania. Najlepszymi właściwościami fizykochemicznymi wykazała się próbka otrzymana przez jednoczesne dozowanie 5-proc. roztworów ZnCl2 i krzemianu sodu do wody w temp. 20°C. Ponadto charakteryzuje się ona najwyższą wartością powierzchni właściwej BET, dość szybko sedymentuje w wodzie i wykazuje wysoki parametr jasności. ZnO-SiO2 composite was pptd. by addn. of (i) 5% soln. of Na2SiO3 to 5% soln. of ZnCl2 (1:1), (ii) 5% soln. of ZnCl2 to 5% Na2SiO3 (1:1), or (iii) 5% soln. of ZnCl2 and Na2SiO3 to H2O (1:1:0.25) at 20—80°C, sepd. by filtration, dried at 105°C for 24 h, and analyzed for grain size distribution, polydispersity, surface morphology, sp. surface area, color, sedimentation profiles and chem. compn. The pptd. method under (iii) yielded at 20°C the products of with the highest brightness. Przedmiotem szczególnego zainteresowania w ostatnim czasie jest wykorzystanie w różnych dziedzinach związków o nano- i mikrometrycznym rozdrobnieniu. Rozwój technologii stwarza szerokie możliwości otrzymywania nowych materiałów o lepszych właściwościach i dużo [...]

 Strona 1