Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Gorczyca"

Infrastruktura wodociągowa w Polsce.Statystyczne spektrum.

Czytaj za darmo! »

Rozwój infrastruktury wodociągowej i powszechności objęcia ludności usługami wodociągowymi stanowi bardzo ważny determinant i wyróżnik ogólnego rozwoju społecznoekonomicznego oraz standardu życia mieszkańców. Struktura dostaw i jednostkowego zużycia wody stanowi nie tylko miarę osiągniętego standardu cywilizacyjnego, ale również jest wyznacznikiem racjonalnego nią gospodarowania, zdetermino[...]

Stan rozwoju gazownictwa - statystyczne spektrum

Czytaj za darmo! »

Gaz sieciowy to jeden z najpowszechniej wykorzystywanych nośników energii cieplnej. Jego wygodny w stosowaniu oraz ekologicznie czysty charakter spalania stanowią, że jest on coraz powszechniej wykorzystywany w gospodarce narodowej oraz przez ludność w gospodarstwach domowych. Powszechności jego stosowania sprzyja rozbudowa infrastruktury gazowniczej, w tym przede wszystkim sieci gazociągów. Chociaż głównie dotyczy to przeszłości, sprzyjała temu wysoka konkurencyjność cenowa w stosunku do innych nośników energii. Stąd też, przedstawiony w tym artykule, dynamiczny rozwój urządzeń infrastruktury i zużycia gazu sieciowego w naszym kraju. Bilans gazu ziemnego Polska nie jest krajem zasobnym w gaz ziemny. Stąd też ogromna zależność od jego importu, potrzeby jego dywersyfikacji oraz konieczność racjonalnego jego zużywania. Wszak (tab. 1) tylko bez sieci gazowej obejmuje tylko najmniejsze z nich, z ludnością poniżej 20 tys. i to w coraz mniejszej liczbie. Stan urządzeń infrastruktury gazowniczej W końcu 2008 r. w kraju było prawie 130 tys. km sieci gazowej (tab. 3), z czego 85,2% stanowiła sieć rozdzielcza, decydująca o dostawach gazu do odbiorców. Większość przewodów sieci gazowej znajdowała się na terenie wsi, na którą przypadało jej 58,6% oraz 83,1% sieci przesyłowej i 54,4% rozdzielczej. Udział poszczególnych regionów i województw w łącznej długości sieci - tak przesyłowej, jak rozdzielczej - jest mocno zróżnicowany. Zależy on od lokalnych warunków, w tym - przede wszystkim - od warunków intensywności zabudowy, co w szczególności odnosi się do sieci rozdzielczej, doprowadzającej gaz sieciowy bezpośrednio do odbiorców. Stąd tak wysoki udział sieci gazowej na terenie wsi o ekstensywnej zabudowie. Rozdzielcza sieć gazowa, licząca w końcu 2008 r. 110,4 tys. km, miała bardzo różną długość przewodów w poszczególnych regionach i województwach (tab. 4). Wyjątkowo silna była dyferencjacja intensywności jej występowania w poszczególnych[...]

Regionalne dysparytety rozwoju infrastruktury wodociągowej


  Stan i poziom rozwoju infrastruktury wodociągowej, a także standard objęcia ludności usługami wodociągowymi są znaczącym miernikiem poziomu statusu cywilizacyjnego. Zróżnicowanie regionalne w tym zakresie jest sui generis "papierkiem lakmusowym" tego, czy strategia rozwojowa prowadzi do wyrównywania warunków życia ludności różnych regionów kraju, w tym przede wszystkim dysparytetów między miastem a wsią. W artykule ukazane zostało obszerne spektrum zróżnicowania rozwoju infrastruktury wodociągowej w ujęciu regionalnym, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące przede wszystkim stanu w 2009 r. Charakter własności wodociągów Urządzenia wodociągowe mają różnorodną formę właścicielską (tab. 1). Tabela 2 Urządzenia wodociągowe w 2009 r. - w ujęciu regionalnym Wyszczególnienie Sieć wodociągowa rozdzielczaa (km) Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnychb (szt.) Zdroje uliczne (szt.) ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś ogółem w tym wieś Polska 267 332,1 59 955,0 207 377,1 4 849 250 1 870 446 2 978 804 5 669 2 542 Region Centralny 60 549,3 11 077,2 49 472,1 1 015 871 349 952 665 919 1 938 513 łódzkie 21 483,3 3 882,7 17 600,6 360 207 116 281 243 926 1 082 170 mazowieckie 39 066,0 7 194,5 31 871,5 655 664 233 671 421 993 856 343 Region Południowy 37 192,1 14 660,3 22 531,8 956 423 472 243 484 180 798 247 małopolskie 17 324,2 4 112,8 13 211,4 402 272 141 849 260 423 280 80 śląskie 19 867,9 10 547,5 9 320,4 554 151 330 394 223 757 518 167 Region Wschodni 56 091,7 8 754,9 47 336,8 1 021 060 292 419 728 641 1 734 930 lubelskie 18 871,5 2 580,9 16 290,6 338 862 84 319 254 543 1 016 591 podkarpackie 13 139,6 2 596,8 10 542,8 285 498 82 172 203 326 162 52 podlaskie 11 937,5 1 736,4 10 201,1 174 841 67 742 107 099 141 57 świętokrzyskie 12 143,1 1 840,8 10 302,3 221 859 58 186 163 673 415 230 Region Północno-Zachodni 43 732,6 10 176,1 33 556,5 761 226 311 163 450 063 503 353 lubuskie 6 143,1 1 869,2 [...]

Regionalne dysparytety rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej

Czytaj za darmo! »

Stan rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej jest ważnym wyznacznikiem osiągniętego poziomu standardu życia w kraju i troski o niepogarszanie jakości środowiska naturalnego oraz kompensowania zaistniałych antropogenicznych jego naruszeń. Jak dotąd, nie nadąża on - między innymi - za rozwojem infrastruktury wodociągowej, dla której stanowi komplementarny element, w kontekście szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej. Ważnym elementem strategii wyrównywania regionalnych dysparytetów ogólnego rozwoju i warunków życia ludności jest rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych na terenach obszarów zapóźnionych w tym zakresie. W informacji tej ukazane będzie szerokie spektrum faktografii stanu naszej infrastruktury kanalizacyjnej, głównie w regionalnych jej aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem 2009 r., oparte na danych G/łównego U/rzędu S/tatystycznego. Urządzenia kanalizacji według stanu właścicielskiego Urządzenia kanalizacji mają różną formę systemu właścicielskiego (por. tab. 1). Dominuje tu sektor publiczny, w gestii którego znajdowało się 93,9% sieci, z tego 93,5% w miastach i 94,7% na wsi oraz 93,6% przyłączy do budynków mieszkalnych (92,5% i 95,4%). Rozmieszczenie przewodów kanalizacyjnych odnośnie ich ogólnej długości było zbliżone w miastach i na wsi, oczywiście abstrahując od ich zdolności przepustowej, która w miastach była zapewne znacząco wyższa. Za to zdecydowanie niższy był udział wsi w łącznej liczbie przyłączy (38,1%). GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ CZERWIEC 2011 215 Tabela 2 Zmiany stanu urządzeń kanalizacyjnych w latach 2000-2009 oraz ich stan w 2009 r. w ujęciu regionalnym Lata, Regiony, województwa Sieć a ogólnospławna i na ścieki gospodarcze (km) Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnychb (szt.) ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś Polska 2000 2005 2007 2008 2009 51 110,4 80 130,8 89 505,8 94 791,6 100 201,5 34 948,2 43 310,3 45 969,5 47 848,8 49 747,8 16 162,2 36 820,5 43 536,3 46[...]

Wodociągi w Stanach Zjednoczonych


  Ilość i struktura dobowego ujmowania wody wg jej finalnego wykorzystania. Charakterystyka zakładów wodociągowych w USA.Zaopatrzenie ludności w wodę wodociągową ponad 310 mln mieszkańców Stanów Zjednoczonych [1] to złożony problem w tym wyjątkowo atrakcyjnym ekonomicznie kraju, przyciągającym miliony legalnych i nielegalnych imigrantów. Stąd liczba (oficjalna) ludności wzrosła ze 180,6 mln w 1960 r. do (w mln): 205,1 w 1970 r., 227,7 w 1980 r., 250,1 w 1990 r. i 282,4 w 2000 r. [1], co jest fenomenem w skali światowej, nawet bez uwzględnienia kilkunastu milionów nielegalnych mieszkańców (głównie Latynosów). Ilość ujmowanej wody Jak wskazują na to dane z tab. 1, wolumen ujmowanej wody rósł dynamicznie w latach 1940-1980, a potem utrzymywał się na relatywnie podobnym poziomie. W okresie apogeum jego poziomu (1980 r.) był on ponad trzykrotnie wyższy niż w 1940 r. W ujęciu per capita różnice osiągały prawie dwukrotność poziomu między najwyższym a najniższym poziomem. Gros wody wy[...]

Zużycie wody wodociągowej w gospodarstwach domowych


  W artykule przedstawiono dane o zużyciu wody wodociągowej przez gospodarstwa domowe w 2010 r., jego zróżnicowanie regionalne, a także stały spadek jednostkowego zużycia per capita: z 219 litrów na dobę w 1988 r. do ok. 100 litrów ostatnimi laty. Zaprezentowane dane, wskazujące iż mimo spadku zużycia, w wyniku upowszechnienia wodomierzy mieszkaniowych, opłaty za wodę rosną na skutek drastycznego wzrostu taryf. MIROSŁAW GORCZYCA Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zużycie wody wodociągowej w gospodarstwach domowych Rozwój infrastruktury wodociągowej i powszechność usług wodociągowych stanowi ważny wyróżnik i determinant poziomu rozwoju społeczno- -ekonomicznego oraz standardu życia ludności [2]. Z kolei poziom jednostkowego zużycia wody przez gospodarstwa domowe jest nie tylko miarą osiągniętego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, ale również wyznacznikiem racjonalnego jej wykorzystania. Ową racjonalizację determinują odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, a przede wszystkim ekonomiczne (poziom dopłat za dostarczaną wodę). Polska jest jednym z najuboższych w Europie krajów, jeśli idzie o poziom odpływu wód, który - w ujęciu per capita (w dam m3) - wynosił 1,6 w 2000 r. oraz 1,9 w 2010 r. [7]. Chociaż pobór wody na ujęciach przed jej wtłoczeniem do sieci stanowił w 2010 r. jedynie <19% jej ogólnego wolumenu pobranego na potrzeby gospodarki narodowej (2062,4 hm3, wobec[...]

Zaopatrzenie w wodę w Japonii

Czytaj za darmo! »

Autor przedstawił dane o: - rozwoju infrastruktury wodociągowej, - objęciu ludności usługami wodociagowymi, - stanie urzadzeń wodociagowych, - dostawach wody, - zużyciu wody wodociągowej per capita.Dynamiczny - przed laty - wzrost społeczno-ekonomiczny Japonii występował przy wolnej poprawie sytuacji mieszkaniowej jej ludności oraz standardu instalacyjnego ich mieszkań. Uwarunkowania rozwoju Specyfiką zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury wodociągowej Japonii jest ogromna jej koncentracja w niektórych regionach tego wyspiarskiego kraju. Wynika to z faktu, że jedynie nieznaczna jego część nadaje się pod budowę obiektów mieszkalnych. Dochodzą do tego ograniczenia spowodowane sejsmiką obszarów, determinujące specjalne rozwiązania przeciwdziałające szkodom wywoływanym wstrząsami w zakresie budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącej mu infrastruktury wodociągowej, w tym przede wszystkim sieciowej. Ludność Japonii znacząco wzrosła, z 84.115 tys. w 1950 r. do 127.510 w 2011 r.1), tzn. o 51,6%, przy czym w minionej dekadzie 1) Japan Statistical Yearbook 2011. Statistics Bureau, Tokyo 2010. nastąpiła moderacja tego wzrostu, jako że liczba jej zwiększyła się wówczas jedynie o cá 0,5 mln.2) Sołą sprawczą japońskiego cudu gospodarczego, który odszedł do przeszłości, był wyjątkowo wysoki udział inwestycji w P/rodukcie K/rajowym B/rutto, przekraczający do lat 90. na[...]

Stan wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne


  Stan wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne (wodociąg, WC, ciepła bieżąca woda) według Narodowych Spisów Powszechnych: 1950, 1960, 1970, 1978, 1988, 2002 oraz szczególnie 2011, także w ujęciu regionalnych dysparytetów w tym zakresie.Poprawa warunków mieszkaniowych w zakresie ich standardu instalacyjnego to ważny problem strategii rozwoju społeczno- ekonomicznego naszego kraju. Powszechność występowania w mieszkaniach instalacji sanitarnych stanowi - obok przestronności ich zasiedlenia1)- najważniejszy wyznacznik standardu mieszkaniowego. W artykule wykorzystano publikowane przez G/łówny U/rząd S/tatystyczny dane, w tym: przede wszystkim wyniki N/arodowego S/pisu P/owszechnego Ludności i mieszkań 2011 [1] oraz informacje NSP z lat: 1950, 1960, 1970, 1978, 1998, 2002 [2-7] oraz Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej 2011 [8], a także oparte na nich opracowania autora [9-17].Zasoby mieszkaniowe i wielko.. mieszka. Wed.ug stanu w czasie NSP 2011 substancja mieszkaniowa sk.ada.a si. z 13,560,5 tys. lokali (wyniki wst.pne [1]). Z danych tabeli 1 wynika, .e w latach mi.dzy NSP 1950 a Tabela 1 Liczba mieszka. wg NSP 1950 1960 1970 1978 1988 2002 2011 5 848 7 026 8 081 9 326 10 717 11 633 13 560 .rod.o: [1.7] oraz obliczenia na ich podstawie. NSP 2011 liczba mieszka. wzros.a o 7.712 tys., tzn. o 132%, w tym w okresie od NSP 2002 o 1.927 tys. i 22%, co oznacza.o .redni, roczny przyrost w minionym okresie mi.dzyspisowym w poziomie 2,1%. GAZ, WODA I[...]

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ludności na Węgrzech


  W artykule przedstawiono poziom zaopatrzenia w wodę ludności oraz odprowadzania ścieków od ludności.Wprowadzenie Stan rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz powszechności objęcia ich usługami ludności jest bardzo ważnym wyróżnikiem ogólnego rozwoju gospodarczego oraz standardu życia ludności. Struktura dostaw wody wodociągowej i jej zużycia jest nie tylko "papierkiem lakmusowym" osiągniętego w tej dziedzinie postępu, ale także racjonalnego nią gospodarowania, zdeterminowanego odpowiednimi rozwiązaniami: inwestycyjnymi, organizacyjnymi i technicznymi. Republika Węgierska (Węgry) to kraj o podobnej drodze rozwojowej i zbliżonym do naszego poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Liczba ludności Węgier stanowi aktualnie niespełna 10 mln, a jej stan, który wynosił 9961 tys. w 1960 r., osiągnął najwyższy poziom w 1980 r. (10.709 tys.), a potem sukcesywnie zmniejszał się, do pozi[...]

 Strona 1