Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Nowakowski"

Instytut badawczy na rynku innowacji


  Strategia zarządzania jednostką badawczą w innowacyjnej gospodarce powinna w dużym stopniu uwzględniać mechanizmy funkcjonowania zespołów badawczych i ich współpracy z podmiotami gospodarczymi. W tym celu należy dokładnie zidentyfikować uwarunkowania i czynniki prowadzące do wzrostu poziomu oraz konkurencyjności realizowanych badań. Na bazie metodycznie określonych mocnych i słabych stron jednostki badawczej oraz ewentualnych zagrożeń i szans można sformułować cele prowadzące do lepszego rozwoju jednostki. Równolegle na podstawie odpowiednich algorytmów, niezbędna staje się rzetelna ocena zespołów badawczych, określająca ich efektywność naukową w odniesieniu do wielkości środków przeznaczonych na badania z dotacji budżetowej. Takie podejście wyzwala nowe inicjatywy badawcze oraz zwiększa świadomość ekonomicznego działania poszczególnych zespołów oraz poszczególnych pracowników. Główne źródła finansowania jednostek badawczych przedstawiono na rys. 1. Powszechnie uważane za najważniejsze - podejście do formułowania strategii jako kompletnego zbioru rozwoju firmy w postaci wektorów w tzw. macierzy produkt-rynek są ogólne zasady sformułowane przez Ansoffa [1]. Stworzył on podstawy analizy, która stanowi dobre narzędzie do sformułowania opcji strategicznych, możliwych do wykorzystania również w jednostce badawczej. Pierwsza podstawowa opcja strategiczna - to penetracja rynku. Ta opcja jest strategią rozwoju polegającą na wzmożeniu działań na rynku, na którym dotychczas działa firma, zmierzających do wzrostu sprzedaży obecnie wytwarzanych produktów. Wzrost sprzedaży w ramach tej samej struktury może być osiągnięty przez poprawę jakości produktu, lepszą obsługę, obniżkę ceny, intensyfikację działań marketingowych - oddziałujących na dotychczasowych klientów oraz przyciągających nowych klientów w ramach tego samego segmentu rynku. Penetracja rynku jest strategią defensywną, dającą niewielkie możliwości wzrostu firmy. Druga podstawo[...]

Wynalazki torują drogę innowacjom


  Opracowane w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym innowacyjne rozwiązania tworzą szeroką ofertę dla przemysłu, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proces transferu technologicznego powoduje, że w Instytucie przywiązuje się dużą wagę do intensyfikacji zgłoszeń patentowych, ochrony patentowej i komercjalizacji wynalazków. Instytut zajmuje czołową pozycję w Polsce wśród placówek naukowych pod względem liczby zgłaszanych i uzyskiwanych corocznie patentów. Tylko w 2011 r. Instytut otrzymał prawa do 20 patentów oraz zgłosił w celu ochrony 27 wynalazków do Urzędu Patentowego. Wiele opatentowanych i wdrożonych opracowań Instytutu zostało wysoko ocenionych oraz uhonorowanych wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. złotymi i srebrnymi medalami na Międzynarodowych Wystawach Wynalazczości: "Innova" Brussels, "Concours Lepine" Paris, "SIIF" Seul, IWIS. Ponadto za wybitne osiągnięcia wynalazcze Instytut Tele- i Radiotechniczny został wyróżniony nagrodą specjalną Federacji Rosyjskiej. Nagrodzone projekty są efektem prowadzonych prac badawczych w dwóch głównych obszarach tematycznych. Pierwszy dotyczy opracowań teleinformatycznych systemów oraz urządzeń elektronicznych, których wyniki na szeroką skalę są wdrażane m.in. w segmencie energetycznym, a tematyka drugiego priorytetowego kierunku badań jest związana z materiałami i procesami technologicznymi i dotyczy "Integracji zaawansowanych technologii elektronicznych na rzecz zastosowań przemysłowych". Teleinformatyczne systemy oraz urządzenia elektroniczne Ten obszar jest rozwijany przez partnerów przemysłowych i wynika z przyjętego u wielu czołowych producentów kierunku rozwoju produktów dla energetyki. Jest on ściśle związany z pracami rozwojowymi dotyczącymi inteligentnych, teleinformatycznych systemów zabezpieczania, sterowania i pomiarów wraz z inteligentnymi czujnikami, bazujących na najnowszych technologiach informatycznych. Osiągnięcia w tym zakresie obecnie decydują i będą d[...]

Przerób sorga cukrowego na bioetanol


  Sorgo cukrowe (BMR Elite) w ciągu całego okresu prowadzenia badań przydatności technologicznej do produkcji etanolu odznaczało się wyższą wydajnością soku roślinnego niż mieszaniec sorga z trawą sudańską (Nutri Honey). Wraz z opóźnieniem zbioru obniżała się wydajność soku roślinnego, zwłaszcza u odmiany BMR Elite. Zawartość ekstraktu w soku roślinnym tej odmiany, z wyjątkiem 1, 6 i 8 terminu pobrania prób, była wyższa o 2-3% w porównaniu z mieszańcem Nutri Honey. Wydajność etanolu wynosiła 31,7-61,5 dm3/t soku dla odmiany BMR Elite, podczas gdy dla Nutri Honey 32,9-51,2 dm3/t soku. Crop of sweet sorghum (BMR Elite) and a hybrid of sorghum and sudangrass (Nutri Honey) was disintegrated (size 5 mm harvest date but the) and processed by pressing (30 atm) to recover juice (yield 14-32 and 11-25 t/ha, resp.). The juice yield decreased with increasing harvest date but the content of org. matter in the juice showed 2 maxima at 3. and 7. harvest dates. The juice was fermented to EtOH by using Saccharomyces cerevisiae at 30°C. The EtOH yield was 31.7-61.5 L/t of juice for the BMR Elite variety and 32.9-51.2 L/t of juice for Nutri Honey. Możliwości zastosowania bioetanolu jako alternatywnego źródła energii są uwarunkowane obniżeniem kosztów jego produkcji, na które w istotnej mierze wpływa cena surowca. Jednym z tanich surowców, które w Polsce mogą być pozyskane z gatunków zalecanych do uprawy na glebach niższych klas bonitacyjnych jest sorgo. W porównaniu z innymi gatunkami roślin przeznaczanymi na cele energetyczne sorgo odznacza się krótkim okresem wegetacji, szybkim tempem wzrostu i małymi wymaganiami siedliskowymi1-3). W łodygach, głównym składniku plonu, gromadzone są łatwe do pozyskania cukry proste i dwucukry4-6). W badaniach prowadzonych przez Reddiego i współpr.7) koszt produkcji etanolu z soku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Joanna Chmielewska*, Józef Sowiński, Piotr Nowakowski Przerób sorga cukrowego na bioetano[...]

Ethanol production from sorghum lignocellulose biomass. Wykorzystanie ligninocelulozowej biomasy sorgo do produkcji etanolu


  The hybrid of sorghum and sudangrass (Nutri Honey) and sweet sorghum (BMR Elite), harvested each 14 days between August and November 2011, ware analyzed for dry matter content, prehydrolyzed with H2SO4 at 121°C and fermented to EtOH with Saccharomyces cerevisiae Ethanol Red yeast at 30°C. The highest yield of EtOH was achieved when Nutri Honey biomass was fermented (138-161 L of pure EtOH per 1 t of feedstock).Biomasa mieszańca sorga cukrowego z trawą sudańską (Nutri Honey) odznacza się w warunkach Dolnego Śląska większą zawartością suchej substancji (o 2,60-9,11%) w porównaniu z sorgiem cukrowym (BMR Elite). Hydrolizaty przygotowane z roślin sorgo, niezależnie od odmiany, charakteryzowały się znacznie lepszą dynamiką fermentacji, zwłaszcza w pierwszych trzech dobach procesu, w porównaniu z wytłokami. Największe wydajności etanolu uzyskano z całych roślin zebranych pod koniec września i w październiku. Wydajności te, liczone na 1 t surowca, wynosiły 128-148 dm3 czystego etanolu w przypadku odmiany BMR Elite i 138-161 dm3 w przypadku odmiany Nutri Honey. Biomasa ligninocelulozowa, zarówno pochodzenia rolniczego, jak i odpady z przemysłu, stanowi akceptowalną społecznie grupę surowców do produkcji biopaliw II generacji. Decyduje o tym brak konkurencyjności tego rodzaju surowców z żywnością i paszami, jak ma to miejsce w przypadku materiałów skrobiowych oraz sacharozowych1). Głównym czynnikiem generującym wysokie koszty produkcji etanolu z ligninocelulozy jest koszt wstępnej prehydrolizy i enzymatycznej hydrolizy celulozy. Poszukując nietypowych substratów do produkcji etanolu, które mogłyby zapewnić ciągłość produkcji, warto zwrócić uwagę na sorgo cukrowe2), trawę sudańską lub ich mieszańce. [...]

Rozwój cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych EAZ DOI:10.15199/13.2015.11.6


  Prowadzone od przeszło 20 lat w ITR prace badawcze dotyczące systemów pomiarowych, w szczególności w zakresie mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczeniowych (EAZ), zaowocowały ich wdrożeniem głównie w rozdzielnicach średnich napięć (SN). Wieloletnia współpraca z największymi wytwórcami rozdzielnic SN (ELEKTROBUDOWA S.A., ABB S.A., ZPUE S.A., ELEKROMONTAŻ S.A., ELEKTROMETAL S.A.) w sposób bezpośredni inspiruje inżynierów do poszukiwań rozwiązań i podejmowania badań, które wychodzą naprzeciw potencjalnym użytkownikom. Postęp w technologiach elektronicznych i teleinformatycznych powoduje, że konstruktorzy rozdzielnic stawiają przed naukowcami zadania, których celem jest zintegrowanie i miniaturyzacja obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielnic. Ponieważ w dużej mierze decydują o tym stosowane układy do pomiaru wszystkich parametrów elektrycznychi zabezpieczeń, dlatego też badania skoncentrowane są na integracjii wprowadzaniu nowych mechanizmów związanych z inteligencją stacji energetycznej. Jeśli chodzi o tradycyjne obwody wtórne w rozdzielnicach (tzw. celki pomiarowe niskiego napięcia /nn/), to w ostatnich 15. latach nastąpił znaczący postęp w tym zakresie. Wypełnienie luki innowacyjnej w wymienionym obszarze, było możliwe m.in. dzięki opracowaniu i wdrożeniu kilku nowych generacji cyfrowych zespołów zabezpieczeń (EAZ).W ITR już na początku lat 90-tych opracowano pierwsząw Polsce aplikację urządzenia mikroprocesorowego integrującego algorytmy zabezpieczeń, pomiaru, sterowania i automatyk. Zdobyte doświadczenia w tym obszarze, pozwoliły na dalszy rozwój i znaczący postęp w tym zakresie. Pierwsze aplikacje mikroprocesorowych urządzeń EAZ Na początku lat 90. zespoły badawcze z Instytutu Tele-i Radiotechnicznego (ITR), Instytutu Energetyki (IEn) i Zakładów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia (ZWAR) podjęły się opracowania cyfrowego urządzenia EAZ, które miało zastąpić dotychczasowe urządzenia analogowe (SMAZ) stosowane w ro[...]

Kompozycja wolnych aminokwasów jako marker źródła pochodzenia miodów


  Zbadano zawartość wolnych aminokwasów w naturalnych miodach odmianowych, miodzie sztucznym i zafałszowanym. Zidentyfikowano 25 wolnych aminokwasów za pomocą metod chromatografii cieczowej. Całkowita ich zawartość wahała się w granicach 186,19- 921,08 mg/kg dla miodów naturalnych, wynosiła 55,70 mg/kg dla miodu zafałszowanego oraz 15,81 mg/kg dla miodu sztucznego. Dominującym aminokwasem we wszystkich miodach naturalnych była prolina, podczas gdy w miodzie sztucznym jej ilość była znikoma. Wykazano, że kompozycja wolnych aminokwasów w miodach może być dobrym wskaźnikiem ich naturalnego pochodzenia. Twenty-five free amino acids were identified and detd. in 19 natural honeys, in an adulterated honey and in an artificial one by liq. chromatog. Proline was absent in artificial honey but was the dominating amino acid in all natural honeys. The total content of free amino acids was 186.19-921.08 mg/kg in natural honeys, 55.70 mg/kg in the adulterated honey and 15.81 mg/kg in the artificial one. The composition of free amino acids in honeys may be a good indicator of their natural origin. W ostatnich latach rośnie świadomość konsumentów miodu i zaczynają oni przywiązywać dużą wagę do autentyczności tego produktu. Cena przestaje być czynnikiem decydującym o zakupie, a ważniejsze staje się potwierdzenie źródła pochodzenia miodu. Do tej pory ustalono wiele parametrów określających miody naturalne1, 2), jednak, z wyjątkiem proliny, brak jest wytycznych dotyczących składu aminokwasowego miodów. Często przeprowadza się dodatkowe badania w celu potwierdzenia roślinnego źródła pochodzenia miodu, np. analizy melisopalinologiczne (analiza ziaren pyłku w miodzie)3), badania właściwości elektrycznych4, 5), charakterystycznych markerów dla poszczególnych miodów gatunkowych (np. [...]

Skład chemiczny olejków eterycznych z barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum


  Przedstawiono analizę chromatograficzną olejków eterycznych uzyskanych z wybranych części barszczu Mantegazziego. Zawartość olejków wahała się w przedziale 0,45-9,5%. W olejkach z korzeni, łodyg i szypułek dominującym lotnym składnikiem był p-cymen, zaś w olejku z liści seskwiterpenowe kariofilen i β-gwajen. Nieterpenowy octan n-oktylu występował w przewadze w olejkach z kwiatów i owoców. Zaprezentowano również wygodną i szybką metodę izolowania furanokumaryn: pimpineliny i angelicyny. Roots, stems, pedicels, flower and dry leaves and fruits of giant-hogweed (Heracleum mantegazzianum) were steam-distd. to recover volatile oils. The spent fruits were addnl. hexane-extd. for 3 weeks to isolate angelicine and 5,6-dimethoxyangelicine. The oils were analyzed for chem. comp. by chromatog. and mass spectrometry. p-Cymene was the main component of roots, pedicels and stems-derived oils (42.81%, 58.42% and 49.94%, resp.), β-guaiene of leaves-derived oil (35.43%) and Me(CH2)7OC of the flowers and fruits-derived oils (68.03% and 59.10%, resp.). The lowest yield of the oil was obsd. at processing stems (450 mg/100 g) and the highest for fruits (950 mg/100 g). Barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski lub mantegazyjski, Heracleum mantegazzianum) należy do rodziny selerowatych (Apiaceae Sommier & Levier). Pochodzi z regionu Kaukazu Północnego. Do Europy został sprowadzony na początku XIX w. jako gatunek ozdobny i paszowy, ale szybko rozprzestrzenił się jako gatunek inwazyjny. Ze względu na bardzo duże podobieństwo morfologiczne bywa mylony z barszczem Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.). Duży Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Antoni Szumny*, Maciej Adamski, Katarzyna Wińska, Wanda Mączka, Piotr Nowa kowski Skład chemiczny olejków eterycznych z barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) Chemical composition of volatile oils of giant-hogweed Dr hab. inż. Maciej ADAMSKI w roku 1985 ukończył studia na Akademii [...]

Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości L-karnityny w mleku


  Opracowano procedury przygotowania prób mleka do oznaczeń całkowitej i wolnej L-karnityny metodami spektroskopowymi, a także oceniono przydatność metod spektrofotometrycznej i spektrofluorymetrycznej w tego typu analizach. Obie metody gwarantowały zbliżoną dokładność i powtarzalność wyników, jednak metoda kolorymetryczna z użyciem DTNB była tańsza, a samo wykonanie oznaczeń mniej pracochłonne. W ramach badań określono także wpływ gatunku mleka oraz jego obróbki termicznej i czasu przechowywania na zawartość L-karnityny. Największą zawartością całkowitej i wolnej L-karnityny charakteryzowało się mleko owcze, średnią krowie, natomiast najmniejszą kozie. Proces obróbki termicznej (pasteryzacja) oraz przechowywanie zmniejszały stężenie wolnej L-karnityny w mleku. Two anal. methods (spectrophotometry, spectrofluorometry) were tested for their applicability for enzymatic detn. of total and free L-carnitine contents in cow, goat and sheep milk samples. The samples were preliminary prepd. by hydrolysis with KOH at 60°C for 1 h, neutralization with HClO4 and ultrafiltration and then analyzed after enzymatic acetylation of L-carnitine with carnitine acetyltransferase either by colour reaction of the released free coenzyme A with 5,5’-dithio-bis(2-nitro-benzoic) acid (absorption at 412 nm) or by reaction of the coenzyme A with 2-oxoglutarate in presence of its dehydrogenase to hydrogenated nicotin-amide-adenine dinucleotide (absorption at 340 nm). Both methods tested were consistent but the spectrophotometric method was distinguished by higher simplicity. The highest content of total L-carnitine was found in sheep milk (10.8-10.9%) and the lowest in the goat milk (5.7-5.9%). Both the storage of the milk samples at -18°C for 4 weeks and the pasteurization of cow milk at 75°C and 90°C resulted in decrease in the L-carnitine content. Jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa są "choroby cywiliz[...]

Wpływ dodatku nanosrebra na kształtowanie się parametrów fizykochemicznych środowiska w obiekcie inwentarskim


  Zaprezentowano wyniki badań mających na celu określenie skuteczności zmniejszenia emisji amoniaku w obiekcie inwentarskim przy użyciu preparatu nanotechnologiczno-mineralnego na bazie nanosrebra i wermikulitu. Zaobserwowano, że dodatek ten spowodował obniżenie zawartości amoniaku ponad ściółką w granicach 5-73%, a w górnej warstwie ściółki w zakresie 5-47%. Odnotowano także pewien wpływ dodatku na obniżenie wartości wskaźników fizycznych ściółki (temperatura, wilgotność, pH). Bedding in a sheephouse was powdered (100 g/m2) with wermiculite humodetrinite (95:5) blend covered with nano Ag (about 0.1 g/L) to decrease the NH3 concn. in the upper layer of bedding and above its surface. A substantial difference between the studied and control groups was obsd. only after 12 weeks of the expt. Jedną z bardzo intensywnie rozwijających się w ostatnich latach dziedzin nauki jest szeroko pojęta nanotechnologia. Nauka ta zaczyna odgrywać coraz większą rolę m.in. w ochronie środowiska, a także w rolnictwie, weterynarii, jak również w chowie i hodowli zwierząt1- 7). Jednym z najpowszechniej stosowanych w nanotechnologii pierwiastków jest srebro. Pierwiastek ten w skali nano charakteryzuje się wysoką aktywnością biobójczą wobec licznych patogenów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby i drożdże8-11). Wykazano także, że zastosowanie nanosrebra w połączeniu z sorbentami naturalnymi może dawać dobre wyniki w zakresie redukcji emisji amoniaku ze ściółki oraz powodować zmniejszenie liczby bakterii12, 13). Parametry fizykochemiczne zarówno powietrza, jak i ściółki w pomieszczeniach gospodarskich są jedną z ważniejszych kwestii dotyczących utrzymania zwierząt i ich dobrostanu. Mają one wpływ na zdrowotność zwierząt, ale także warunkują emisję do środowiska zanieczyszczeń gazowych, w tym amoniaku, oraz mikrobiologicznych, które stanowią zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale również są znaczącym obciążeniem dla środowiska i mieszkańców obszarów s[...]

Badania fizykochemiczne preparatów nanotechnologiczno-mineralnych


  Przedstawiono wyniki analiz zawartości pierwiastków oraz struktury preparatów nanotechnologiczno- mineralnych otrzymanych z połączenia wodnej i alkoholowej zawiesiny nanosrebra z sorbentami mineralnymi (wermikulit, bentonit, haloizyt). Stwierdzono, że uzyskane preparaty charakteryzują się zróżnicowanym składem pierwiastkowym oraz strukturą, co przypuszczalnie determinuje ich właściwości w zakresie aktywności biobójczej i dezynfekcyjnej. Aq. and alc. nano-Ag suspensions were deposited on mineral sorbents (vermiculite, bentonite, halloysite) studied for microstructure and element distribution on the surface to assess their biocide and disinfection activity. The bacteriocidic efficiency was the highest for the bentonitebased sorbent modified with alc. nano-Ag dispersion (up to 95.6%). Nanotechnologia jest jedną z najintensywniej rozwijających się w ostatnim czasie dziedzin nauki. Znajduje zastosowanie m.in. w medycynie, farmacji1-4), weterynarii5), biotechnologii6-8), a także w przemyśle spożywczym9), w badaniach dotyczących środowiska10, 11) czy też w ekotoksykologii12, 13). Jednym z pierwiastków, którym poświęca się wiele uwagi jest srebro stosowane w postaci nanocząstek. Działanie dezynfekcyjne i bakteriobójcze tego pierwiastka zostało już doskonale udokumentowane14- 17), pojawia się natomiast potrzeba opracowania jego nowych połączeń w celu wytworzenia preparatów mogących mieć zastosowanie m.in. do dezynfekcji w produkcji rolniczej i zwierzęcej. Z tego względu podjęto próby opracowania preparatów nanotechnologiczno- mineralnych na bazie nanosrebra i sorbentów mineralnych, które dzięki stałej i sypkiej konsystencji mogłyby być w łatwiejszy i bardziej wygodny sposób stosowane w warunkach produkcyjnych. Część doświadczalna Materiały i metody Nanopreparaty użyte do badań uzyskano, nanosząc wodną (W) i alkoholową (A) zawiesinę nanosrebra (firmy Amepox, Polska) metodą natryskową na sorbent w temperaturze pokojowej. W chara[...]

 Strona 1  Następna strona »