Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz MALINOWSKI"

Modelowanie fizykochemicznych procesów przemysłowych na przykładzie saturatora piekarniczego DOI:10.15199/48.2015.09.66

Czytaj za darmo! »

Poniższy artykuł prezentuje próbę opracowania modeli matematycznych procesów fizykochemicznych występujących w saturatorze piekarniczym. Założeniem było opracowanie urządzenia służącego do dozowania wody nasyconej dwutlenkiem węgla w temperaturze nieprzekraczającej 40 C. Opracowano model opisujący zależność przepływu masowego mieszaniny cieczy i gazu w funkcji ciśnienia roboczego oraz algorytm dozowania wody gorącej do otrzymanej mieszaniny w celu uzyskania zadanej temperatury. Zaproponowane modele zostały pozytywnie zweryfikowane przy pomocy powstałego w wyniku prac mobilnego urządzenia do saturacji i dozowania wody w procesie przemysłowym. Abstract. The paper deals with an attempt to develop mathematical models of physicochemical processes, which are occurring in a bakery aerator. The assumption is to design an equipment for dosing water saturated with carbon dioxide at a temperature not exceeding 40 C. The model is developed to describe the relationship between the mass flow of a mixture of liquid and gas as a function of the mixture pressure. Additionally, hot water dispensing algorithm is developed, so the output mixture preset temperature is obtained. The proposed models have been positively verified using a real mobile equipment for saturation and dispensing water in the industrial process. Mathematical models of physicochemical processes, which are occurring in a bakery aerator Słowa kluczowe: proces fizykochemiczny, nasycanie wody dwutlenkiem węgla, model przepływu, algorytm dozowania. Keywords: physicochemical process, saturating water with carbon dioxide, flow model, dosing algorithm. Wstęp Procesy fizykochemiczne możemy rozpatrywać w dwóch grupach: zachodzące w roztworze i przebiegające ze zmianą stanu skupienia lub pomiędzy fazami. Większość tych zjawisk daje się opisać z wykorzystaniem praw fizyki, chemii oraz termodynamiki [2, 4]. Bez względu sposób opisu mechanizmu omawianych zjawisk, musimy mieć świadomo[...]

Wyładowania niezupełne w estrze syntetycznym w zależności od temperatury DOI:10.12915/pe.2014.10.17

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badania wyładowań niezupełnych w układzie uwarstwionym szeregowo ester syntetyczny-papier dla dwóch różnych wartości temperatury. Przedstawiony jest układ badawczy, sposób pomiaru oraz wyniki pomiarów i ich obróbki. Abstract. Paper presents the results of partial discharges investigation in synthetic ester-paper setup for two different values of temperature. Article shows the measurement set-up, measuring procedure, data outcome and its analysis. (Partial discharges in synthetic ester in the function of temperature) Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, wyładowania ślizgowe, ester syntetyczny. Keywords: partial discharges, gliding discharges, synthetic ester. doi:10.12915/pe.2014.10.17 Wstęp Jednym z najważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego jest transformator mocy. Odpowiada on za rozdział i konwersję energii elektrycznej. Ze względu na duży koszt takiego urządzenia na stacjach elektroenergetycznych często nie ma zapasowej jednostki, w związku z czym dane urządzenie musi stale być w ruchu [3]. Z powodu wieku transformatorów w Polsce (średnio ponad 35 lat), takie urządzenia muszą być regularnie badane w celu sprawdzenia poziomu zawilgocenia i obecności wyładowań niezupełnych. W transformatorach mocy od ponad stu lat jako główne medium chłodzące i izolujące stosowany jest olej mineralny. Od niedawna widać powolny trend stosowania, w miejsce oleju mineralnego, innych, nowych cieczy izolacyjnych - estru naturalnego i syntetycznego. Naturalne oraz syntetyczne estry mają wiele zalet. Są w pełni biodegradowalne i mają wyższą temperaturę za[...]

 Strona 1