Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA WOJEWÓDZKA-KRÓL"

Transport wodny śródlądowy w świetle idei zrównoważonego rozwoju transportu DOI:


  POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU Preferencje współczesnej polityki gospodarczej to przede wszystkim rozwój zrównoważony. Integralnym elementem polityki gospodarczej jest polityka zrównoważonego rozwoju transportu. Transport jest istotnym elementem europejskiej gospodarki. Na ten sektor (usługi oraz produkcję środków transportu) przypada ok. 5% unijnego PKB i zatrudnia on 10 mln osób w krajach UE [4]. Niestety ten dział gospodarki jest też odpowiedzialny za straty związane z jego silnym degradacyjnym wpływem na środowisko i licznymi nieprawidłowościami w jego rozwoju utrudniającymi zaspokojenie rosnących potrzeb przewozowych. W tej sytuacji istnieje konieczność podjęcia działań mających na celu zapobieżenie dalszej degradacji środowiska i jej społecznym skutkom, polegających na wspieraniu i promowaniu rozwoju gałęzi i technologii bardziej przyjaznych dla środowiska, a jednocześnie zapewniających zaspokojenie potrzeb transportowych, co będzie prowadzić do: - społecznej zasadności dzięki wyeliminowaniu kongestii i lepszemu zaspokojeniu potrzeb, zgodnie ze współczesnymi standardami, - ekologicznej racjonalności dzięki zmniejszeniu degradacyjnego wpływu transportu na środowisko, - ekonomicznej efektywności m.in. dzięki zmniejszeniu kosztów transportu, (rys. 1). PRZESŁANKI SPOŁECZNE ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO Rozwój społeczno-gospodarczy stwarza wiele problemów i wyzwań [6]. Na różnych płaszczyznach problemy te są odmienne, na przykład: - globalizacja, generująca wzrost popytu na transport, stawia nowe wyzwania przed transportem, zwłaszcza międzynarodowym, - narastające dysproporcje w rozwoju regionalnym, będące źródłem problemów społecznych, stwarzają potrzebę poszukiwania skuteczniejszych sposobów ich niwelowania, - problemy miast i dużych aglomeracji, związane m.in. z rosnącymi potrzebami transportowymi i niedostosowaną do ich zaspokojenia infrastrukturą, ograniczające standard życia[...]

Kompleksowe zagospodarowanie dróg wodnych a środowisko DOI:


  T ransport odgrywa coraz większą rolę we współczesnym świecie; jest podstawowym warunkiem globalizacji, wyrównania szans w rozwoju regionalnym, warunkiem zapewnienia odpowiedniego standardu życia, w tym zaspokojenia rosnącej wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym potrzeby mobilności. Rozwój infrastruktury transportu pozwalający na sprostanie współczesnym wyzwaniom napotyka jednak barierę środowiska, która skłania do wyboru wariantu możliwie najbardziej "przyjaznego" dla otoczenia. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych może być takim rozwiązaniem, umożliwia bowiem osiąganie wielu efektów środowiskowych oraz łagodzenie zagrożeń dla bioróżnorodności związanych z powodzią czy brakiem wody. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU A ŚRODOWISKO Każde większe działanie inwestycyjne narusza środowisko. Dotyczy to zwłaszcza infrastruktury transportu, która zmienia środowisko w sposób trwały. Budowa infrastruktury transportu powoduje przede wszystkim: - zajęcie terenu, - jego dezintegrację, - trwałą ingerencję w zagospodarowanie przestrzenne, - możliwość naruszenia dotychczasowych stosunków wodnych. Ponadto budowa i eksploatacja infrastruktury transportu mogą wpływać na: - energochłonność (jest inna w zależności od układu trasy i parametrów technicznych drogi), - zanieczyszczenie powietrza (związane z energochłonnością), - zanieczyszczenie wody i terenu (stopień degradacyjnego wpływu może być uzależniony od lokalizacji i sposobu eksploatacji infrastruktury), - zagrożenie bezpieczeństwa (uzależnione od gałęzi transportu w jakiej realizowana jest inwestycja, konstrukcji i parametrów infrastruktury), - emisję hałasu (związaną z technologią budowy i lokalizacją infrastruktury) - rys. 1. Potrzeby transportowe można jednak zaspokajać w różny sposób i z punktu widzenia środowiska należy poszukiwać takich rozwiązań, które naruszają je w możliwie najmniejszym stopniu. Oddziaływanie wy[...]

Społeczno-ekonomiczne efekty kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły DOI:


  Kompleksowe zagospodarowanie drogi wodnej dolnej Wisły pozwoli na uzyskanie licznych korzyści gospodarczych, których beneficjentem będą przede wszystkim podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność produkcyjno- -usługową oraz budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Korzyści wymierne wystąpią przede wszystkim w transporcie, energetyce, rolnictwie i leśnictwie, ochronie przeciwpowodziowej i turystyce. Istotne znaczenie w ocenie tego przedsięwzięcia mają także efekty trudno wymierne, które można pogrupować w zależności od celu, jakiemu służą, na korzyści zmierzające do wdrażania standardów unijnych w Polsce, przyspieszenia rozwoju gospodarczego, zaspokojenia potrzeb społecznych. Badania uwzględniające koszty i korzyści wymierne wykazały, że Kaskada Dolnej Wisły jest przedsięwzięciem inwestycyjnym o bardzo wysokiej opłacalności. Gdy uwzględni się dodatkowo efekty trudno wymierne, które w określonych warunkach społeczno-gospodarczych mogą mieć priorytetowe znaczenie dla gospodarki, opłacalność przedsięwzięcia będzie jeszcze wyższa.D olna Wisła jest fragmentarycznie zabudowana, program jej kompleksowego zagospodarowania rozpoczęto, lecz nie ukończono. Nie jest więc rzeką "dziką" ani naturalną, a wieloletnie zaniedbanie spowodowało, że: - funkcję transportową droga ta pełni incydentalnie, a jednocześnie problemy transportu zaplecza portów morskich Gdańsk i Gdynia wpływają negatywnie na perspektywy rozwoju i pozycję konkurencyjną tych portów, - zasoby energetyczne tego odcinka są wykorzystane w niewielkim stopniu, choć Polska jest zobowiązana do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a energetyka wodna należy do najtańszych i niezanieczyszczających środowisko sposobów jej produkcji, - tereny nadwiślańskie są narażone na gwałtowne i kosztowne powodzie na przemian z suszami i pożarami lasów, - potrzeby wodne gospodarki, w tym elektrowni cieplnych, w okresach suszy nie są zaspokajane, zagra[...]

Strategiczne znaczenie dolnej Wisły dla międzynarodowej drogi wodnej E70 DOI:


  I nwestycje infrastrukturalne w transporcie charakteryzują się zespołem cech specyficznych, które determinują politykę ich rozwoju. Jedną z takich cech jest niepodzielność techniczna [7] powodująca, że użyteczność realizowanych obiektów jest uzależniona zazwyczaj od: □ zakończenia całego projektu inwestycyjnego (drogi, portu itp.), □ cech technicznych realizowanych obiektów, które muszą być dostosowane do planowanego celu inwestycji, □ realizacji szeregu inwestycji uzupełniających (np. dróg dojazdowych zwiększających dostępność realizowanego obiektu). Niepodzielność techniczna jest przyczyną dużego zakresu prac inwestycyjnych i tym samym dużej kapitałochłonności inwestycji infrastrukturalnych oraz znacznego oddalenia w czasie możliwości osiągania pełnych efektów realizowanego przedsięwzięcia. Przy tej ogólnej zależności są jednak możliwości złagodzenia skutków niepodzielności dzięki przyjęciu odpowiedniej strategii realizacji inwestycji infrastrukturalnej. Są bowiem takie sytuacje, gdy część realizowanego obiektu odgrywa strategiczną rolę w całości projektu i na dodatek może być częściowo wykorzystywana przed ukończeniem całej inwestycji, co zwiększa opłacalność jej realizacji. POTENCJAŁ DOLNEJ WISŁY JAKO ELEMENTU MDW E70 Dolna Wisła jest elementem dwóch biegnących przez Polskę międzynarodowych dróg wodnych MDW E70 i MDW E40 (rys. 1). Dolna Wisła, łącząc porty morskie Gdańska i Gdyni, z zapleczem stanowi ważne uzupełnienie lub alternatywę przeciążonych dróg kolejowych i samochodowych obsługujących te porty, a tym samym stwarza szansę na wzrost wielkości obrotów portowych. Obecnie bowiem, w dobie globalizacji przyczyniającej się do znacznego wzrostu popytu na przewozy drogą morską, to właśnie transport zaplecza staje się podstawową barierą wzrostu obrotów portowych. Porty morskie w Polsce, dzięki podejmowanym inwestycjom, są przygotowane do zwiększenia obrotów, jednak konieczne jest uspraw[...]

 Strona 1