Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR MADEJ"

WPŁYW TEMPERATURY NA KINETYKĘ REDUKCJI ŻUŻLA ZAWIESINOWEGO ZA POMOCĄ REDUKTORA UMIESZCZONEGO NA JEGO POWIERZCHNI


  Artykuł prezentuje wyniki badań nad wpływem temperatury na kinetykę redukcji żużla pochodzącego z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi w HM GŁOGÓW. Badania polegały na oznaczeniu stężeń powstającego tlenku i dwutlenku węgla w mieszaninie z azotem o stałym natężeniu przepływu (25 Ndm3/h) przepuszczanym przez układ pomiarowy. Dzięki takiej procedurze było możliwe określenie liczb moli powstającego CO i CO2 w jednostce czasu, a tym samym ilości tlenu (n[O]) usuwanego z żużla. Miarą szybkości redukcji były wartości dn[O]/dt określone bezpośrednio z pomiarów. Stwierdzono znaczny wzrost szybkości redukcji żużla z temperaturą, a otrzymane wyniki w temperaturach 1623 i 1673 K ujawniły także wzmożoną redukcję żelaza. Ponadto, dokonano porównania szybkości redukcji w przypadkach, gdy reduktor był aplikowany na powierzchnię lub pod powierzchnią żużla. W obu przypadkach szybkość procesu redukcji jest kontrolowana przez reakcje zachodzące na powierzchni faz reduktor/żużel. Praca kończy się wnioskami o charakterze praktycznym i poznawczym. Słowa kluczowe: kinetyka odzysku miedzi, proces jednostadialny Outokumpu INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE REDUCTION RATE OF THE SLAG OF THE DIRECT-TO-BLISTER PROCESS BY MEANS OF A REDUCER (GRINDED GRAPHITE) APPLIED ON ITS SURFACE The paper presents the results of the study on the reduction rate of the slag produced in the direct-to-blister process at the HM GŁOGÓW smelter. The study consists of measurements of the carbon monoxide and carbon dioxide concentrations in a mixture with nitrogen, passing through the experimental apparatus with a constant flowrate (25 Ndm3/h). Such a procedure enables us to determine the number of moles of the CO and CO2 generated in the experiments, and therefore — also the quantity of the oxygen (n[O]) removed from the slag. The rate of the reduction process was measured by the dn[O]/dt values, which were determined directly from the measurements. It was found that the reduct[...]

WPŁYW ZASADOWOŚCI ŻUŻLA Z PROCESU ZAWIESINOWEGO NA SZYBKOŚĆ PROCESU JEGO ODMIEDZIOWANIA ZA POMOCĄ REDUKTORA WĘGLOWEGO DOI:10.15199/67.2015.1.1


  Artykuł zawiera wyniki badań nad wpływem zasadowości żużla, którą mierzono stosunkiem molowym nFe nSiO2 na kinetykę odzysku miedzi. Badany żużel pochodził z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi w HM GŁOGÓW. W miarę przebiegu redukcji miedzi z żużla, szybkość procesu maleje z uwagi na obniżanie się stężenia Cu2O. Aby zahamować spadek szybkości redukcji miedzi z żużla, założono możliwość zachodzenia następujących reakcji ( ) ( ) Fe2O3 żużel +CO = 2 FeO żużel +CO2 ( ) ( ) [ ] ( )Cu2O żużel + 2 FeO żużel = 2 Cu stopCuPbFe + Fe2O3 żużel Powiększając stężenie żelaza ( nFe nSiO2 ) w żużlu ułatwiamy zachodzenia procesu jego odmiedziowania. Uzyskane wyniki badań potwierdzają hipotezę badawczą. Pracę kończą wnioski o charakterze poznawczym i praktycznym. Słowa kluczowe: proces jednostadialny Outokumpu, zasadowość żużla, kinetyka INFLUENCE OF THE BASICITY OF THE SLAG FROM THE DIRECT-TO BLISTER PROCESS ON THE RATE OF THE COPPER RECOVERY BY MEANS OF CARBON REDUCER The study contained the results of the investigation of the influence of the slag basicity, which is measured by the moles ratio nFe nSiO2 on the rate of the copper recovery from the slag. Investigated slag was produced in the flash direct-to-blister process at the Głogów smelter in Poland. When the copper recovery from the slag proceeds, its rate decreases because of the Cu2O decreases. In order to slow down this tendency, it was assumed that the following reactions take place ( ) ( ) Fe2O3 slag +CO = 2 FeO slag +CO2 ( ) ( ) [ ] ( )Cu2O slag + 2 FeO slag = 2 Cu alloy CuPbFe + Fe2O3 slag By increasing iron (FeO) content in the slag, the copper recovery process is facilitated. And obtained results legitimised this hypothesis. The paper is ended with a theoretical remarks and practical recommendations. Keywords: Outokumpu direct-to-blister process, slag basicity, kinetics Wstęp Redukcja tlenków metali z żużli była przedmiotem intensywnych badań w ostatnich trzech dekadach z uwagi [...]

BADANIA KINETYKI PROCESU ODMIEDZIOWANIA ŻUŻLA ZAWIESINOWEGO DOI:10.15199/67.2017.10.16


  WPROWADZENIE Skład chemiczny polskich koncentratów miedziowych, pozwala na bezpośrednie wytopienie miedzi blister w piecu zawiesinowym. Celem uzyskania miedzi blister o odpowiedniej jakości (zawartość Pb < 0,3% mas.), proces prowadzony jest przy wysokim potencjale tlenu, czego skutkiem jest wysoka zawartość Cu w żużlu od 12 do16% mas. Wymusiło to konieczność prowadzenia odmiedziowania żużla zawiesinowego [1, 10, 12], które polega na redukcji tlenków metali w piecu elektrycznym. Obliczenia termodynamiczne [9, 11] pokazują, że w warunkach równowagowych jest możliwe usunięcie miedzi z żużla do poziomu 0,003% mas. (dwa rzędy mniejsza niż obecnie uzyskiwana zawartość Cu w żużlu odpadowym), co świadczy o silnym oddaleniu procesu redukcji w piecu elektrycznym od warunków równowagowych. Źródeł takiego stanu rzeczy możemy dopatrywać się w dwóch obszarach: w szybkości reakcji redukcji [2, 8] oraz w przebiegu procesów koalescencji oraz sedymentacji drobnodyspersyjnej zawiesiny kropel wyredukowanych metali [3, 6, 7, 9, 11]. Proces odmiedziowania można w dalszym ciągu usprawnić, a znajomość kinetyki redukcji tlenków metali może w tym pomóc. METODYKA BADAWCZA Znajomość szybkośći redukcji [...]

Metalurgia Metali Nieżelaznych w Polsce DOI:10.15199/67.2017.6.1


  Obecnie w Polsce działa dziewięć zakładów, w których otrzymuje się miedź, ołów, cynk oraz metale towarzyszące, to jest: srebro, selen, ren, nikiel, złoto i platynowce. Produkcja miedzi prowadzona jest w trzech zakładach należących do KGHM Polska Miedź S.A. (HM Głogów I, HM Głogów II oraz HM Legnica), wykorzystujących technologie pirometalurgiczne. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecnie jednym z czołowych producentów miedzi elektrolitycznej i srebra rafinowanego na świecie. Cynk otrzymywany jest w hucie ZGH "Bolesław" oraz w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. Ołów wytwarza się w procesie ISP i technologiach przerobu zużytych akumulatorów oraz pyłów i szlamów ołowionośnych hutnictwa miedzi. Jednostką naukowo-badawczą ściśle współpracującą z zakładami metali nieżelaznych jest Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Metalurgia miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. Produkcja miedzi w hutach KGHM Polska Miedź S.A. trwa nieprzerwalnie ok. 60 lat i obecnie stosowane są technologie: piece szybowe w HM Legnica oraz piece zawiesinowe w HM Głogów I i HM Głogów II, gdzie miedź blister otrzymywana jest bezpośrednio z koncentratu. W październiku 2016 r. uruchomiono nowo wybudowany ciąg technologiczny pieca zawiesinowego w HM Głogów I o zdolności przerobu 1 050 tys. Mg koncentratów rocznie, który zastąpił technologię przetopu koncentratów w piecach szybowych. Materiałami wsadowymi do procesów są krajowe i importowane koncentraty chalkozynowo-bornitowe (Cu2S, Cu5FeS4). Krajowe koncentraty miedzi pozyskiwane są z trzech Zakładów Górniczych: "Lubin", "Polkowice-Sieroszowice" oraz "Rudna". Produkowane w kraju koncentraty różnią się od typowych koncentratów chalkopirytowych niższą zawartością żelaza (2,8-5,7%) i siarki (9,8-11,3%) oraz obecnością węgla organicznego (ok. 8%). Głównymi zanieczyszczeniami występującymi w znacznych ilościach są ołów (1,5-3,8%) i arsen (0,05-0,40%). W tablicy 1 przedstawiono porównanie składów chemicznych krajowych kon[...]

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW ORC DO UTYLIZACJI CIEPŁA ODPADOWEGO W WYBRANYCH PROCESACH HUTNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15199/67.2017.4.1


  W artykule zaprezentowano analizę możliwości zastosowania instalacji odzysku ciepła odpadowego za pomocą organicznego cyklu Rankine’a (ORC) w wybranych procesach hutniczych. Przeanalizowano odzysk ciepła z gazów z pieca zawiesinowego po ich oczyszczeniu w elektrofiltrze oraz gazów z pieców obrotowych służących do przerobu materiałów cynkonośnych. Określono parametry gazu będącego źródłem ciepła odpadowego, zaproponowano układ służący do odbioru i przetwarzania energii, dobrano czynnik roboczy o parametrach pozwalających na wykorzystanie w obiegu odbierającym ciepło z czynnika o stosunkowo wysokiej, jak na tego typu instalacje temperaturze. Wyznaczono parametry odzysku ciepła w układzie oraz oszacowano koszty instalacji, prosty czas zwrotu nakładów i efekt ekologiczny proponowanego przedsięwzięcia. Słowa kluczowe: odzysk ciepła, ORC, pirometalurgia, ciepło odpadowe, piec zawiesinowy, piec obrotowy THE APPLICATION OF ORC CYCLE FOR WASTE HEAT RECOVERY FROM THE SELECTED PROCESSES OF NON-FERROUS METALLURGY The article includes the analysis of possibilities of waste heat recovery from the selected pyrometallurgical processes using the Organic Rankine Cycle (ORC). The analysis includes waste heat recovery from the gases from the flash smelting furnace after being cleaned in the electrostatic precipitator and the gases from the rotary furnaces used to process the zinc-bearing materials. The paper includes the description of the parameters of the gases used as a waste heat source, the selection of the system used to process the waste heat energy, the selection of the working fluid which can be utilized in the cycle characterized by relatively high input temperature, determination of the waste heat parameters and the costs associated with the construction and operation as well as economical parameters and the ecological effect. Keywords: waste heat recovery, Organic Rankine Cycle, pyrometallurgy, waste heat, flash smelting furnace, Waelz kiln.[...]

 Strona 1